Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 40 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Subota, 19. maj 2018.

Društvo

Sjajnabudućnost za

konobare, akuvari

ćedabuduzvijezde

Kada konobar

nauči svoj posao i

dobije diplomu, on

će sa timznanjem

sigurno da bude

interesantan

poslodavcu i za

kratak vremenski

periodmože

da postane šef

restorana... U

perspektivi može

da bude i direktor

odjela za hranu i

piće gdje bi primao

platu od 1.000 do

1.200 eura - rekao je

Žarko Radulović

PODGORICA–

Imamo izu-

zetnovisokobimzapošlja-

vanja stranacauCrnoj Gori,

jer jeprošle godine zanjih

izdata 21.000dozvola za rad,

aoddomaće radne snage za-

posleno je 13.500osoba što

jeposebankuriozitet imo-

ramoučiniti svedanemamo

potrebuzaovolikimuvozom

radne snage, aproblemse

može riješiti kroz sistemdu-

alnogobrazovanja.

To je, izmeđuostalog, saopštio

jučeministar prosvjeteDamir

Šehović u Privrednoj komori

gdje je razgovarao sa privred-

nicima o stručnim školama i

sistemu dualnog obrazovanja,

ističući da vidljive rezultate

mogu postići jedino sarad-

njom.

Planovi

- Ako uradimo supstituciju

strane,domaćomradnomsna-

gom samo do nivoa od 30 od-

sto,daćemovažandoprinosda

otvorimo prostor za zapošlja-

vanje 5.000 osoba iz Crne Go-

re - kazao je on.

Preko dualnog obrazovanja,

premanjegovimriječima, kva-

liteno se može obezbijediti

radnasnagaizdomaćihizvora,

jer se u sklopu ovog sistema

promovišu i deficitarna zani-

manja.

Podsjetio je da učenici kroz

ovaj sistemobrazovanjaodpr-

Ministar Šehović ukazao je na problem što na tržištu rada

imamo veoma izraženu strukturnu neusklađenost između

ponude i tražnje za radnom snagom, što je ilustrovao podat-

komda je krajemdecembra 2017. godine bila 51.000 nezapo-

slenih, a 31.000 prijavljenih slobodnih radnihmjesta.

- U anketi poslodavaca koju je prošle godine sproveo Zavod

za zapošljavanje, kada poslodavce pitate koji je razlog nepo-

punjenosti radnihmjesta koja potražuju uglavnom ističu da je

riječ o nedostatku potrebnih praktičnih vještina, kao i da lica

koja traže posao nemaju nikakvog radnog iskustva – rekao je

on.

Sa druge strane, kako je dodao, prema istraživanju UNDP-a,

skoro dvije trećine radno sposobnog stanovištva, ili 64 odsto,

radije bi prihvatili zaposlenje u javnom sektoru za mjesečna

primanja od 450 eura, nego u privatnom za 750.

- Taj podatak dovoljno govori o stepenu svijesti koji vlada u

Crnoj Gori, ali i o nivou preduzetničke kulture koja je kod nas

prisutna... To više ne smijemo dozvoliti, moramomijenjati svi-

jest kodmladih ljudi i moramo uspostaviti kvalitetnu saradnju

između poslodavaca i sistema obrazovanja, jer obrazovni

sistem treba da kreira radnu snagu za tržište rada, a ne za biro

– naglasio je on.

Nećekodprivatnikani

zaplatuod750eura

ve do treće godine praktični

dio nastave stiču kod poslo-

davca i da primaju mjesečnu

naknadu–đaciprvegodine50

eura, druge - 75, a treće, koju

plaća poslodavac, 101 euro.

Ponosni su, rekao je Šehović,

što suu sistemuključili 101 re-

nomiranog poslodavca i naja-

vioda će ihod septembara biti

uključeno još 107.

- Sada imamo oko 280 djece u

dualnom sistemu, a u nared-

noj godini će ih biti ne manje

od 500. Uključeno je 12 opšti-

na i to ćemo proširiti na 15.

Uključeno je 17 škola, a biće ih

25 – istakao je on.

PredsjednikPrivrednekomore

Vlastimir Golubović rekao je

da je ovaj vid obrazovanja za-

snovanna pozitivnimiskustvi-

ma zemalja njemačkog govor-

nog područja, te daNjemačka i

Austrija zato imaju najnižu

stopu nezaposlenosti mladih u

Evropskoj uniji. Podsjetio jeda

je Privredna komora jedan od

inicijatora primjene dualnog

sistema obrazovanja u Crnoj

Gori.

Poslodavci

- Uključivanjemu ovaj vid ob-

razovanjaposlodavacimamo-

gućnost da pripremi kadar

profila koji odgovara poslova-

nju njegove kompanije – ista-

kao je on.

Predsjednik Crnogorskog tu-

rističkogudurženjaŽarkoRa-

dulović, takođe, je istakaovaž-

nost dualnog obrazovanja.

- Kada, recimo, konobar nauči

posao i dobije diplomu, on će

sa timznanjemsigurno da bu-

de interesantan poslodavcu i

za kratak vremenski period

možedapostanešefrestorana.

Nakon toga šef barova, paneg-

dje u perspektivi može da bu-

de i direktor odjela za hranu i

piće gdje su plate od 1.000 do

1.200 eura, a u visokorazvije-

nim turističkim mjestima,

gdje ćemo biti vrlo brzo, plate

su i do4.000do 5.000. To dok-

tor nema. E, to je perspektiva

momka ili djevojke koji upišu

zakonobara ili konobaricu, ao

kuvarima je posebna priča -

oni su zvijezde, estrada – re-

kao jeRadulović.

I tehnički direktor u Inpeku

Milko Beljkaš požalio se da je

u pekarskoj industriji deficit

radne snage izuzteno veliki.

Kompanija koju predstavlja

uključena je u dulani sistem

obrazovanja u sklopu kojeg

praksuobavlja 10-akučenika.

- Neki profesionalci kod nas

mogu zaraditi do 1.200 eura.

To je jako interesantno – ka-

zao je on.

Predložiojedaseuovajsistem

uključe i druga deficitarna za-

nimanja, kao što su oblasti

elektronike, frigo mehanike,

tehnike…

- Imamo primjer da danas iz

Beograda uvozim frigo meha-

ničara da nam uradi posao i to

za kratko vrijeme da naplati

1.500 eura – istakao je on.

n.Đ.

OBRAZOVNISISTEMIPOSLODAVCIMORAJUSEUVEZATI:

Saokruglog stola

Crnogorsko udruženje oboljelih od Kronove bolesti

UCrnoj Gori jeoko450oboljelih

PODGORICA–

Unašoj dr-

žavi imaoko450oboljelih

odKronovebolesti i ulcero-

znogkolitisa, koji najčešće

zahvatajupopulaciju izme-

đu 15. i 30. godine, saopšteno

jenapres konferenciji Crno-

gorskogudruženjapacijena-

taoboljelihodKronovebo-

lesti i ulceroznogkolitisa

(CUKUK).

KakoprenosiPRcentar, pred-

sjednik udruženja Zdravko

Vuksanović kazao je da su

ostvarili saradnju sa svim

zdrastvenim institucijama u

našoj državi, te da je u njiho-

vom udruženju 35 pacijenata

koji imaju jednu od ovih bole-

sti.

Ljekar sa Interne klinike Kli-

ničkog centra Crne Gore Da-

mirMuhović naglasio je da su

Kronovabolest i ulcerozni ko-

litishroničnebolestikojetraju

čitavog života.

- Pacijenti vremenommoraju

da nauče kako da žive sa svo-

jombolešću, koja može da za-

hvati čitavu digestivnu cijev –

kazao jeMuhović.

Klinički tok bolesti, prema

njegovim riječima, je nepred-

vidiv.

-Toznačidabolestprvoprola-

zikrozfazumirovanja,kadase

pacijenti osjećaju dobro, a za-

tim fazu pogoršanja. Pogorša-

nje se manifestuje u vidu veli-

kog broja stolica, proliva,

malaksalosti, padom apetita,

bolovima u stomaku, često sa

visokim tjelesnim temperatu-

rama. Sreća jeutomeštoveliki

broj naših pacijenata ima dug

period mirovanja – rekao je

Muhović.

Ovebolesti, kako jekazao, naj-

češće zahvataju mlađu popu-

laciju između 15. i 30. godine,

ali i starije osobe između 60. i

70. godine.

- Kronova bolest se češće dija-

gnostikuje kod žena, dok je

ulceroznikolitisprisutnijikod

muškaraca – naveo je Muho-

vić.

J. B.

RIJETKEBOLESTIPOSTAJUSVEZASTUPLJENIJE:

Sakonferencije

kolegama, sindikati traže ostavke

govornost

imlinčom

Menadžment Kliničkog

centra juče je, kako sazna-

jemo, imenovao novog

direktora Klinike za gine-

kologiju i akušerstvo dr

Aziza Halitija, dok je v.d.

načelnice Odjeljenja za

terminsku novorođenčad

dr Lidija Banjac.

Za odgovornu sestru

postavljena je Ana Bula-

tović.

Novidirektor

Klinikeza

ginekologiju

drHaliti

skandalozno „kad propada

krovnaKlinici za psihijatriju i

ne popravlja se, kad napaduju

doktore na radnom mjestu i

dižu imkolauvazduh, kadpa-

cijenti čekaju na pregled po

šest mjeseci, kad nema reage-

nasa za testove, ljekova“.

- KadMinistarstvo ne dozvo-

ljava Ljekarskoj komori da ra-

di, ni to nije skandalozno. Što

radimo u bijednim uslovima i

za bijedne plate, ni to nije

skandalozno. Što nam ljekari

dežuraju po sedam–osampu-

ta sedmično, što u četama od-

laze ni to nije skandalozno, a

ovo je nezapamćeni skandal u

istorijicrnogorskogzdravstva.

Reakcijaministra idirektorice

Kovacevič je loša za građane i

postavlja se pitanje za koga je

dobra - poručila je juče.

OcijenilajedaHapovićiKova-

čević, zbog, kako je rekla, iza-

zivanjapanikeuovomslučaju,

moraju da podnesu ostavku i

iznijela sumnju da se u ovom

slučajunajmanjeradiopropu-

stuprilikomotpuštanja bebe.

-Ovodizanje panike samodo-

datno podriva zdravstveni si-

stem, dodatno unosi nepovje-

renje građana Crne Gore i na

krajusesvesvali nazdravstve-

ne radnike, a ne na druga od-

govorna lica poput ministara i

direktora - rekla je ona.

Naglasila je da su vrlo razoča-

rani kolikosuzdravstveni rad-

nici jeftini za ovudržavu.

U izjavi za Pobjedu, Popović-

Samardžić je ocijenila da je

potrebnootkriti kako sedesila

zamjena beba i ispraviti pro-

puste, „a ne dizati paniku, jer

svaka majka koja uđe u poro-

dilište dolaziće ubuduće sa

strahomda je njeno dijete po-

tencijalnougroženo“.

ProPust

Uutorakpopodne, naOdjelje-

nju za terminsku novorođen-

čad, jedna Podgoričanka greš-

kom je otpuštena s tuđom

bebom,alijeproblem,srećom,

razriješen za svega nekoliko

minuta.

ProtivmedicinskesestreŽ.R.I.

menadžment Kliničkog je od-

mahposaznanjuzatajincident

u četvrtak podnio krivičnu pri-

javu zbog sumnje da je počinila

krivično djelo iz člana 218 Kri-

vičnogzakonikaCrneGore,ko-

ji se odnosi na podmetanje, za-

mjenu ili neki drugi način

promjene porodičnog stanja

djeteta. Medicinska sestra će i

disciplinski da odgovara.

Uprava je, nakon sastanka sa

ministrom zdravlja Kenanom

Hrapovićem,učetvrtaksmije-

nila direktora Klinike za gine-

kologiju i akušerstvo, kao i na-

če lni cu i g l avnu sest ru

odjeljenja, protiv kojih će ta-

kođe biti pokrenut disciplin-

ski postupak, kao i protiv de-

žurnog ljekara neonantologa.

Istog dana direktorica Klinič-

kog centra Zorica Kovačević i

sama je ponudila ostavku Vla-

di, ali uz poruku da odgovor-

nost za čitavi slučaj treba da

preuzme iministarHrapović.

Medicinska sestra Ž. R. I. otišla

je na bolovanje sjutradan na-

kon što je zamijenila bebe i is-

ključila telefon. Tek u četvrtak

kolegesustupileuvezusanjom

nakon čega je ona dostavila pi-

sanu izjavu. Prema nezvanič-

nimsaznanjimaPobjede, nave-

la je, pored ostalog, da se tog

dana zapričala s majkom i tako

najvjerovatnije preskočila ko-

rake koje propisuje strogi pro-

tokol pri otpustudjece.

Roditelji koji su na kratko do-

bili tuđu bebu ne zamjeraju

ništa medicinskoj sestri, pod-

sjećajući da je nesporazum ri-

ješen u nekoliko minuta i da

nije bilonikakve namjere.

-Mikaoroditeljinijesmoniko-

me zamjerili na ovom propu-

stu.Posebnonemoguzamjeri-

ti medicinskoj sestri koja je

istog trena kada je primijetila

da je dijete zamijenjeno zvala

da nam to i saopšti - rekao je u

srijedu zaPobjeduZ. N.

K. JanKoviĆ

Osnovno državno tužilaštvo formiralo je predmet po krivič-

noj prijavi Kliničkog centra protiv medicinske sestre zbog

propusta u Odjeljenju za terminsku novorođenčad.

- Povodomnavedene krivične prijave u ovom tužilaštvu je

formiran predmet zbog krivičnog djela - promjena poro-

dičnog stanja protiv Ž.R.I. Pokrenut je izviđaj - saopštili su

iz Tužilaštva.

Tužilaštvoformiralopredmet

Saprotesta

ljekara ispred

Kliničkogcentra

U Privrednoj komori okrugli sto o dualnomobrazovanju