Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 40 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Društvo

Subota, 19. maj 2018.

Konkurs za stipendijeza

doktorska istraživanja

PODGORICA

Ministar-

stvonauke raspisalo jekon-

kurs za stipendije zadoktor-

ska istraživanjana

univerzitetimauCrnoj Gori

u2018/2019. godini.

Stipendija obuhvata troškove

zadoktorandauiznosuod700

euranamjesečnomnivoitroš-

kove istraživanja do 10.000

eura na godišnjem nivou. Pri-

jave sepodnosedo15. oktobra.

Konkurs je, kako su naglasili,

prije svega namijenjen mla-

dimljudimado40godina, koji

dalje žele da usmjeravaju svo-

ju karijeru ka naučnoistraži-

vačkoj djelatnosti ili da znanja

potrebna u privredi unaprije-

denanajvišemnivoukrozpri-

mijenjena doktorska istraži-

vanja i mobilnost u razvijene

ustanove u inostranstvu.

- Mobilnost u toku stipendije

je moguća i u privredna druš-

tva u inostranstvu ili u Crnoj

Gori – istakli su izovog resora.

Poziv je upućen, kako je nave-

deno, i institucijama i mento-

rimakoji želedaprimestipen-

distu.

- Ministarstvo nauke planira

dakontinuiranoraspisujeova-

kav poziv sa ulaganjem od

500.000euragodišnje,čimebi

se za tri godine postigao broj

od oko 50 mladih istraživača,

doktoranada, koji bi se usavr-

šavali na univerzitetima kroz

ovaj program – naglasili su iz

Ministarstva.

J. B.

Bezvodičane

kretati uplaninu

PODGORICA

Naosnovu

provjereprohodnosti i be-

zbjednosti korišćenjaplani-

narskih stazakoje suunad-

ležnosti održavanja

planinarskihklubova člano-

vaPlaninarskog savezaCrne

Goreutvrđeno jeda seone

mogukoristiti uprimor-

skomi djelimičnoucentral-

nomdijeludržave.

Kako su saopštili, sve uređene

i markirane planinarske staze

nacionalne i lokalne mreže

Orjen-Lovćen-Rumija i njoj

pripadajuće priključne staze,

zatimstaze uokvirunacional-

nih parkova Lovćen i Skadar-

sko jezero, te kanjonMrtvice,

Prekornica i Žijovo otvorene

su od 15. maja do 30. novem-

bra.

- Prilike u visokoplaninskim

područjima su složene gdje i

dalje postoje potencijalne

opasnosti po bezbjednost i

zdravlje korisnika, pa su vršni

dijelovi staza planinarskih

transverzala CT-1 „Planinama

Crne Gore“, „Via Dinarica“ i

„Vrhovi Balkana“, kao i druge

markirane staze nacionalne i

lokalne mreže u nadležnosti

nacionalnih parkova Durmi-

tor i Prokletije, te lokalnih tu-

rističkih organizacija u Plavu,

Mojkovcu,Beranama,Pljevlji-

ma, BijelomPolju, Andrijevici

iRožajamazatvorene.Uplanu

je da se ove staze otvore od 1.

juna –piše u saopštenju.

Iz Saveza upozoravaju plani-

nare i turiste da se korišćenje

staza za uspone na vrhove:

Prokletija, Komova, Hajle,

Durmitora, Pive, Maglića,

Prekornice, Maganika, Mo-

račkih planina, Sinjajevine,

Ljubišnje, Orjena, Lovćena i

Rumije,bezobziranavremen-

ske i ostale uslove, tokomcije-

le godine ne preporučuje ne-

organizovanim grupama,

samovoljnim pojedincima i

grupama, grupama bez struč-

nihvodiča i osnovneplaninar-

ske opreme.

Iz Planinarskog saveza ističu

da korišćenje staza nije pre-

poručljivo bez stručnih pla-

ninarskih vodiča, adekvatne

psiho-fizičke pripreme, be-

zbjednosnih mjera i plani-

narskeopremepremanamje-

ni - težini i zahtjevnosti staze,

posebno u složenim meteo

uslovima.

- Pojedinačno i kretanje van

markiranih i uređenihplanin-

skih staza se ne preporučuje –

ističe se u saopštenju.

Oni su apelovali na sve kori-

snike planinarskih staza (pla-

ninare, alpiniste, rekreativce i

sportiste, pješake i druge) da

poštujupostavljenu signaliza-

ciju i markacije na stazama,

privremene zabrane, ne uda-

ljavaju se sa markirane – ure-

đene staze na svoju ruku i ne

krećubezadekvatneopreme, a

posebno u složenim meteo

uslovima. Napomenuli su i da

je, pored ostalog, neophodno

da se pridržavaju preporuka i

kodeksaponašanjauplanini,te

da vodičimoraju imati licencu,

a strani odobrenje nadležnih

organaCrneGore.

R.D.

Durmitor

Konferencija ,,Rečni slivovi, kao najvažnije ekološko – ekonomsko dobro Crne Gore“

Plandržavedavodabude

javno-društvenodobro

PODGORICA

Zastoji ure-

alizaciji hidroenergetskih

postrojenjanastali sukao

rezultat pogrešne ekonom-

skevalorizacijeplaniranih

objekata i odsustvaodgovo-

rao strategiji korišćenjavo-

denogpotencijala– rečeno

jenakonferencji ,,Rečni sli-

vovi, kaonajvažnije ekološ-

ko–ekonomskodobroCrne

Gore“.

Kako jenaglašeno, voda jenaj-

važnija na svijetu, a rast popu-

lacijejeubrzandoksesmanju-

je bilans vodenih resursa.

Predsjednikorganizacije ,,Ze-

leni Crna Gora“ Radosav Nik-

čević istakao je da imamo

ogromanresursuhidropoten-

cijalima.

-Rječni slivovi, tekućevodesu

nam ogromno bogatstvo koje

smo epizodno počeli koristiti

– istakao jeNikčević.

Državni sekretar u Ministar-

stvu održivog razvoja i turiz-

ma Saša Radulović rekao je da

Crna Gora, sa prosječnim oti-

cajem od 40 litara/s/km2,

spada u četiri odsto svjetske

teritorije sa najvećimprosječ-

nimoticajem.

- Imajući pri tome u vidu či-

njenicu da se 95,3 odsto vodo-

tokova formira u Crnoj Gori,

sa izvorištem i slivnim po-

dručjemna teritoriji CrneGo-

re, s pravom se može reći da

vodanijesamonašnajvećipri-

rodni već i strateški resurs –

kazao jeRadulović.

Govoreći o unapređenjima,

istakao je daMinistarstvo ove

godine planira da počne sa

projektom reforme takozva-

nogvodenogsektora,odnosno

aglomeracije kao jednog od

preporučenihracionalnihpri-

stupa zabolje i kvalitetnijevo-

dosnabdijevanje na teritoriji

čitave zemlje.

- Osnovne pretpostavke na ko-

jimaćemobaziratipredstojeću

reformuvodenog sektorauCr-

noj Gori polaze od tri temeljna

načela: da vodosnabdijevanje i

vodoizvorišta budu u vlasniš-

tvu zajednice, da se afirmiše

demokratsko upravljanje i da

društvene potrebe budu zado-

voljene –kazao jeRadulović.

Istakao je i da će omogućiti

javno-javnapartnerstvanane-

profitnoj osnovi.

- Istovremeno ćemo usmjeriti

investicije,upravljanjeidistri-

buciju vode na zadovoljavanje

potreba stanovništva, a ne na

sticanjeprofita. Intencijanam

je da zakonski regulišemo vo-

dukaojavno-društvenodobro

i pravo svakog stanovnika Cr-

ne Gore. Namjeravamo i da

sprovedemo širok spektar

edukativnih programa radi

smanjenja potrošnje vode –

kazao jeRadulović.

N.K.

VODANAJVAŽNIJIRESURS:

Sa jučerašnjekonferencije

Protest zdravstvenih radnika ispred Kliničkog centra u znak podrške

Miketić:

Utvrditeo

objektivno, anemo

PODGORICA

Ukolikodi-

rektorica iministarHrapo-

vić vjerujuumojuodgovor-

nost ostavka sanjihove

strane senenudi većpodno-

si - poručio je juče smijenje-

ni direktorKlinike za gine-

kologiju i akušerstvodr

VojislavMiketićkojeg jedi-

rektoricaKliničkog centra

ZoricaKovačević smijenila

nakon skandalauovoj usta-

novi, kada jeuutorakmedi-

cinska sestra zamijenilabe-

be i jednombračnomparu

dala tuđenovorođenče.

DrMiketić oglasio se saopšte-

njem u kojem je istakao da je

odbio da podnese ostavku iz

moralnih i principijelnih ra-

zloga.

PROFESIONALAC

- Ja sam profesionalac koji je

funkciju prihvatio na prijed-

log dr Snežane Raspopović i

direktorice Kovačević, ne kao

politički kadar već kao profe-

sionalac, stručnjak kojemu je

ukazano povjerenje da može

unaprijediti rad klinike. Ako

postoji moja odgovornost, on-

da mora postojati i njihova.

Ukoliko direktorica i ministar

Hrapović vjeruju u moju od-

Predsjednik Sindikata zdravstva dr Valdimir

Pavićević poručio je juče da najoštrije osuđuju

svaku insinuaciju da se radi o namjernom

propustu, kao i upotrebu riječi sabotaža, ali i

pokretanje krivičnih postupaka.

- Nadležni organi će svakako procijeniti da

li postoji elemenata za pokretanje krivičnih

postupaka, odnosno da li je bilo namjere u

postupanju. Nadamo se da je kod činjenice

da je medicinska sestra koja je bila na otpustu

novorođenčadi, par minuta nakon predaje

bebe telefonski kontaktirala majku kako bi je

informisala da je došlo do greške, crnogorska

javnost mogla razumjeti da u postupanju

zaposlenih nije bilo nikakve namjere, već da

su neposredno nakon učinjenog propusta ura-

dili sve da se ova greška ispravi - poručio je on.

Pavićević je kazao i da organizacija na čijem je

čelu „izražava žaljenje zbog slučaja zamjene

beba u porodilištu Kliničkog centra, koji je sre-

ćom imao dobar epilog“.

On je pohvalio roditelje i kazao da su im

zahvalni na tome što su ovaj propust razumje-

li na pravi način, „što je rijedak slučaj kada je u

pitanju odnos građana prema propustima koji

se dešavaju u zdravstvenom sistemu“.

Pavićević:

Najoštrijeosuđujemo

insinuacijuonamjernompropustu

govornost, ostavka sa njihove

strane se ne nudi već podnosi

- poručio je on.

Dužnost je, navodi, prihvatio

kako bi doprinio razvoju stan-

darda i unapređenju povjere-

nja u rad Klinike za ginekolo-

giju i akušerstvo.

- U radu sam se vodio profesi-

onalnimstandardima. Klinika

za ginekologiju i akušerstvo je

jednaodklinikakojaimajasno

definisane procedure rada.

Odbio sam da podnesem

ostavku izmoralnih i principi-

jelnihrazloga.Akoseutvrđuje

odgovornostzapropustkojise

desio, onda ona treba da se

utvrđuje objektivno, a ne mo-

jim linčom, niti linčom bilo

kog mog kolege koji se časno i

posvećenobavisvojimposlom

– zaključio jeMiketić.

UznakpodrškekolegiMiketi-

ću ali i ostalim kolegama, oko

stotinu zaposlenih okupilo se

juče, spontano, ispred Klinič-

kog centra, poručujući da lje-

kari nemogu uvjek snositi po-

sljedice za sve probleme u

zdravstvenomsistemu.

OSTAVKE

- Ako se desio neki propust u

Kliničkom centru, moramo

početi od toga da najveću od-

govornost mora snositi vrh,

odnosnoministar, direktor, pa

ondazaposleni-poručiojelje-

kar PredragBajić.

Okupljeni medicinski radnici

negodovali su i zbog poruke

menadžmenta da je zamjena

beba nezapamćen skandal u

crnogorskomzdravstvu.

Predsjednica Sindikata medi-

cine Milena Popović-Samar-

džićkonstatovalajedačelnici-

ma zdravstvenog sistema nije

Ako se desio neki propust u

Kliničkomcentrumoramo početi

od toga da najveću odgovornost

mora snositi vrh, odnosnoministar,

direktor, pa onda zaposleni - poručio

je ljekar dr Predrag Bajić, sa protesta

ispred Kliničkog centra

VojislavMiketić

Preporuke Planinarskog saveza za korišćenje staza