Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 40 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Subota, 19. maj 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Viz ernudi dvodnevnu slavljeničkupro-

dajukaratapovodomsvog 14. rođendana, saopšteno je iz

oveniskotarifnekompanije.

- Putnici Viz era se mogu pridružiti slavlju i otkriti 141 pri-

vlačnu destinaciju širomViz er niskotarifne mreže, uz po-

pust do 30 odsto za sve nove karte rezervisane do danas u

ponoć –kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je protekle godine Viz er ostvario izuzetne re-

zultate.Nastavio jesarastomkoji je iznosio24odstouodno-

su na 2016. godinu i prevezao 30miliona putnika. Trenutno

sprovode najveći proces proširenja poslovanja u istoriji, to-

komkojeg će21 avionbiti raspoređenpoevropskimbazama

za17nedjelja, štoće postojećojmrežidonijeti70novihuslu-

ga i 700dodatnihpolazaka nedjeljno.

S.P.

PODGORICA

- Poslovni rezultat

Montenegroerlajnzauprvomkvarta-

lubolji jeuodnosuna isti prošlogodiš-

nji periodza 1,25miliona eura i pred-

stavljanajbolji poslovni rezultat za

posljednjihpet godinauovomperio-

du, saopštio je izvršni direktorŽivko

Banjevićna sjednici odboradirektora,

koja jeodržanaučetvrtak.

U saopštenju kompanije se navodi da je

odbordirektoraMAnačelusapredsjed-

nikom Nikolom Vukićevićem usvojio

izvještaj o poslovanju za prvi kvartal, uz

konstatacijuda jekompanijanastavilasa

planom finansijske konsolidacije i sveu-

kupne optimizacije poslovanja, sa ak-

centomna intenziviranju komercijalnih

aktivnostiinadefinisanjutržišnepozici-

je kompanije. U prvom kvartalu su pre-

vezli 84.000 putnika, a u aprilu 38.476

putnika, što je za 2,1 odsto više u odnosu

na isti period prethodne godine. Za 15

danamajaprevezli su24.612putnika, što

je porast od26 odsto.

-Stanjebukingadokrajamaja i za ljetnju

sezonu je do 20 odsto bolje u odnosu na

prošlu godinu, što obećava uspješnu se-

zonu–ocijenili suuMA.

S.P.

NIKŠIĆ

–Predstavnici Elek-

troprivrede i bečkog Ivicoma

potpisali su jučememoran-

dumo razumijevanju, vezan

za izgradnjuvjetroparka

„Gvozd“unikšićkoj opštini.

Prve analize, kako je kazao Iz-

vršni direktor EPCG Igor No-

veljić nakon potpisivanja refe-

renduma, pokazuju da je

projekat, sa planiranom sna-

gom od 50megavata i cijenom

izgradnje od 70 miliona eura,

isplativ.

-Vjetroparkćesegraditiizkre-

ditakoji ćesenajvećimdijelom

obezbijediti kod međunarod-

nih finansijskih institucija, bez

korištenja podsticajnih cijena.

Uz to, lokalna uprava intenziv-

no radi studiju lokacijeGvozd-

Krnovo i definiše prostorno-

plansku dokumentaciju o

namijeni tog lokaliteta za iz-

gradnju vjetroenergetskih ka-

paciteta – rekao je Noveljić i

naglasio da rezultati analiza

pokazuju da je vjetropark

Gvozd isplativ, tim prije što

podmorski kabl 400 kV za Ita-

liju omogućava plasman zele-

ne energije na italijansko i

evropsko tržište.

Izvršni direktor „Ivikoma“

Krešimir Čondić naglasio je

daga raduje štoće saEPCGna

istom lokalitetu nastaviti ra-

dove, jer jenjegovakompanija

bila uključena i u izradu pro-

jekta vjetroelektana na Krno-

vu.

- U prethodnom periodu na

istoj lokaciji mjeren je vjetro-

potencijalirezultatisupozitiv-

niunekolikostudija- istakao je

Čondić.

EPCG je nastavila sa petogo-

dišnjim investicionim ciklu-

som vrijednim 175 miliona eu-

ra. Radi se o rekonstrukciji

prvog bloka TE ,,Pljevlja“, HE

„Piva“iproširivanjukapaciteta

HE ,,Perućica“. Pri kraju je

izrada investiciono-tehničke

dokumentacije za izgradnju

HE ,,Komarnica“ i ugradnju

osmog agregata snage 65MVA

uHE ,,Perućica“.

Ra.P.-S.P.

NOVISAD

- Privrednici iz

CrneGoreuspješno su se

predstavili naMeđunarod-

nompoljoprivrednomsaj-

muuNovomSadu, saopšte-

no je izPrivrednekomore.

Izlagali suLukaBar,Meso-

promet, Plantaže,Marteks,

Goranović, Interprodukt,

EkoPer vodaDiva, Crnago-

rakop, Volf-Pakomonte, Dri-

jen i Zetafiš.

Velike šampionske pehare po-

nijeli su Udruženje vinara i vi-

nogradara i Podrum Delić, a

pehare sajma vinarije Kastel

Savina, Ceka i Klisić. Medalje

sudobila vina

Biotehničkogfakulteta,podru-

ma Delić, vinarija Bekov krš,

BonaMente,Brajović,Buk,Ka-

stel Savina, Ceka, Čelobrdo,

„Ćetković“, „Dabović“, „Đuko-

vić“, „Klisić“, „Ukšanović Ivo“,

„Ukšanović Tomo“, „Vuković“,

„Živković“ i Vukićević kompa-

ni (dobili medalju i za rakiju).

U kategoriji likera, voćne i lo-

zove rakijepehar sajma, zlatnu

i pet srebrnihmedalja je ponio

Dragan Turčinović iz Nikšića,

a rakija Trnovača je dobila zla-

to. Loza ekstra vinarije Đukić

dobila je srebro, a zlato prepe-

čenica Vujice Vukovića iz Lo-

zne, BijeloPolje.

Pehar sajma jeosvojilakompa-

nija Mianja za suhomesnate

proizvode, četiri velike zlatne i

sedam srebrnih medalja, a

šampioni su kvaliteta za crno-

gorsku pečenicu. Monstate je

dobio dvije zlatne medalje za

pršutu i pančetu u komadu, a

Marteks dvije velike zlatne

medalje za njeguški pršut u li-

stu i suvu pančetu u vakuumu.

InterproduktCetinjejeosvojio

pehar sajma za suhomesnate

proizvode, šampioni su kvali-

teta za crnogorski pršut u ko-

madu, dok su proizvodi Inter-

produkta BGD ovjenčani sa

četirizlatneiosamvelikihzlat-

nihmedalja.

Radoslav Zečević iz Pljevalja

dobiojedvijemedaljezavrcani

med imatičnimliječ, Crnogor-

skamatica izDanilovgrada do-

bila je velike zlatne medalje za

pogačeisirupzaprehranupče-

la, a šampion kvaliteta je Bori-

slavČabarkapa izPodgorice za

propolis kapi. Veliki šampion-

ski pehar pripao jemljekari Sr-

na, koja je dobila još dvije veli-

ke zlatne, četiri zlatne i po tri

srebrne i bronzane medalje.

Povelju sajma za kvalitet je do-

bila sirara „Katunjanka“, kao i

veliku zlatnu medalju za di-

mljeni sir, te zlatne medalje za

sir sa koprivomodnosno sa za-

činskimbiljem.

Mirjana Beljkaš dobila je veli-

ku zlatnu medalju za pljevalj-

ski sir, farma „Dačević“ iz Nik-

šića bronzu za punomasne

sireve, a kooperativa „Cijevna“

srebro za crnogorski prirodno

sušeni sir. Novosadski sajam,

jedan najvećih u jugoistočnoj

Evropi, okupio je 1,5 hiljada

izlagača iz 30 država i 300 hi-

ljada posjetilaca.

S.P.

UMontenegro erlajnzu zadovoljni poslovanjemu prvomkvartalu

Bolji za 1,2milionaeura

Uz proslavu 14. rođendana Viz er pripremio poklone

Doponoći karte jeftinijedo30odsto

CBCG

ijeprijavila

cije

Upravajeodobveznikauprošloj

godini ukupno primila 31.568

informacija o gotovinskimtran-

sakcijama iznad 15.000 eura od

poslovnihbanaka.

- Poreskoj upravi su uputili 15

inicijativazaprovjeru.Donije-

toješestrješenjaozabraniras-

polaganja sredstvima na po-

slovnim računima, utvrđen je

porez na promet nepokretno-

sti u iznosu od 29.527 eura,

obavezepoosnovuzarada, po-

reza i doprinosa na zarade

8.833 eura. Poreska uprava je

za preostale inicijative obavi-

jestila da je u toku postupak

inspekcijskognadzora - pojaš-

njeno je uovomdokumentu.

Uprava ima i dobru saradnju

sa stranim finansijskim oba-

vještajnimslužbama.

-Utokuprethodnegodinepri-

mili su 46 zahtjeva od stranih

FOS - iz Bosne i Hercegovine

pet, Ujedinjenog Kraljevstva

četiri i Rusije tri. Uprava je

uputila 218 zahtjeva prema

stranim FOS, najviše FOS-u

Srbije 19, Rusije 16, Italije 11,

Kipradeset iUjedinjenogKra-

ljevstvaosam–navodi seudo-

kumentu.

M.P.M.

Postupak

protiv

24 lica

- Za krivično djelo pranje

novca u Specijalnom dr-

žavnomtužilaštvuvodi se

postupak u pet predmeta

protiv24lica.Ujošjednom

predmetu za isto krivično

djelopokrenutaje inansij-

ska istraga protiv dva lica.

Izviđaj je pokrenut protiv

jednog lica u jednom

predmetu-navodiseudo-

kumentu.

OdVrhovnogsudaUpravi

je dostavljena informacija

da je pred nadležnim su-

dovima bio u radu jedan

predmet za krivično djelo

pranje novca i da je krivič-

ni postupakutoku.

EPCG potpisalamemorandums partnerima iz Beča

Ulažu70miliona

uvjetroelektranu

Crnogorski privrednici se uspješno predstavili na poljoprivrednomsajmu

IzNovogSadadonijeli

medalje i pehare

Đurišićnajuspješniji

menadžer uagrobiznisu

Na sajmu je direktor prodaje i marketinga kompanije Veselin

Đurišić proglašen za najuspješnijegmenadžera u agrobiznisu.

- Ovo je važno priznanje kako za mene lično tako i za Plantaže

i moje saradnike koji su značajno doprinijeli da zaslužimo

ovakve nagrade. Timski rad i savremena vizija, uz čvrsto

postavljeno nasljeđe je ključ uspjeha u agro-biznisu i sve

nagrade koje proizilaze iz ovakve poslovne politike, sa jedne

strane, postaju prirodne, a sa druge strane, čine nas pono-

snim što smo ih ostvarili – poručio je Đurišić.

Uprava je u

prošloj godini izdala

19 naloga bankama za

privremeno obustavljene

transakcije i po tomosnovu

je blokirano 5,5miliona

eura i 3,4miliona

dolara

USD

1.17810

JPY 130.69000

GBP 0.87325

CHF

1.17730

AUD

1.56730

CAD

1.50740

Kursna lista

Potpisivanjememoranduma