Table of Contents Table of Contents
Previous Page  40 / 40
Information
Show Menu
Previous Page 40 / 40
Page Background

40

Pobjeda

Subota, 19. maj 2018.

Mozaik

Blanka Padila

Model

Španska

manekenka

Blanka

Padila

krasila je

naslovnicu

časopisa

Vog

ŠAVNIK

–Koncert izvornog

narodnogstvaralaštvaodržan

je jučeuŠavnikupovodomobi-

lježavanja12godinaodobnav-

ljanjacrnogorskenezavisnosti.

Nastupili su folklorna sekcija

Centra za kulturu Šavnik, reci-

tatori izosnovnihškola iz teop-

štineValentinaZeković i Jovan-

ka Karadžić, narodni guslar sa

CetinjaRajkoRadovićiizvođači

crnogorske muzike Igor Đuro-

vić iTanjaŠeter.

- Sala Centra za kulturu je bila

puna, a program izuzetno pri-

hvaćen, publika jepjevalasana-

ma najljepše crnogorske pje-

sme. Utisak je da ljudima na

sjeveru nedostaje ovakvihma-

nifestacija jer svaki put iz ovih

krajevaponesemolijepeemoci-

je - rekla jeTanjaŠeter.

Šeter jeposebnozadovoljnaan-

gažmanom domaćina da pri-

premekvalitetanprogram,kaoi

dobrodošlicom i odnosom pu-

blike.

Organizator i domaćinmanife-

stacijebiojeCentarzakulturuu

saradnjisaosnovnimškolamaiz

te opštine, a pokrovitelj Mini-

starstvozakulturu.

R.U.-I.

BUDVA

–Ovogodišnje, pe-

to izdanje Si dens festivala

održaće se od 30. avgusta do

1. septembra, na novoj plaži

samožda i najvećimpoten-

cijalomna cijelomJadranu,

u tirkiznoj uvali kodmjesta

Buljarica, objavljeno je na

jučerašnjoj pres konferen-

ciji. ČelniciMinistarstva

održivog razvoja i turizma,

opštine Budva i Egzit tima

potvrdili su da je potpisan i

redovni aneks desetogodiš-

njeg ugovora o podršci fe-

stivalu.

- Fanovi Egzita znaju da su

naša jubilarna izdanja uvijek

specijalna, ali i najposjećenija

jer senepropuštaju. I u sluča-

ju Si densa sve se složilo, nova

lokacija je predivan jadranski

biser koji ćemo u godinama

prednamapromovisati ucije-

lom svijetu, a osim centralne

pozicije na primorju, ona na-

šim gostima nudi daleko više,

što će se vidjeti već ove godi-

ne. Presrećni smo što smo

uspjeli da potvrdimo nastup

jedne od najvećih svjetskih

zvijezda i što ćemo imati naj-

jači programSi densado sada,

koji ćemo uskoro objaviti. In-

teresovanje za festival je veli-

ko. Već sada imamo preko

10.000 rezervacija, što publi-

ke Egzit festivala, tako i turi-

stičkih agencija iz inostran-

s t va - i z j av i o j e Dušan

Kovačević, osnivač Egzit i Si

dens festivala.

NACIONALNI ZNAČAJ

Realizacija i organizacija

ovako složenog projekta, na-

cionalnog značaja, ne bi bila

moguća bez bliske saradnje i

partnerstva sa Vladom Crne

Gore, koja je kroz nadležno

Ministarstvo održivog ra-

zvoja i turizma, u prethod-

nim sedmicama dala podrš-

ku.

- Zadovoljan sam što su loka-

cija i termin održavanja festi-

vala izmijenjeni. To je bio je-

dan od preduslova da Vlada i

Ministarstvo održivog razvo-

ja i turizma nastave da daju

podršku festivalu. Buljarica je

zaista spektakularna, imam

potpuno povjerenje u organi-

zaciju da će odraditi posao do

kraja i da nas očekuje pravi

spektakl - kazao je Pavle Ra-

dulović, ministar održivog

razvoja i turizma.

PLAŽNI PROSTOR

Buljaricu, najdužu plažu na

budvanskoj rivijeri koja se pro-

teženapreko2,2kilometrapije-

ska i sitnog šljunka, odlikuje či-

sto tirkizno more, uređeni i

prostran plažni prostor, prediv-

na priroda u zaleđu i mnoštvo

zelenila i debelog hlada ispod

kojeg će se naći ovogodišnji

kamperi festivala. Nastojanja

organizatora festivala podržaće

menadžment opštine Budva.

Proaktivnimučešćemu organi-

zaciji, ovu sjajnudestinacijuza-

jedno će razvijati i predstaviti je

cijelomsvijetu,teznačajnouna-

prijediti turističku posjetu ovoj

plaži, kako tokomfestivala, tako

i tokomčitavegodine.

- Glavna zamisao opštine je bila

izmještanje festivala u postse-

zoni.Smatramodaćetobitipun

pogodak. U saradnji sa organi-

zatorom našli smo rješenje i

atraktivniju lokaciju, i opština

Budva je potvrdila angažovanje

i participaciju potpisivanjem

aneksaugovora. Siguransamda

će festival biti najbolji do sada i

da ćemo uživati u zvucima naj-

većih svjetskih izvođača - ista-

kao jepredsjednikopštineBud-

vaDraganKrapović.

B.V.

Peti festival Si dens biće održan od 30. avgusta do 1. septembra na Buljarici

Uskoro imenaučesnika,

stiglo 10.000rezervacija

Koncert u Šavniku povodom 12 godina crnogorske nezavisnosti

Uživali i publika i izvođači

U srijedu, 23. maja tačno

u podne u prodaji će se

naći veoma limitiran broj

ulaznica za Si dens po naj-

povoljnijoj cijeni od 19,99

eura! Ovo je cijena sa čak

70 odsto popusta u odnosu

na inalnu i biće dostupna

samo građanima Crne Gore

sa dokazomo državljanstvu

(lična karta sa prebivalištem

u Crnoj Gori ili crnogorski

pasoš). Najpovoljnije ulazni-

ce se svake godine raspro-

daju za samo nekoliko sati!

Uprodaji

ulazniceod

19,99eura

Detalj sapres konferencije

Najmlađi izvođači oduševili publiku

TanjaŠeter sa recitatorkama i voditeljima

Domaćini osmislili bogat program