Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 40 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Subota, 19. maj 2018.

Ekonomija

PODGORICA

–Švedskakompanija

SavanaHoldingAB kupujeprvu

ekološki koncipiranuzgraduuPod-

gorici Europoint, saznajePobjeda.

SavanaHoldingAB, čiji je osnivačVe-

skoMijač, jeu ljeto2016. godinekupi-

la šoping centarMol of Montenegro i

hotel Ramadu u Podgorici od Gin-

tašmonta, podružnica turske kompa-

nijeGintaš za 24miliona eura.

Europoint, poslovna zgrada, poznati-

ja kao ,,crna“, izgrađena je 2010. godi-

ne, a investitor je bio crnogorsko-slo-

venačka firmaProinvest.

Energetskibilansizgradeoslonjenisu

na toplotnu energijupodzemne vode.

Prirodnu temperaturupodzemnevo-

de (12° C) toplotne pumpe prevode u

funkcionalnu toplotnu energiju. Se-

zonski balansi optimalne radne tem-

perature u objektu svode se na dogri-

javanje zimi i dohlađivanje ljeti.

Odnos apsorbovane i isporučene

energije je 1:3, u odnosu na sve kon-

vencionalne sisteme grijanja. Samo

neki od zakupaca su između ostalih,

Urbanbistro, kancelarijeTrebjese, Si-

mens,PhilipMoris,Novartis,Krka,La

Roš, KPMG, Ekomedika, Austrijska

ambasada.

Zgrada, ukupne kvadrature od 7.600

kvadratnih metara ima dvije podze-

mne etaže sa garažama i sedam nad-

zemnih etaža sa kancelarijama. Na

prizemlju se nalazi popularni resto-

ran 21 MNE Urban bisto. Zakupcima

je na raspolaganju 80 parking mjesta

upodzemnimgaražama.

Kako Pobjeda saznaje, transakciju je

koordiniraoMilovanNovaković, prvi

čovjekKoliers Internešenela za Crnu

Goru.

R.E.

PODGORICA

–Centralna

banka je, postupajući poza-

htjevuUprave za sprečava-

njepranjanovca i finansira-

nja terorizma, kontrolisala

tri banke, aprotiv jedne će

podnijeti zahtjev suduza

pokretanje prekršajnogpo-

stupka.

- Centralna banka je kod te

banke utvrdila nepravilnosti

prilikom prijava sumnjivih

transakcija - navodi se u iz-

vještaju o radu Uprave za

sprečavanje pranja novca i

finansiranja terorizma za

prošlu godinu.

ImebankeUpravanenavodi,a

ni Centralna banka ne saop-

štava tepodatke, jer je zakonu

tome sprečava.

Podsjetimo da je direktor ove

uprave Vesko Lekić našoj re-

dakciji prijepardanakazaoda

suodjanuaraprošlegodinedo

danas, nadležnim državnim

organimauputili 102predme-

ta po osnovu sumnje da je po-

činjeno krivično djelo pranje

novca i 25 predmeta sa osno-

vom sumnje na finansiranje

terorizma.

Procedura nalaže da ukoliko

Uprava na osnovu dobijenih

izvještaja posumnja da neka

poslovna banka nije prijavila

sumnjivu transakciju, može

uputiti zahtjev CBCG za nje-

nu ciljnukontrolu.

-Uprava je uprošloj godini iz-

dala19nalogabankamazapri-

vremeno obustavljene tran-

sakcije i po tom osnovu je

blokirano5,5milionaeurai3,4

milionadolara-navodi seuiz-

vještajukojijeVladausvojilau

četvrtak.

Objašnjeno je da procedura

nalaže da, nakon što banka

prijavisumnjivutransakciju,a

prijenjenog izvršenja,Uprava

može pisanim zahtjevom na-

ložiti da se ona obustavi na 72

sata.

- To se radi ukoliko je potreb-

no preduzeti hitne radnje da

bi se provjerili podaci o sum-

njivoj transakciji ili licu ili ako

Uprava ocijeni da postoje ra-

zlozi za sumnju da je transak-

cija ili lice povezano sa pra-

njem novca ili finansiranjem

terorizma. Uprava tada bez

odlaganjaobavještavanadlež-

no državno tužilaštvo – objaš-

njeno je uovomdokumentu.

PODGORICA

-Kompanija

Telenor pustila jeu široku

upotrebunajnapredniju

4G+mrežuuvećini gradova,

koja ćeomogućiti korisnici-

ma još brži internet i kvali-

tetniji signal.

Nova tehnologija dostupna je

usvimopštinamanaprimorju

i centralnomdijelu, anasjeve-

ru 4G+ mrežom pokriveni su

Kolašin, Mojkovac, Bijelo Po-

lje, Berane, Pljevlja, Plav i Ro-

žaje. Direktor tehnike u Tele-

noru Kai Gulbrandsen kazao

jenakonferenciji zamedijeda

jeTelenorprvi operatorkoji je

uveo 4G mrežu u Crnu Goru

još 2012. godine, prije svih ze-

maljau region i sada tommre-

žom pokrivaju 98 odsto sta-

novništva.

Prema njegovim riječima,

4G+ mreža usmjerena je na

povećanje brzina, kao i na bo-

lje iskorišćavanje frekventnog

spektrumanauređajima kori-

snika,kojimoradapodržavaju

ovu tehnologiju. On jepodsje-

tio da su nedavni rezultati

mjerenja EKIP-a pokazali da

se najveća prosječna brzina

prenosa podataka u gradovi-

ma, za koji se dominantno ko-

iristi4Gtehnologija,ostvaruje

uTelenormreži.

S. P.

PODGORICA

– Na skupštini akcionara Jugo-

petrola, koja jezakazanaza31.maj bićeriječi i o

raspodjelidodatnedividendeizneraspoređene

dobiti. Jugopetrol je ovom tačkom naknadno

dopuniodnevni red skupštinena kojoj će se ra-

spravljati iofinansijskimizvještajimazaprošlu

godinu, raspodjeli dobiti, razrješenju odbora

direktora i imenovanjunovih…

M.P.M.

Kompanija VeskaMijača postaje jedan od najvećih investitora u Podgorici

ŠvedskaSavanakupujeEuropoint

Uprava za sprečavanje pranja novca uputila tri zahtjev

Tužili bankušto

sumnjive transa

Prekogranicevišeod 10.000

eurapreneseno477puta

Preko granice je u prošloj godini registrovan prenos goto-

vog novca iznad 10.000 eura u 477 slučajeva. O tome je

Uprava carina obavijestila Upravu za sprečavanje pranja

novca, kao i svimdrugimgdje postoje razlozi za sumnju.

- Uprava carina je u prošloj godini USPNFT-u dostavila

sedam izvještaja o prenosu gotovog novca preko granice,

koji upućuju na sumnju u pranje novca. Na osnovu toga je

otvoreno sedampredmeta - navedeno je u izvještaju.

PODGORICA

–Rudnik uglja Pljevlja upr-

vomkvartalu je ostvario profit od 3,3milio-

naeura, što je300hiljadaeura lošiji rezultat

negou istomperioduprošle godine.

Prihod je bio 10,8miliona, a rashod 7,4mili-

ona euta.

M.P.M.

Telenor pustio u upotrebu 4G+mrežu

Brži internet i bolji signal

Jugopetrol dopunio dnevni red skupštine akcionara

Odlučuju o dividendi

iz neraspoređene dobiti

Rudnik uglja u plusu 3,3miliona

Europoint

Sapresa

ULCINJ

– Ceremonijapo-

vodomzavršetka radovana

hotelskomkompleksu ,,Ho-

lidej vilidžMontenegro“

održana je sinoćnaVelikoj

plaži.

Predsjednik Vlade Crne Gore

DuškoMarković istakao je da

vjeruje da će taj hotel sa hote-

lom Ruža vjetrova i sa novim

planovimau2018. obezbijedi-

ti 500 novih radnih mjesta i

1.800 ležaja, kojimćeKarisma

upravljati.

- Sa ovakvim pristupomCrna

Gora postaje prestižna turi-

stička destinacija ne samo na

ovom prostoru već i šire - ka-

zao jeMarković.

On jedodaodaprvi kvartal ove

godine pokazuje da imamo

rast u turizmu od 20 odsto, da

smo 4. maja imali 40.000 turi-

sta, što je 111 odsto više nego u

istomperioduprošle godine.

Suvlasnik grupacije Karisma,

Ljubiša Krstajić zahvalio se

crnogorskim izvođačima ra-

dova, poručivši da taj projekat

nebimogaodaserealizujebez

stoprocentne podrške crno-

gorskeVlade.

Karisma jezakupilakompleks

koji čine hoteli Olimpik, Belvi

(depadansiCer,Borik iAvala),

objekat restorana i drugi pra-

teći sadržaji.

KarismaHotels&Resorts jed-

na je od vodećih grupacija u

svijetuuoblastihotelskogme-

nadžmenta, koja uspješnopo-

sluje i poznata je po inovativ-

nom pristupu, postavljajući

nove standarde u ponudi od-

mora sa fokusom na komple-

tanugođaj gostima.

Karisma ima 29 hotela i, osim

Crne Gore, posluje i u Hrvat-

skoj, Srbiji, Meksiku, Domini-

kanskoj Republici, Jamajci i

Kolumbiji. Karisma ima po-

slovnu strategiju i filozofiju

potpunoorijentisanuna goste

i inovativnim konceptima se

izdvaja od konkurencije, o če-

mu svjedoče prvenstveno za-

dovoljni gosti, ali i brojne na-

grade i priznanja poput

prestižneAAA4Diamonds. T

Svečanosti su prisustvovale

brojne zvanice iz zemlje i ino-

stranstva. U okviru muzičkog

dijela programa, nakon gala

večere, nastupili suJelenaTo-

mašević i Željko Joksimović.

N.K.

Obilježen završetak radova na hotelskom kompleksu

,,Holidej vilidžMontenegro“ u Ulcinju

Pobjedamoderne

vizije turizma