Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 40 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Subota, 19. maj 2018.

Politika

PODGORICA

–Povećanje

zaposlenost i odlučnaborba

protivkriminalabićepriori-

tetiDemokratskepartije so-

cijalista i državeCrneGoreu

narednomperioduporuče-

no je sinoćnakonvenciji te

partijeuGolubovcima.

ZADACI

- Prednama su budući zadaci,

a osnovni je kako obezbijediti

viši kvalitet života svimnašim

građanima. Osnovni problem

Crne Gore je nedovoljna za-

poslenost iunarednomperio-

dumoramo kreirati jedan po-

voljan biznis ambijent.

Moramo se pobrinuti da se u

narednom periodu pozabavi-

mo i pitanjem kriminala. Kri-

minal se obahatio. Združe-

nomakcijomćemoseozbiljno

pozabaviti tim pitanjem i po-

kazati svima onima koji misle

da se mogu igrati sa državom

da suuozbiljnoj zabludi –po-

ručio je sa tribine u Golubov-

cima lider DPS-a Milo Đuka-

nović.

On je građane upozorio kako

ne smiju potcijeniti značaj

predstojećih lokalnih izbora,

te kako je jako važnoda vlast u

Podgorici i Golubovcima ne

ode upogrešne ruke.

-Našapolitika jepolitikaotva-

ranja šansi. Upravu kakvu vi

ovdje budete željeli imaćete.

Ono što građani jedne sredine

žele, DPS će to

podržati.Mi

se

nepredstavljamovideoigrica-

ma nego rezultatima. Vjeru-

jemda namse 27. maja smiješi

novi izborni rezultat – naveo

jeĐukanović.

Nosilac izborne listeDPS-ana

izborima uPodgorici IvanVu-

ković ocijenio je kako je Zeta

uvijek bila uzdanica Demo-

kratske partije socijalista, te

da će ta partija ostati posveće-

na razvoju tog područja.

- Ponudićemo još stimulativ-

nije poreske olakšice poslov-

nim ljudima, kako bi se zapo-

šljavali novi ljudi. Ostaćemo

maksimalno posvećeni infra-

strukturnomrazvojuZete. Do

početkanaredneškolskegodi-

ne Golubovci će dobiti i sred-

nju stručnu školu. Nije daleko

dan kada će Zeta predstavljati

jednoodnajpoželjnijihmjesta

zaživotuširempodručjuPod-

gorice –naveo jeVuković.

ŠANSE

Aktuelni gradonačelnik Pod-

goriceSlavoljubStijepović jeu

Golubovcima rekao da je tu

funkciju obavljao do maksi-

muma svojih ličnih i intelek-

tualnih kapaciteta i građane

zamolioda razumiju to štone-

ke stvari nije uspioda završi.

- Neću vam oprostiti ako 27.

maja dozvolite da Podgorica i

Zetapadnuurukeonihkoji ne

vole ni Podgoricu ni Zetu. Ne

smijemo da dozvolimo da de-

mokratska partija socijalista

ne bude pobjednik ovih izbo-

ra. Bitno je da pobjedimo i u

Golubovcimajerćetodoprini-

jeti tome da Zeta cvjeta i pro-

cvjeta, jer ona to zaslužuje –

rekao je Stijepović.

Predsjednik gradske opštine

GolubovciDušanRadonjićna-

veo je kako je iza njih decenija

najprosperitetnijeg razvoja

Zete, odčega suposljednje če-

tiri godine kruna tog perioda.

- Samo u posljednje četiri go-

dine uložili smo više od dva

miliona eura u razvoj infra-

strukture Zete, a izgradnjom

srednje škole zaokružićemo

projekat razvoja obrazovnih

kapaciteta ovog područja. U

narednom mandatu ćemo se

potruditi da svako domaćin-

stvo bude priključeno na vo-

dovodnu mrežu. Mi nudimo

opipljivu i stvarnuZetu, ne iz-

mišljamo brda i doline – za-

ključio jeRadonjić.

Đ.Ć.

PODGORICA

-Vršilacduž-

nosti generalnogdirektora

Generalnogdirektorata za

EUi regionalnu saradnjuu

Ministarstvuvanjskihpo-

slovaAleksandarDrljević

bićenajvjerovatnijenovi

glavni pregovarač saEvrop-

skomunijomEU, saznaje

Pobjeda.

Drljević u izjavi zamedije nije

mogao da potvrdi ali ni da de-

mantuje informacijuda ćebiti

novi glavni pregovarač.

Premijer DuškoMarković ju-

če je iz Sofije saopštio da zna

ko će biti novi glavni pregova-

račCrneGore saEU, kao i nje-

govi zamjenici, ali da neće

iznositi imena do završetka

sistematizacije radnihmjesta.

-Vladajedonijelaodgovaraju-

će odluke, kancelarija Glav-

nog pregovarača će biti pri

kabinetu predsjednika Vade.

Na taj način želimo da preuz-

memovećuodgovornost nego

do sada. Imam ime, ne samo

glavnogpregovarača,većinje-

govih zamjenika - jednog koji

će se baviti pregovorima, a

drugi fondovima - objasnio je

premijer.

Markovićjeporučiodabiime-

novanja mogla da uslijede već

na narednoj sjednici Vlade,

nakonštobudezavršenasiste-

matizacija.

J.Đ.

PODGORICA

–CrnaGora

jeprivrženapoštovanju

ljudskihprava, jačanjude-

mokratije i sistemavladavi-

nepravakao temeljnimvri-

jednostimaSavjetaEvrope,

poručio jeministar vanjskih

poslova, SrđanDarmanović.

Ministar vanjskih poslova

učestvovaojejučena128.zasi-

jedanju Komiteta ministara

Savjeta Evrope koje je održa-

nouElsinoruuDanskoj.

U fokusu ovogodišnjeg sa-

stanka bili su rezultati ostva-

reni tokom danskog predsje-

davanja i sprovođenje reformi

unutar Savjeta od kojih je naj-

značanije usvajanje Kopen-

haške deklaracije kojom se

dalje jača Evropski sud za

ljudska prava.

- Danas, kada svjedočimo ja-

čanju populizma i nacionali-

stičkeretorike, ovevrijednosti

sesuočavajusabrojnimizazo-

vima. Na nama je da učinimo

sve da ih sačuvamo i osigura-

mo dalje uspješno djelovanje

Organizacije, ocijenio je Dar-

manović.

Crnogorskišefdiplomatijeza-

hvalio je generalnom sekreta-

ru Jaglandu na naporima u

procesureformi unutarSavje-

taEvrope, koji imaju za cilj in-

stitucionalno jačanje te po-

hvalioaktivnostiSekretarijata

SEupravcupružanjaadekvat-

nepomoćiuprimjeni standar-

da, uprkos svim političkim i

finansijskimpritiscima i ogra-

ničenjima.

Darmanović je ukazao da vje-

ruje da, u cilju adekvatnog od-

govora SE na sve izazove, rje-

šenja moraju biti pronađena

na način koji neće štetiti kon-

venciji i osnovnimprincipima

i vrijednostima SE.

Komitetministarapredstavlja

organ za donošenje odluka u

okviruSavjetaEvropeanakon

Danske, polugodišnje pred-

sjedavanje preuzima Hrvat-

ska.

R.P.

PODGORICA

- Predsjedni-

caHrvatskeKolindaGra-

bar-Kitarović, kaoni ostali

predsjednici država regiona,

nijesupozvani na inaugura-

ciju, saopšteno je izDPS-a.

- Povodom lansiranja vijesti

da je predsjednica Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović ot-

kazala dolazak na inauguraci-

ju predsjednika Crne Gore

Mila Đukanovića, koja je

objavljena u regionu i kodnas,

obavještavamo javnost da na

svečanu sjednicu Skupštine

Crne Gore, na kojoj će pred-

sjednik Đukanović položiti

zakletvu 20. maja ove godine,

kakojeiizSkupštinevećsaop-

šteno, nije predviđeno prisu-

stvo visokih predstavnika

stranih država, osim ambasa-

dora i vojnih izaslanika akre-

ditovanih u Podgorici. Dakle,

potpuno je netačna vijest o

otkazivanjudolaskapredsjed-

niceHrvatskena inauguraciju

predsjednikaĐukanovića, za-

ključuju izDPS-a.

R.P.

PODGORICA

–Biračkopra-

vona lokalnimizborimau

Crnoj Gori, koji ćebiti održa-

ni 27.maja, imaće 306.722 gra-

đana– saopšteno je izMini-

starstvaunutrašnjihposlova.

Glasačko pravo na izborima u

Podgorici ima 134.991 građa-

nin, a u Golubovcima, opštini

uokviruglavnoggrada, 11.948.

U Šavniku moći će da glasa

1.723 građana, u Žabljaku

3.101, Baru 38.235, Plavu 9.145,

Pljevljima 26.037, Rožajama

22.037, Danilovgradu 12.752,

BijelomPolju40.235, auKola-

šinu6.518.

Biračko pravo na izborima u

Plužinama, koji ćebiti održani

unedjelju, 20. maja, ima 2.544

građanina.

Uvid u birački spisak birač

može ostvariti lično, radnim

danima od osam do 14 sati, uz

važeću ličnu kartu ili putnu

ispravu (pasoš). To može uči-

niti direktno i preko internet

portala

www.birači.me.

Na

tomportalu,građaninunosom

broja lične karte ili putne

ispravemože provjeriti da li je

u biračkom spisku i na kojem

mjestu glasa.

- S obzirom na to da je tačnost

adrese na kojoj građanin živi

važna za tačnost biračkog spi-

ska, na portalu je ostavljena

mogućnost podnošenja elek-

tronskogzahtjevazapromjenu

adrese u okviru opštine u kojoj

ima prijavljeno prebivalište -

navodi seu saopštenjuMUP-a.

Građani se pozivom na jedin-

stvenibroj19820moguinformi-

sati o tome da li su upisani u bi-

račkispisakinakojembiračkom

mjestuglasaju. Broj jedostupan

zasvekorisnikemobilneifiksne

telefonije u Crnoj Gori, a poziv

je besplatan.

I.K.

Vlada našla zamjenu za Aleksandra Andriju Pejovića

AleksandarDrljević

glavni pregovarač?

Darmanović: Privrženi

smo temeljnim

vrijednostimaSE

Aleksandar

Drljević

Ministar vanjskih poslova na 128. zasijedanju

Komitetaministara Savjeta Evrope

DPS reagovala na spinovane informacije o nedolasku

šefova država na predsjedničku inauguraciju

Šefovi država

nijesupozvani

Biračko pravo na izborima 27. maja imaće 306.732 građana

UPodgorici glasa 134.991

birač, uPlužinama2.544

Demokratska partija socijalista održala izbornu konvenciju u Golubovcima

Đukanović: Uzabludi

jeonaj komisli da se

može igrati sadržavom

MiloĐukanović