Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 40 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Politika

Subota, 19. maj 2018.

Reagovanje Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore

Tvrdeda sunovacdobili na

osnovukvalitetaprojekata

PODGORICA

Srpski nacionalni

savjetCrneGore reagovao jena

tekst objavljen 17.majau„Pobje-

di“, podnaslovom„SNS-umilioni

euraod ‘neprijateljskedržave’“.

U reagovanju Srpski nacionalni sa-

vjet ističedasesve informacijeopro-

jektima i visini odobrenih donacija

mogu provjeriti na sajtu Fonda za

zaštituiostvarivanjemanjinskihpra-

va, te da se iz ovihpodataka, kakona-

vode, ,,može utvrditi da su sredstva

koja je Savjet dobio isključivo na

osnovu kvaliteta svojih projekata

manja od visine sredstava koje je

objavilaPobjeda«.

SNS u reagovanju nije precizno na-

veokolikajeukupaniznosdobijenod

državnih fondova za osnivanje tele-

vizije, radija, novine i drugihudruže-

nja koji baštine srpsku kulturu, iden-

titet i jezik koje je dobio u proteklih

deset godina.

- Dakle, podaci koliko je Srpski naci-

onalnisavjetdobiodonacijazaprote-

klih osam godina potpuno su javni,

transparentni idostupni svakomgra-

đaninu, navodi se u reagovanjuSNS.

-Nikonemožeosporiti da suprojekti

Srpskog nacionalnog savjeta najkva-

litetnijiinajodrživiji,kaoidajenjiho-

va realizacija od neprocjenjive važ-

nosti za očuvanje identiteta srpskog

naroda uCrnoj Gori. Kakva je pozici-

ja srpskog naroda i odnos prema nje-

mu ne svjedoči samo ovaj maliciozni

tekst„Pobjede“,negoičinjenicadasu

do sada već dva puta mijenjani zako-

ni, i to samo u onomdijelu koji se od-

nosi na raspodjelu sredstava, a sve

kako bi se onemogućilo da projekti

Srpskog nacionalnog savjeta i drugih

srpskih organizacija nastave da žive,

navode izSrpskognacionalnogsavje-

ta.

UreagovanjuSrpskognacionalnogsa-

vjetanavodisedasrpskinarodnema

definisan status u Crnoj Gori, u

kojojnemavećinskognaroda,„ali

mu je zbog državnog projekta

asimilacije srpskog naroda u

nacionalne Crnogorce one-

mogućeno korišćenje i svega

ono što po Ustavu pripada

manjinskimnarodima“.

UsaopštenjuSNStvrdida

Kakva je pozicija srpskog naroda i odnos prema njemu ne svjedoči samo ovaj

maliciozni tekst „Pobjede“, nego i činjenica da su do sada već dva putamijenjani

zakoni, i to samo u onomdijelu koji se odnosi na raspodjelu sredstava, a sve

kako bi se onemogućilo da projekti Srpskog nacionalnog savjeta i drugih

srpskih organizacija nastave da žive - navode iz Srpskog nacionalnog savjeta

nije tačno da su u ovoj godini dobili

novac jernije još raspisankonkurs za

raspodjelunovca iako se u tekstuPo-

bjede eksplicitno tvrdi da je novac

ove godine raspodjeljenjen za pro-

jekte u 2017. godine, kakva je i praksa

bila do sada.

R.P.

SOFIJA:

Čelnici zemalja regiona na Bečkomekonomskom forumu obećali intenzivne reforme

Marković:

Nema

napretkaukolikone

napredujususjedi

(Odnašeg izvještača)

SOFIJA

Albanija iMakedo-

nijabi trebalodaotvorepre-

govoreu

junu.Mi

smomogli

biti sebični i reći da tonije

bitnozanas, jer smootvorili

30poglavlja, ali nemožemo

napredovati akonenapredu-

junaši susjedi. Kada smo

predavali kandidaturuza

čanstvoEUmnogi sunam

govorili - što to radite, vi ne-

ćeteopstati ni kaozemlja, ali

mi senijesmoobazirali i bili

smohrabri i vidite gdje smo

sada - kazao jepremijerDuš-

koMarkovićnaBečkomeko-

nomskomforumu.

Forum se održava u Sofiji, na-

kon samita Evropske unije i

zemalja Zapadnog Balkana.

Neki premijeri država regiona

pokazali sunezadovoljstvoza-

ključcima samita, jer nijesu

pominjani datumi, niti rokovi.

UprvomreduAlbanijaiMake-

donija koje su očekivale da na

ovom samitu bude objavljen

početak pregovora EU sa ove

dvije države.

POGLEDUBUDUĆNOST

MarkovićjekazaodajenaBal-

kanu uvijek bilo više politike i

istorije nego što je bilo ekono-

mije razvoja i pogleda u bu-

dućnosti, a posebno otvaranja

novih radnihmjesta.

- Danas Zapadni Balkan zao-

staje za razvijenomEvropom.

Crna Gora je trenutno negdje

na45odsto, drugezemljeuna-

šem susjedstvu su istog tog

procenta ili niže, što treba sve

da nas zabrine – rekao je pre-

mijer dodavši da je u proteklih

godinu i po urađeno dosta na

promjeni tradicionalnog pri-

stupa, na izgradnjipovjerenja i

na okretanju evropskomsiste-

mu vrijednosti.

Marković je istakao činjenicu

da je region Zapadnog Balka-

na postao konačno svjestan

svojihpotencijala, ali je dodao

da je potrebno mijenjati svi-

jest, pogotovo administracija.

-Danas jenajveći napordanaše

administracije naučimo da ne

otvarajuprobleme tamo gdje ih

nema – rekao je premijer.

Govoreći oCrnojGoriMarko-

vićjepodsjetionaodličneeko-

nomske rezultate u proteklih

godinu i po i pozvao investito-

re da ulažuuCrnuGoru.

-Vlada jeotvorenazasastanke

sa investitorima. Oni nemogu

čekati na sastanak – rekao je

predsjednikVlade.

RAZOČARANI RAMA

PremijerAlbanijeEdiRama je

pokazao pesimizamnakon ju-

Momčilo

Vuksanović

čerašnjeg dana koji je za njega

bio stresan, naglašavajući da

sumu „baterije ispražnjene“.

Naime, kako su preneli alban-

skimediji, Rama je jučenakon

samitaEUizemaljaZapadnog

Balkana bio poprilično razo-

čaran jer njegova zemlja nije

dobila konkretne rokove za

pridruživanjeEU.

Međutim, on je juče otvorio

panel u Sofiji uz malo zakaš-

njenje, a imao je i poruku za

prisutne.

- Drago mi je što ste me sače-

kali.Konačnoneko i nasdače-

ka, jer mi vas čekamo odavno.

Juče jebiodanza „tough love“

- kazao jeRama.

On jenaveoda jenapredakko-

ji je načinjen na Balkanu po-

sljednjihpet godina istorijski i

da prije toga, „ovo je bilo teško

zamisliti“.

-Nadamsedaćenaš region, ne

samo održati vjeru u ovaj fan-

tastični i neurotični projekat

EU, i da nećemo izgubiti smi-

sao za humor na tomputu- re-

kao jeRama.

I nastaviou sličnomtonu.

-Izgledadaćebalkanskakletva

da se nastavi - kad su oni bili

otvoreni,mismobilizatvoreni,

sadajeobrnuto,alinadamseda

će doći trenutak kada će obje

strane imati isti osjećaj za pro-

stor i kada ćemo konačno stu-

piti u brak za koji su rekli da

žele sa nama, iako sad čujemo

pojedine glasove da ne žele -

zaključio je albanski premijer.

EMOCIJE

Na Ramin govor, koji je bio

emotivan, nadovezala se pre-

mijerka Srbije Ana Brnabić

koja je dala podršku Albaniji

da što prije dobije datum za

početak pregovora sa EU i po-

ručila da je Srbija uvijek tu za

svoje susjede i prave partnere.

- Potpuno razumijem Edija

Ramu. Srbija podržava Alba-

niju, smatramo da je zaslužila

početak pregovora. Građani

zaslužuju prosperitet i jasan

put za njih i njihove porodice i

mislimoda jeotvaranjeprego-

vora sa Albanijom i Makedo-

nijom ispravna stvar. Mi, s

druge strane, imamo svoje

probleme u procesu pridruži-

vanja, ali stojimo izanašihpri-

jatelja u regionu - rekla je pre-

mijerka Srbije.

Bugarski premijerBojkoBori-

sov jekazaoda je samit uSofiji

istorijski jer je dokazao da je

sebičluknaBalkanunestao.

- Imamo jednu poslovicu u

Bugarskoj: ,,Pomozi sam sebi

imamo razlika, ali ono sto

nam je važno je mir i prospe-

ritet Balkana - kazao je Bori-

sov.

Premijer Makedonije Zoran

Zaev kazao je da Zapadni Bal-

kannijeviše„burebaruta“,već

se radi na povezivanju i pomi-

renju.

- Poslata je snažna poruka za-

jedništva sa ovog samita okre-

nuta regionu i cijeloj Evropi -

kazao jeZaev.

Iako je javnost očekivala neke

konkretne pomake sporu u

Skoplja i Atine oko imenaMa-

kedonije - do toga nije došlo.

ŠEST INICIJATIVA

Da bi dala dodatni elan poten-

cijalnim članicama, Evropska

komisija je na samitu u Sofiji

predstavila šest novih inicija-

tivavrijednihvišestotinamili-

ona evra.

Sve zemlje regiona dobiće

podsticaje u segmentu jačanja

vladavine prava, uključujući

tu i čvršćukontrolu sprovođe-

nja reformi. Domaći zadaci

država članica su intenzivne

reforme u svim segmentima

društva.

Druga inicijativa ima za cilj da

pojača angažman u dijelu be-

zbjednosti i migracija tako što

će, između ostalog, „Europol“

slati oficire za veze u region.

Zapošljavanje i socijalne re-

forme biće dopunski finansi-

rane iz budžeta Komisije i to

dijelomkroz podršku start-ap

firmama, kroz veću dostu-

pnostsredstavazaistraživanje

i inovacije, kao i ulaganjem u

razvoj regionalne ekonomske

zone.

Inicijativezadigitalnuagendu

i veću povezanost u regionu

biće finansirane s više od 200

miliona eura. U prvom se-

gmentu planirano je smanje-

nje troškove za roming, po-

boljšanje širokopojasnog

interneta, razvoj eVlade, eNa-

bavke i eZdravlja, kao i digita-

lizacija industrije. U drugom

segmentu (povezanost) plani-

ra se veće finansiranje u obla-

stima transporta i energetike,

a prema kalkulacijama ta po-

moćbido2020.godinetrebalo

da dostigne sumu od 2,4 mili-

jarde eura.

Šesta inicijativa odnosi se i na

pomirenje i dobrosusjedske

odnose, a u njoj bi trebalo po-

svetitivišepažnjetranzicionoj

pravdi, problemu nestalih

osoba i većoj saradnji u obla-

stima obrazovanja, kulture,

mladih i sporta.

Naredni samit ZB i EU zaka-

zan je za 2020. godinu, a do-

maćin će bitiHrvatska.

MarijaJOVIĆEVIĆ

U svojstvu poslovnog

lidera Zapadnog Balkana,

predsjednik Atlas Grupe dr

Duško Knežević učestvo-

vao je juče i danas u So iji

u „Strateškomdijalogu

za Zapadni Balkan“ i na

forumu „So ijski razgovori

2018: Politika susrijeće

ekonomiju“. Oba događaja

organizovana su u okviru

Samita EU i Zapadnog

Balkana u glavnomgradu

Bugarske.

Skup „So ijski razgovori

2018: Politika susrijeće

ekonomiju“ organizovao je

Bečki ekonomski forum.

Predsjednik

Atlasgrupe

uSofiji

da bi ti Bog pomogao”. Svi

smozajednopokazalidajese-

bičluk na Blakanu nestao, jer

smpokazali jedinstvo i snagu

Evrope i da istorijski možda

Nadamse da će naš region održati vjeru u ovaj fantastični

i neurotični projekat EU, i da nećemo izgubiti smisao za

humor na tomputu - rekao je albanski premijer Edi Rama

vidno razočaran što Albanija nije otvorila pregovore

DuškoMarkovićnaBečkom

ekonomskomforumu