Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 40 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Subota, 19. maj 2018.

CrnomGorom

BAR

–Nevladinaorganizacija

InfosportCG-Barpokrenula

je inicijativuzadovođenjevo-

deurekreativnipark ,,Šumi-

ce“.Kako ističenjenpredsjed-

nikMiodragBanović, to je

,,elementarnapotrebagrađa-

nakoji koristeprostornami-

jenjenzapripremusportista,

rekreacijugrađana i školuu

prirodi“.

Osimtoga,ukazujeBanović,vo-

dajeneophodnaiza707mladih

zasadamaslina i palmi.

Taj projekat je posljednji u nizu

pokrenutih u sklopuEkološkog

uređenja priobalnog pojasa op-

štine Bar koji se sprovodi od

2000.godine,saidejomdabude

okončando24. novembra2018.

- Čekamo saglasnost predsjed-

nika opštine i nadležne službe.

Nadamo se da će opština nakon

24. novembra ove godinenasta-

vitizapočeteaktivnostiiozvani-

čitiprojekatuprogramuopštine

Barza2018.godinu-kažeBano-

vić.

On podsjeća da je prošlogodiš-

njomdonacijomVodovod i ka-

nalizacija i firmi Cerovo i 2. De-

cembar,urađenarekonstrukcija

hidrotehničkih instalacija na

kompleksu SRC Bar i stvorena

mogućnostdasenavodnjavanje

ubuduće ne obavlja cisternama

SlužbezaštiteiMornariceVCG,

već crijevima sa tehničkomvo-

dom.

-NadležniuVodovodikanaliza-

cijasusesložili daovogproljeća

doniraju sredstva za dovođenje

vodeuRP,,Šumice“,uzuslovda

to odobri predsjednik opštine

Barsanadležnomslužbom.Vje-

rujemo da ćemo do kraja maja

uraditi i javnu česmu u ,,Šumi-

cama“- istakao jeBanović.

U dosadašnjim aktivnostima

učestvovalo jevišeod 5.500Ba-

rana, a vrijednost izvedenih ra-

dova procjenjuje se na oko

150.000eura.

Do sada su završeni ekološki

projekti na četiri lokaliteta -Re-

kreativni park „Šumice“, kom-

pleksSportsko-rekreativnicen-

tar,rekreativnipark„Sutorman“

i StariBar.

V.K.V.

NIKŠIĆ

- Vlada je dala saglasnost upravi Osnovne škole

,,Olga Golović“ da izda u zakup prostorije za prodaju pekar-

skih proizvoda i iskulturne sale.

Kako je navedeno u obrazloženju objavljenomna sajtu

Vlade, Školski odbor je 13. aprila donio odluku o davanju u

zakup iskulturne sale površine 242 kvadratna metra po

početnoj cijeni od 500 eura mjesečno.

Za prodaju pekarskih proizvoda, škola će izdati prostor

površine 7,69 kvadrata, a početna cijena iznosi 300mjeseč-

no.

M. N.

HERCEGNOVI/PLJEVLJA/

TIVAT

- Maturanti četiri ško-

leutri opštineplesali sujuče

kvadrilu, istovremenosavrš-

njacimau75gradovaregiona.

UzzvukeŠtrausoveopere

,,Slijepimiš“, pokušali suda

oboreGinisovrekordunajma-

sovnijemsinhronomplesu.

PODRŠKA

Đaci hercegnovske SMŠ ,,Ivan

GoranKovačić“

plesalisu11.go-

dinuzaredomnaglavnomgrad-

skom trgu. U „Plesu sa Evro-

pom“ učestvovalo je 200

učenika u plavim i bijelimmaji-

cama, sa pištaljkama i kišobra-

nima, a podršku su dobili od

brojnihgrađana,roditelja,prija-

telja.

Tokom svih godina, generalni

pokrovitelj manifestacije je op-

štinaHercegNovi.

U ime lokalne uprave učesnici-

maseobratilasekretarkazakul-

turu i obrazovanje Ana Zambe-

lić-Pištalo,kojaimjeporučilada

će njihovo svako dostignuće,

privatno i profesionalno, biti na

ponos i radost rodnoggrada.

UPljevljima sudeseti put zaGi-

nisaplesalimaturanti Gimnazi-

je „Tanasije Pejatović“ na Trgu

13. jul. Maturante je pozdravio i

zaželio im uspjeh u nastavku

školovanja i u životu predsjed-

nikopštineMirkoĐačić.

U ime generacije obratila seTe-

odoraMilinković.

- Generacijo, to što se danas za-

vršava naše putovaanje kroz

srednju školu ne znači da se za-

vršava i naše jedinstvo. Baš su-

protno,dani,mjeseciigodinesu

pred nama, a ja znam da ćemo

mi pronaći najbolji način da ih

iskoristimo u pravom smislu –

kazala jeMilinković.

Učenike su za ples pripremili

profesori Danko Despotović i

GoranMarjanović.

ISTORIJA

UTivtu je stotinakmaturanata

Srednje mješovite „Mladost“ i

Muzičke škole juče zaplesalo

tačno u podne, na gradskoj rivi

Pine. Prije prvih plesnih kora-

ka, kojima ih je učila Verica

Urošević iz Sportsko- plesnog

kluba „Belisima“, učesnike su

sa školskog broda Mornarice

Vojske, jedrenjaka „Jadran“,

pozdravile predsjednica opšti-

ne SnežanaMatijević, direkto-

rice škola JovankaVujačić i Pi-

na Bubanja. Vršnjake su

pozdravili i đaci generacije,

Mia Zeković i Luka Reković,

poručivši da koraci „kvadrile“

najavljuju dolazak snažne

omladine koja će svijet učiniti

boljimmjestom.

Ideja o plesu potekla je od

Sportsko-plesne federacije

Slovenije. U plesu za Evropu

učestvuju đaci iz više od 100

gradova Evrope. Od 2006. go-

dine kada je prvi put održana u

maturskomplesu jeučestvova-

lo oko 350.000 učenika, a re-

kord je obaran sedamputa.

Ž.K. -A.S. - S.K.

NIKŠIĆ:

Osnovna škola ,,Olga Golović“

Odkirijećezaraditi

800euramjesečno

BEZVODEBILJENEĆEOPSTATI:

Saakcije sađenjapalmi

BAR:

Inicijativa nevladine organizacije Info sport

Traževoduza ,,Šumice“

Riječ je o prostoru koji je namijenjen za pripremu sportista,

rekreaciju građana i školu u prirodi. Osim toga, ukazuje Banović,

voda je neophodna i za 707mladih zasadamaslina i palmi

Plesali

u ritmu

Evrope

SVIJETĆEUČINITI BOLJIMMJESTOM:

Tivat

PLESALO200MATURANATA:

HercegNovi

UČESTVUJUDESETI PUT:

Pljevlja

Maturanti Herceg Novog,

Pljevalja i Tivta učestvovali u

obaranju Ginisovog rekorda