Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 40 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Subota, 19. maj 2018.

CrnomGorom

CETINJE

-Članovi kluba

,,Slobodnovrijeme“uživali

su jučeuobilaskuNjegoševe

,,Biljarde“ i druženjuudvo-

rištu tog zdanja. Posjetu je

organizovaoNarodnimuzej.

Prema riječima predsjednika

Udruženja penzionera Ceti-

nja Radivoja Vujovića, posjeta

Biljardi bila je prilika ne samo

za druženje već za podsjeća-

nje na ,,stara vremena“.

- Imali smoprilikuda slušamo

muziku koja je bila popularna

kada smomi bilimladi –kazao

jeVujović.

Klub ,,Slobodno vrijeme“

osnovali su u aprilu Narodni

muzej i Udruženje penzione-

ra. Kako su objasnili, namije-

njen je starijim sugrađanima,

ali su dobrodošli svi zaintere-

sovani građani, koji žele da

razgovaraju o umjetnosti, ak-

tuelnimizložbama, istoriji…

J.Đ.

HERCEGNOVI

–Osobe u

invalidskimkolicimamogu

dakoriste taksi prevozbez

komplikovanog sklapanja i

rasklapanjakolica, većdi-

rektnimulaskomuvozilo.

Firma „Dajmi“uokvirukoje

poslujeTaksiMore, nabavila

jedvavozila zaprevozosoba

sa invaliditetom, čime je

HercegNovi postaoprvi

gradudržavi ukojemposlu-

je taksi voziloza tupopula-

ciju.

Juče seprvi put na takavnačin

provozao ulicama Igala dva-

desetogodišnji Trebinjac

DušanGalić koji se pet sedmi-

canalazi na rehabilitaciji u In-

stitutu „Dr SimoMilošević“ .

- Prvi put koristimovakvo vo-

zilo, u Trebinju ih još nema.

Smatram da bi svaki grad tre-

balo da ima vozila za osobe sa

invaliditetom jer uveliko

olakšavaju kretanje - kazao je

Dušan, koji ističe i da je vožnja

bila upotpunosti sigurna.

Vozila imajuspustnurampu, a

bezbjednost je podignuta na

sedamnivoa - jer postoje četi-

ri sigurnosnapojasazakolica i

jedan za putnika, zatim

kočnice za kolica kao i rampa

koja stoji uspravno.

Riječ jeo tzv. pikapvozilu„cit-

roen berlingo“, opremljenom

rampomza ulazak imodifiko-

vanim sjedištima. Kompanija

„Dajmi“ u okviru koje posluje

Taksi More, prve kontakte sa

proizvođačem je, po riječima

direktora Dejana Radulovića,

ostvarila prije dvije godine na

sajmu u Kelnu. Odnedavno i

zakon precizira da od ukup-

nog broja vozila u voznom

parku pet odsto moraju biti

specijalna, pa će, kaže, nabavi-

ti još nekoliko.

Vo z a č t a k s i j a P r e d r a g

Mračević kaže da su građani

zadovoljni novom uslugom.

Za sada ih najčešće pozivaju

pacijenti Instituta ,,Igalo“, ali i

Novljani koji su prepoznali

prednosttakvognačinaprevo-

za.

Direktormarketinga Instituta

,,Igalo“NikolaMračević ističe

da će specijalna vozila pobol-

jšati i kvalitet uslugaInstituta,

jermeđu gostima je veliki broj

onih sa invaliditetom, kojima

je i više nego potreban ovakav

tip vozila.

Cijena vožnje je ista kao i za

ostala taksi vozila, a takođe i

načinnaručivanja.

Ž.K.

CETINJE

–KolikoćeDirek-

cijuza saobraćaj koštati po-

stavljanjenoveopreme za ra-

svjetuu tunelu ,,Mekavac“

znaće senarednihdana, na-

konprocjene stručnjaka. Do

postavljanjanoveopreme,

tunel dug 180metaranama-

gistralnomputuPodgorica -

Cetinje -Budvabićeumraku.

Lopovisuunoćiizmeđunedje-

lje i ponedjeljka polomili or-

mariće, koji senalazenapočet-

ku i na kraju tunela u kojima je

smještena elektroinstalacija.

Od tada je ,,Mekavac“umraku.

Pretpostavljasedasupočinioci

tražilibakarnikabl,kadganije-

sunašli iskidali su sve žice.

OPREMA

Taj tunel rekonstruisan je

prošle godine. Direktor Direk-

cije za saobraćaj Savo Parača

kaže da je ukupna vrijednost

radovaiopremezarasvjetuko-

štalaoko250.000eura.Najma-

nje toliku štetu napravili su

vandali početkom ove sedmi-

ce.

- Kolika je šteta kada je riječ o

samoj opremi znaćemo nakon

što u ponedjeljak tunel obiđu

inženjeri firme koja je instali-

rala opremu – kazao je Parača

ističući da je ugrađena najsa-

vremenija javna rasvjeta sa led

sijalicama.

On je na konferenciji za novi-

nare koju je, kako je objasnio,

sazvao ,,da bi uz pomoćmedija

apelovao na vandale da se zau-

stave“, kazao da krađa kablova

i elektroinstalacija u tunelu

„Mekavac“ nije usamljen slu-

čaj. Ranije je obijena trafosta-

nicau tunelukodBerana, a istu

sudbinudoživjelesuidvijetra-

fostanice teške po nekoliko

stotina kilograma u tunelu

,,Ivica“ na putu prema Žablja-

ku. Počinioci nijesuotkriveni.

- Vandalski čin u ,,Mekavcu“

nijeusamljen. Imamoproblem

sa signalizacijom koja je tako-

đe na meti lopova. Na putu

Podgorica-Budvatri,četiripu-

ta smo obnavljali saobraćajne

znakove, dešava seda ih tokom

noći nestane od 50 do 100 ko-

mada! Ne stižemo da obnovi-

mo koliko lopovi pokradu– re-

kao jeParača.

OPASNOST

Onjeapelovaonavandaledase

uzdrže, a na savjesne građane

dapomognuuotkrivanjupoči-

nilaca.

- Vandali i lopovi ne samo da

nanose veliku štetudržavi koja

ulaže ogromna sredstva u po-

boljšanje saobraćajne infra-

strukture, već i ugrožavaju be-

z b j e d n o s t u č e s n i k a u

saobraćaju. Tuneli bez svjetla i

putevi bez znakova nijesu be-

zbjedni –kazao jeParača.

Kada je o krađi u tunelu ,,Me-

kavac“ riječ, on kaže da je slu-

čaj prijavljen nadležnima, a da

bi tunel ponovo bio osvijetljen,

neophodni sunovi ormarići.

- Tek nakon procedure javne

nabavke, kad se dobiju novi or-

marići moći će da se popravi

rasvjeta u tunelu. To bi moglo

da traje nekoliko mjeseci – ka-

zao jeParača.

J.ĐUKANOVIĆ

Slobodnovrijeme

proveli uBiljardi

Druženje penzionera na Cetinju

UŽIVALIUDRUŽENJU:

Penzioneri

NEMORARASKLAPATIKOLICA:

DušanGalićulazi u taksi

HERCEGNOVI:

Firma „Dajmi“ misli na osobe koje se otežano kreću

Utaksi vozilamogu

invalidskimkolicima

Direktor Direkcije za saobraćaj o vandalima na putevima i u tunelima

Parača: Ne stižemo

daobnovimosve

štoukradu

Krađa u tunelu ,,Mekavac“ nije usamljen slučaj. Na

putu Podgorica - Budva tri, četiri puta smo obnavljali

saobraćajne znakove, dešava se da ih tokomnoći

nestane od 50 do 100 komada – kaže Savo Parača

LOPOVIUGROZILI

BEZBJEDNOSTVOZAČA:

Tunel ,,Mekavac“ prijekrađe

SavoParača

CETINJE

– Prijestonica će 12

godina od obnove nezavisno-

sti obilježiti višednevnimpro-

gramomkojivečerasu19časo-

va otvara na Dvorskom trgu

Kulturno-umjetničkodruštvo

,,Njegoš“. Nakon njih nastupa

Revijski orkestar ,,Alegro vi-

vo“ sa solistkinjomSaromVu-

jošević, pod dirigentskom pa-

licom Radovana Papovića.

Koncert pop pjevačiceMarije

Šerifovićnajavljen je za 21 čas.

Organizator je Turistička or-

ganizacija grada.

Drugi dio programa najavljen

je za ponedjeljak, kada u orga-

nizuji NVO Crnogorska kul-

turna mreža nastupaju Petar

Grašo i Željko Samardžić.

J.Đ.

ŽABLJAK

– Policajci Odjelje-

njabezbjednostipružaćepodrš-

ku i pomoć Sportsko-ribolov-

n om f l a j f i š i n g k l u b u

„Budućnost“uočuvanju i zaštiti

ribljeg fonda, odnosno spreča-

vanju nezakonitog ribolova, kao

i pomoć u procesuiranju prijava

protiv eventualnih počinilaca

tihkrivičnihdjela.

To je, kako je saopšteno izMini-

starstva unutrašnjih poslova,

dogovorenonasastankuslužbe-

nika OB Žabljak sa direktorom

SRK ,,Bubućnost“ ŽeljkomBu-

kilićem.Tajklubnaosnovuugo-

vora saMinistarstvompoljopri-

vredeiruralnograzvojaupravlja

ribljimfondom i ribolovnimvo-

dama na Vražjem, Ribljem i

Zminičkomjezeru.

Ra.P.

ŽABLJAK:

Dogovor

policije i ribolovaca

Zajednoće

čuvati jezera

,,Njegoš“ na

Dvorskom

trgu

Cetinje obilježava

Dan nezavisnosti