Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 40 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Subota, 19. maj 2018.

CrnomGorom

NIKŠIĆ

– U susret Danu nezavisnosti, grad pod Trebjesomukra-

šen je nacionalnim simbolima. Crvene zastave sa dvoglavim zlat-

nimorlomnajprije su se zavijorile BulevaromVuka Mićunovića,

a „kićenje“ najprometnijih ulica grada, nadaleko čuvenog skvera,

Njegoševe... biće nastavljeno narednih dana. Nikšić će u crvenim

odorama ostati do Trinaestog jula, dana državnosti.

Ra.P.

TIVAT

– Pobjednikpetog cr-

nogorskog finala sportsko-

rekreativnemanifestacije

„Žogarije - loptarije“ jeŠkol-

sko sportskodruštvo

„MKM“ izPodgorice. Oni su

pobijedili na takmičenjukoje

jeuorganizaciji „Media

sporta“ izSlovenije i opštin-

skogSekretarijata zakulturu

i društvenedjelatnosti odr-

žanona gradskoj rivi Pine.

Takmičili suseđaci uzrastaod

sedam do 11 godina osnovnih

škola iz Podgorice, Nikšića,

Risna, Kotora i Tivta.

Drugo mjesto pripalo je OŠ

„Veljko Drobnjaković“ iz Ri-

sna, a treće su osvojili đaci

podgoričke OŠ „21. maj“. Če-

tvrto mjesto zauzela je OŠ

„Milija Nikčević“ iz Nikšića,

peto mjesto OŠ „Branko Bri-

nić“ iz Radovića, a šesto OŠ

„DragoMilović“Tivat.

„Žogarije“ se održavaju u Slo-

veniji, Austriji, Italiji, Mađar-

skoj, Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i

Hercegovini,Makedoniji i Cr-

noj Gori, a pobjednici finalnih

nadmetanja iz tih zemalja

učestvovaće na velikomfinalu

uSarajevu.

„MKM“ će Crnu Goru pred-

stavljati na finalnom takmiče-

njuuSarajevu.

S.K.

NIKŠIĆ

–Udruživanjemu

klasteremikro,mala i sred-

njapreduzeća sa jedne

straneprevazilazebarijere

sakojima se susreću, dok

imsadrugedržavapruža

finansijskupomoć - poruči-

li supredstavniciMinistar-

stva ekonomije.

Oni su u Nikšiću predstavili

javnipozivzaučešćeuprogra-

mupodsticanjarazvojaklaste-

ra uCrnoj Gori za ovu godinu.

PRIJAVA

Učešćem i odobravanjem

sredstava kroz javni poziv,

klasteri će, prema riječima

AnđeleGajević,načelniceDi-

rekcije za saradnju sa biznis

zajednicom, pored finansij-

ske podrške imati i tehničku

podrškunadležnog resora.

- Država je za 2018. godinu, u

okviru podsticanja razvoja

klastera opredijelila fond u

iznosu od 150.000 eura, dok

maksimalan iznos za jednu

prijavu iznosi 15.000 eura

bez PDV-a. Takođe, Mini-

starstvoekonomijeopredije-

lilo je tehničku podršku kroz

konsultantske usluge. U sa-

radnji sa UNDP-om biće

omogućena i podrška u pro-

cesu prijavljivanja, kako bi

svaprojektnadokumentacija

bila štoboljepopunjena–ka-

zala jeGajević.

Javni poziv otvoren je do 11.

juna, a kako je istakla Anđela

Gajević, programom je pred-

viđena refundacija u visini

od 50do 65 odsto troškova.

- Kandidati projekat realizu-

ju sopstvenim sredstvima, a

odobrena subvencija ispla-

ćuje se kroz jednu ili dvije

tranše u zavisnosti od traja-

nja projekta i stvarnih troš-

kova. Djelatnosti koje se po-

državaju kroz ovaj program

su prerada poljoprivrednih i

prehrambenih proizvoda,

drvoprerada, turizam i ugo-

stiteljstvo– rekla jeGajević.

TROŠKOVI

Na javni poziv za učešće u

programu podsticanja razvo-

jaklasterauCrnojGorizaovu

godinumogu konkurisati mi-

kro,malaisrednjapreduzeća,

preduzetnici,privrednadruš-

tva i nevladine organizacije.

Odobrena sredstva mogu se

koristiti za nabavku informa-

cionih tehnologija i saobra-

ćajnih sredstava, te troškove

koji se direktno odnose na

proizvodnju i distribuciju

proizvoda.

S.DOKNIĆ

BAR

-Vlada jedala sagla-

snost javnoj ustanoviDom

učenika „DušanMarović“

da izdauzakupdioobjektau

turističke svrhe.

Kako je navedeno u saopšte-

nju, školski odbor je 29. marta

donio odluku o davanju u za-

kup dijela objekta površine

1.574 metara kvadratnih,

spratnosti P+dva, uokviruko-

jeg jesmješteno40sobasa100

ležaja, kuhinjom, restoranom,

vešerajem i pomoćnim pro-

storijama (dvije televizijske

sale-učionice, fitnes sala, 17

mokrih čvorova).

-Početnacijenazakupazapun

pansion iznosiće 12 eura od 1.

jula do 20. avgusta - piše u sa-

opštenju.

Javna ustanova Dom učenika

,,DušanMarović“ zadužuje se

da informiše Ministarstvo

prosvjete o postupku javnog

nadmetanja i realizaciji ugo-

vora.

M.N.

ROŽAJE

-UGimnaziji ,,30.

septembar“ održana je radi-

onica interaktivnog tipa, na

temupreduzetništva, s po-

sebnimosvrtomna socijal-

no i zelenoposlovanje. Pro-

fesoricaAdisaMalagić,

jedanodpredavača, kazala

jeda suradionici, osimuče-

nika gimnazije izRožaja,

prisustvovali učenici gimna-

zije ,,PantoMališić“ izBera-

na saprofesorima,Marinko

Bajraktarović, predstavnik

NVOSjeverna zemlja, kao i

AdmirDacić, predstavnik

,,Jelakomerca“.

- U okviru radionice, pored

predavanjakoje jedržao iMu-

hamed Šaljić, prikazani su re-

zultati istraživanja na temu

,,Poslovanje i način rada pri-

vrednih subjekata na područ-

ju rožajske opštine“. Istraži-

vanje je rađeno u firmama

Jela komerc, Gradina kompa-

ni i Elkos grupa, a sproveli su

gaučenicikoji izučavajupred-

metpreduzetništvaNejlaMu-

rić, Edvin Medunjanin, Ajna

Dacić, Amar Bralić, Nerma

Agović i Suad Agović. Na taj

način učenici su u direktnoj

komunikaciji sa privrednici-

ma saznali više o tome što je

potrebno za pokretanje sop-

stvenogbiznisa.Tokomradio-

nice, učenici su diskutovali o

svojim idejama i tome kako ih

realizovati, te sa kojim poteš-

koćama i barijerama se susre-

ću mladi preduzetnici prili-

kom realizacije tih projekata.

Bilo je riječi i o tome kakopre-

vazićibiznisbarijere ikojabiu

tome trebalo da bude uloga

države i lokalne uprave, a go-

vorilo se i o značajumarketin-

ga u oblasti preduzetništva –

kazala jeMalagić.

Onajedodaladajeciljradioni-

ce podizanje svijesti kodmla-

dih o značaju preduzetništva

zaekonomski razvoj jedneze-

mlje.

Radionica je dio projekta

,,Znanjem i saradnjomdo UN

ciljeva održivog razvoja“.

F.K.

BIJELOPOLJE

- Javna usta-

nova za sport i rekreaciju

organizovaće radničke sport-

ske igre 30. maja.

Na sajtu opštine navedeno je

da će se takmičenje odvijati

u šest disciplina. Mali fudbal

igraće 12 igrača a basket od pet

igrača. Učesnici će se nadme-

tati u trčanju na 100metara,

skoku u dalj iz mjesta i bacanje

kugle na 100metara. Snage će

odmjeriti šahisti, muška ekipa

biće sastavljena od tri plus dva,

a ženska sa dva plus jedan

igrač. Takođe, naveli su i stoni

tenis sa brojem igrača tri plus

jedan i disciplinu navlačenja

konopca sa šest takmičara.

Članarina po ekipi iznosiće 50

eura. Takmičenje će se održati

na gradskom stadionu.

M. N.

Pripreme za praznik

Foto-bilješka iz Nikšića

Tivat:

Završeno nale „Žogarije - loptarije“

Podgoričani umiju

najbolje sažogom

„MKM“IDEUFINALE:

Sa takmičenjauTivtu

Nikšić:

Predstavnici Ministarstva ekonomije o podršci klasterima

Udruženapreduzeća

lakše stižudopodrške

Za programpodrške

klasterimamogu

konkurisatimikro, mala

i srednja preduzeća,

preduzetnici, privredna

društva i nevladine

organizacije

Podrška semože dobiti za preradu poljoprivrednih

i prehrambenih proizvoda, drvopreradu, turizam

i ugostiteljstvo. Programom je predviđena

refundacija u visini od 50 do 65 odsto troškova, a

za jedan projekat može se dobiti do 15.000 eura

ISPLATISEUDRUŽIVANJE:

Farmakrava

BAR

Pun pansion

u Domu

učenika

za 12 eura

Bijelo Polje

Radničke

sportske igre

30. maja

ROŽAJE:

UGimnaziji ,,30. septembar“ održana radionica o preduzetništvu

Đaci učili kakoda

pokrenubiznis

Uokviru radionice

suprikazani rezultati

istraživanja ,,Poslovanje

i način rada privrednih

subjekata na

područjuRožaja “

KORISNELEKCIJE:

Sa radioniceuGimnaziji