Previous Page  9 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 60 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Petak, 18. maj 2018.

Hronika

PODGORICA

–Vlasnik

konsultantske firme „Pere-

grinkonsalting“Džozef

Asadodbio jeda svjedoči o

ponudi daosmisli planeva-

kuacije lideraDemokrat-

skog frontanakonplanirane

akcijenasilnogpreuzimanja

vlasti uCrnoj Gori nadan

parlamentarnih izbora 2016.

godine.

Crnogorski istražitelji prosli-

jedili su pitanja Asadu koja bi

pomogla u rasvjetljavanju do-

gađaja koji je Crnu Goru 16.

oktobra trebalo trajno da de-

stabilizuje.

Asad, nekadašnji agent više

obavještajnih službi, odbio je

da svjedoči predVišimsudom

u Podgorici, pozivajući se, kao

američki državljanin, na Peti

amandman Ustava SAD koji

muobezbjeđujetopravouslu-

čajudabi iskazommogaosebe

da izloži krivičnoj odgovorno-

sti.

NADZOR

Kako je Pobjeda ranije pisala,

politički savjetnik Demokrat-

skog fronta Aron Šaviv poku-

šao je da u septembru 2016.

godineprekokompanijePere-

grinkonsaltingangažujeame-

ričku privatnu kompaniju Pa-

triotikdifensgrupuvlasništvu

bivšeg operativca CIA-e Bra-

janaSkota.Opremakoja jetra-

žena od Brajana Skota, radi

zaštite okupljanja Demokrat-

skog fronta 16. oktobra, koristi

se uglavnom u akcijama špi-

junsko-diverzantskog tipa:

upotreba uređaja za detekciju

nadzora i ometače praćenja

signala, ali i detaljan plan eva-

kuacije i izvlačenja ekipe iz

reonazgradeSkupštineuoko-

linuPodgorice...

Kompanija Patriotik difens

odbila jeponuđeni angažman,

ali nemadetaljnih informacija

što je bilo ključno da kolegi iz

bezbjednosnih krugova odbi-

ju saradnju.

Iskaz koji je Skot dao pred

američkim istražiteljima, po-

tvrđuju tezuTužilaštvaoumi-

ješanosti stranih kompanija u

dešavanja pred izbore.

Saslušanje Skota bilo je najav-

ljeno za 4. maj ali je bivši ope-

rativac CIA-e odbio da putem

video linka svjedoči u procesu

koji se vodi protiv 14 okrivlje-

nih.

Skot se tada pozvao na član 24

o zaštiti svjedoka Konvencije

UNoborbi protivorganizova-

nog i transnacionalnog krimi-

nala.

Ipak, na prethodnom ročištu,

9.majasutkinjaSuzanaMugo-

šasaopštilajedajeBrajanSkot

promijeniomišljenje te i da će

svjedočiti video linkom. Tada

u obrazloženju nije bilo nave-

deno što je uticalo na promje-

nunjegovog stava.

Nasuđenjuzapokušajteroriz-

ma odbranu su iznijeli svi op-

tuženi, saslušano je više svje-

doka, predstavljeno je na

desetine materijalnih dokaza

koji potkrepljuju osnovanu

sumnju Tužilaštva da je za 16.

oktobar pripremana ozbiljna

operacija čiji su inicijatori bili

ruski državljani Eduard Šiš-

makov i Vladimir Popov -

agenti GRU.

PRIZNANJA

Osim tajno presretnutih raz-

gova koji ukazuju na veze po-

jedinih optuženih, Tužilaštvo

raspolaže i priznanjem Alek-

sandra Saše Sinđelića koji je

do detalja ispričao kako je tre-

balo urušiti crnogorske insti-

tucije i nasilnopreuzeti vlast.

Da se radilo o ozbiljnoj akciji

potvrdio je i svjedok Mirko

Velimirović,aliioptuženiBra-

tislavDikićudvanavratajasno

je kazao da da su crnogorski

opozicioni političari u noći 16.

oktobra planirali da upadnu u

SkupštinuCrneGore.

- Danas sam donio odluku da

javnopriznamdasampogrije-

šio, da sam kriv što sam i pri-

hvatio prijedlog Sinđelića da

dođemna protest. Sinđelićmi

je kazao da sa pristalicama

planira nezakonito da uđe u

Skupštinu.Nijesamsmio toda

zanemarim i morao sam to da

prijavimnadležnimorganima.

Nemaopravdanja za to. Čakni

moja bolest ne može da bude

opravdanje. Preuzimampunu

odgovornostštonijesamprija-

vio Sinđelića - kazao je Dikić,

nakon što je odlučio da progo-

vori o svojoj ulozi.

Prema navodima optužnice, na

čelu kriminalne organizacije

bili su Eduard Šišmakov i Vla-

dimirPopov, ali suoninedostu-

pni crnogorskimvlastima i nji-

ma se sudi u odsustvu kao i

srpskimdržavljanimaNemanji

Ristiću i PredraguBogićeviću.

Na optužnici su lideri DF-a

Andrija Mandić i Milan Kne-

žević, službeni vozač DF-a

MihailoČađenović i srpski dr-

žavljani Bratislav Dikić, Srbo-

ljub Đorđević, Milan Dušić,

DraganMaksić,BrankaMilić i

KristinaHristić.

Rezultati iz istragepokazali su

da su Šišmakov i Popov ofor-

mili grupe na teritoriji Crne

Gore, Srbije i Rusije s ciljem

„vršenja neodređenog broja

krivičnih djela terorizam“ i

krivičnih djela ,,pokušaja ubi-

stva najviših predstavnika Cr-

neGore“.

M.Ž.

Novi detalji u istrazi o pokušaju terorizma na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra

Nekadašnji

agent CIA-e,

odbio je da

svjedoči pred

Višimsudom

u Podgorici,

pozivajući se,

kao američki

državljanin, na

Peti amandman

Ustava SAD koji

mu obezbjeđuje

to pravo u

slučaju da

bi iskazom

mogao sebe da

izloži krivičnoj

odgovornosti

Asadodbioda svjedoči

PODGORICA

– Vladimir

Ulama saslušan je juče u

Tužilaštvu zbog nedavnog

incidenta koji se dogodio

u Istražnom zatvoru, gdje

boravi zbog sumnje da je

ubio Petrovčanina Nemanju

Medina.

Ulama je izički nasrnuo na

Iliju Pavlovića dok je raz-

govarao telefonom tokom

redovne posjete i naniomu

povrede. Prišaomu je s leđa

i iz čista mira počeo da ga

udara po glavi i tijelu.

Ulami se sa Vladimirom

Mijovićem sudi pred Višim

sudom zbog teškog ubistva

Petrovčanina Nemanje

Medina.

OsimUlame i Mijovića

optužnicom je obuhvaćen

i Bogdan Milić, koji se sum-

njiči za krivična djela pomoć

učiniocu poslije izvršenog

krivičnog djela.

Ilija Pavlović se iza rešetaka

našao zbog sumnje da je sa

bratomBoškomučestvovao

u likvidaciji Đorđa Borete

i slučajne žrtve Dragana

Zečevića u lokalu „Trofej“ u

Budvi.

Vladimiru Ulami ovo je drugi

put da po istom scenariju

nasrne na pritvorenika. Isto

to učinio je i pritvoreniku

Aleksandru Markoviću, koji

je osuđen na šest godina

zatvora zbog krivičnog djela

stvaranje kriminalne orga-

nizacije. Prišaomu je s leđa

dok je Marković razgovarao

telefon i pretukao ga.

A. G.

Istražitelji provjeravaju

kako je došlo do

napada u ZIKS-u

Ulama

saslušan

zbog

napadana

Pavlovića

Nakamatu

dao 15.000

eura

SaprivođenjaUlame

CETINJE

- Protiv Č.V. (48) iz

Cetinja podnijeta je krivična

prijava zbogosnovane sumnje

dajepočiniokrivičnodjeloze-

lenaštvo.

Kako se navodi u saopštenju

Uprave policije, sumnja se da

je Č. V. sa Z. S. tokom2011. go-

dine ugovorio da mu pozajmi

novac na zelenašku kamatu u

iznosuod 15.000 eura.

Z. S. je osumnjičenom Č. V.

isplaćivaokamatudo2014.go

-

dine.

Z. S. je, kako se sumnja, prili-

komugovaranja zelenaške ka-

mate osumnjičenom u zalog

dao plac i tada je sastavljen i

fiktivni ugovor o kupoprodaji

koji je kod notara zaveden kao

pravi.

C.H.

Krivična prijava

protiv Cetinjanina

za zelenaštvo

PODGORICA

–AdvokatBo-

rivojeBorović tražio je jučeda

seusvojstvusvjedokasaslu-

šajutužiteljkeSuzanaMilić i

VesnaJovićevićupostupku

koji sevodiprotivnjegovog

branjenikaMarkaŠaranovića

zbogsumnjeda jeuBudvi

2011. godineubiobiznismena

DraganaBećirovića.

Šaranovićseteretidajeusaizvr-

šilaštvu sa jednomili više nepo-

znatih osoba ubio Bećirovića

prijesedamgodina.Naoptužni-

ci je i Milan Bulatović zbog ne-

prijavljivanjadjela.

Borović je zahtjev obrazložio,

time da tužiteljke treba da se

izjasne gdje je telefon sada po-

kojnogBećirovića i naokolnosti

zaštonijesu identifikovaneoso-

be samjesta ubistva. Borović je

dodao i da je tužiteljka krila do-

kazeododbrane tri i pogodine.

O ovimprijedlozima vijeće su-

dije Predraga Tabaša će se na-

knadno izjasniti.

Ranije juče advokat Borović je

predstavio niz primjedbi na

iskaze koji supročitani u sudni-

ci,doksdrugestraneTužilaštvo

jeostalopri ranijimnavodima.

Advokat je tražio i da se sasluša

ponovo svjedok BojanKrstajić,

jer kako je dodao, djelimično je

kontradiktoran.

- Ovo tražimo što Bulatović ne

želi da odgovara na pitanja, a i

kakobiseprovjerilanjegovaod-

brana - kazao jeadvokat.

Na pročitane iskaze svjedoka

Radisava Nedovića, Svjetlane

Madnić, Mijodraga Zenovića,

odbrana je prigovorila da su is-

pitani površno.

-Nidandanasnijepoznatooda-

kle Nedović i Zenović poznaju

Bećirovića o odakle i im je po-

znatodaznajugdjejebilanjego-

va garaža. Postoji i kolizija i u

izjavi Mandića o tome kako je

zatečen Bećirović. Mogu da ka-

žemidajeovopotpisTužilaštva

da nezainteresovano ispituje

svjedoke koji nemaju veze sa

optuženim-dodao jeBorović.

Takođe,Boroviće je imaoprigo-

vore i na pročitane iskaze svje-

doka Ranka Todorovića, Darka

Lujačevića, Miloša Draškovića,

Milana Vukašinovića, Darka

Milonjića, Vukote Popovića,

DejenaKašćelana.

Na jučerašnjempretresu vijeće

sudijeTabašaprihvatilojeranije

prijedloge odbrane da se saslu-

šajupolicajciFurtula,Bošković i

Rakočevićkao i da sedostave iz-

vještajidalisuBudva,Podgorica

i Kotor bili blokirani u vrijeme

ubistva. Prvostepenom presu-

domVišeg suda Šaranović je bio

osuđen na 14 godina zatvora, ali

je Apelacioni sud u januaru uki-

nuoovuodluku.

M.L.

Odbrana traži saslušanje tužiteljki

ŠaranovićaprivodeuTužilaštvo

Čitanjem iskaza svjedoka nastavljeno suđenje optuženomza ubistvo Dragana Bećirovića u Budvi

Tokom suđenja tužiteljka Suzana Milić juče rekla da advokat

Borivoje Borović ,,ne vodi dobro postupak, jer ne poznaje Zakon

Crne Gore“.

Borović je na ovo odgovorio da ,,uvrijedila me, trebalo bi da bude

uhapšena“, te i da je sramota što krije dokaze koje traži odbrana“.

Advokat:Milićbi trebalo

dabudeuhapšena

POZVAOSENAPETIAMANDMAN:

DžozefAsadsa suprugom