Previous Page  8 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 60 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Petak, 18. maj 2018.

Društvo

PODGORICA

Unikšićkoj

Osnovnoj školi ,,MilevaLajo-

vić-Lalatović“nastavupoha-

đajudvaučenikakojakoriste

kolica, ali su imusljednedo-

statka rampi i liftanedostu-

pni kabineti zbog čega jednog

đakana sprat nose roditelji,

što jeneprihvatljivo i uovom

slučaju jepovrijeđenonjiho-

vopravonaobrazovanje, za-

ključila je zamjenicaombud-

smanaSnežanaMijušković.

Interesantno je da je Mijuško-

vićradilanaovompredmetupo

pritužbi Đačkog parlamenta

škole koji je zatražio pomoć,

smatrajući da đaci treba da

ostvare pravo na obrazovanje,

kao što je to omogućeno i osta-

lima. Djeca suu reagovanjune-

godovala što njihovi drugari ne

mogubezproblemadasekreću

po školi koja ima dva sprata.

URUŠAVANJE

DOSTOJANSTVA

- Samo možemo da zamislimo

kakoseosjećađakkojegrodite-

lji nose do kabineta – napisali

suoni.

Predložili sudaškolaugradi di-

zalo ili hidrauličnu rampu.

Zamjenica ombudsmana Mi-

jušković je po okončanju pred-

meta zaključila da je nepredu-

zimanjem radnji i mjera u

smislu prevazilaženja arhitek-

tonskihbarijerazaučenikekoji

koriste kolica došlo i do povre-

dedostojanstvaučenika.Zatra-

žila je odMinistarstva prosvje-

te da bez odgađanja i na

transparentan način definiše

prioritetzaobezbjeđivanjepri-

stupačnosti objekata javnih

vaspitno obrazovnihustanova.

- Ovaj resor treba da preduzme

radnje i mjere u interesu razu-

mnogprilagođavanjavaspitno-

obrazovnih ustanova kako bi

sva djeca imala jednake mo-

gućnosti u obrazovanju. Po-

trebno je, takođe, da usaglasi

strateška dokumenta saglasno

zaključnim zapažanjima i pre-

porukama Komiteta za prava

osoba sa invaliditetom i sačini

planprilagođavanja objekata

obrazovno–vaspitnih

ustanova radi pobolj-

šanja njihove dostu-

pnosti uključujući

obezbjeđenje pristupačnog

okruženja –precizirala je ona.

Zatražila je, takođe, od školeda

nastavi sa aktivnostima za obe-

zbjeđivanje koso-podizive

rampe, ali i da adaptira ostale

prostore - toalete, biblioteke,

fiskulturne sale za osobe sma-

njene pokretljivosti i one sa in-

validitetom.

- Ministarstvo i škola dužni su

dau rokuod30dana zaštitniku

dostaveizvještajopreduzetimi

namjeravanimaktivnostima za

izvršenje preporuka - navela je

Mijušković.

MINISTARSTVO

Tokomistrage, kako je pojasni-

la, ustanovila je da jeMinistar-

stvo prosvjete uradilo analizu

potreba za poboljšanje pristu-

pačnosti objekata javnih vas-

pitno-obrazovnih ustanova, te

da će definisati prioritete za

obezbjeđivanjepristupačnosti,

adaćeOŠ„MilevaLajović–La-

latović“ svakako biti jedan od

njih.

Istakla je i da je ovaj resor školi

preporučivaotakozvanu„razu-

mnu adaptaciju“, koja podra-

zumijeva da se nastava orga-

nizuje u prizemlju u jednoj

učionici-dasenastavniciprila-

gođavaju djetetu, a ne dijete

njima, aliMijušković smatrada

je to korak unazad u organiza-

ciji nastave, kako za učenike,

tako i za nastavnike.

- Prema navodima Ministar-

stva, iznosi za koso-podizive

rampe su veoma visoki, zbog

čega je školaupućivanadaapli-

cira projektima da bi riješila

ovaj problem. Zaštitnik smatra

da predložene mjere nijesu

adekvatne i odgovarajuće, teda

škola i njeno okruženjemoraju

da budu u cjelosti prilagođeni -

navela je ona.

Iako je, kako dodaje, nesporno

da nadležnoMinistarstvo pre-

duzima aktivnosti na stvaranju

uslova za inkluzivnoobrazova-

njesvihučenika,mišljenja jeda

je nužno što hitnije uložiti do-

datni napor kako bi se svakom

učeniku omogućio jednak pri-

stup obrazovanju u skladu sa

nacionalnim propisima i pre-

poručenim međunarodnim

standardima.

N.Đ.

PODGORICA

Ulcinjanin

O. Lj. (22) udvanavrata jeu

utorakuhvaćenubrzoj vo-

žnji, prvo 185kilometarana

sat, kadamu jeoduzetavo-

začkadozvola, ali njega to

nije spriječilodanastavi da

vozi, pa jeneštokasnijeopet

zaustavljen, ovogputa jer je

vozio 180kilometarana sat.

Kako je saopšteno iz Uprave

policije, u utorak oko 13 sati,

na magistralnom putu Bar –

Podgorica, umjestuGoričani,

patrola je zaustavila „pasata“

ulcinjskih registarskih ozna-

ka za čijim volanom je bio

O.Lj.

(22) izUlcinja, zbog pre-

koračenja brzine. Evidentira-

no je da je vozio 185 kilometa-

ra na sat dionicom gdje je

ograničenje 70 kilometara.

Osim toga, kako su naglasili,

najveća dozvoljena brzina za

vozila kojima upravljajumla-

di vozači i vozači početnici,

ograničena je na 70 kilometa-

ra.

Patrola je O. Lj. oduzela vo-

začku dozvolu i Sudu za pre-

kršaje podnijela prekršajnu

prijavu.

Nekoliko sati kasnije, oko

18.30, na magistralnom putu

Podgorica – Bar, umjestu So-

zina, patrola je zaustavila vo-

zilo koje se kretalo brzinom

od 180 kmilometara na sat, na

dionici gdje je ograničenje 70.

- S obziromna činjenicu da je

upravljao vozilom iako mu je

prethodno oduzeta vozačka

dozvola, te da je nastavio sa

vršenjem teških saobraćajnih

prekršaja, O. Lj. je priveden u

Centar bezbjednosti Bar, na-

kon čega mu je Sud za prekr-

šaje u Baru za ovaj prekršaj

izrekao novčanu kaznu u

iznosuod500eura–saopštila

je policija.

Poručili su da će policija na-

staviti sa pojačanim aktivno-

stima, kako bi obezbijedili ve-

ći stepen bezbjednosti svih

učesnika u saobraćaju.

Upozorili su da analize sao-

braćajnih nezgoda i njihovih

posljedica ukazuju da je kao

uzročnik većine nezgoda do-

minantan ljudski faktor, po-

sebnoonihsanajtežimposlje-

dicama.

Zbog brze vožnje prekršajna

prijava procesuirana je i pro-

tivCetinjaninaB.V.(23)kojije

u subotu, 12. maja, oko 18.30

sati, u mjestu Gospoština vo-

zio „pasat“, nikšićkih tablica,

brzinomod 173 kilometara na

sat, na dionici gdje je ograni-

čenje 70. I njemu je oduzeta

vozačka do okončanja po-

stupka.

J.B.

PODGORICA

Institutuza

javnozdravljeuaprilu supri-

javljene 592osobeoboljele

odnekeodzaraznihbolesti

kojepodliježuobaveznom

prijavljivanju.

Iz Instituta su saopštili da je,

ako se u obzir uzmu akutne

respiratorneinfekcije(13.783)i

diferencirani i nediferencirani

oblici gripa (106) ukupno pri-

javljena 14.481 oboljela osoba.

- Stopa incidencije zasnovana

na individualnim prijavama

slučajeva zaraznih bolesti za

ovaj mjesec iznosi 95,4/sto hi-

ljada stanovnika – piše u saop-

štenju, prenijela jeMina. To je,

kako se precizira, 4,7 odsto ve-

ća vrijednost u odnosu na sto-

pu incidencije iz marta i za 8,9

odsto veća vrijednost od stope

incidencije iz aprila prošle go-

dine. Najveći broj oboljelih re-

gistrovan je od akutnih respi-

ratornih infekcija (13.783),

nediferenciranogidiferencira-

nog oblika gripa (106), varičele

(392), morbila (56), streptoko-

knog tonzilofaringitisa (33),

skabijesa (26) i akutnog ente-

rokolitisa (14).

- Ne uzimajući u obzir akutne

respiratorne infekcije, nedife-

rencirani i diferencirani oblik

gripa, navedenih pet oboljenja

čine88odstoodukupnogbroja

prijavljenih zaraznih bolesti u

aprilu - dodaje se u saopštenju.

R. D.

Zamjenica ombudsmana utvrdila povredu prava na obrazovanje u nikšićkoj osnovnoj školi

Roditelji noseđakau

kolicimadokabineta

Zaštitnica je

radila na ovom

predmetu po

pritužbi Đačkog

parlamenta

škole koji je

zatražio pomoć,

smatrajući da

đaci treba da

ostvare pravo

na obrazovanje,

kao što je to

omogućeno i

ostalima

Prijava protiv dvadesetdvogodišnjeg Ulcinjanina

Ostaobezvozačkezbog

vožnje 185km/h, nekoliko

sati kasnijevozio 180na sat

Nastaviće sapojačanim

kontrolama saobraćaja

Institut za javno zdravlje

Uaprilu592oboljelih

odzaraznihbolesti

Marković

dekan

FPN-a

PODGORICA

- Upravni odbor

Univerziteta Crne Gore izabrao

je na jučerašnjoj sjednici za

dekana Fakulteta političkih

nauka prof. dr Milana Marko-

vića, za mandatni period 2018-

2021.

Kako je saopšteno, Marković

je redovni profesor ovog fakul-

teta i bio je na poziciji vršioca

funkcije dekana FPN-a.

- Upravni odbor je donio odlu-

ku na osnovu prijedloga Vijeća

Fakulteta uz prethodno pribav-

ljenomišljenje rektora. Dekan

će stupiti na dužnost 18. maja

– saopšteno je nakon sjednice.

R.D.

MilanMarković

PODGORICA

Dan nezavisno-

sti se praznuje 21.i 22.maja zbog

čega će to biti neradni dani,

ponedjeljak i utorak. Kako je

saopšteno iz Ministarstva rada,

državni organi, organi lokalne

samouprave, javne ustanove,

javna preduzeća i drugi subjekti

koji obavljaju djelatnosti od jav-

nog interesa dužni su da u pra-

znične dane obezbijede vršenje

poslova .

R. D.

Neradni

ponedjeljak

i utorak

OŠ „MilevaLajović-

Lalatović“ uNikšiću

SnežanaMijušković

Izmjeneupolaganjuprijemnog ispita

PODGORICA

Arhitektonski

fakultet u Podgorici Univer-

ziteta Crne Gore obavijestio je

buduće studente da je donešen

Pravilnik o bližimuslovima,

kriterijumima i postupku upisa

u prvu godinu studija kojim je

promijenjena struktura polag-

anja prijemnog ispita.

- Za upis na fakultet kandidati

će polagati prijemni ispit, kao

provjeru speci ičnih znanja i

sklonosti. Obaviće se test prov-

jere opštih znanja iz različitih

oblasti kulture relevantnih za

studije arhitekture i test prov-

jere razumijevanja prostornih

odnosa i prostorne logike –

saopštili su oni.

Testovi se, kako dodaju, polažu i

ocjenjuju pojedinačno, a konač-

na ocjena na ispitu je srednja

vrijednost ocjena oba testa.

Podsjetili su da će UCG u junu

objaviti konkurs za prijem stu-

denata za studijsku 2018/2019.

godinu

R.D.