Previous Page  7 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 60 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Petak, 18. maj 2018.

Društvo

no i da niko nije imao namjeru

da im učini ništa nažao. Kate-

goričan je i da nije tačno da su

tekkadasustiglikućiprimijeti-

li da sene radi onjihovoj bebi.

- Posrijedi je nesrećan splet

okolnosti. Izašli smo izzgrade

ali nijesmo došli kući, kako su

prenijeli pojedini mediji. Sti-

gli smo do auta i primijetili da

dijetenijenaše. Istog trenutka

nazvao sam centralu na broj

412 - 412 i rekao gospođi koja

se javila što se desilo. Umeđu-

vremenu je i medicinska se-

stra zvala na broj moje supru-

ge, ali je njoj telefon bio u

torbi, a zvono ugašeno - ispri-

čao jeZ. N.

Veoma mu je žao što je protiv

sestre pokrenut disciplinski

postupak.

-Uzdravstvususedešavalego-

restvaripanikonijeodgovarao.

Kadabihmogaodautičem,tra-

žiobihda se protivmedicinske

sestre ne vodi disciplinski po-

stupak i da se ona vrati na po-

sao. Žao mi je zbog toga neiz-

mjerno, jer je žena korektna i

nijekrivazaovoštosedesilo,pa

ne mogu dušu da joj uzmem

zbogovognesporazumakoji se

srećombrzookončao- rekao je

on.

Ni on ni njegova supruga ni ne

pomišljajudajedozamjenebe-

badošlonamjerom.

- Da je tako, ne bi odmah zvala

da nam javi da je dijete zamije-

njeno– istakao jeon.

Poručuje da je jedino neprijat-

no iskustvotogdana imaokada

je pozvao centraluKliničkog, a

gospođa koja se javila odbila je

da mu pomogne iako joj je

ispričaoštosedesilo.

- Zvao sam412-412, jer je to je-

dini broj koji sam imao i kazao

gospođi što sedesilo. Ona je re-

kla:„Dešavase“ispustilasluša-

licu.Kazaosamjojdanaspove-

že sa porodilištem ali to nije

učinila, već samih janaknadno

zvao. Niko se nije javljao. Onda

smo vidjeli propuštene pozive

odmedicinskesestreitakosmo

sve riješili za kratko vrijeme -

ispričao jezaPobjeduZ.N.

K. JANKOVIĆ

PODGORICA

–J.H. izNikšića

ima16godina i žrtva jedječijeg

ugovorenogbraka.Prvi, kada

je imala13 ipogodina izbjegla

jeuzpodrškuCentrazarom-

ske inicijative, aline idrugi,

kada jenapunila16godina.

Ona više ne živi u Crnoj Gori, a

njena ispovijest objavljena je u

publikaciji „Ugovoreni brak je

ropstvo“, koja je predstavljena

juče na okruglom stolu „Pre-

zentacija studija slučaja ranih

dječijih brakova“, koji je orga-

nizvala NVO Crnogorski žen-

ski lobi.

PRISILNAUDAJA

Njena priča, jedna je od šest, u

publikaciji i svaka liči jedna na

drugu.

Brak J. H. ugovorili su njeni

stričevi kada je imala 13 i pogo-

dina, za 6.000 eura. Momka za

kojeg je trebalo da se uda nije

poznavala, a prvi put ga je vi-

djela na dan svadbe. Nije znala

kolikoimagodina,alijepretpo-

stavljala da je bio dosta stariji

odnje.

- Do braka je došlo kada su se

nekiljudiraspitalizamenepre-

ko mog strica. Stric me pitao:

„Hoćeš da seudaš?“. Rekla sam

da neću, kao i da hoću da zavr-

šim školu, na šta je onmeni re-

kao: „Ti moraš da se udaš!“. Ni-

jesam više pitala zašto, ali i

nijesam znala razlog zbog ko-

jegmoji hoće dame udaju... Sa-

mo samrekla: „Ne, ne, ne“.

Nevladina organizacija Centar

za romske inicijative tada je

uspjela da spasi J. H. od udaje,

iakojenjenaporodicauzelano-

vac odmladoženjine familije.

Nekoliko godina kasnije, me-

đutim, za J. H. nije bilo spasa.

Udali su je, naravno, bez njene

saglasnosti.

Prethodno je porodica ove dje-

vojčice morala da vrati novac

koji je uzela za prvi ugovoreni

brak koji je spriječen.

- Ovaj slučaj nije bio procesui-

ran, jer nije bilo dokaza o pri-

manjunovca,tesvjedokakojibi

potvrdili da se radilo o ugovo-

renom braku. Ova djevojčica

nije više uCrnoj Gori – ispriča-

lajejučeprogramskakoordina-

torka NVO Centar za romske

inicijativeFatimaNaza.

SREDINA

Izrazivšidubokožaljenještona

kraju, ipak, nijesu uspjeli da

spasu ovu djevojčicu, Naza se

vratilanapočetakpričepodsje-

ćajući da je J. H. prvi put žrtva

ugovorenogbrakabila sa 13 i po

godina, koliko danas ima njena

brataničinakojazavršavadeve-

ti razred.

- Istih je godina kao ova djevoj-

čica. Važna stvar koja razlikuje

njih dvije je podrška porodice.

Podrška da se obrazuje, a razli-

ka je i u sredini u kojoj djeca

odrastaju.Uticajsredinejakoje

bitan i ima težinu za romske i

egipćanske djevojčice – kate-

gorična jeNaza.

Problem ranih i ugovorenih

brakova, kako je naglasila, ne

pojavljuje se samo u romskoj

zajednici.

Ovakonstatacijapotkrijepljena

je podacima, kako je navedeno

na okruglom stolu, nedavnog

istraživanja koje jepokazaloda

je u Rožajama i Plavu bilo 20,

odnosno21sklopljenimaloljet-

nički brak. Tvrde da pouzdano

znaju da u ovimopštinama ne-

maRoma i Egipćana.

- Rani ugovoreni brakovi više

su kupovanje kulta nevinosti.

Romskomnarodu jako je bitan

„čistobraz“ivažnojedadjevoj-

čice ne izgube na nečastan na-

čin svoju nevinost, pa roditelji

misle da će to spriječiti ako ih

udaju. To je jedan od najvećih

problema i sa romskimporodi-

cama. Posebnosemorapričati i

raditi sa očevima koji donose

odluke –naglasila jeNaza.

U slučaju da se, kako je kazala,

ugovori brak za djevojčicu za

koju se tvrdilo da je nevina, a

ispostavi se u prvoj bračnoj no-

ći da nije, za nju semora vratiti

novac.

- Ima i fizičkog nasilja ako se

utvrdi da nijesu nevine. To je

problemo kojem se malo priča

– rekla jeNaza.

PAŽNJA JAVNOSTI

- Nama je trebalo 10 godina ak-

tivizma samo da počnemo da

govorimo o ovom problemu.

Meni,kaoRomkinji,bilojejako

teško da govorim o dječijim

ugovorenimbrakovima u rom-

skoj sredini – istakla jeNaza.

Prva instanca da se prepozna

da je djevojčica potencijalna

žrtva ugovorenog braka, nagla-

sila jeNaza, je škola.

- Ako se podnose zahtjevi za

duže odsustvo, nadzor braće,

sestara, rođakau školi, promje-

na u ponašanju, te smanjenje

nivoa uključenosti ili nivoa

uspjehau školi –navela jeNaza

neke od znakova.

Smatra da bi škole takve pro-

mjene trebalo da prijavljuju

centrima za socijalni rad ili ne-

vladinimorganizacijama.

Od 2012. ova NVO spriječila je

59 ugovorenih brakova i vratili

djevojčiceporodicama,alinije-

dan od ovih slučaja nije proce-

suiran.

-Najgore je što se vraćajuu istu

porodicu. UNikšiću smo u sa-

radnji sa Centrom za socijalni

rad pokušavali da organizuje-

mo i pratnju, ali sav rad pada u

vodu kada napune 16 godina –

objasnila je Naza i poručila da

je ona Crnogorka romskog po-

rijekla i da želi da se i njeno di-

jete tako osjeća, ali i da bude

prihvaćeno kao građanin Crne

Gore.

J.BEHAROVIĆ

UGOVORENI BRAKOVIOSTAVLJAJUDOŽIVOTNETRAUME:

Saokruglog stola

PODGORICA

-VojskaCrne

Goreoddanas je jača za66

pripadnika, vojnikapougo-

voru, oficira i podoficira, ko-

ji su juče svečanopoložili za-

kletvuukasarni „Milovan

Šaranović“uDanilovgradu.

Novu generciju vojnika, po-

zdravio je državni sekretar u

Ministarstvu odbrane Slobo-

dan Filipović, sa uvjerenjem

daćevećinanjihdokrajagodi-

ne biti uključena i u prve vjež-

be na terenu.

Poručio je da je zakletva obe-

ćanjedaćebraniti i štititiCrnu

Goru i njene građane u svim

uslovima i odsvihoblikaugro-

žavanja.

- Nikada ne zaboravite, gdje

god bili i ma šta radili, da dok

god nosite ovu časnu unifor-

mu, naprvommjestuvamuvi-

jek mora biti Crna Gora - na-

glasio jeFilipović.

Naglasio je da vojni poziv nije

nimalojednostavan,audanaš-

njem regionalnom i global-

nomokruženju i izazovima sa

kojima se susrijećemo traži se

stalno usavršavanje i nepre-

kidni rad na razvoju sposob-

nosti.

Filipović je istakao da je član-

stvo u NATO-u garant da će

Crna Gora biti bezbjedna i si-

gurna, anjenaVojska obučena

i opremljena.

On je posebno zahvalio poro-

dicama vojnika, uvjeravajući

ih da ćeMinistarstvo odbrane

i Vojska CrneGore svu pažnju

i snagu usmjeriti na bezbjed-

nost i dobrobit njihove djece i

supružnika, kao i da će svi pod

istimuslovimaimatiprilikuda

se obučavaju, dokažu i napre-

duju.

R.D.

Sa svečanosti uDanilovgradu

Zakletvudržavi položilo66vojnika

Sa okruglog stola u Podgorici poručeno da su rani i ugovoreni brakovi ropstvo

Bezpodrške institucija

nemaspasazadjevojčice

Od 2012. do ove

godine imali

smo 59 slučajeva

ugovorenih

brakova koje

smo spriječili,

vratili djevojčice,

ali nijedan od

ovih slučaja nije

procesuiran.

Najgore je što

se vraćaju u

istu porodicu

– upozorila je

Fatima Naza

Brak, kako je rečeno na

okruglom stolu, ugovara

takozvano romsko vijeće

(ugledni članovi u zajedni-

ci ili takozvani lideri).

- U njemu su po dvije sta-

rije osobe s obje strane,

odnosno onog koji se ženi

i one koju udaju. Žene u

braku nemaju nikakva

prava, a ako dođe do

razvoda, djeca po auto-

matizmu pripadajumužu

– navela je Naza.

Romsko

vijeće

ntru uslijedile smjene

rMiketić,

stre, a

ostavku

Ministar zdravlja Kenan

Hrapović juče se sastao

sa direktoricomKCCG

ZoricomKovačević i

zatražio hitnu smjenu

direktora Klinike Vojislava

Miketića.

- Nedopustivo je da se u

21. vijeku dešavaju ova-

kvi propusti i za to teret

odgovornosti moraju

ponijeti svi koji učestvuju

u organizaciji rada i nad-

zoru nad sprovođenjem

važećih protokola. Izra-

žavamo žaljenje zbog

neprijatnosti koju je poro-

dica doživjela u najvećoj

i najznačajnijoj ustanovi

crnogorskog zdravstve-

nog sistema, koja iza sebe

ima višedecenijsku tradi-

ciju posvećenog odnosa

prema pacijentima - saop-

šteno je iz Ministarstva

zdravlja.

Hrapović:

Nedopustivi

propusti

VojislavMiketić