Previous Page  6 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 60 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Petak, 18. maj 2018.

Društvo

PODGORICA

–DirektorKli-

nikezaginekologijui akušer-

stvoVojislavMiketićsmije-

njenje jučesate funkcije,

zbog, kakosusaopštili izKli-

ničkogcentraCrneGore, do

sadanezabilježenog inciden-

takoji sedesionaOdjeljenju

zaterminskunovorođenčad

kada jemajkagreškomotpu-

štenakući s tuđombebom.

Protiv medicinske sestre R. Ž.

koja je predala tuđu bebu pod-

nijeta je krivična prijava zbog

sumnje da je počinila krivično

djelo izčlana218Krivičnogza-

konikaCrneGorekoji seodno-

si na podmetanje, zamjenu ili

neki drugi način promjene po-

rodičnogstanjadjeteta.R. Ž. će

i disciplinski odgovarati.

OsimMiketića juče su smije-

njeni i načelnica i glavna sestra

Odjeljenja.

- Iprotivnjihsukao i protivde-

žurnog ljekara-neonatologa,

pokrenuti disciplinski postup-

ci – saopštili su iz Kliničkog

centra.

Direktorica najveće zdrav-

stveneustanoveZoricaKova-

čević, kako nam je potvrdila,

ponudila je ostavku zbog

ovog skandala, ali poručuje

da bi odgovornost, u slučaju

da bude prihvaćena njena

ostavka, trebalo da snose i svi

ostali, pa i ministar Kenan

Hrapović.

- Ako treba da odgovara me-

nadžment, onda odgovornost

treba da snose svi u lancu, do

ministra. Spremna samda pri-

hvatim bilo kakvu odluku. Ne

treba niko da me uči što da ra-

dim. Znamdadonosimodluke.

Hrabra sam i istrajaću – poru-

čila jeona.

Kovačević je naglasila da su

podnijeli krivičnu prijavu pro-

tivmedicinske sestreR. Ž. koja

jeradilanaotpustudjeceuuto-

rak kada je zamijenjena beba,

jerjeubijeđenadatonijemoglo

da sedesi slučajno.

- Tu je posrijedi nešto drugo.

Želimda do kraja utvrdim isti-

nu - poručila jeKovačević, isti-

čući da sestra nije poštovala

protokol.

Zbognezapamćenogskandala,

kako je istakla, do kraja su do-

veli pitanje odgovornosti ljudi

koji radena toj klinici, ali će in-

sistirati i da se do kraja utvrdi

odgovornost medicinske se-

stre.

RAZRJEŠENJA

Uutorak popodnemedicinska

sestraR. Ž, koja je togdana bila

u dnevnoj smjeni na otpustu

beba,predalajeroditeljimano-

vorođenče, koje, kako se ispo-

stavilo, nijebilonjihovo.

Prema nezvaničnim saznanji-

ma Pobjede, odmah pošto se

vratila u boks sa bebama, shva-

tila je da je napravila grešku.

Navodnojeodmahpokušalada

stupi u kontakt samajkomdje-

teta, ali bezuspješno.

Umeđuvremenujeobavijestila

tri porodicekoje su, takođe, če-

kale da preuzmu bebe, da je

došlo do „problema u boksu“ i

daće ihbrzoriješiti.

Srećom, problemje zaista brzo

riješen, jer su roditelji koji su

dobili tuđubebu tobrzoprimi-

jetili i vratili seposvojedijete.

- Ovdje nijesu poštovane pro-

cedure i pravila. Smatramo da

je tourađenosračunatokakobi

seugroziougledčitavog zdrav-

stvenog sistema i jedne od naj-

važnijih institucija. Svjesni

smodaseuovomposludešava-

jugreške,aliovakvesunedopu-

stive i moraju biti sankcionisa-

ne i dovedene do kraja kako se

to više nikada ne bi desilo - ka-

tegorična jeKovačević.

Medicinska sestra koja je rodi-

teljimagreškomdala tuđedije-

te, objašnjava Kovačević, taj

posao radi 20 godina i propust,

smatraona, nijemogao tako la-

koda joj sedesi.

Dabiseubudućnostipredupri-

jedile ovakve situacije juče je

donešena odluka da će od sada

pri otpuštanju novorođenčadi

prisustvovati dva ljekara neo-

natologa i glavna medicinska

sestra.

RODITELJI

O sknadalu koji se dogodio

Kovačević je obaviještena tek

sjutradan, u srijedu ujutro.

Utvrdiće i zašto je izostalako-

munikacijaza„takovažando-

gađaj, koji je narušio ugled

institucije“.

Ono što joj je čudno je da se is-

postavilo da je medicinska se-

stra R. Ž. tog jutra otišla na bo-

lovanje. Isključila je telefon i

niko nije mogao da je dobije.

Tek se juče pojavila i dala pisa-

nu izjavu. Prema saznanjima

Pobjede, R. Ž. je u izjavi navela

da jedopropustadošlotakošto

se „zapričala samajkom“bebe.

-Dostavićemojenadležnimor-

ganima. Ona je iskusna sestra

kojanikadanijeimalapropusta

u radu i protiv nje nikada nije

podnešena nikakava prijava.

Bila je dužna da nas obavijesti i

da nam objasni što se desilo.

Umjesto toga uzela je bolova-

nje – ogorčena je Kovačević,

kojoj je takav postupak medi-

cinske sestre neprihvatljiv, ali i

veoma sumnjiv.

Za razlikuodnje, otac kojemje

ovasestrapredalatuđubebu,Z.

N, ne krivi je zbog svega što se

desilo.

- Nije kriva ni zbog čega. Ništa

strašno se nije desilo, niti smo

mikaoroditeljiikomezamjerili

na ovompropustu. Posebno ne

mogu zamjeriti medicinskoj

sestri koja je istog trena kada je

primijetila da je dijete zamije-

njeno, zvala da namto i saopšti

- rekao je on, pojašnjavajući da

ihnijemogladobitijerjenjego-

va supruga isključila zvono na

telefonu.

Onkažedasesvedesilosponta-

PODGORICA

–Nanajvažni-

jempokazateljustanja ljud-

skihpravaLGBTIQosobana

nivoukontinenta - „Dugina

mapaEvrope“, kaorelevan-

tnommjerilunapretkazema-

ljautranzicijiupogleduljud-

skihpravaLGBTIQosoba,

CrnaGora jeuprethodnoj go-

dini ostvarilanapredak38od-

sto, što jezaprocenatmanjeu

odnosuna2016, saopšteno je

iznevladineorganizacije

LGBTforum„Progres“.

Kako je navedeno u saopštenju,

u odnosu na 2013. kada je naša

država ostvarila 47 procenata,

skorjezapetgodina„pao“devet

odsto.

- Ovakav trend konstantnog pa-

da i te kako je zabrinjavajući i

šaljejasansignaldasesituacijau

Crnoj Gori ne popravlja za

LGBTIQ osobe. Naša država je

izaHrvatske, koja ima 51 odsto i

Slovenije koja ima skor od 48

odsto, dok je ispred Albanije i

Kosova, koje imaju po 33 odsto,

Bosne i Hercegovine koja je

ostvarila skor 31 odsto, Srbije sa

30 i Makedonije sa 14 odsto –

precizirano jeusaopštenju.

Nevladine organizacije LGBT

forum „Progres“ i LGBTIQ So-

cijalni centar povodom17. maja

Međunarodnog dana borbe

protiv homofobije, bifobije i

transfobije, upozorile su crno-

gorsku javnost na podatke koji

ne idu u prilog zaštiti ljudskih

pravaunašoj državi.

- LGBTI zajednica obilježava

ovaj datumkao dan sjećanja na

17. maj 1990. godine, kada je

Svjetska zdravstvena organiza-

cijaskinulahomoseksualnostsa

listementalnih poremećaja. Od

tada sve veći broj organizacija i

zemalja širomsvijeta sepriklju-

čuje obilježavanju ovog veoma

važnog i istorijskog datuma –

naglasili suoni.

J.B.

PODGORICA

- Sindikati ljekarauJugoistočnoj Evropi tre-

bada imajuvećaprava, kakobimogli dapružajukvalitetne

usluge, kaonjihovekolegekoje radeuzemljamaEvropske

unije, poručeno je sakonferencije zanovinareKonfederaci-

jenezavisnih sindikataEU(CESI).

Generalni sekretarCESI-jaKlausHeger, prenosi PRcentar, po-

ručio je da sindikati treba da imaju snažna prava.

- Pravo na štrajk i pravo na udruživanje su propisani nacional-

nimpropisima.Naročitoznačajni dokumenti uovomkontekstu

suUstav, relevantni zakoni i propisi, Evropska socijalnapovelja,

Evropska konvencija o ljudskimpravima, Pakt o civilnim i gra-

đanskimpravima,KonvencijaMeđunarodneorganizacijerada i

Povelja zajednice – rekao jeHeger.

Kazao je da svaka mjera koja isključuje određeni sindikat ili

strukunije u skladu saUstavom.

- Naglašavam važnost pregovora i razgovora sa raznimprofesi-

jama. Možemo da pokušamo da isključimo određene struke iz

procesakolektivnogpregovaranja, izpravaudruživanja i formi-

ranja sindikata. Ali ako de fakto, vlast ima uticaja, onda je bolje

razgovarati sa predstavnicima tih struka - rekao jeHeger.

Predsjednik sindikata farmaceuta i ljekara Srbije Rade Panić

rekao je da semora znati ko odlučuje o zdravstvu.

- Nosioci posla su ljekari. Ako bi deset odsto ljekara stalo sa ra-

domubilokojoj zemlji, onemogućilobi secijelozdravstvo.Tobi

značilodasekršeosnovnapravagarantovanaUstavom, atojeda

se nemože garantovati dvadesetčetvoročasovna njega - istakao

jePanić.

Onjekazaodasezakoni,iakodobronapisani,neprimjenjujuida

su ljekari, kako je rekao, stavljeni udrugi plan.

N.Đ.

Međunarodni dan borbe protiv homofobije

NaDuginojmapi

Evropezapet godina

pali čakdevet odsto

DuginamapaEvrope

Sakonferencijezanovinare

Ljekarske sindikalne

organizacije trebada

imajuvećaprava

Konfederacija nezavisnih sindikata EU

Nakon nezapamćenog skandala zamjene beba u Kliničkomc

Smijenjendokt

prijavaprotivs

Kovačevićnud

Predsjednica Sindikata zdravstva dr Ljiljana Krivokapić

rekla je juče za Pobjedu da su svi potrešeni zbog toga što

se desilo, ali i da je dobro što se brzo reagovalo.

- Radimo odgovoran, human i težak posao i svuda u svi-

jetu se dešavaju greške, kako ljekara tako i medicinskog

osoblja, iako se trudimo da ih bude štomanje i da ne

budu sa fatalnim ishodima. Dobro je da nije nastao dublji

problem, ali će analiza pokazati ko je u sistemu pogrije-

šio. Ne bih voljela da je bio u pitanju premor, jer je zaista

odgovoran i težak posao u pitanju, a medicinske sestre

preuzimaju na sebe mnogo obaveza. Nadam se da će ovo

biti opomena za sve - poručila je Krivokapić.

Iz Sindikata doktora medicine, s druge strane, zatražili su

juče hitnu smjenuministra zdravlja Kenana Hrapovića za

kojeg se, kako navode, vezuju brojni skandali.

- Potrebno je stati sa postavljanjempolitičara, a ne struč-

njaka na važne pozicije u zdravstvu, stati sa žrtvovanjem

ljekara i ovo je naša poruka cijeloj Vladi – poručila je pred-

sjendica Milena Popović-Samardžić.

Istakla je i da su vrlo razočarani javnimnastupom i reak-

cijama direktorice Kliničkog Zorice Kovačević, navodeći

kako „u brojnim slučajevima nije bila na visini zadatka

kada je ljekare trebalo odbraniti od javnog linča“.

Krivokapić:Analizaće

pokazatikojepogriješio

Smatramo da

je to urađeno

sračunato

kako bi se

ugrozio

ugled čitavog

zdravstvenog

sistema i

jedne od

najvažnijih

institucija.

Svjesni

smo da se u

ovomposlu

dešavaju

greške, ali

ovakve su

nedopustive

i moraju biti

sankcionisane

i dovedene

do kraja kako

se to više

nikada ne bi

desilo - rekla

je za Pobjedu

Zorica

Kovačević

ZoricaKovačević