Previous Page  5 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 60 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Petak, 18. maj 2018.

Ekonomija

USD

1.18050

JPY 130.66000

GBP 0.87350

CHF

1.18190

AUD

1.56810

CAD

1.50770

Kursna lista

PODGORICA

Ugovor o grantu u

okviru prvog poziva programa pre-

kogranične saradnje Crna Gora-Al-

banija 2014-2020, za čiju je real-

izaciju opredijeljeno 2,8 miliona,

potpisan je juče uSkadru.

Ukupna vrijednost ugovora je 10,9

miliona eura. Potpisivanju su pris-

ustvovali predstavnici Ministarstva

finansija, tijela za prekograničnu

saradnju Crne Gore i Albanije, kao i

DelegacijeEUuobje države.

Generalni direktor za finansiranje i

ugovaranje sredstava EU pomoći

Bojan Paunović kazao je da je na

konkurs stiglo86projektnihprijed-

loga. Trajanje odobrenih projekata

je dvije godine, a vrijednost dodijel-

jenihgrantovaod100hiljadado500

hiljada eura. Paunović je rekao da

Ministarstvo finansija, u saradnji sa

operativnim strukturama država

učesnica u programu, radi na pri-

premidrugogpozivazadostavljanje

prijedloga projekata, čije se raspi-

sivanje očekuje u septembru.

M.P.M.

Ugovor o prekograničnoj saradnji Crne Gore i Albanije

Grant od2,8miliona

PODGORICA

PovodomDana penzionera 18. maja

NLB je pripremila pogodnosti, saopšteno je iz ove banke.

- Svimpenzionerima od 18. maja do 1. juna 2018. na ras-

polagnju su brojne povoljnosti. Penzioneri koji 18. maja

svojomNLB karticom, podignu penziju sa bankomata u

ilijalama banke čeka specijalan poklon. NLB je obezbije-

dila tri mjeseca besplatne članarine za NLB srebrni paket

za sve penzionere koji odluče da naruče debitnu karticu

kao i za nove korisnike ovog paketa. Osim toga, za sve

korisnike koji se u periodu akcije odluče za NLB Srebrni

kredit, obezbjeđena je obrada ovog kredita bez naknade

- saopštili sui z banke.

M.P.M.

NLB: Povoljnosti

zapenzionere

PODGORICA

Čišćenjegri-

ta izbivšegbrodogradilišta

uBijeloj trebalobi uskoro

dapočne i da se završi za 21

mjesec. Za izvođača radova

izabranakompanijaValgo -

kazao jenakon sjedniceVla-

de ministar turizmaPavle

Radulović

PETTAČAKA

-Valgo jeodabranuproceduri

Svjetskebanke.Koštaće19mi-

liona eura i očekujemo da taj

posao brzo otpočne - kazao je

minister.

Podsjetio na pet crnih tačaka

industrjskog otpada – brodo-

gradilište, bazen crvenogmu-

lja i deponija čvrstog industrj-

skog otpada u KAP-u i

deponije Maljevac i Gradac u

Pljevljima.

- Za Gradac smo potpisali

konsultantski ugovor preko

Svjetskebankeiočekujemoda

domarta sljedeće godine poč-

nu radovi. Za Maljevac revi-

dujemo postojeću tehničku

dokumentaciju u kontekstu

produženja rada bloka 1 ter-

moelektrane - rekao je Radu-

lovićiobjasniodasuokobaze-

na crvenog mulja, koji je

prodat Politropus Alternativi,

vlasništvu Romana Denkovi-

ča, pokušavali su da nađu za-

jednički jezik.

- Radna grupa eksperata za

mjesec treba da dođe do teh-

ničkog rješenja, nakončegaće

se ići u eksproprijaciju. Na

drugojlokacijiuokviruKAP-a

na kojoj je odlagalište čvrstog

otpada radi semoderna depo-

nija za ovaj otpadkoja će kori-

stiti cijeloj Crnoj Gori - obja-

snio jeministar.

OBALNOPODRUČJE

Radulović je najvio da će

uskoro ponovo početi javna

rasprava o nacrtu plana po-

sebnenamjenezaobalnopod-

ručje. Podsjetio je da je upret-

hodnoj raspravi bilo puno

primjedbi, pa je zbog promje-

ne koncepta odlučeno da se

ponovi.

- Prvi put primijenjen je kon-

cept jednakih mogućnosti za

sve. Nema više omogućavanja

gradnje na pojedinim lokaci-

Vlada o pet crnih tačaka industrijskog otpada i nacrtu prostornog plana za obalno područje

ČišćenjegritauBijeloj

koštaće 19miliona

Sanacija deponije

grada počinje

dogodine u

martu, revidira se

dokumentacija za

Maljevac, čeka se

za KAP i za bazene

crvenogmulja

- Konkurs za građane u okviru projekta rje-

šavanja stambenih potreba po povoljnim

uslovima Hiljadu plus biće otvoren u drugoj

polovini juna - kazao je Pavle Radulović, čime

je potvrdio pisanje Pobjede.

Podsjetio je da je iksna kamatna stopa od

2,99 odsto, ročnost 20 godina, ne traži se

učešće, a projekat je vrijedan 20miliona eura.

- Tehnički proces je podijeljen u tri segmenta,

odnosno tender za bankare, građevinare,

građane i preduzeća koja prodaju korištene

stanove i konkurs za kupce - pojasnio je

Radulović.

Stanovi u ponudi moraju da ispune standarde

energetske e ikasnosti, koje imaju svi objekti

građeno od 2013. A za starije će se morati

raditi elaborat o energetskoj e ikasnosti.

U prethodne dvije faze Hiljadu plus odobreno

je 800 vaučera i stambeno obezbijeđeno 2,1

hiljada građana.

KonkurszaHiljaduplusudrugojpolovini juna

Usvojena je Informacija o diobi diobne mase „Bjelasice Rade“.

Ministarstvo inansija zaduženo je da ustupi potraživanje

Vlade od 280 hiljada eura bivšim radnicima. Od toga 106 hilja-

da eura na ime razlike između iznosa koji je odobrio Privredni

sud (266.8 hilhada eura) i ukupno priznatog neto potraživanja

zaposlenih u I isplatnom redu (372.8 hiljada eura). Drugi dio

od 174 hilhade eura namijenjen je isplati po tri hiljade eura

otpremnine za 58 radnika u trećem isplatnom redu.

Nadležna ministarstva su zadužena da de inišumodel pove-

zivanja staža bivšim radnicima, po spisku i u iznosima koji

dostavi poreski organ i Fond PIO.

RadnicimaRadedali280hiljada

jama, već smočitavpojaskilo-

metar od obale obilježili kao

zonu za razvoj turizma - obja-

snio je Radulović i dodao da

postojeća naselja ostaju, ali je

preciziranokakosemoguširi-

ti, kao i da će biti zaštićena i

Ulcinjska solana.

- U nacrtu prostornog plana

za nacionalni park „Prokleti-

je“probaćemodapreuredimo

zone zaštite i omogućimo sta-

novništvu lagodan život, te da

Vlada je na još šest mje-

seci imenovala dr Dušana

Vuksanovića na mjesto v.d.

generalnog direktora Direk-

torata glavnog državnog

arhitekte u Ministarstvu

turizma, nakon štomu je

prestao prethodni man-

dat. I Ćazimu Hodžiću

je za još šest mjeseci

produženmandat na

mjesto v.d. general-

nog direktora Direktorata za

razvoj turističke destinacije

i turističku infrastrukturu u

Ministarstvu turizma.

Dušanu

Vuksanoviću

jošpolagodine

.

otvorimomogućnost za even-

tualnu valorizaciju prirodnih

potencijala, uz poštovanje

principa održivog razvoja i

zaštite životne sredine – po-

ručio jeministar.

M.P.M.

nicima KAP-a

remnina

nacije

Po ocjeni Ustavnog suda, u kon-

kretnom slučaju zakonodavac je

bez ustavnopravno prihvatljivih

razlogapropisaorazlikeuostvari-

vanju prava unutar iste grupe lica

- radnika KAP-a kojima je prestao

radni odnos usljed stečaja, a koji-

ma prije ostvarivanja prava na

penziju nijesu isplaćene odgova-

rajuće otpremnine i radnika koji

su, u skladu sa Zakonomo PIOpo

drugim osnovima ili uslovima

ostvarili pravo na penziju i otpre-

mninuitesubjektedoveoumeđu-

sobnonejednakpoložaj.

NEJASNOĆE

-Ustavni sud jeutvrdioda jeospo-

rena odredba člana 1. Zakona u

nomotehničkom i sadržinskom

smislu neprecizna, jer ima niz ne-

jasnoća, posebno kad je riječ o da-

tumuutvrđivanja, odnosnoostva-

rivanja prava na otpremninu

(datum i osnov prestanka radnog

odnosa), kao i na koje radnike

KAP-a se odnosi pravo na isplatu

otpremnine (radnike KAP-a i/ili

radnike zavisnih društva KAP-a,

PreradeiKovačnice),štoje,pona-

laženju Ustavnog suda, osnovni

preduslov za utvrđivanje ovog

prava, čime se omogućava nepri-

hvatljivo područje arbitrarnosti

organa koji učestvuju u postupku

sprovođenja zakona – navodi se u

odluci.

Bivši radnici KAP-a najavili su

sredinom aprila da će tražiti da

Vrhovno državno tužilaštvo podi-

gne zahtjev za zaštitu zakonitosti

protiv odluke Ustavnog suda, ko-

jom je oboren ovaj Zakon i vrati je

n a ponovno od l u č i v a n j e .

Predstavnik penzionisanih radni-

kaNikolaRaković je tvrdioda nije

tačno da su Prerada i Kovačnica

sastavnidioKAP-a,kaoidaUstva-

ni sud tonije provjerio.

- Pitanje ustavnosti ovog Zakona,

podnijeli su građani koji nemaju

nikakav pravni interes, niti su u

momentu na koje se odnose

odredbe Zakona bili radnici KAP-

a, kao i dva sindikataPrerade iKo-

vačnice, koji takođe od 1999. godi-

ne ne pripadaju KAP-u - rekao je

ranijeRaković.

Osnovni sud je u oktobru prošle

godine donio dvije prvostepene

presude u korist bivših radnika

KAP-a,kojimabidržava,ponjenoj

pravosnažnosti, trebala da isplati

otpremine u skladu sa osporenim

zakonom. Presude su donešene u

korist grupe od 383 penzionisani-

sanih radnika KAP-a, a na njih se

žalila zaštitnica imovinsko prav-

nih interesa državeVišemsudu.

S.P.

PODGORICA

Ministarstvoodr-

živog razvojaodbilo je zahtjevko-

lašinske firmeViridi progresum

za izdavanje građevinskedozvole

za izgradnjumalehidroelektrane

(mHEnaPaljevinskoj rijeci, jer

nemajuvodovodnu saglasnost na

tehničkudokumentaciju.

UrješenjuMinistarstva senavodi da

kolašinski Vodovod i kanalizacija

ostajepri stavudanemože izdati vo-

dovodnu saglasnost za mHE Palje-

vinska, jer investitor nije postupio

ponjihovimzahtjevima iz tehničkih

uslova od27. aprila 2016. godine.

Osnivači firme Viridi progresum su

Aleksandar Mrdak, podgorička

kompanija BMP gradnja, herce-

gnovska firma Perla i Tradevins

Adriatik LLC – Baltimor. Izvršni di-

rektor kolašinske firme je Ivan Jok-

simović.

Statuspovlašćenogproizvođača tre-

nutno ima 12mHE i vjetroelektrana

Krnovo, koji suuprvomkvartaluove

godine proizveli 77.464megavat sati

struje. Ove godine je planirano pu-

štanjeu rad još četirimHE. Uokviru

do sada potpisanih ugovora, osim

vjetroelektrane na Možuri treba da

se izgraditi ukupno 53mHE.

S.P.

Ministarstvo održivog razvoja odbilo zahtjev rme Viridi progresum

NedajudozvoluzamHEPaljevinska rijeka

PavleRadulović

PenzioneriKAP-a

Sa skupauNovomSadu

Kolašin