Previous Page  4 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 60 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Petak, 18. maj 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Žito izVo-

jvodine će sevećodove go-

dine izvoziti na treća tržišta

prekoLukeBar, saopšteno

jena sastankucrnogorske

delegacije i izvoznika

žitarica,MKgrupe i Agro

globa izNovogSada, saop-

šteno je izPrivredne

komore.

Predsjednik PKCG Vlastimir

Golubović kazao je da su na

sastanku usaglašene cijene

prevoza i da će prve količine

žita iz Vojvodine preko Luke

Bar na treća tržišta krenuti

već u ovoj godini. Prema

njegovim riječima, time su st-

voreni uslovi za dugoročni

posao izvoza žita preko te

luke, što će znatno utjecati na

jačanje ekonomskih veza dvi-

je zemlje i povećanje obima

robne razmjene.Golubović je,

kako je saopšteno iz PKCG,

naveodaseprocjenjujedabiu

naredne dvije godine moglo

da dođe do izvoza 300 hiljada

tona žitarica preko Luke Bar.

Međutim, nije riječ samo o

jednosmjernomizvozuveć i o

uvozu sirovina i repromateri-

jala za potrebe proizvođača i

izvoznika izVojvodine.

Direktor Luke Bar Zarija

Franović naveo je da je riječ je

orezultatupregovorakoji tra-

ju već nekolikomjeseci, a koji

će dovesti do upošljavanja

neiskorišćenih kapaciteta

Luke i radne snage.

-Dogovorilismocijenupreto-

vara preko Luke Bar, kao i

prevoza preko Srbijakargo i

Montekargo za do dva silosa

žitaricauovoj godini, što je60

hiljada tona, možda čak i više

- rekao jeFranović.

Premanjegovimriječima, pri-

oritet Luke Bar je dugoročni

posao sa žitarima iz Srbije.

- Jako je bitno da ovaj posao

ide i udrugomsmjeru, odnos-

no da se u Luci Bar obavlja

pretovar robekoja idezaSrbi-

ju. O tome smo takođe imali

više sastanaka i vjerujem da

ćemosedogovoriti o izgradnji

zajedničkih skladišta koji su

potrebni Luci Bar, a koje će

koristiti poslovni partneri iz

Srbije - kazao jeFranović.

Sastanku su, pored predsjed-

nika privrednih komora Crne

Gore i Srbije, prisustvovali i

predstavnici kompanija Srbi-

jakargo, Montekargo i Luka

Bar.

S.P.

Postignut dogovor crnogorske privredne delegacije i novosadskih kompanija

Izvozvojvođanskog žitaprekoLukeBar

PODGORICA

Ukolikodo

15. julanepodnesuzahtjev

za legalizaciju, 80do 100ho-

telanećedobiti produženje

privremenedozvole za rad.

Na raspraviOdbora za turi-

zami građevinarstvouPri-

vrednoj komori poručeno je

davremena još ima, ali da

veliki broj vlasnikahotela i

ugostiteljskihobjekata, iako

supripremili dokumentaci-

ju, čekajudavidekolikoće ih

legalizacijakoštati.

- Imamo puno hotela koji mo-

rajudauđuuprocedurelegali-

zacije, jer ako zakasne bojim

se da ćemo imati problema sa

dozvolama za rad - kazao je

predsjednik odbora Dragan

Ivančević.

Zato je konstatovano da treba

pojačati informativnukampa-

njuzaupoznavanjeprivredni-

ka iz sektora turizma i ugosti-

teljstva o neophodnosti

legalizacije bespravno podi-

gnutihobjekata.Zaključenoje

da treba napraviti bazu licen-

ciranjih privrednih subjekata,

geodeta arhitekata, građevi-

naca i drugih i dati link ili kon-

takte za povezivanje sa njima,

kakobi privrednici lakšeušli u

proces odabira. Dogovoreno

je da opštine odrede i objave

kontakt osobe zadužene za le-

galizaciju i da na svojim inter-

net stranicamaobjavljujuažu-

rirane podatke o podnijetim

zahtjevima i riješenim pred-

metima.Zaključeno je i da tre-

ba ubrzati izradu lokalne

planske dokumentacije radi

bržeg završetka legalizacije,

kao i da treba

pojednostavitiiubrzatiproces

dokupa parcele u slučaju da je

dioobjekta izgrađennadržav-

nom zemljištu. Direktor di-

rektorata za stanovanje uMi-

nistarstvu održivog razvoja i

turizmaMarkoČanovićkazao

jedapovoljnijihuslovazalegi-

lazaciju neće biti. Upozorio je

da se postupak legalizacije

prekida samo u dva slučaja -

ukolikonijesuriješeniimovin-

sko-pravni odnosi na zemlji-

š tu i kada ob j eka t n i j e

definisan planskom doku-

mentacijom.

- Rok za podnošenje zahtjeva

je 15. jul. Opštine su dužne da

donesu odluke o komunalnim

naknadama za bespravne

objekte, a neke to još nijesu

uradile - poručio je Čanović

dodajući da su opštine dužne

da ta sredstvauložeumjestou

kojemsu prikupljena i najavio

kontrolutrošenjanovcaodko-

munalnihnaknada.

Podsjetio je da vlasnici be-

spravnog objekta imaju tri go-

dine da ga upodobe sa smjer-

n i c ama i z r j e š e n j a o

legalizaciji.

Generalni sekretar zajednica

opština Nebojša Adžić kazao

je da je osam opština donijelo

odluku o komunalnom opre-

manju, šest nema saglasnost,

dvijenijesudostavljaleprijed-

loge, a devet je dobilo sagla-

snost i damogu da počnu pro-

ces legalizacije.

Na sjednici jekonstatovanoda

ima dosta sive ekonomije u iz-

davanjusmještaja i poslovanja

turističkih agencija.

-Uciljusuzbijanjasiveekono-

mije potrebno je insistirati na

dosljednoj primjeni zabrane

oglašavanja i reklamiranja ne-

registrovane ili nelicencirane

turističke i ugostiteljske dje-

latnosti putem elektronskih i

štampanihmedija i obavijesti-

ti

booking.com

, tripadvisor,

Airbnb i dr, štampane i elek-

tronske medije o obavezi pro-

pisanoj Zakonom o turizmu i

ugostiteljstvu - jedan je od za-

ključaka sa jučerašnje sjedni-

ce.

N.K.

Sjednica Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore

Na legalizacijučeka 100hotela

Na sjednici je zaključeno da treba koordinirati saradnju

državnih i opštinskih inspekcija. Potrebno je i povećati broj

naročito opštinskih inspektora, a određeni broj zadužiti za

kontinuirani inspekcijski nadzor nad nelegalnimobjektima

koji se koriste za pružanje smještaja i ugostiteljskih usluga.

Neophodna je, zaključeno je, kontrola internet stranica na

kojima se oglašavaju, kao i zabrana oglašavanja ugostitelj-

skih objekata i turističkih agencija koji nijesu registrovani u

skladu sa Zakonomo turizmu i ugostiteljstvu.

Pojačati inspekcijuuturizmu

Ukinut zakon o izmirivanju obaveza prema bivšim ra

PODGORICA

Od 11.majani-

jena snazi Zakono izmiriva-

njuobavezaprema radnicima

KAP-akoji suzbog stečajado-

bili prijevremenupenziju.

- Utvrđeno je da ovaj zakon nije

u saglasnosti sa Ustavom i

Evropskomkonvencijom za za-

štitu ljuskih prava i osnovnih

sloboda - navodi se obrazlože-

nju odluke, koja je objavljena u

Službenom listu 11. maja, iako je

rješenje doneseno 27. marta ve-

ćinom glasova sudija Ustavnog

suda.

INICIJATIVA

Inicijativu za ocjenu ustavnosti

ovog zakona u novembru prošle

godinepodnijeli suRadovanJe-

lušić, Rajko Šaranović, Milan

Jelušić i sindikati Prerade i Ko-

vačnice, koji su tvrdili da su nji-

mepovrijeđenaustavnanačelao

zabrani diskriminacije i jedna-

kosti pred zakonom.

- Odredbama osporenog zakona,

poocjeniUstavnogsuda,naruše-

ni suustavni principi oopštoj za-

brani diskriminacije po bilo kom

osnovu i jednakosti pred zako-

nom, bez obzira na bilo kakvu

posebnost ili lično svojstvo, iz

odredabaUstava iEvropskekon-

vencije –kaže se uodluci.

Navodi se da Skupština i Vlada

nijesu dostavile odgovor, odno-

sno mišljenje na stavove Ustav-

nog suda sadržane u rješenju o

pokretanjupostupka.

BivširadniciKAP-akojisunapu-

stili kompanijuudrugoj polovini

2013. godini, njih414, potraživali

su5,45miliona eura otpremina u

skladu sa ovim spornim zako-

nom, koji nikada nije sproveden

u praksi. U članu 1. ovog zakona

navodi se da se njime uređuje

isplata otpremnina radnicima

KAP-a u stečaju, kojima prije

ostvarivanja prava na penzijuni-

jesu isplaćene odgovarajuće ot-

premnine.

- Polazeći od ustavnih i konven-

cijskihokviraiprakseEvropskog

suda, Ustavni sud je ocijenio da

osporena odredba člana 1. Zako-

na sadrži diskriminatorskaogra-

ničenja u odnosu na Ustav i u

smislu u kojem Evropski sud za

ljudska prava tumači diskrimi-

naciju,jerjeradnikeKAP-a,koji-

ma prije ostvarivanja prava na

penzijunijesu isplaćeneodgova-

rajuće otpremnine, doveo u pri-

vilegovan položaj u odnosu na

sveostale radnikekoji su ispunili

uslove za starosnu penziju pre-

ma propisima o penzijskom i in-

validskom osiguranju – piše u

odluci.

Ostajubezot

zbogdiskrim

Zakon je diskriminatorski, jer je radnike KAP-

a, kojima prije penzionisanja nijesu isplaćene

otpremnine doveo u privilegovan položaj u

odnosu na sve ostale radnike koji su ispunili

zakonske uslove za starosnu penziju, navodi

se u odluci Ustavnog suda

PODGORICA

– Četiri hiljade

akcija Jugopetrola prodate su

juče na berzi za 48.400 eura.

Cijena po kciji je 12,1 euro.

Na berzi je juče prodato i

11.740 akcija Centralne depo-

zitarne agencije za 16.400

eura. Cijena po akciji je 1,4

eura, što je rast od 9,3 odsto.

M.P.M.

Montenegroberza

Trgovina

akcijama

CDA i

Jugopetrola

PODGORICA

- Crnogorski

Telekom i hrvatska kom-

panija Kombis predstavile su

najnovija rješenja i usluge u

oblasti informaciono-komu-

nikacionih tehnologija (ICT),

koja imaju za cilj da doprine-

su digitalizaciji poslovanja.

Iz kompanije je saopšteno da

je konferencija Tehnolodži

dej 2018 okupila veliki broj

ICT stručnjaka iz privatnih

kompanija, banaka i državnih

institucija.

Rukovodilac prodaje za

poslovne korisnike u CT-u

Radoš Banović ocijenio je da

na našem tržištu ima mnogo

potencijamla za primjenu

poslovnih rješenja u toj

oblasti.

- Zbog toga smo odlučili da

organizujemo konferenciju

na kojoj bi domaće irme

i državne institucije imale

priliku da iz prve ruke čuju

o iskustvima organizacija iz

regiona koja su napredna ICT

rješenja uspješno implemen-

tirala - rekao je Banović.

S. P.

Telekom i Kombis predstavili najnovija ICT rješenja

Digitalizacijaposlovanja

ILUSTRACIJA