Previous Page  3 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 60 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Petak, 18. maj 2018.

Politika

PODGORICA

- Izabrani

predsjednikCrneGore,Mi-

loĐukanovićpoložiće za-

kletvuunedjelju20.majau

VladinomdomunaCetinju,

predposlanicima crnogor-

skogparlamenta, na sedmoj

sjednici Prvog redovnog

(proljećnjeg) zasijedanja

SkupštineCrneGore, upri-

sustvunajvišihdržavnih

zvaničnika i predstavnika

diplomatskogkoraakredito-

vanihunašoj zemlji.

- Pored poslanika 26. saziva

SkupštineCrneGore,nasjedni-

cu supozvani članovi VladeCr-

ne Gore, nekadašnji predsjed-

nici Crne Gore, Skupštine i

Vlade, najviši državni funkcio-

neri, čelnici državnih instituci-

ja, predstavnikpotomakaDina-

s t i j e Pe t rov i ć - Nj ego š ,

gradonačelnik glavnog grada i

predsjednik prijestonice Ceti-

nje, vjerski velikodostojnici,

rektori univerziteta, članovi di-

plomatskogkoraakreditovaniu

CrnojGori,nerezidentniamba-

sadori i vojni izaslanici odbrane

akreditovani u Crnoj Gori,

predstavnicimeđunarodnihor-

ganizacija,predsjedniciopština

i drugi, saopštila je skupštinska

Služba za odnose sa javnošću.

Novoizabrani predsjednik po-

lažezakletvupredposlanicima,

na dan kada ističe mandat nje-

govomprethodniku.

Prema scenariju svečanosti or-

kestarVojskeCrneGorepratiće

dolazakzvanicanaceremoniju.

Fanfare će se oglasiti u podne,

nakon čega će izabrani pred-

sjednik Crne Gore Milo Đuka-

nović i predsjednik Skupštine

Crne Gore Ivan Brajović ući u

svečanu salu „IvanCrnojević“.

Hor Muzičke akademije, pod

dirigentskompalicomAleksan-

dre Knežević, otpjevaće himnu

Crne Gore „Oj svijetla majska

zoro“, nakon čega će izabrani

predsjednik Crne Gore Milo

Đukanović položiti zakletvu i

održati inauguracioni govor, či-

me će biti, saglasno članu 97

stav3Ustava,označenonjegovo

stupanje na dužnost predsjed-

nikaCrneGore.

Tekstzakletveglasi:„Zaklinjem

sesvojomčašćunaUstavuCrne

Goreda ćudužnost predsjedni-

kaCrneGore obavljati savjesno

i odgovorno za dobro svih gra-

đananašedomovine. Kaopred-

sjednik države posvetiću se

očuvanjunezavisnosti i suvere-

niteta Crne Gore i njenoj afir-

maciji kao građanske, demo-

kratske, ekološke i države

socijalne pravde, zasnovane na

vladavini prava“.

Na platou ispred Vladinog do-

ma komandir počasne jedinice

Vojske Crne Gore predaće ra-

port predsjedniku Đukanoviću

koji će zatimpozdraviti zastavu

Crne Gore i obići Počasnu jedi-

nicu, uz pozdrav „Vojsko Crne

Gore,zdravo!“Uslijedićeplotu-

ni iz šest oružjaVojskeCG.

U atrijumu Vladinog doma, na-

kontoga, počećekoktel kojipri-

ređuje predsjednik Crne Gore

sa suprugom.

Odobnovenezavisnosti

,21.ma

-

ja 2006. godine, funkciju pred-

sjednika Crne Gore obavljao je

Filip Vujanović, koji je bio iza-

bran na predsjedničkim izbori-

ma 2008. i 2013. godine.

Za ceremoniju inauguracije

akreditovano je 49 novinara,

snimatelja i fotoreportera iz 20

medija.

Vladin domu kojemse održava

ceremonija polaganja zaklete-

ve, poznat i kao zgrada Crno-

gorskogparlamenta, podignuta

je 1910. godine prema projektu

italijanskogarhitekteKoradini-

ja. Rađena za potrebe Narodne

skupštine i smještaj državnog

aparata, u to vrijeme bila je naj-

veća građevina uCrnoj Gori.

MiloĐukanović jenapredsjed-

ničkim izborima održanim 15.

aprilaubjedljivopobijedioosta-

lih šest kandidata. Dobio je po-

vjerenje 180.272 birača, odno-

sno53,90procenataonihkojisu

izašli na izbore.

Z.D

.

domaće zadatke

pored bilateralnih odnosa,

ostajuvladavinaprava, korup-

cija i organizovani kriminal.

- Neke zemlje problem vlada-

vinepravaneshvatajuozbiljno

- upozorava Han, ali i dodaje

dasusvezemljenapredovaleu

posljednjem periodu. Pred-

sjednikEvropskogparlamenta

AntonioTajani poslao je poru-

kuohrabenjaCrnojGori.On

je

dodao da je saglasan sa Evrop-

skomkomisijomda je članstvo

za Crnu Goru i Srbiju moguće

do 2025. godine, ali se moraju

poštovatipravilairaditinapor-

nounarednimgodinama.

Predsjednik Evropskog parla-

meta je poručio da se sloboda

medija mora jačati i u Crnoj

Gori i uostalimdržavamakan-

didatima.

- Slobodamedija je svuda zna-

čajna. Politički dijalog je poli-

tički dijalog, ali je važna prava

sloboda medija, ne samo u Cr-

noj Gori, već svuda. CrnaGora

ide u dobrompravcu, kao i sve

ostale države kandidati, ali se

sloboda medija mora jačati.

Isto sam rekao i na Malti i u

Slovačkoj, poslije ubistva dva

novinara - rekao jeTajani.

PersPektiva,

beZhiPokriZije

Predsjednik Evropske komisi-

jeŽanKoldJunker je za još br-

žu povezanost i digitalne veze

sa Zapadnim Balkanom, isti-

čući još jednom važnost vla-

davne prava, borbe protiv kor-

pucije i slobode izražavanja.

Bugarski premijer Bojko Bori-

sov računa na podršku EU ra-

zvoju Zapadnog Balkana i na-

kon završetka bugarskog

predsjedavanja.

Predsjednik Francuske Ema-

nuel Makron rekao je uoči sa-

mita da je za ojačani strateški

dijalog sa Zapadnim Balka-

nom i evropsku perspektivu,

ali bezhipokrizije.

- Treba podržati zemlje koje

sprovode reforme i napreduju

ka Evropi. Međutim, nijesam

za proširenje prije produblje-

nja i sprovođenja reformi uEU

kojebiomogućileboljefunkci-

onisanjeUnije-poručiojeMa-

kron.

Kazao je da suprotekle godine

pokazaleputkojijeoslabioEU,

kadasemislilosamonaširenje.

- Nije od koristi ni za zemlje

koje žele da se pridruže ni čla-

nice EU, da imamo mehaniz-

me bez pravila, i koji idu samo

ka širenju u nedogled - nagla-

sio je on.

ekonomski raZvoj

Njemačka kancelarka Angela

Merkel istakla jeda jeu intere-

su Evrope da Zapadni Balkan

bude bezbjedan i ekonomski

se dobro razvija.

- U cilju mira i bezbjednosti

svihnas važno jeda imamobe-

zbjedan Zapadni Balkan koji

se ekonomski dobro razvija -

poručila jeMerkelova.

Austrijski kancelar Sebasti-

jan Kurc najavio je u Sofiji da

će i tokom predsjedavanja

Austrije EU, od 1. jula, pribli-

žavanje Zapadnog Balkana

biti prioritet. On je dodao da

je želja da u tih šest mjeseci

budepostignutnapredak,po-

sebno kada je riječ o Crnoj

Gori i Srbiji.

Iako je bilo očekivanja da će se

MakedonijaiGrčkadogovoriti

oko imena, kako saznaje Po-

bjeda, do ovog dogovora prvog

dana samita nije došlo.

Ovaj skup, uprkos najavama iz

Bugarske,nijebioSolun2jerje

Unija oslabljena podjelama

izazvanim migracijom i pri-

premama Velike Britanije za

izlazak, pa tako grupa zemalja

na čelu saFrancuskomuvjera-

va ostale da EUmora sama da

bude reformisana prije nego

što novim zemljama bude

omogućenoda pristupe.

marijajoviĆeviĆ

AngelaMerkel pozdravila

konstruktivnuuloguCrneGore

MarkovićsesastaouSofijisanjemačkomkancelar-

kom AngelomMerkel. Kancelarka je pozdravila

konstruktivnuuloguCrneGoreuregionu, posebno

napor Crne Gore da riješi granicu sa Kosovom.

Osvrnuvši sena rezultateuprocesuevropske inte-

gracije sagovornici suse saglasili da jeupredstoje-

ćemperioduporedostvarenognapretkapotrebno

posebno fokusiranje na oblasti vladavine prava i

slobodemedija.

Markovićje informisaokancelarkuMerkeldaVlada

imaagendudaodgovorisvimizazovimaikreiranju

političke i društveneklimezarazdobljeprednama.

- Ovo je trenutak kadanamza to treba i višenovca,

ali i više kapaciteta. Vlada ima plan kako da se sa

ovimizazovimasuočibrzoiefikasno.Obezbjeđiva-

nje slobodemedija i zaštita novinara temeljne su

vrijednosti.Moramouraditisvedatoobezbijedimo

– rekao jepredsjednikVlade.

Napitanjeočemu jekonkretnorazgovaraosakan-

celarkomAngelomMerkel, premijer Marković je

rekao da je kancelarka pohvalila ono što radi Crna

Gora na evropskomputu, a posebno i njenu ulogu

uregionu,iskazujućiposebnopoštovanjezanapor

urješavanjugranicesaKosovom. Naveo jeda jebi-

loriječiioslabostima, naglašavajućidajeneophod-

noda seviše radi na jačanjuvladavineprava, kvali-

tetnijoj i efikasnijoj borbi protiv organizovanog

kriminala i korupcije, kao i pitanjuslobodemedija.

Utomkontekstu,premijerjeistakaodajeuodnosu

naslučaj napadananovinarkuOliveruLakićporu-

čiodajeto,kogodstojiizatogaisakojimgodmoti-

vima, najveća i najbrža šteta nanešena zemlji u

posljednjih 30godina i da će kao predsjednik Vla-

de uraditi sve da se pronađe izvršilac i nalogoda-

vac.

-Ovo,daponovimjošjednom,jevelikiitežaktrenu-

tak za novinarku Lakić, ali isto tako jednako težak

trenutakzadržavu i njenedemokratske institucije.

Naovomepolažemosviispit.Ipozivamvasizmedi-

ja da ne budemo sa dvije strane linije, nego da i na

ovompitanju i na analizi ovogdogađaja, naprona-

lasku interesadaseovodesi uCrnojGori u jednom

veomaspecifičnomtrenutku,pozitivnomtrenutku

zaCrnuGoruukojemjepolitičkastabilnostobezbi-

jeđena, na vidiku rješavanje krize u parlamentu,

našaekonomijaimadinamičaniubrzanrast,otvra-

raju se nova radnamjesta, investitori hrle u Crnu

Goru,idanamnekoovonapravijezaistazaozbiljnu

analizu, ne samonas uvlasti, prije svega nas, alimi

ćemozatražitirazumijevanjeipodrškusvihmedija

čiji je ovo interes. Dakle, sa kancelarkomMerkel

smorazgovarali i otompitanju, rekao jeMarković.

Marković:

Nikonijepomenuoklauzulubalansa

Napitanjeda li jenekoodevropskihzvanič-

nika, zbog pogoršane bezbjednosne situa-

cijeuCrnojGori,pominjaoklauzulubalansa

Marković jeodgovorioodrično.

- Ne, niko nije pominjao klauzulu balansa.

Naprotiv, svi su govorili pozitivno o onome

što je CrnaGora uradila, ali smo se složili da

jeovotrenutakukojemmoramoodgovara-

tinasloženijeizazove.Akoneposustanemo

i ako nas neka viša sila ne omete Crna Gora

ima sposobnost da okonča pregovore do

2025. - kazao jeMarković.

Na pitanje Pobjede kada će biti imenovan

glavni pregovarač sa EUMarković je odgo-

voriodaveć ima imepregovarača i njegove

zamjenike.

- Nemogudapominjem imedabismo ispo-

štovali procedure, ali garantujemda će ova

pregovaračka struktura obezbijediti dina-

miku procesa pregovaranja - kazao jeMar-

ković.

Premijerjekazaodajespremandaunutar

CrneGore započne dijalog, prije svega sa

medijima, kako bi izgradili ambijent, da

slobodanovinara, dapišu i bavese istraži-

vačkimnovinarstvom, bude neprikosno-

vena.

Inauguracija novog predsjednika Crne Gore 20. maja u Vladinomdomu na Cetinju

MiloĐukanovićpolaže

zakletvupredposlanicima

KOLAŠIN

-Vladajućukoa-

licijuuKolašinu sastavljenu

od suprotstavljenih ideološ-

kihpolitika, udruženih sa-

moumržnji premaDPS-u

Kolašin jeminule četiri go-

dinedoživiokaoelementar-

nunepogodu - kazao je

predsjednikDemokratske

partije socijalistaMiloĐu-

kanvić. Zbog toga se, kako je

rekao, Kolašinmoravratiti

urukeonihkoji supokazali

da imajudovoljnopatriotiz-

ma, dovoljnopolitičkog

umijeća i jasnuviziju, koja

garantujeda ćedonositi do-

breodlukeu interesunaše

države.

Lider najjače partije u Crnoj

Gori na konvenciji DPS-a

održanojsinoćuKolašinupo-

ručio je da se 27. maja mora

kazniti „izdaja koju je SDP

počela uKolašinu“.

- Ona partija koja je za sebe

uporno ponavljala da je jedi-

no ona četvrt vijeka na pravoj

strani istorije je, zapravo, iz

Kolašina prešla sa prave na

krivustranuistorije,poslužila

izdaji crnogorskih državnih i

nacionalnih interesa. Služila

je servilno četiri godine uKo-

lašinu, kao što služi i uBudvi i

Kotoru, gubeći ne samo svoj

crnogorski,negoisvojpolitič-

ki identitet. Ta partija je izda-

la sebe i ta izdaja se danas lo-

gično kažnjava činjenicomda

su na ivici cenzusa - rekao je

Đukanović.

Predsjednik DPS-a kaže da je

ozbiljan problem Crne Gore

nepostojanje kvalitetne poli-

tičke konkurencije.

- Jedino izdobre konkurenci-

je rađa se i dobar kvalitet. Je-

dino je to garancijada oni koji

su na vlasti neće počiniti oz-

biljne greške - rekao je Đuka-

nović.

On je rekao sinoć da će ovaj

grad nakon izbora voditi od-

govorni ljudi.

-Potvrdili smodosadda jeova

generacija spremna, između

ostalog, i da ispravimo istorij-

sku nepravdu, i da obnovimo

nezavisnost Crne Gore. Za

ovih 12 godina od obnove ne-

zavisnosti jasno smo pokazali

da znamokako trebada izgle-

da budućnost Crne Gore. Vi-

dimo je kao evropsku državu

koja će biti punopravna člani-

caEU- kazao jeĐukanović.

Podsjetio je da su građani na

prethodnim predsjedničkim

izborima pokazali da poštuju

posljednjih 20 godina savre-

meneCrneGore.

- Zbog toga želimo na pred-

stojećim lokalnim izborima,

ako je tomoguće, u svih 11 op-

ština u kojima će se izbori do-

goditi 27. maja da ponovimo

uspjehDPSsapredsjedničkih

izbora. Crna Gora je trajno

dužna Kolašinu, zato naša

vlast želi da pomogne građa-

nima Kolašina da prebrode

ovo četvorogodišnje nevrije-

me - kazao je on.

Lider DPS-a je obećao da će

polovinom naredne godine

biti završena prva dionica au-

to-puta, vrijedna 900miliona

eura. Prije toga, kazao je on,

bićepočetaidrugadionica,od

Mateševa do Andrijevice, a

ugovorena je, tvrdi, i treća od

AndrijevicedoBoljara.Kazao

je i da se „na Bjelasici troši

preko 100milona eura“.

Z.D.

Poruka predsjednika Demokratske

partije socijalistaMila Đukanovića

SDP je izKolašina

prešla sapravena

krivustranu istorije

Abazovićeva

politička

glupost

Predsjednik DPS-a Milo

Đukanović je otvoreno

pismo lidera GP URA

Dritana Abazovića amba-

sadorima Evropske unije,

u kojem ih je pozvao da ne

idu na inauguraciju pred-

sjednika, nazvao „politič-

komglupošću“ i nazvao ga

„potrošnom robomu ruka-

ma medijskih tajkuna“.

- Nijesamočekivao da

jedan politički pajac poput

Abazovića ima više pameti

nego što ima, ali samoče-

kivao da se prisjeti kako

su njegovi prethodnici u

rukama tih istihmedijskih

tajkuna, prije 10-ak godina

klečali u Vašingtonu da

se Crnoj Gori ne dozvoli

nezavisnost, kako sumolili

strane investitore da ne

ulažu u Crnu Goru, kako su

preklinjali EU i NATO da

ne prihvate aplikacije za

članstvo i svakimod tih

poteza izdavali interese

Crne Gore. Ako je i od

Abazovića, od kojeg ne

očekujemnikavu političku

pamet, mnogo je - kazao je

lider DPS-a.

MiloĐukanović