Previous Page  2 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 60 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Petak, 18. maj 2018.

Politika

(Odnašeg izvještača)

SOFIJA

-CrnaGora ćebiti

članicaEvropskeunijekada

bude spremna, i kadavi bu-

detebez sumnjevidjeli našu

spremnost - poručio jepre-

mijerDuškoMarkovićna

plenarnoj sesiji Samita

Evropskaunija - Zapadni

Balkan, koji seodržavauSo-

fiji. On je, uobraćanjupred-

sjednicimaEvropskog savje-

ta, Evropskekomisije i

VladeBugarske, Donaldu

Tusku, ŽanKlodJunkeru i

BojkuBorisovu, rekaoda za-

moraupregovorimanema.

- Iako ponekad izgleda da se

naš entuzijazam u pregovori-

ma smanjio, upravo je suprot-

no: zamoranemavećse, nakon

šestgodinaintenzivnogprego-

varanja bez zastoja, priprema-

mo za još zahtjevniju i odluču-

jućufazupristupanja-rekaoje

Marković.

Na Samitu EU - Zapadni Bal-

kan u Sofiji, Brisel je predsta-

vio šest novih inicijativa, koje

bi trebalo da pomognu u tran-

sformaciji regiona i njegovoj

boljoj povezanosti. Iako je jav-

nost očekivala rokove i garan-

cije, evropski lideri suohrabri-

li balkanske zemlje i najavili

finansijsku podršku za re-

formskeprocese,nepominjući

konkretne datume.

Premjer Marković je kazao da

je za Crnu Goru ključno to što

je Jadransko-jonski put na in-

sistiranje Podgorice ušao u

transevropsku saobraćajnu

mrežu koju će finansirati

Evropka komisija.

PREGOVORI NIJESUTRKA

Upitanda prokomentariše po-

miješane poruke sa samita u

kojima jedan evropski zvanič-

nik tvrdi da je 2025. nerealan

rokzaulazakCrneGore,adru-

gidajetomogućepostići,Mar-

ković kaže da EU integracije

nijesu trka.

- Kad se postavi ovo pitanje,

iskočim iz mog standardnog

političkogmanirada evropsku

agendu ne stavljamo u kon-

tekst trke i da seneupoređuje-

mosadrugimauregionu, nego

da radimo svoj posao i kada ga

završimodazaslužimoonošto

nampripada, a to je članstvo u

EU. Vidimo u posljednje vrije-

me da se u regionu govori da je

Srbija ispred Crne Gore, da je

Makedonija ispredCrneGore,

da je Albanija ispred nas... To

nije tačno. Mi želimo da oni

budu s nama. I danas smo ura-

dili sveda iMakedonija i Alba-

nija u julu dobiju novu evrop-

sku priliku, a radujemo se i

svakomuspjehu Srbije - rekao

je premijer.

I prvi čovjek Evropskog savje-

ta nije želio da priča o rokovi-

ma.

- Na sastanku u Sofiji nije bilo

skrivenih poruka, nijesmo se

pravili da nema problema na

Zapadnom Balkanu ili da ne-

ma problema u Uniji, ali smo

potvrdili evropsku perspekti-

vui odbilidapominjemoroko-

ve. Nećemo kvariti današnji

sastanak pričom da postoje

brze trake za EU, svima je per-

spektiva otvorena i sve zavisi

od zemalja članica - kazao je

DonaldTusk.

KRITIČKI TONOVI

Lideri Evropske unije i zema-

lja članica, u konsultaciji sa

partnerima sa Zapadnog Bal-

kana, usvojili su juče u Sofiji

Deklaracijuukojoj suponovili

podrškuevropskojpersprekti-

vi regiona.

EU je uDeklaraciji, koju je Po-

bjeda već objavila, pozdravila

zajedničku predanost partne-

rasaZapadnogBalkanaevrop-

skimvrijednostimainačelima,

viziji snažne, stabilne i ujedi-

njeneEvrope.

Sa evropskih adresa zemljama

regiona stižu i riječi podrške,

ali i kritikedaseneradi dovolj-

nona vladavini prava.

Komesarzaproširenjeisusjed-

sku politiku, Johanes Han po-

ručio je juče da nijedna od ze-

malja Zapadnog Balkana nije

još dovoljna zrela za Evropsku

uniju, ali da se mora iskoristiti

trenutak i diskusija o reforma-

ma zadržati u centrupažnje.

Han kaže da će zemlja koja bi

ušla u punopravno članstvo

2025, morati da završi prego-

vore najkasnije 2023. godine.

Glavni problemi svih zemalja,

ULCINJ

- Predsjednik Opštinskog odbora

Demokratske partije socijalista Ljoro Nrekić

izabran je sinoć za gradonačelnika Ulcinja.

On je nakon polaganja zakletve rekao da je

„čast, ponos, privilegija, ali i velika odgovornost

biti na čelu ovog drevnog grada“.

- Sve moje političke, moralne i intelektualne

sposobnosti staviću u funkciju očuvanja naj-

većih vrijednosti suživota, tolerancije i razvoja

Ulcinja. Vjerujemda sam svojimdosadašnjim

radomdokazao da samuvijek dao i da ću dati

prednost dijalogu i dogovoru kao jedinom jezi-

ku uspješne politike koja gradi razumijevanje i

dobrobit - kazao je Nrekić.

Prema njegovim riječima, Ulcinj nema vreme-

na za gubljenje.

- Treba da idemo u korak sa vremenom. Ulcinj,

naš grad ima puno potencijala, pa vas pozivam

da zajedno radimo na valorizaciji tih potencija-

la - rekao je novi predsjednik opštine obraćaju-

ći se odbornicima i građanima Ulcinja.

Za izbor Nrekića glasalo je 28 odbornika, protiv

su bili odbornici Ure, a odbornik SDP-a uzdr-

žan.

Sjednici nijesu prisustvovala dva odbornika

Force.

R.P.

Nrekić novi

predsjednik

opštine Ulcinj

SOFIJA:

EU lideri se obavezali na veću nansijsku pomoć ZapadnomBalkanu, ali i zadal

Prvo intenzivne reforme,

papričaoulaskuuEU

Na ovomsastanku nije bilo skrivenih poruka, nijesmo se pravili da nema problema

na ZapadnomBalkanu ili uUniji, ali smo potvrdili evropsku perspektivu i odbili da

pominjemo rokove - kazao je prvi čovjek Evropskog savjeta Donald Tusk. Premijer

Marković je kazao da je za Crnu Goru ključno to što je Jadransko-jonski put, na insistiranje

Podgorice, ušao u transevropsku saobraćajnumrežu koju će nansirati Evropska komisija

PODRŠKAZACRNUGORU:

Kancelarka

AngelaMerkel i premijer DuškoMarković