Previous Page  12 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 60 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Petak, 18. maj 2018.

CrnomGorom

CETINJE

–Utunelu„Meka-

vac“namagistralnomputu

Cetinje–Podgoricaodpone-

djeljkane radi rasvjeta, pa je

tunel upotpunosti neosvijet-

ljen. Inžinjer izDirekcije za

saobraćajDušanKokićkazao

jePobjedi da sunepoznati

počionioci polomili ormari-

će, koji senalazenapočetku i

nakraju tunela aukojima je

smještena elektroinstalacija.

- Razbijena su dva ormarića na

krajevima tunela, i pretpostav-

ljamo da su počinioci tražili

bakarni kabal, i nijesu ga našli,

iskidali su sve žice od elektro-

instalacijakojesusetamonala-

zile – rekao jeKokić.

Kako je naglasio, slučaj je pri-

javljen nadležnima, a da bi tu-

nel dug 198metara ponovo bio

osvijetljen neophodni su novi

ormarići.

- Tek nakon procedure javne

nabavke, kad se dobiju novi or-

marići moći će da se popravi

rasvjetautunelu–kazao jeKo-

kić.

Na pitanje kolika je šteta priči-

njena on kaže da će se to tek

utvrditi.

Krađa kablova i elektroinstala-

cija u tunelu „Mekavac“ nije

usamljenslučajkodnas.Ranije

jeobijena trafostanicau tunelu

kod Berana, a istu sudbinu do-

živjele su i dvije trafostanice u

tunelima na putu prema Ža-

bljaku. Počinioci nijesu otkri-

veni.

J.ĐUKANOVIĆ

KOTOR

– Projektna doku-

mentacija za rekonstrukci-

jumagistralnogputaDebe-

li brijeg - Tivat - Budva,

odnosnodioniceAerodrom

Tivat - Jaz, u koliziji je sa

detaljnim urbanističkim

planovimaGrblja, Radano-

vića i LastveGrbaljske– sa-

opštio je Savjet Mjesne za-

jedniceGrbalj.

Zbogtogasu, kakosunaveli

u saopštenju, za ponedje-

ljak zakazali sastanak na

koji su pozvali predstavni-

ke lokalne uprave i nadlež-

nihdržavnihorgana.

Iz Savjeta saopštavaju da su

mještani mjesnih zajednica

Radanovići, Grblja, Savine i

Lastve Grbaljske ranije

uputili peticiju nadležnim

organima među kojima je i

Direkcijazaputevepokuša-

vajući da stave do znanja da

se izradom te dionice puta

,,ukidaju stečena prava ve-

zana za bezbjednu komuni-

kaciju,normalnofunkcioni-

sanje postojećih privrednih

i poslovnih objekata, kao i

mnoge druge životno važne

potrebežitelja“,alidaodgo-

vor nijesudobili.

Oni ističu da ne žele da

spriječe izgradnju dionice,

ali da zahtijevaju da se radi

pozakonutedaželezaštiti-

ti sopstvene intrese.

I.T.

HERCEGNOVI

–Građani koji

imajunelegalnosagrađene

stanoveuobjektimakolektiv-

nogstanovanja imajupoteš-

koćeda ihuveduupravneto-

kove - rekao jeAndrejMilović

izADPzidnatribini o legali-

zaciji.

Onjeobjasniokakojeproblemu

tome da samo pojedini vlasnici

posebnih djelova objekta pod-

nesu zahtjeve za legalizaciju, a

kasnije su u obavezi da dostave

revidovani projekat za cijeli

objekat, što iziskuje značajne

troškove koje nemaju sa kimda

podijele.

Govoreći opostupku legalizaci-

je,onjekazaodasuNovljanialii

stranciukazaliinalošukomuni-

kaciju i saradnju opštinskih

službiikatastra,alidatonijeslu-

čaj samouHercegNovom.

Milovićjenaveodanajvišežalbi

stiženaovjereelaborata,jergra-

đani čekaju imjesec i podanad-

ležna služba stavi pečat na do-

kument.

- Ortofoto snimak za primorje

urađen je još u drugoj polovini

oktobra i početkom novembra

prošle godine. Planirano je još

jedno snimanje, iz drugog ugla,

kakobi ukonačnombionaprav-

ljen trodimenzionalan model

terena - kazao jeMilović.

Projekat ADP Zid finansira

Evropska unija, posredstrvom

Delegacije EU u Crnoj Gori,

krozevropskiinstrumentzade-

mokratiju i ljudska prava i pro-

grampodrškezaCrnuGoru.

PoredpredstavnikaZida,olega-

lizaciji su govorili sekretarka za

prostornoplaniranjeiizgradnju

MarinaSekulić, kao i službenici

sekretarijataDaliborKrnićiBo-

žoBećir.

UHercegNovomje,odoktobra,

kada je počeo postupak, podni-

jeto oko 800 zahtjeva za legali-

zaciju bespravno izgrađenih

objekata. Premda nema tačnih

podataka koliko je neformalnih

objekata na području opštine,

procjene su da ih je više od

5.000. U skladu sa odlukom o

naknadizakomunalnooprema-

nje građevinskog zemljišta za

bespravne objekte koju je SO

usvojilapočetkomaprila,građa-

ni Novoga će morati da izdvoje

od 30 do 150 eura po kvadrat-

nommetruuzavisnosti odzone

u kojoj se objekat nalazi. Za

objekteosnovnogstanovanjado

150kvadratnihmetaranaknada

seumanjujeza70odsto i dodat-

no 15odstoukolikoseplaća jed-

nokratno.

Ž.K.

Naovjeruelaborata

čekajumjesec i po

PROCEDUREUSPORAVAJUPOSTUPAK:

Sa tribineuHercegNovom

HERCEGNOVI:

Građani nezadovoljni postupkom legalizacije objekata

Najviše problema

prilikom legalizacije

imajuvlasnici stanova

u zgradama jer samo

pojedini podnose

zahtjev

Da bi tunel ponovo bio osvijetljen

neophodni su novi ormarići, a

njih jemoguće nabaviti tek nakon

procedure javne nabavke – kaže

Dušan Kokić iz Direkcije za saobraćaj

TRAŽILI BAKARNI KABL:

Oštećeni ormar

Oštećena elektroinstalacija u tunelu na putu Cetinje - Podgorica

Lopovi „Mekavac“

ostavili umraku

198

metara dug je tunel

,,Mekavac“ koji se

nalazi na putu

Cetinje – Podgorica

Grbljanima

sporna

dionica

Aerodrom

Tivat - Jaz

Obnoviće

saradnjusa

TOBeograd

KOTOR

HERCEGNOVI

HERCEG NOVI

- Direktori

turističkih organizacija Her-

ceg Novog i Beograda, Pavle

Obradović i Miodrag Popović,

obnoviće 19. maja protokol o

saradnji kojimće se i zvanično

potvrditi tradicionalno dobri

poslovni i svi ostali odnosi dva

grada.TimpovodomćeuBeo-

gradu boraviti delegacija her-

cegnovske opštine i TO, a pri-

premljen je i dvodnevni

programkoji uključujeučešće

mažoretki, gradske muzike,

klape ,,Kastel Novo“. Na više

lokacijauBeogradupredstavi-

će hercegnovsku turističku

ponudu.

Protokolom se potvrđuje ras-

položenost za nastavak bliske

saradnje u prezentaciji turi-

stičke ponude oba grada, te

razmjeni informacija radi

unapređenja usluga, recipro-

citetno predstavljanje festiva-

la imanifestacija, kao imarke-

tinšku saradnju.

Prvobitna verzija protokola je

potpisana2012. godine.Dogo-

vor o obnavljanju tog doku-

menta je postignut naDanima

Beograda održanim u februa-

ru u Herceg Novom u okviru

49. Praznikamimoze.

Prva konkretna akcija koja će

se realizovati u okviru ovoga

protokola je prvo učešće Her-

ceg Novog na Beogradskom

manifestu koji se održava od

25. do 27. maja. TO HN pred-

staviće bogatu ponudu mani-

festacija i festivala koji se to-

kom cijele godine održavaju u

graduna ulazuuBoku.

Ž.K.