Previous Page  11 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 60 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Petak, 18. maj 2018.

CrnomGorom

PODGORICA

– Crnogor-

ski elektrodistributivni si-

stemdanas nastavlja rado-

vezakvalitetnije i sigurnije

napajanje električnom

energijom u više opština.

Zbogtogapotrošačiupoje-

dinimnaseljima po nekoli-

ko sati neće imati struju.

Andrijevica:

od 9 do 14:30

sati Peovac, Oblo brdo, Sje-

nožeta, Gradišnica, Gnjili

potok, Kralje, Trešnjevik,

Prisoja i Štavna.

Bar:

od 8 do 18 sati Veliki

pijesak i Dubrava, Čeluga i

Topolica zbog ugradnje

novihbrojila.

Berane:

od 9 do 14 sati Ra-

sadnik.

Bijelo Polje:

od 9 do 15 sati

Dobrinje, Tusto i Mokri

Lug.

HercegNovi:

od8do9 sati

kratkotrajni prekidi u na-

pajanjudijela Igala (Petlja i

Igman) i dijela naselja To-

pla (Prvoborac); od 9 do 15

sati dio naselja Kamenari i

Đurići.

Kolašin:

od 8:30 do 14 sati

Prekobrđe; od 8:30 do

14:30 sati Selišta, Drpe, Bi-

očinovići, RijekaMušovića

i Ski-centar.

Nikšić:

od 9 do 15 sati Za-

gora i Okolišta; od 10 do 11

satidiokorisnikauKočani-

ma; od10do13sati područ-

je Trebješke ulice; od 11 do

13 sati Grahovo, Spila, Gra-

hovac, Zaslap, Nudo, Za-

kurljaj, Prisoje, Podkraj,

Katunjani, Tospude, Treš-

njevo,Osječenica,Rojevići,

Gornje Polje, Vilusi, Mao-

čići, Riječani, Jasen, Pod-

božur, Kamensko, Smrdu-

ša, Cerovica, Pometenik,

Busak, Muževice, Trepča,

Lastva, Brankov Do, Rudi-

ne, Ramovića Do, Jabuke,

Brestice, Srni Do, Trubjela,

Krstac, Vonjin Do, Balosa-

vi, Tupan, Klenak, Štrpca,

Dubravča Do, Dolovi, Mi-

lovići, Macavare, Renovac,

Miljanići, Čista Vlaka, Pri-

jeka Ljut, Crni Kuk, Somi-

na,Krtine,DubočkeiCero-

vačka glavica;

Pljevlja:

od 8 do 12 sati

ĐurđevićaTara, Kosenica i

Paćevina; od8do15satUli-

ca IV Sandžačke, Ljutići i

Šula.

Rožaje:

od 9 do 14:30 sati

DonjaLovnica i Bubovići.

Ulcinj:

od8do18satiPistu-

la, Gač i naselje kod pekare

uKodrama.

Žabljak:

od 9 do 15 sati Po-

nor.

C.G.

CEDIS

Novabrojila

ugrađuju

uBaru

PLJEVLJA

–Lokalnaupra-

va izašla jeu susret građani-

ma tako što jeplanirani

iznos naknada zaopremanje

građevinskog zemljišta za

bespravno izgrađeneobjek-

teumanjila 30odsto. Prema

prvobitnoj odluci naknada

je iznosilaod 17,14eurapo

kvadratuupetoj do57,14u

prvoj zoni, anakonumanje-

njaod 12do40eura.

Sekretarka za uređenje pro-

stora Mira Čolović podsjeća

dajeodlukuovisinikomunali-

ja opština usvojila 19. aprila.

ZONE

Iznos naknade po metru kva-

dratnom neto površine be-

spravnog objekta obračunava

se kao proizvod prosječnih

troškova komunalnog opre-

manja i koeficijenta opremlje-

nosti po zonama i iznosi za

zonu I 57,14 eura (39,9), zonu

II 49,52 eura (34,6), zonu III

40 (28) , zonu IV 30,48 (21,3),

zonu V 17,14 (11,9) eura i zonu

VI ne plaća se.

Čolović pojašnjava da prema

istoj odluci neto površina za

garažu u sklopu zgrade, osta-

ve, tehničke prostorije i po-

drum, računa se 50 odsto od

izvedene površine prikazane

u elaboratu. Neto površina

balkona, lođa, verandi, trije-

mova i galerija računa se 50

odsto od projektovane površi-

ne, a terasa i vanjskih stepeni-

šta 30odstood izvedenepovr-

šine prikazane u elaboratu, a

za pomoćne objekte računa se

50odstood izvedenepovršine

prikazane u elaboratu.

Po njenim riječima, u odnosu

na važeću odluku o komunal-

nomopremanjugrađevinskog

zemljišta za legalne objekte iz

2012. godine došlo je do uma-

njenja iznosa naknade po više

osnova: po osnovu obračuna

po metru kvadratnom neto

površinebudući da jepoodlu-

ci iz 2012. obračun rađen po

metru kvadratnom bruto po-

vršine.

- Takođe, došlo je do korekcije

zona u pojedinim djelovima

gradananačindasusviDolovi

ponovoj odluci uIVzoni, kao i

veliki dioPotrlice, aranije je to

bila treća zona, veliki dioMo-

ćevca jebioudrugoj zoni, sada

je treća zona itd. Zatim, na

startu je napravljeno umanje-

nje ranijih cijena od 5 odsto, u

petoj zoni čak i 40 odsto itd. –

kažeČolović.

RATE

Čolović dodaje da se naknada

za bespravne objekte osnov-

nog stanovanja plaća jedno-

kratno ili u jednakimmjeseč-

nim ratama navedenim u

zahtjevu vlasnika bespravnog

objekta, a najviše u 240 mje-

sečnih rata. Za ostale besprav-

ne objekte, naknada se plaća

jednokratno ili u jednakim

mjesečnimratamanavedenim

u zahtjevu vlasnika besprav-

nog objekta, a najviše u 120

mjesečnih rata.

-Jednokratnoplaćanjepodra-

zumijeva plaćanje naknade u

cjelokupnom iznosu, u kom

slučaju vlasnik bespravnog

objekta ima pravo na umanje-

nje za 30 odsto od obračunate

vrijednostinaknade.Obezbje-

đivanje potraživanja po osno-

vu plaćanja naknade u ratama

vrši seupisomhipotekena be-

spravnom objektu za koji se

utvrđujenaknada. Ukolikoni-

je moguće uspostavljanje hi-

poteke prvog reda na besprav-

nom ob j ek t u , p r edme t

hipotekemože biti i: stambeni

prostor, poslovni prostor i ur-

banistička parcela, sve u vla-

sništvu obveznika naknade ili

drugog lica, uz obavezno do-

stavljanjeprocjenevrijednosti

nepokretnosti na kojoj će biti

uspostavljena hipoteka, ura-

đenuodovlašćenogprocijeni-

telja –kažeČolović.

BROJKE

Premapodacimakojimraspo-

lažu u Sekretarijatu za uređe-

nje prostora, u Pljevljima je

oko3.000nelegalnihobjekata,

ali procjenjuju da ih sigurno

ima i više.

- Dali smomnoge povoljnosti,

ali i vodili računa o tome da ne

dovedemo u neravnopravan

položaj građane koji su svoje

objekte gradili legalno uz sve

dozvole – zaključuje Čolović.

A. SADOVIĆ

TIVAT

–PrijenekolikodanaKomunalnopreduzeće i Služba

zaštite i spasavanjaproširili su i tamponirali protivpožarni

put unaseljuMažina, a juče suokončali radovenaprobija-

njukoridoraodPlavdepremaLepetanima. Na trasi udužini

odoko300metarabilo je angažovanoosamkomunalaca i

vatrogasaca, anakon što jeuzpomoć građevinskemašine

probijenkoridor, pokošen je i pojas porednjega.

Koridor je, po riječima komandira opštinske Službe zaštite i

spasavanja, Zorana Barbića, probijen zbog boljeg prilaza i obe-

zbjeđenja naseljaLepetane u slučajupožara.

S.K.

HERCEGNOVI

-Norveškina-

cionalniprazniktradicional-

no jeproslavljenjuče uInsti-

tutu ,,DrSimoMilošević“u

Igalu.

Pacijenti koji dolaze iz te skan-

dinavske zemlje u Institut za-

jedno samještanima 42godine

obilježavaju Dan ustanovnosti

KraljevineNorveške. I juče suu

povorci,načijemsusečeluvijo-

rile norveška i crnogorska za-

stava, bili Norvežani i Novljani,

aulicamaIgalasuprošlipraćeni

Gradskommuzikomimažoret-

kama.

PredsjednikopštineHercegNo-

vi Stevan Katić je, čestitajući

praznikdragimgostima, istakao

da način na koji se godinama u

Institutu Igalo obilježava ovaj

dan, dovoljnogovori obliskosti i

povezanosti, koje su ostvarene

između dva naroda u proteklim

decenijama.

On je istakaodaNorvežani osim

sradnji uoblasti turizma i kultu-

re, daju veliku pomoć u unapre-

đenju rada hercegnovskih ko-

munalnihpreduzeća.

Izvršna direktorica Instituta

Gordana Rajović istakla da je

norveški narod postao neraski-

divi dioInstituta,HercegNovog

iCrneGore.

Glavnasestranorveškogprogra-

ma,IngerHansenjekazaladasu

setokomproteklihgodinarazvi-

le mnoge dobre i bliske veze,

„međunašimmalimplaninskim

zemljama“.

-Mnogojesličnostimeđunama.

Mi smo, kao što rekoh, mali ali

veoma tvrdoglavi, i zato semož-

datakodobroslažemo-kazalaje

Hansen.

Dan ustavnosti Kraljevine Nor-

veške slavi se od 17. maja 1814.

kadaje,poslijeostvarenenezavi-

snosti,izglasannorveškiustav.U

Igalu se obilježava od 1976, kada

suprvipacijentiiztezemljedoš-

li uInstitutna liječenje.

Ž.K.

NJEGUJUPRIJATELJSTVO:

JučeuIgalu

HERCEGNOVI:

Nastavljena tradicija duga 42 godine

ProslavljenDan

ustavnostiNorveške

PUTJEDUG300METARA:

SaputaPlavde - Lepetani

TIVAT:

Završen protivpožarni koridor

Vatrogasci će lakše

stizati doLepetana

ZVANIČNOIMAOKO3.000 ,,DIVLJIH“OBJEKATA:

Pljevlja

PLJEVLJA:

Mira Čolović, sekretarka za uređenje prostora

Nižimcijenama

komunalija izašli u

susret građanima

Vlasnicima bespravnih objekata dali

smomnoge povoljnosti, ali smo vodili

računa o tome da ne dovedemo u

neravnopravan položaj građane koji

su svoje objekte gradili legalno, uz sve

dozvole – kažeMira Čolović

MiraČolović