Previous Page  10 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 60 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Petak, 18. maj 2018.

Hronika

PODGORICA

-OtacArse-

nijaStanovića (22) osum-

njičenogda je, 11.maja, u

KotoruubioUkrajinku

AnastasijuLašmanovu, Zo-

ranStanović, saslušan je ju-

čeu svojstvugrađaninau

Centrubezbjednosti Pod-

gorica– saopšteno jePobje-

di izUpravepolicije.

On je u policiju došao u prat-

nji advokata Zorana Pipero-

vića, gdje je saopštio da ne

zna gdjemu je sin, ali da rade

na tome da ga privedupravo-

sudnimorganima.

Piperović je za Pobjedu ka-

zao da je Zoran Stanović dao

izjavu u svojstvu građanina i

nakon toga napustio zgradu

CBPodgorica.

Stanović je kazao da od 11.

majanijeukontaktusasinom

koji se sumnjiči za ubistvo

Lašmanove.

ZoranStanović je prije neko-

likodana smijenjensamjesta

šefa granične policije, ispo-

staveAerodromTivat.

Tijelo Lašmanove policija je

našla u prošlog petka u nje-

nom stanu u Kotoru. Obduk-

cioni nalaz Lašmanove još

nije gotov, ali preliminarnim

nalazima je konstatovano vi-

Saslušan otac osumnjičenog za ubistvo ukrajinske državljanke Anastasije Lašmanove

ZoranStanović

tvrdi danezna

gdjemu je sin

še ubodnih rana po tijelu, na-

nijetih nožem, kao i da je ko-

rišćen tupi predmet kojimjoj

je smrskana glava.

Lašmanova i Arsenije Stano-

vić bili su u emotivnoj ve-

zi.LašmanovajeuCrnuGoru

došla prije nekoliko godina i

radila kao konobarica. U

kratkom roku ona je postala

moćna i uticajna osoba, a

imovina kojom raspolaže,

premaprocjenama,vrijedina

desetine miliona eura. Riječ

je o direktorici kompanije

Sea trejd, koja je prije tri go-

dine kupila tivatski hotelMi-

moza i na tom mjestu je iz-

građen hotelski kompleks

Perla.

Ukrajinka je bila vlasnica sa-

lona ljepoteFemfatalekoji se

nalazi u hotelu Tri kane u

Budvi.

A.G.

PODGORICA

–KrstoBuj-

ković juče jeupodgoričkom

Višemsudu tvrdioda inci-

dent u saobraćajukoji je

imaou julu2016. godine sa

četvoricomčlanovakavač-

kogklananijepovezao sa

prijetećimporukamaukoji-

mamu je traženodadonese

50.000euranabrdoTrojica

iznadKotora.

Mjesec i pokasnijeueksplozi-

ji su uništena dva skupocjena

automobila ,,audi“ A8 i ,,ha-

mer“ koje je koristio upravo

Krsto Bujković, sin Vojislava

Bujkovića, vlasnika kompani-

je ,,Yubriv“.

Onje jučenasuđenjukavačkoj

grupi zaboravio da kaže ono

što je ispričao u istrazi, da mu

je jedan od optuženih koji se

nalazi u bjekstvu Aleksandar

Đurišić u incidentu na Do-

njemputuuKotoru, kodhote-

la ,,Force Mare“ udarcem ra-

skrvariousnu, optužiogadasa

,,Miškom špijunira za Vukoti-

će“ i da znaju da su mu žena i

dijete uBeogradu, sami.

Sudski procesvodi sudijaDra-

goje Jović.

SUSRET

Kaočlanovi kavačkekriminal-

ne grupe na optuženičkoj klu-

pi su Stefan Brnović, Aleksan-

dra Bogdanović, Đerđ Camaj,

braća Igor i Nikola Andrić,

TripoMoškov,GoranLjubato-

vić, Ilija Dedović i Zlatko Sa-

mardžić.

Prema navodima optužnice,

oni se terete da su pripadnici

15-članekriminalnegrupeko-

ju predvodi odbjegli Slobodan

Kašćelan, a čijimčlanovima se

sudi zbog zelenašenja, pod-

metanja bombi, davanja mita,

iznuda…

OsimKašćelana, koji je izbje-

gao hapšenje 12. septembra

2016. godine policajci nijesu

uspjeli staviti lisice na ruke ni

Vladimiru Božoviću, Milošu

Radonjiću, Siniši Vlahović,

Aleksandru i Igoru Đurišiću,

Davoru Preleviću i Igoru Bo-

žoviću.

KrstoBujkovićjeispričaodaje

automobilom ,,maserati“ kre-

nuo u hotel ,,Forca Mare“ na

ručak, kada mu je u uskomdi-

jelu donjeg puta u Dobroti iz

suprotnog pravca naišao ,,au-

di“ukojemsubilačetirimom-

ka. Kako se nije mogao vratiti

unazad jer je iza njega bila ko-

lona vozila, Bujković navodi

da se vozač audija nije želio

skloniti zbog čega su se svađa-

li.

ISKAZ TUŽIOCU

- Izašli smo i svađali se. Doba-

civali sumi. Aleksandra Đuri-

šića koji je izašao prvi nijesam

do tada poznavao dok Vladi-

mira Božovića, Sinišu Vlaho-

vića i Prelevića kojem ime ne

znam, jesam. To nijesam htio

daprijavimpoliciji ali sampri-

javio slučaj kad mi je stigla

,,smiješna“ poruka i to nakon

konsultacije sa advokatom- to

je sve što je bilo - kazao je juče

Bujković.

Nakon konstatacije sudije Jo-

vića da je iskaz Bujkovića

oskudan u odnosu na ono što

je ispričao u istrazi, sud je od-

lučio da pročita njegovo svje-

dočenjepredspecijalnimtuži-

ocemSašomČađenovićem.

- U kotorskomnaseljuDobro-

ta, na putu prema kući mog

zeta Bojana Joketića, imao

sam jednu zaista neprijatnu

situaciju, na mene je izvršen

napad. Iz blindiranog vozila

„audi“ A8 što se moglo uočiti

po staklima, registarskih

oznaka KO AZ 028, izašla su

četiri momka. Prvo je sa za-

dnjeg sjedišta izašao Đurišić,

pa suvozač Božović, a zatim

Prelević i Vlahović. Sve njih,

osimĐurišića, znam iz grada i

iznovina.Njihmediji tretiraju

kao članove neke kriminalne

grupe – ispričao je ranije Buj-

ković.

On navodi da jeĐurišić prišao

njegovom automobilu i da mu

je kroz otvoren prozor kazao

,,Ti i Miško, što špijunirate za

Vukotiće, samodaznaš, ubiće-

mo vas“.

Đurišić je potom krenuo da

udariBujkovića i poslijeneko-

liko pokušaja uspio je da mu

raskrvari usnu. U međuvre-

menu, neko od Đirišićevih sa-

putnika iz pozadine je dovi-

knuo ,,a pare“?

-Đurišićmi je rekaodadođem

u zgradu, u šest sati istog dana

i da ćemo tamo da pričamo i o

parama. Na moje pitanje je-

samlijanjimaštodužan,Đuri-

šić mi je rekao da ćemo o sve-

mudapopričamougaraži, pa i

o parama – ispričao je ranije

Bujković.

Na njegovo pitanje gdje on

uopšte treba da dođe, Đurišić

mu je kazao: ,,znaš ti dobro

gdje je, to je naša baza“ i obja-

snio da se zgrada nalazi na

izlazu iz tunela prema Grbalj-

skoj strani, prvo skretanje de-

snopremaKavaču i prva zgra-

da sa desne strane.

PRIJETNJE

Bujkoviću je objašnjeno da će

na kamerama vidjeti kad dođe

i daćemuotvoriti vratagaraže

ukoju treba da uđe.

- Đurišić je krenuo da se uda-

ljava od automobila izgovara-

jući svoje ime.Kazao jedamo-

gu slobodno da idem da

prijavim ovo u policiju ako

imamhrabrostianakontogaje

pljunio po šoferšajbni. Neko

odnjihjerekao idaznajudasu

miženaidijeteuBeograduida

su sami gore – to su bili detalji

koje je Bujković ispričao u

istrazi.

Bujović tog dana nije otišao

kod njih ali je poslije dva dana

dobioprijetećuporukuukojoj

mu je traženo da na brdo Tro-

jica,kodizvora,donese50.000

eura jer će u protivnom biti

ubijen.

-Poredovoguporuci je stajalo

da sam ja navodno učestvovao

unekimubistvima, da sampo-

mogao u pripremanju tih ubi-

stava a u jednomdjelu poruke

je rečeno i da je pripremano

moje ubistvo – kazao je ranije

Bujković.

Prijeteće poruke je Bujković

prijaviopoliciji,inakonkraćeg

zatišja nepoznate osobe su

podmetnule bombu ispod au-

dija koji se vodi na njegovog

pokojnog strica.

Bujković je pred tužiocemka-

zaodaposlijesvegaštojedoži-

viounekolikodana zaključuje

da iza postavljanja bombe i

iznude stoje četvorica kavača-

na koji su ga napali uDobroti.

Bujkovićnije sporiodapozna-

je Vukotiće koji slove za vođe

,,škaljarskog“ klana.

- Poznajemneke odVukotića i

znam sa njima da se vidim ili

popijempiće, ali ponavljamda

nikada ni sa jednom osobom

nijesam učestvovao u bilo ka-

kvoj nezakonitoj radnji – ka-

zao jeBujković.

On jeu istrazi naveo i daukoli-

ko se otkrije i utvrdi ko mu je

tražio novac i postavio bombu

ispodvozilada će sepridružiti

krivičnomgonjenju tihosoba.

Zarazlikuodstavakoji je iznio

u Tužilaštvu, Bujković je juče

u sudnici podgoričkog suda

kazao da neće krivično goniti

osobekoje sumuprijetnjama i

paljenjem vozila pokušale

iznuditi 50.000 eura.

Sljedeće suđenje zakazano je

za31.maj kadaćesepregledati

audio-videosnimakiskazaKr-

sta Bujkovića koji je dao u Tu-

žilaštvu.

B.R.

Dvije tuče

u Istražnom

zatvoru

PODGORICA

–Uprotekla

tri danau Istražnomzatvo-

ruuSpužudogodile su se

dvije tučeokojima jeobavi-

ještenadanilovgradskapoli-

cija i tužilaštvo.

JučejepritvorenikB.M.napao

pritvorenika Z.A. zbog čega je

prebačenu ćeliju.

Samo dva dana ranije došlo je

do tuče između pritvorenika

A.P. i A.B. od kojih su uzete

izjave na ove okolnosti.

M. Ž.

PODGORICA

–Suđenje Ili-

juPavlovićukoji se tereti da

jeprijetio specijalnomtuži-

ocuSaši Čađenoviću juče je

na zahtjevodbraneodgođe-

noza 20. jun.

Pavloviću nije uručen optužni

prijedlog, a, kako je kazao, nije

pripremio ni odbranu jer je

napadnut i ZIKS-u.

Ilija Pavlović se optužnimpri-

jedlogom tereti za krivično

djelo napad na službeno lice u

vršenju službene dužnosti.

Prema navodima optužnog

prijedloga, Ilija Pavlović se te-

reti da je 29. decembra prošle

godine, svjestansvogdjelačije

je izvršenje htio, znajući da je

njegovo djelo zabranjeno, pri-

jetio da će napasti službeno li-

ce u vršenju službene dužno-

sti – specijalnog tužioca Sašu

Čađenovića.

- Sumnja se da je Pavlović po-

slao pismo iz Zavoda za izvr-

šenje krivičnih sankcija na

adresu gdje radi Čađenović

koje je sadržalo prijeteće rije-

či. Zaprijetio mu je da će po

izlasku iz ZIKS-a napasti na

njegov tjelesni integritet – pi-

še uoptužnomprijedlogu.

Specijalno tužilaštvo nedavno

je podiglo optužnicu protiv

braće Ilije i Boška Pavlovića,

koji se terete za učešće u ubi-

stvu Đorđa Borete i slučajne

žrtve Dragana Zečevića 7. de-

cembra 2016. godine, u lokalu

„Trofej“ uBudvi.

M. L.

Odgođeno suđenje

okrivljenomza napad

na tužioca Čađenovića

Pavlovićnije

pripremio

odbranu

SUĐENJEKAVAČKOJGRUPI:

Krsto Bujković odustao od krivičnog gonjenja

optuženih koji su prijetnjama pokušali damu iznude 50.000 eura

Svjedokzaboraviosve

udarce i prijetnje smrću

Bujković je

pred tužiocem

kazao da

smatra da iza

postavljanja

bombe i iznude

stoje četvorica

kavačana koji

su ga napali u

Dobroti

Zgradaukojoj živečlanovi kavačkogklana

Arsenije i Zoran Stanović

CDM