Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Četvrtak, 17. maj 2018.

Hronika

PODGORICA

–Odbor zabe-

zbjednost i odbranuosudio

jenapadnanovinarku„Vije-

sti“OliveruLakić i doniood-

lukudauvezi sa timslučajem

saslušaministraunutrašnjih

poslovaMevludinaNuhodži-

ća, v.d. direktoraUpravepo-

licijeVeskaDamjanovića, di-

rektoraAgencije za

nacionalnubezbjednostDe-

janaPeruničića, vrhovnog

državnog tužioca IvicuStan-

kovića i specijalnog tužioca

MilivojaKatnića.

Tojejednoglasnoodlučenona

jučerašnjoj sjednici tog parla-

mentarnog tijela, kojoj nijesu

prisustvovali poslanici opozi-

cije, iako su ranije, kako je re-

kao predsjednik Odbora

Obrad Stanišić, najavili da će

doći na zasijedanje.

Stanišić očekuje da ćenalogo-

davci tog, kako je naveo, gnu-

snog čina što prije biti prive-

deni pravdi.

Poslanik Socijaldemokrata

Mićo Orlandić istakao je da

nadležne institucije moraju

savjesnije da rade na rasvjet-

ljavanju napada na Oliveru

Lakić i daju svoj maksimum

kako bi pred javnost izašli sa

konkretnimrezultatima.

- Riječ je o događaju koji je

uznemirio javnost. Gospođa

Lakić je dama od najvećeg

ugleda u crnogorskom novi-

narstvu i ovo što se desilo za-

služuje punu pažnju. Državni

organi moraju još savjesnije

da rade na rasvjetljavanju

ovog zločina, jer ovdje nije žr-

tva samo Olivera Lakić, već

cjelokupna crnogorska jav-

nost –naveo jeOrlandić.

Da nadležne državne institu-

cije istrajuna otkrivanjupoči-

nioca i nalogodavaca napada

nanovinarkuVijesti, očekuje i

poslanikvladajućepartijeMi-

odragVuković.

- Užasnut samonimšto se de-

siloibezikakvedilemeosuđu-

jem taj događaj. Očekujemod

državnihorganadaće istrajati

na otkrivanju počinilaca tog

čina – zaključio jeVuković.

Predsjedništvo Demokrat-

skog fronta juče je uputilo za-

htjev predsjedniku skupštin-

skog Odbora za odbranu i

bezbjednost u kojem traži da

sjednica na kojoj će se obaviti

kontrolno saslušanje o be-

zbjednosnoj situaciji u Crnoj

Goribudeotvorenazajavnost.

Pored togaDF, u skladu sa Po-

slovnikomSkupštine, traži da

toj sjednici prisustvuju i po-

slanici Nebojša Medojević,

AndrijaMandić i Predrag Bu-

latović.

Đ. Ć.

PODGORICA

–Sasluša-

njemjednog svjedoka juče je

nastavljeno suđenjeDragoju

Baošiću, koji se tereti zaubi-

stvoJovanaKosaća 14. sep-

tembra 2014. godineudisko-

teci ,,Kaza“u Igalu.

SvjedokĐuroKoprivica ostao

je pri izjavi koju je ranio dao

tužiocu i naglavnompretresu.

On je odgovarajući na pitanje

advokataDraganaMitrića,koji

zastupaBaošića,kazaodasene

sjeća u kojem su položaju bile

osobekojesu„iznijeleizdisko-

teke povrijeđenogKosaća“.

-Mislimdasustolovibiliokre-

nuti prema unutrašnjosti lo-

kala, ali ne mogu to da odre-

dim. Kosać je pao leđima ka

unutrašnjosti kafića - odgovo-

rio je svjedok.

Prvostepenom presudomBa-

ošić je osuđen na deset godina

i deset mjeseci zbog ubistva

Kosaća, a Bigović na deseto-

mjesečnu robiju jer je pomo-

gao Baošiću da pobjegne na-

konubistva.

Apelacioni sud ukinuo je pre-

sudui vrationaponovnoodlu-

čivanje.

Prema navodima prvostepene

presude, sud je odbacio stav

tužilaštva da je ubistvo poči-

njeno sa umišljajem.

Vijeće sudijaVišeg suda ocije-

nilo je da je okrivljeni Baošić

14. septembra 2014. oko 1.30

časovauIgaluudiskoteci ,,Ka-

za“, prekoračenjemnužneod-

brane, ispalio više hitaca pre-

ma Kosaću, što nije bilo

neophodno.

Uoptužnici senavodida jeBa-

ošićizpištoljauKosaćaispalio

više projektila. Hici su žrtvu

pogodili u stomak i grudi i na-

nijete sumu teške tjelesne po-

vrede od kojih je nastupila

smrt.Dopucnjavedošlo jeoko

1.30 sati u diskoteci ,,Kaza“,

kada je Kosać kao radnik obe-

zbjeđenja pokušao da zabrani

ulazak braći Bigović. Kosać je

preminuo u Opštoj bolnici u

Meljinama. Dragoje Baošić

nakonubistvabiojeubjekstvu

sedamdana.

M. L.

PODGORICA

–Protivpoli-

cajcaOdjeljenjabezbjedno-

stiDanilovgradVeskaŠće-

panovića (35) podignut je

optužni prijedlog jer jenosio

pištolj bezdozvole.

Kako se navodi u optužnom

prijedlogu, Šćepanović je 11.

januaraoko22sata, naBuleva-

ru Cetinjski put, neovlašćeno

nosio„glok“,model 43, kalibra

9milimetara, saokviromuko-

jemje bilopetmetaka.

Šćepanović jenakontrimjese-

ca ponovo uhapšen zbog istog

krivičnog djela i određen mu

jepritvor. Lisice sumu stavlje-

ne prije tri dana u Podgorici,

kada sunjegovekolegeuauto-

mobilu pronašle pištolj bez

dozvole.

M. L.

NIKŠIĆ

–Nikšićkapolicija jepriveladvojicu sugrađana, osa-

mnaestogodišnjegElvisaMrkulića i sedamgodina starijeg

BojanaJelića zbogosnovane sumnjeda supočinili tri krađe.

Nakon saslušanjaMrkulić je pušten na slobodu, dok je Jelić za-

držan 72 sata doprivoda sudiji za istrage.

Dvojici Nikšićana se stavljaju na teret dvije teške krađe i teška

krađa upokušaju.

Osumnjičeni se terete da su 8. maja iz marketa „Svaki dan“ u

Ulici PekaPavlovića polomili staklona izlogu i ukrali alkoholno

piće,uređajzaautomatskuobraduvideozapisa,doksudvadana

ranije izprodavnice „Idea“uDragovoj Luci odnijeli većukoliči-

nu cigareta, čokolada i alkoholnog pića. Takođe, dvojica osum-

njičenih su2.majaprovalili umarket „Idea“ uĆemencima, pre-

kinuli dovod električne energije nakon čega su pokušali da

ukradu novac u čemu nijesu uspjeli. Mrkulić je priznao izvrše-

nje krivičnogdjela uUlici PekaPavlovića, da bi kasnijimpretre-

somnjegovog stana nikšićka policija pronašla fantomku i ruka-

vice, doksuustanuJelićapronašlidioukradenerobe izmarketa

„Idea“.

S.D.

PODGORICA

–BojanMar-

kuš osuđen je jučenaosam

mjeseci zatvora jer seprošle

godine lažnopredstavljao

kaopolicajac.

Presudu je donijela sutkinja

Osnovnog sudaŽeljka Jovović.

Ona je jučekazalada jeMarkuš

osuđen za falsifikovanje ispra-

va četiri mjeseca, a za krivično

djelo lažno predstavljanje pet,

pamu je sud izrekao jedinstve-

nukaznuodosammjeseci.

Ona je u obrazloženju presude

pojasnila da je činjenično sta-

nje utvrđeno iz iskaza optuže-

nog i svjedoka koji su saslušani

tokompostupka.

Markuš je u završnoj riječi re-

kao da se kaje i da mu je žao

zbogsvega.Onjeranijepriznao

da se predstavljao kao polica-

jac, ali da je to radio kako bi

spriječio krivična djela.

Prema navodima optužnice,

Markuš se tereti da jeuavgustu

2016. prepravio službenu legi-

timaciju policajca Todorovića,

nalijepio svoju fotografiju, svo-

je ime i tako je koristio.

Markuš je nedavno osuđen na

četirimjesecazatvora jer je 12.

decembraprošlegodineprije-

tio pištoljemmaloljetniku O.

M. On se teretio da je počinio

krivično djelo ugrožavanje si-

gurnosti.

M. L.

PODGORICA

–Policija tra-

ga zaArsenijemStanovićem

(21) zbog sumnjeda jeuna-

seljuDobrotaubioukrajin-

skudržavljankuAnastasiju

Lašmanovu (32).

Obdukcioni nalaz Lašmanove

još nije gotov, ali preliminar-

nim nalazima je konstatovano

višeubodnih ranapo tijelu, na-

nijetih nožem, kao i da je kori-

šćen tupi predmet kojim joj je

smrskana glava.

Istražitelji suprovjerili granič-

ne prelaze, ali nije zabilježeno

dajenapustioCrnuGoru.Ipak,

s obzirom na težinu klivičnog

djelakojemusestavljanateret,

ne isključuju mogućnost da je

izašao ilegalno.

Njegov otac, šef ispostave gra-

nične policije na Aerodromu

Tivat Zoran Stanović smije-

njen je sa te funkcije.

Istragom je utvrđeno da je zlo-

činpočinjenizstrasti. Stanović

jeranijebioudužojvezisaLaš-

manovom.

Anastasija Lašmanova je u Cr-

nu Goru došla prije nekoliko

godina i radila jekaokonobari-

ca. U kratkom roku ona je po-

stala moćna i uticajna osoba.

Riječ je o direktorici kompani-

je ,,Si trejd“, koja je prije tri go-

dine kupila tivatski hotel „Mi-

moza“ i na tom mjestu je

izgrađen hotelski kompleks

„Perla“. Lašmanova je vlasnica

salona ljepote „Femme fatale“,

koji se nalazi u hotelu ,,Tre ka-

ne“ uBudvi.

A.G.

Odbor za bezbjednost i odbranu osudio napad na novinarkuOliveru Lakić

Nuhodžić: Rasvijetlićemo

napadnanovinarkuLakić

Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić osudio je

nedavninapadnanovinarku,,Vijesti“OliveruLakićiistakaoda

će se svi raspoloživi kapaciteti angažovati da bi se rasvijetlio

taj slučaj.

-Ovaj, kao i drugi zabilježeni slučajevi napadananovinare, su

u prioritetu rada Vlade Crne Gore i Ministarstva unutrašnjih

poslova, s obziromna izuzetan značaj i nemjerljiv doprinos

medija razvoju demokratskog ambijenta u zemlji - istakao je

Nuhodžić tokomsastanka sa šefomJedinice za CrnuGoru u

GeneralnomdirektoratuEvropskekomisijezasusjedskupoli-

tiku i pregovoreoproširenjuTomasomHaglajtnerom.

Presuda okrivljenom

za lažno legitimisanje

građana

Markušu osam

mjeseci jer se

predstavljao

kao policajac

Čeka se obdukcioni

nalaz o smrti

Anastasije Lašmanove

Još nema traga

Stanoviću

Saslušaće tužioce,ministra,

šefovepolicije i direktoraANB

Nastavljeno suđenje za ubistvo Jovana Kosaća u diskoteci ,,Kaza“

Svjedok sene

sjećadetalja

BaošićaprivodeuTužilaštvo

ARHIVAPOBJEDE

Optužni prijedlog protiv

policajca iz Danilovgrada

NIKŠIĆ:

Zbog krađe umarketima privedena

dvojica Nikšićana

Osumnjičeni da su

krali alkoholnapića,

cigarete, čokolade...

Stanović i

Lašmanova

:Sa jučerašnje sjedniceOdbora