Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Četvrtak, 17. maj 2018.

Društvo

PODGORICA

–Naslovnica

dnevnikaVijesti osvanula je

juče sa fotografijamadvije

novinarkeDnevnihnovina i

tvrdnjomda je jednaodnjih

tokomraspraveuredakciji

povodomnapadananovinar-

kuVijestiOliveruLakić rekla

da jenapadač trebaloda joj

pucauglavu, aneunogu.

Iz Dnevnih novina najavili su

da će od nadležnih zatražiti

zaštitu, a prozvane novinarke

najavljuju tužbe .

U tekstu Vijesti piše kako je

Lakić „o svemu što je posred-

no saznala od kolega iz Dnev-

nih novina obavijestila tuži-

teljku (Suzanu) Milić i tražila

odnje daTužilaštvo sasluša te

dvije novinarke i pita ih na

osnovu čega one to tvrde i šta

je motiv za to što govore“, na-

vodeći kako je jedna od njih

kazala: „Ne znate vi ko je Oli-

veraLakić“.

Vijestinijesupozvaledvijeno-

vinarke za komentar, niti

uredništvoDnevnihnovina.

Tekst je ilustrovan na naslov-

noj, kao i na unutrašnjim stra-

nama, fotografijom sa uviđaja

nakon napada na Lakić, te fo-

tografijama novinarki Dnev-

nihnovina.

Vijesti su prozvale urednicu

hronikeNatašuPajović i novi-

narku ekonomske redakcije

KristinuJerkov, prenoseći na-

vodnu raspravu koju su vodile

sa kolegamapovodomnapada

naLakić.

Glavna urednica Dnevnih no-

vina Vesna Šofranac kazala je

Pobjedi da će Pajović i Jerkov

podnijeti tužbe protiv Vijesti i

autorke teksta Jelene Jovano-

vić, ali i protiv svih medija i

nevladinih organizacija koje

iskoriste ovu, kako je rekla,

lažnu informaciju.

- Dnevne novine su pozvale

nadležne institucije da hitno

reaguju na besprizorno crta-

nje krivice našim novinarka-

ma i insistiraćemodaseutvrdi

istina. Obratićemo se i među-

narodnim organizacijama,

Delegaciji EU u Crnoj Gori,

ombudsmanu–kazala je ona.

Naglasila je da su novinarke

kojesu„informbirovskimi ge-

belsovskim metodama osva-

nule na naslovnoj strani Vije-

sti završile u Hitnoj pomoći

jer su špijunskim spinovima

dovedene u kontekst ranjava-

njaOlivereLakić“.

Dnevne novine su, kako je re-

kla Šofranac, shodno Zakonu

o medijima, juče proslijedile

reagovanje Vijestima tražeći

da bude objavljeno u prvom

narednombroju, na istoj pozi-

ciji unovini.

U reagovanju se ističe kako su

Vijestinapravilepokretnemete

odnovinarki Dnevnihnovina.

-NDVijesti suna brutalanna-

činizložileopasnostidvijeno-

vinarkeDnevnihnovinaNata-

šu Pajović i Kristinu Jerkov,

objavljujući lažne informaci-

je, navodno dobijene od kole-

gaizDnevnihnovina.Uvašem

tekstu, kojeg potpisuje Jelena

Jovanović, naše novinarke su

prozvane da imaju saznanja o

tomekojepucaonanovinarku

Lakić i zašto, uzmonstruoznu

konstataciju da su izgovorile

kako je koleginicu Lakić „tre-

balo gađati uglavu“, aneuno-

gu. Ovakve gnusne optužbe

niko iz Vijesti nije pokušao da

provjeri, čime je prekšeno

osnovno novinarsko pravilo

da se kontaktiraju osobe koje

se etiketiraju i optužuju, da ne

govorimo o tome da se, shod-

noKodeksunovinara, „nikada

ne smije objaviti neosnovana

optužba na račundrugih, koja

ima za cilj da ugrozi reputaci-

ju tih osoba – navodi se u rea-

govanju.

Podsjećaju da su Dnevne no-

vineprofesionalnoizvještava-

le o napadima na Oliveru La-

kić i da „niti u jednom tekstu

nije izrečena nijedna laž, insi-

nuacija, već je vjerodostojno

prenešeno sve što se u ovom

slučajudo sada dešavalo“.

- Stoganapadnanašenovi-

narke i pominjanje redak-

cije uovomkontekstu, do-

življavamo i kao napad na

naš medij, našu uređivač-

ku koncepciju. Dnevne

novine će naći način da

zakonskimputemzaštite

svoj profesionalni ugled.

Pozivamo nadležne in-

stitucije da hitno reagu-

ju i zaštite integritet

svake ličnosti i novina-

ra u cjelini, kojima se

ovakvim tekstovima,

kakav je danas plasi-

ran u vašem mediju,

direktno ugrožava ne

samo lični i profesio-

nalni integritet, već i

njihova lična be-

zbjednost – zaklju-

čujeseureagovanju.

K.KRSMANOVIĆ

Dnevne novine oštro reagovale nakon što su Vijesti objavile navodnu raspravu

novinara u toj redakciji povodomnapada na novinarkuOliveru Lakić

Radončić: Zaštoondaneprijave i sebe

Vijesti suu jučerašnjemtekstunavele i ka-

ko je Olivera Lakić od tužilaštva zatražila

da ispita „otkuda Šemsudinu Šekiju Ra-

dončiću podatak da jemetak koji je ispa-

ljen u njenu nogu kalibra 22 milimetra,

imajući uvidudaprojektil koji je ispaljenu

njupolicija jošnijepronašla“.

Radončić je u reagovanju na-

veoda„poštoVijestineuzimau

ruke“, kolege sugaobavijestile

„da su iz tog niskotiražnog ta-

bloidanaložili Tužilaštvuda ispi-

taŠekijaRadončića“...

-Nijemi ni usnudaneštoprigovo-

rimOlji Lakić, jer bih time po-

tro svamoja iskrena sa-

osjećanja sa njom i

njenom porodicom,

javnoizraženaupome-

nutom intervjuu, ali

moramda primijetim:

ako već ti pravdoljup-

ci Šekija Radončića

prijavljuju zbog po-

datka da je na Olju

ispaljen metak

„kalibra od 22mili-

metra“, aludirajući

takodajeionumiješanutuprljavurabotu,

zašto onda ne prijave i sebe. I zatraže od

TužilaštvadaOlju i vlasnikeVijesti ispitaju

otkud njima podatak „da kalibar koji je is-

paljenunjupolicija još nijepronašla“. A to

bi, viđeni borci zapravdu, pare i grantove,

morali daurade. Jer će, prijavljujući sebe,

možda dati i veliki doprinos u otkriva-

nju nalogodavaca i izvršioca tog na-

pada - naveo jeon.

Istakao je da je u intervjuuDnevnim

novinama iznio i pretpostavku„da je

preciznopucanje žrtvi u

mekotkivopotkoljeni-

ce kako bi se izbje-

gla kost i veliki

krvnisudovi“,temalikalibaroružja,(vjero-

vatnomalokalibarskamunicija „22“), ne-

štomalo veći kalibar odmetka vazdušne

puške, tipičanrukopis ruskihslužbi“.

-NeznamdalisumeProdavciLažiprijavili

Tužilaštvu iz ljubavi premaOlji, Rusima

ili rubljama konvertovanimu dola-

re, ali znamda samprinuđen otkriti

komi je dojavio da je uOlju ispaljen

metakprečnika 2,2 cm- „iakometak

nije pronađen“. To je Šeki Radončić.

Onje,zamislitedrskosti,zaključiokoji

jekalibarupitanju,itonakonrazgovo-

ra sa međunarodnom delegacijom

OEBS-a, koja je neposredno nakon ra-

njavanjaOlju Lakić posjetila ubolnici. I

njihove konstatacije da je prostrelna

ranamalog prečnika. Što sumu potvr-

dili i ljekari izKBCCrneGore. Dakle, Šeki

jeshvatiodatakvuranunijemogaopro-

uzrokovati metak kalibra 2,2 cm, kako

pišu Vijesti, niti hitac, recimo, kalibra 10

mm ispaljen iz Glocka ili Smith&Wesso-

na,nitimetakizvazdušnepuške.Štoupu-

ćuje na zaključak da se radilo omalokali-

barskoj municiji „22“, prečnika od 5,6

milimetara. Što je sve lako provjerljivo na

Googlepretraživaču–naveo jeon.

Glavna urednica

Dnevnih

novina Vesna

Šofranac kazala

je Pobjedi da su

novinarke koje su

„informbirovskim

i gebelsovskim

metodama

osvanule na

naslovnoj strani

Vijesti završile u

Hitnoj pomoći

jer su špijunskim

spinovima

dovedene u

kontekst ranjavanja

Olivere Lakić“

DN: Napravili steodnaših

novinarki pokretnemete

Šeki Radončić

Pajović i Jerkovkategoričneda je sve laž

Nataša Pajović i Kristina Jerkov istakle su u svom

reagovanjudasuVijesti iskoristile laž „kojusuvje-

rovatno čuli u kafani i plasirali je na vrlo bezobra-

zan i podmukaonačin“.

- Trač je plasiran kao istina, a da nijesu kontaktirali

osobu koju monstruozno optužuju. Ono što jako

zabrinjava odnosi se, prije svega, na neprofesiona-

lan i nefer odnos, da ne govorimo o nepoštovanju

Kodeksanovinara,pokojemjesvetopraviloovepro-

fesije - čuti i drugu stranu. Autorka spornog teksta

dala jesebi zapravodasudi svimaostalimakoji seu

dovoljnojmjerinestavljajunastranuVijesti,pagnu-

snim lažima zarad revanšizma i sujete pokušava da

srušimojmukotrpnoinapoštennačinstečenprofe-

sionalniugled–istaklaje,poredostalog,Pajović.

Jerkov je upozorila da je „više od neprofesional-

nog čina iznošenje laži - jer neistine u jednomtre-

nutkumogupostati i istine“.

- Tekstom za koji su smatrali da je za naslovnicu,

nijesu samo trajnourušili novinarske standardeu

CrnojGori,većinacrtalimeteNatašiPajovićimeni,

koje smo bile dugogodišnje novinarke tog lista.

Ovimčinomsuutrenutkubacilipodnogesveono

zaštose,očiglednosamodeklarativno,godinama

zalažu i što je osnova za veliku podršku koju

dobijaju od širokemeđunarodne zajednice.

Laži se ne demantuju, a zbog opasnih po-

sljedica ovog napada, nadamse da će svi

nadležniorganiodmahreagovati–reklaje

Jerkov.

VesnaŠofranac