Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Četvrtak, 17. maj 2018.

Društvo

PODGORICA

Uporodili-

štuKliničkog centraCrne

Gore zbognemarnostime-

dicinske sestredošlo jedo

skandalakada je jednapo-

rodiljakući otpuštena sa tu-

đombebom.

Roditelji, pošto su preuzeli

bebu od babice kada su stigli

kući shvatili su da to nije nji-

hovo dijete. Kako je prenio

RTCG, prvi je posumnjao

otac. Primijetio je da je beba

mnogo sitnija.

Kada su uporedili brojeve na-

rukvica utvrdili su da se ne

poklapaju. Vratili su se u po-

rodilište, gde ih je, srećom, u

boksu čekala njihova beba.

- Ubuduće će prilikom otpu-

sta, pored majke, pristvovati

još tri osobe sa klinike -jedan

neonatologidvijemedicinske

sestre - saopšteno je juče iz

KC-a.

Naglasili suda prilikomotpu-

sta medicinska sestra, kao i

porodilja, nijesu primijetile

da majka i beba nemaju isti

broj.

- Propust jenastao zbognesa-

vjesnog i neodgovornog rada,

jer se sestra nije pridržavala

procedure i protokola u vezi

sa otustima porodilja i novo-

rođenčadi. Navedeni propust

je odmah uočen i otklonjen -

saopšteno je izKC-a.

Direktor Klinike za ginekolo-

giju i akušerstvoodogađaju je

odmah izvijestio menad-

žment. Protiv odgovorne se-

stre pokrenut je disciplinski

postupak, radi promjene rad-

nogmjesta i suspenzije.

UKCCGnapominju da je ovo

prvi put da se ovakav propust

desiounjihovoj ustanovi.

- Koristimo i ovu priliku da se

još jednomizvinimoporodilji

zbog neprijatnosti - saopštili

su izKCCG.

Roditelji nijesuhtjeli predka-

meru TVCG, ne žele da neko

zbog te greške ostane bez po-

sla jer se sve, kako kažu, zavr-

šilodobro.

R.D.

PODGORICA

Inspektori su

sredinomaprila zabranili

prodaju 13vrstadječijih lam-

pi jer suutvrdili damoguda

izazovuelektrični udar i ope-

kotine.

Kako je navedeno na sajtu po-

trošač.me,

u pitanju su svjetilj-

ke za dječije sobe sa poznatim

likovima iz crtanih filmova,

nepoznatog proizvođača, uve-

zene iz Italije i Kine.

Dječije lampe koje su uvezene

iz Italije, njih četiri, mogu da

izazovu opekotine i električni

udar.

-Spornajedječijalampa„slon“

čiji je abažur od pamučnog

platna plave boje, oivičen kari-

ranom trakom. Postolje je od

drveta, a uz njega je prikačena

igračkauoblikuslonaplavebo-

je. Iz Italije je uvezena i lampa

na čije su postolje prikačeni

nilski konj, dinosaurus, zebra i

ptica. Njihov abažur je od ra-

stegljivog, pamučnog platna, a

postolje lampe je od drveta.

Abažur je otvoren u gornjem i

donjemdijelu-pišenaportalu.

Kako navode, električni udar i

opekotine mogu da izazovu i

keramičkesvjetiljke„Bubama-

ra“, „Snupi“, „Miki Maus“ i

„Oliva“.

- Abažur je od plastificiranog

kartona na kojima se nalaze

motivi iz crtanih filmova, dok

jetijelolampeodkeramikekoji

predstavljaju likove iz crtanih

filmova. Neispravna je i dječija

lampa„SunđerBob“,nepozna-

tog proizvođača čiji je abažur

od rastegljivog, pamučnog

platna u žutoj boji, postolje je

od drveta, svijetlo zelene boje,

a uz svjetiljku se nalazi plišana

igračkica „Sunđer Bob“. Aba-

žur je otvoren u gornjem i do-

njemdijelu - piše u opisu proi-

zvoda.

Kako je navedeno, ti proizvodi

ne ispunjavaju zahtjeve be-

zbjednosti u pogledu rizika i

kategorije rizika iz nacional-

nog standarda MEST EN

60598-1 i MEST EN 60598-2-

10.

-Deklaracija ousaglašenosti i

izvještaj o ispitivanju kojima

bi se garantovalo da je proi-

zvođač sproveopropisani po-

stupak ocjenjivanja usaglaše-

nosti, proizvod nije propisno

označen, uočljivo i jasnoupo-

zorenjima o rizicima, koji

proizilaze iz uobičajene i ne-

pravilne upotrebe ili upotre-

be od strane određene grupe

potrošača na jeziku koji je u

službenoj upotrebi uzemlji, a

ne prate ga ni isprave koje

obezbjeđuje proizvođač kao

što je uputstvo za upotrebu,

održavanje i montažu proi-

zvoda – a to je suprotno čl. 24

i čl. 7 Zakona o tehničkim za-

htjevima za proizvode i ocje-

njivanjuusaglašenosti (Sl. list

CG53/11)iodredbamaPravil-

nika o električnoj opremi na-

mijenjenoj za upotrebu u

okviru određenih naponskih

granica(Sl.listCG,br.064/17)

- piše upojašnjenju.

Neispravnojeiosamlampine-

poznatog proizvođača iz Kine

jer mogu da izazovu elektični

udar.

Na sajtu piše da je sporna pre-

nosnadječija svjetiljka sabije-

limpsom.

-Postoljesvjetiljke jebijelipli-

šani pas sa tufnicama sa aba-

žuromod platna. Proizvod ni-

je propisno označen i ne prate

ga isprave i bezbjednosna

upozorenja koja se odnose na

upotrebu. Proizvod ne ispu-

njava zahtjeve bezbjednosti u

dijelu konstrukcijskih zahtje-

va,nemaugrađennitipriložen

transformator-adapter, prilaz

do sijalice nije zaštićen, pa je

slobodan kontakt sa vrućim

djelovima, a na mjestu gdje

ulazi u svjetiljku kabl nije pri-

čvršćenpasemože lakopomi-

cati i izvući iz svjetiljke. Iz

istih razloga povučene su i

svjetiljke„Tviti“,„Maša“,„He-

lo Kiti“ sa satom i „Helo Kiti“,

kao i lampa na čijem je posto-

ljupričvršćenpasubraonboji,

plavi medvjedić, auto i čipka-

na lampa -navedeno jenapor-

talu.

K.J.

PODGORICA

Evropski sudza

ljudskapravauStrazburudonio

jepresuduupredmetuVujović

protivCrneGore, gdje jeutvrdio

danijebilopovrede člana6 stav 1

Evropskekonvencijeo ljudskim

pravima, odnosnodonešena je

presudaukoristCrneGore– sa-

opštila je zastupnicaCrneGore

predovimsudomValentinaPa-

vličić.

Predmet je, kako je objasnila, Vladi

„komuniciran kao takozvani 'wecl'

predmet,odnosnokaopredmetko-

ji je po stanovištu suda u Strazburu

prepoznat kao dobro ustanovljena

sudskapraksakadasuutvrđenepo-

vrede Konvencije“, odnosno pred-

meti u kojima je zaključeno prija-

teljskoporavnanje.

- U skladu sa tim, sud je ponudio

Vladi zaključenje sudskog porav-

nanja.Vlada,međutim,nijeprihva-

tila ponuđeno sudsko poravnanje i

uspjela je argumentima, da ubijedi

Evropskisuduneosnovanostpred-

stavke –naglasila jePavličić.

Podnositelj predstavke Igor Vujo-

vić, kako jeobjasnila, državljanin je

naše države i Norveške, a u slučaju,

kojijezavršiouStrazbur,žaliosena

povredu člana 6 stav 1 Konvencije,

odnosno zbog dužine trajanja kri-

vičnog postupka pred domaćim

sudovima, smatrajući da dužina

trajanjakrivičnogpostupkanijebi-

la kompatibilna sa konvencijskim

standardom razumnog vremen-

skog trajanja.

-Međutim, Evropski sud jeutvrdio

da je podnosilac predstavke u ne-

kolikonavratabioneopravdanood-

sutan na zakazanim pretresima

preddomaćimsudovima, što jedo-

prinijeloodlaganjuidužinitrajanja

postupka –navela jePavličić.

-OvapresudaEvropskogsudajeod

posebnog značaja zbog činjenice

daukonkretnompredmetuEvrop-

ski sud nije odbacio podnijetu

predstavku po osnovu procesnih

uslovaneprihvatljivosti,većjeušao

umeritumpredmeta i ustanovioda

naša država nije povrijedila pravo

podnosioca predstavke – objasnila

je Pavličić i dodala da je presuda

pravosnažna danom donošenja i

podnosilac predstavke nema pravo

žalbe.

J. B.

čeka izvještaje

omisija

ađanima

KućaKočanovića

la Čekić kazala je tada za Pobje-

du da je komisija u ovoj opštini

pri kraju sa konačnim izvješta-

jem, teda jeostalodaodredeko-

načne cifre. Tada je rekla i da

očekuje da će izvještaj proslije-

ditiVladidokrajaaprila.Dodala

je i da Vladina urgentna pomoć,

u iznosu od 50.000 eura, nije u

cjelosti raspodijeljena.

Državna komisija će pošto

dobije opštinske izvještaje

imati rok od 33 dana da donese

odluku o procjeni štete. Suma

kojućeVladaopredijeliti za sa-

naciju oštećenih objekata i ku-

ća biće 10 odsto od ukupnog

iznosa procijenjene štete.

Zemljotres jačine 5,2 stepena

Rihterove skale pogodio je 4.

januara sjevernu regiju naše

države,saepicentromnaplani-

ni Visitor kod Plava. Osimma-

terijalne štete, uglavnom na

starijim i objektima od kame-

na, nikonije povrijeđen.

J. BEHAROVIĆ

MilutinMićović

RadeMarjanović

Zemljotrespričinioznatnumaterijalnu

štetuna starijimobjektima

Skandal u Kliničkomcentru Crne Gore

Porodiljaotpuštena

kući sa tuđombebom

PorodilišteKliničkogcentra

Pronađeno 13 vrsta svjetiljki za djecu kojemogu da ugroze život

Zabranjenaprodaja

lampi zbogopasnosti

odelektričnogudara

Sporne svjetiljke

Sud u Strazburu presudio u korist Crne Gore

Vujovićusuđeno

u razumnomroku