Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Četvrtak, 17. maj 2018.

Društvo

PODGORICA

Dječaci 6. i 7.

razredaOŠ „RadojicaPero-

vić“ izPodgoriceosvojili su

tituluprvakaprvog školskog

kupaCrneGoreukošarci,

dok je trofej školskogkupau

odbojci pripaodjevojčicama

OŠ „Jugoslavija“ izBara.

Kako jesaopšteno izMinistar-

stva sporta, pobjedničke pe-

hare i zlatne medalje uručio

im je ministar Nikola Janović,

dok je državni sekretar u Mi-

nistarstvu prosvjete Aleksan-

dar Mitrović uručio pehar i

srebrne medalje drugoplasi-

ranimekipama – košarkašima

OŠ „Blažo Jokov Orlandić“ iz

Bara i odbojkašicama OŠ „Mi-

loradMusaBurzan“ izPodgo-

rice.

- Treće mjesto školskog KUP-

a u košarci i odbojci pripalo je

dječacima i djevojčicama bje-

lopoljskih osnovnih škola

„DušanKorać“ i „PavleŽižić“.

Njima je pehare i bronzane

medalje uručio generalni di-

rektor Direktorata za sport

MilošLalević–saopšteno je iz

Ministarstva sporta.

Finale prvog školskog KUP-a

Crne Gore u košarci i odbojci,

ukojemjeuproteklihpolago-

dine učestvovalo oko 2.000

djevojčica i dječaka iz 67

osnovnih škola, juče jeotvorio

ministar Janović.

- Osmislili smo program kroz

koji su se upoznali, stekli nova

prijateljstva, putovali sa uta-

kmice na utakmicu širomCr-

neGore, družili se i zabavljali i

uz sve to osjetili čari sportske

arene, budeći u sebi takmičar-

ski duh uz snažnu podršku

vršnjaka, pravih vatrenih na-

vijača – rekao je Janović.

Poručio je takmičarima da

„uprkos tome što će samo po-

bjednici podići pehar, svi mo-

gu da dijele radost takmiče-

nja“.

- Značaj ove svojevrsne škol-

skeolimpijadenijetolikoupo-

bjedi, koliko u učestvovanju,

jer ćete na kraju ipak shvatiti

da najvažnija stvar u životu

jednogsportiste, a samimtimi

svakog čovjeka, nije trijumf

već borba i da nije suština po-

bijediti, većznatikakose bori-

ti –naglasio je Janović.

J. B.

PODGORICA

Vladinoj ko-

misiji zaprocjenu šteteod

elementarnihnepogoda još

nijesu stigli opštinski izvje-

štaji Plava, Andrijevice, Gusi-

nja i Beranaoprocijenjenoj

šteti nakon snažnog zemljo-

tresakoji jenajvišepogodio

ovaj dio sjeverne regije4. ja-

nuara - kazala je za jePobjedu

ministarkabezportfelja i

predsjednicaVladinekomisi-

jeMarijaVučinović.

Komisiji, kako je rekla, nijesu

proslijeđeni ni pojedinačni iz-

vještaji o raspodjeli Vladine ur-

gentne pomoći u iznosu od

190.000 eura. Ovaj novac odo-

bren je na sjednici Vlade 11. ja-

nuara, auplaćenmjeseckasnije.

PROCJENA

Zadatak Vladine komisije je da

na osnovu izvještaja opštinskih

komisija za procjenu štete i po-

jedinačnih zahtjeva utvrdi od-

govarajuću naknadu za nastalu

štetu, ali i preduzme druge ak-

tivnostikakobisenapravioplan

sanacije.

Predsjednik andrijevičke op-

štinskekomisijeRadeMarjano-

vić za naš list je rekao da je nji-

ma ostalo samo još da izvedu

konačnu cifru iz zbira u izvje-

štaju, te da će po završetku tog

posla izvještaj biti proslijeđen

Vladinoj komisiji. Tvrdi da će

taj posaobiti završenvećdanas.

- Izvještaj o raspodjeli Vladine

urgentne pomoći, koji za opšti-

nu Andrijevica iznosi 30.000,

biće takođe proslijeđen. U nje-

mu jenavedenonakoji načinsu

utrošena ta novčana sredstva –

kazao je on.

Predsjednikopštinskekomisije

za procjenu štete u Beranama

MilutinMićović objasnio je za

našlistdajekomisijaposlijedu-

že pauza (zbog izbora u ovoj

opštini, odnosno postizbornog

procesa i nefunkcionisanja

budžeta, te i zbog drugih teh-

ničkih razloga, odnosno nepri-

stupačnosti kućazbog snijegau

visokim seoskim područjima)

ove sedmice počela sa radom.

- Oštećeni se obilaze predviđe-

nom dinamikom i obiđeno je

650 objekata, a stiglo je blizu

1.000 zahtjeva. Nadamo se da

ćemo za mjesec uspjeti da obi-

đemo sve objekte za koje su

podnešeni zahtjevi – rekao je

Mićović i dodao da će prve pre-

liminarne procjene imati se-

damdana nakon završetka obi-

lazaka kuća.

ROKOVI

Predsjednika opštine Plav Or-

hana Šahmanovića i predsjed-

nicu opštineGusinjeAneluČe-

kić juče nijesmo uspjeli dobiti

telefonom ni nakon više poku-

šaja. Šahmanović je ranije za

našlist,tačnijesredinomaprila,

kazaodajeprocjenašteteuovoj

opštini završena, te da je

okvirna suma oko tri miliona

eura. Rekao je tada i da je od

Vladine urgentne pomoći

70.000, koliko je opredijeljeno

za ovu opštinu, raspodijeljeno

60.000 eura najugroženijim

domaćinstvima.

Prva dama opštineGusinjeAne-

PODGORICA

Nevladinaor-

ganizacijaLGBTforum„Pro-

gres“, naosnovuredovnog

praćenja govoramržnje i dis-

kriminacijena internetu,

podnijela jeUpravi policije 78

prijavaprotivosobakoje su

širile govormržnje i pozivale

nanasiljenadLGBTIQoso-

bama.

Kako je saopšteno, prijave se

odnose na period od 1. januara

do 15.maja.

- Tim za praćenje govora mr-

žnje, verbalnog nasilja i diskri-

minacije na internetu, koji

funkcioniše u sklopu nevladine

organizacije LGBT forum

,,Progres“, zabilježio je više de-

setinaslučajevagovoramržnjei

diskriminacije na društvenoj

mreži Fejsbuk, te najozbiljnije

slučajeve prijavio Upravi poli-

cije. Očekujemo da svaka od

ovih prijava bude adekvatno

procesuirana,kakouPodgorici,

tako i u svimdrugimopštinama

– saopšteno je iz oveNVO.

Ono što je, kako ističu, specifič-

no za ovaj posmatrani period

jeste činjenica da je obuhvatio

predsjedničke izbore u Crnoj

Gori, kao i dio kampanje za lo-

kalne izbore u glavnom gradu,

te da je važno istaći da ovakvi

događaji rezultirajurastomgo-

voramržnjeupućenihLGBTIQ

osobama.

- Podnijete su prijave i protiv

dva lica koja predstavljaju

određene političke subjekte,

zboghomofobnihidiskrimina-

tornih poruka – piše u saopšte-

nju.

Izvršni direktor oveNVOJohn

M. Barac kazao je da, nažalost,

posmatrajući virtuelni prostor

moraju da konstatuju da jemr-

žnja prema LGBTIQ osobama

uCrnojGori i dalje sveprisutna

i izražena.

- Svaki javni pomen LGBTIQ

zajednice izaziva lavinu ko-

mentara ispunjenih mržnjom,

koji veoma često prerastaju u

prijetnje i pozivnanasilje –ne-

godovao je on.

N.Đ.

PODGORICA

Majke troje

ili višedjece juče suuokviru

protesta, kako surekle, orga-

nizovaleperformans i zbog,

kako sunavele, narušenebe-

zbjednosti građanauPodgo-

rici dostavile sudva zahtjeva

Skupštini CrneGore i zatra-

žileda imseobezbijedi po je-

danpancir imajbax, teda im

poslanici vratenaknadekoje

suukinute.

KoordinatorkaprotestaŽeljka

Savković negodovala je što se

ovomskupunije pridružilo vi-

še građana, navodeći kako je

pucanj na novinarku Vijesti

Oliveru Lakić udar na jednu

ženu,odnosnoudarnaporodi-

cu.

- Moramo čuvati porodicu i to

činimo ovim protestom… Ova

vlast uzela je državu pod svoje

i nikonepoštujeniUstavni za-

kone, jerda se toradi,mi danas

ne bismo bile ovdje – rekla je

ona.

Istakla je da javnimnastupima

,,ne zarađuje političke poene“,

već se zalaže da se majkama

vrate primanja koja su ,,neza-

konitoukinuta“.

VeselinkaStanojković izDani-

lovgrada, kojoj je izrečenapre-

kršajna kazna od 110 eura zato

što nije prijavila protest u tom

gradu, saopštila je juče da će

odslužiti zatvorsku kaznu od

četiri dana jer ne planira da je

plati.

Majke su, takođe, pozvale

pravnikeuCrnoj Gori da orga-

nizuju proteste i da zatraže od

Ustavnog suda da majkama

vrateukinutenaknade.Pojedi-

nemajke su negodovale što vi-

še bivših korisnica ovog pri-

manja ne dolazi na ovakve

skupove, ističući da ,,ne treba

da gledaju ko pripada kojoj

partijiilidasedijelepobiloko-

joj osnovi“.

- Uovoj priči treba da budemo

zajedno. Zajedno treba da se

borimo za naša prava. Majke

ne treba da bude strah da di-

gnusvojglas–saopštilesuone.

Najavile su, takođe, da će na-

kon inauguracije izabranog

predsjednika Crne Gore Mila

Đukanovića zatražiti prijem

kod njega jer je, kako kažu, ra-

nije izjavljivao da su uvedene

naknade stečeno, doživotno

pravo. Zbog toga će, kako su

pojasnile, tražiti od njega da

vrati ukinuta primanja. Pono-

vile su da će, ako se to ne desi,

zatražiti pravdu pred sudomu

Strazburu.

N.

Đ.

PODGORICA

Sporazumo uspostav-

ljanju saradnje potpisali su juče direkto-

rica Kliničkog centra Crne Gore Zorica

Kovačević i generalni direktor Univer-

zitetskog kliničkog centra iz Tuzle prof.

dr Nesad Hotić, kako bi doprinijeli una-

pređenjumedicinske njege i poboljšanju

kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga

pacijentima uz poštovanje najviših

moralnih i etičkih standarda, saopšteno

je iz KCCG.

Kako su naveli, delegacija Univerzitet-

skog kliničkog centra (UKC) iz Tuzle

boravila je u dvodnevnoj posjeti Klnič-

kom centru.

- Predmet sporazuma je poslovno-

tehnička saradnja koja podrazumijeva

razmjenumedicisnkog osoblja u svrhu

različitih oblika praktične obuke, uklju-

čujući specijalističko i subspecijalističko

stručno usavršavanje, kao i neformalne

obuke čiji je cilj ovladavanje određenim

medicinskim vještinama. Sporazum

podrazumijeva i zajedničke edukacije,

treninge, istraživačke projekte, razmje-

nu informacija, terapije i terapijskih pro-

tokola, međusobnu podršku i saradnju

u pripremi i realizaciji drugih projekata

kao i aktivnosti prema drugimpartne-

rima i izvorima inansiranja, uključujući

fondove Evropske unije - piše u saopšte-

nju.

R.D.

SVAKIUČESNIKJEŠAMPION:

SaotvaranjaKUP-a

Završen prvi školski kup u košarci i odbojci

Pobjednici timovi

izPodgorice i Bara

LGBT forum

„Progres“

reagovao na

diskriminaciju

na internetu

Zboggovoramržnje

podnijeli 78prijava

Vladino tijelo za procjenu štete od elementarnih nepogoda i dalj

Zbog lokalnih

kasni pomoćg

ŠtetanakućiVeselina

Kočanovićaprocijenjena

naoko8.800eura

Veselin Kočanović iz Murina u Plavu, čija je kuća u snaž-

nom zemljotresu 4. januara znatno oštećena, za naš list je

kazao da je Vladina urgentna pomoć uplaćena, te da mu

je šteta na kući procijenjena na oko 8.800 eura.

- Iskopali smo temelje, nabavili materijal – šljunak, armatu-

ru, žice, platili radnike, ali je novac koji nam je uplaćen već

potrošen na te radove – objasnio je Kočanović.

On je zahvalio Vladi na ovoj pomoći, ali je pozvao ljude

dobre volje akomogu da mu pomognu da nastavi radove

koji su zbog nedostatka inansija stopirani.

Ljudi dobre volje mogu pomoći ovoj porodici uplatom

novca na tekući račun u Prvoj banci Crne Gore: 535-

0400200941126 19.

Kočanovići imaju bebu, a i on i supruga su nezaposleni.

Žive od toga što on siječe i prodaje drvo za ogrijev.

MarijaVučinović

Razmjena

stručnjaka

Majke troje ili više djece organizovale protest ispred Skupštine

Tražeda imsevratenaknade

Saprotesta