Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Četvrtak, 17. maj 2018.

Ekonomija

PODGORICA–

Premijer

DuškoMarkovićkazao je ju-

čeda je zadovoljanradovima

na autoputu, ali jenaglasio

daočekujedodatnenapore i

zalaganje svihkakobi ovaj

najvažniji infrastrukturni

projekat biozavršen štoprije

i najkvalitetnije.

Marković je, nakon obilaska

trase prioritetne dionice, uče-

stvovao na sastanku, kojem su

pored predstavnika Vlade kao

investitora i kompanije CRBC

kao izvođača, prisustvovali i

predstavnici Monteputa, Dr-

žavne komisije za reviziju i

francusko-italijanskog kon-

zorcijuma Ingerop Conseil &

Ingenierie – geodata Enginee-

ring

,kaonadzornogorgana.Na

sastanku je analiziran učinak i

rad svihkomponenti sistema.

– Ocijenjeno je da su dosadaš-

nji radovi izvedeni kvalitetno i,

nakon početnih kašnjenja to-

kom 2016, u predviđenim ro-

kovima. Zaključeno je da je

potrebno intenzivirati napore,

udnevnoj komunikaciji ubrza-

vatirealizacijuigdjejemoguće

skraćivati rokove i što prije

okončati rad na poodmaklim

projektima snabdijevanja au-

toputa električnom energijom

i vodom i izrade priključka

Smokovac kako bi realizacija

tih projekata mogla da počne

već ovog ljeta - navedeno je u

saopštenju.

UkazanojedaCrnaGoraiKina

na ovaj projekat ne gledaju sa-

mo sa ekonomske strane, već

da u njemu vide i rezultat kva-

litetnih bilateralnih odnosa i

projekat koji može da posluži

kaodobar primjer.

- Zahvaljujući uspješnoj eko-

nomskoj politici Vlade, u

budžetu ima dovoljno novca

za autoput i neće biti niko za-

dovoljniji od mene kao pred-

sjednika Vlade da sav bude

potrošen, jer će toznačiti da su

predviđeni radovi okončani -

istakao jeMarković na gradili-

štu kod tunela i mosta u Gor-

njimMrkama.

Podsjetio je da je treći put na

ovom gradilištu sa namjerom

da podrži izvođača i sve napo-

re da se ovaj projekat završi u

ugovorenomroku.

Premijer je dodao da je riječ o

veomazahtjevnomi složenom

građevinskompoduhvatu,koji

je izloženraznimvrstama rizi-

ka i uticaja, da je bilo i strada-

nja radnika, te da stoga treba

preduzimati sve neophodne

mjere na sigurnosti, a da rado-

vi teku nesmetanom dinami-

kom.

–Danasnaovojlokacijividimo

da se radovi nastavljaju inten-

zivno. U ovom trenutku je an-

gažovano na autoputu više od

3.500 radnika. Direktor CRBC

CrnaGoraHej Šićangmi je re-

kao da će do krajamjeseca biti

i oko 4.000 radnika. Zbog toga

što se popravljaju vremenski

uslovi dopremiće se nove ma-

šine i svi smo raspoloženi, svi

imamonamjerudasnažnosta-

nemo uz ovaj projekat i obez-

bijedimo njegov kvalitetan za-

vršetak u roku i naravno u

potrebnomkvalitetu–rekao je

predsjednikVlade.

Premijer je iskazao zadovolj-

stvo činjenicomda je crnogor-

ska kompanija Bemaks, izvo-

đač radova na lokaciji koju je

obišao, uspjela da zadovolji

najviše standarde.

-Toznači daćemouzovaj pro-

jekatdobitiikompanijekojesu

sposobne da ne samo u Crnoj

Gori izvode ovakve projekte,

već vjerujemda će biti konku-

rentni inaregionalnomi širem

evropskom tržištu – kazao je

premijer i čestitao i CRBC-u i

Bemaksukaopodizvođaču.

M.P.M.–S.P.

Premijer obišao gradilište autoputa Bar – Boljare

Očekujedodatnenaporeda

dionicabudezavršenau roku

U ovom trenutku na autoputu je angažovano 3.500 radnika.

Iz CRBC-a najavili da će do krajamaja biti 4.000 radnika

olu za slobodnu carinsku zonu

ski

.maja

preduslovi da to bude slobod-

na zona uz, naravno, odgova-

rajuće carinske i druge propi-

se - kazao jeVujović.

Prvafaza

Objasnio je da su završeni svi

planirani građevinski radovi

za prvu fazu proizvodnje, ali

da će se gradnja nastaviti do

kraja godine jer je investitor

prihvatio da proširi investici-

ju sa pogonom za pripremu

duvana. Istakao je da ne po-

stoje infrastrukturni proble-

mi koji bi uslovili kašnjenje

proizvodnje, kao i da je fabri-

ka dobila struju i vodu.

BivšidirektorNDKP-aGabri-

ele Arveda saopštio je ranije

Pobjedi da je vrijednost inve-

sticije 22 miliona eura, kao i

daćeupočetkubitiangažova-

no 40 radnika. On je najavio

da će svi gotovi proizvodi

NDKP-abitiizvezeniiupuće-

ni na međunarodno tržište,

kao i da je za prvu godinupla-

nirana proizvodnja od mini-

mum 1,2 milijarde cigareta.

Predstavnici investitora -

kompanije BMJ tvrde da in-

vesticioni program obezbje-

đuje kontinuiranu saradnju

sa lokalnim proizvođačima

duvana.

Izvršna direktorka NDKP-a

od decembra prošle godine je

Savka Darmanović, od koje

Pobjeda ranije nije mogla do-

biti odgovor kada će fabrika

početi sa radom. Predstavnici

Vlade i vlasnik arapske kom-

panijeBMJindustriesAhmad

Bkairat najavljivali su da će

probna proizvodnja početi u

junuprošle godine.

Predstavnici BMJ industries,

Vlade i Glavnog grada potpi-

sali suufebruaru2016. godine

ugovor o upravljanju NDKP-

om. Arapska kompanija jedi-

najedostavilaponudunašesti

tender za privatizaciju, odno-

sno dokapitalizaciju NDKP i

ponudila ulaganja od 20mili-

ona eura.

S.POPOvIĆ

imati svoje akcije, jer ništa od opreme

starog Duvanskog kombinata, što

je bio ulog države, nije prenijeto u

novu fabriku i nije stavljeno u funkciju

NDKP-a – objasnio je Vujović i pod-

sjetio da je država već prodala dio te

opreme. Dodao je da će nakon skup-

štine akcionara vlasnici kompanije biti

BMJ i Glavni grad Podgorica, čiji je ulog

lokacija i komunalna infrastruktura.

atiudiouNDKP

kompanija BMJ industries

ima namjeru da sve proizve-

dene količine plasira na ino-

stranotržište itimesestvaraju

PODGORICA–

Programrada

i finansijski planNacionalne

turističkeorganizacije zaovu

godinuusmjereni sunapove-

ćanjebroja turista sapriori-

tetnihemitivnih tržišta, pod-

sticanjediverzifikacije i

inovacijeproizvoda, produ-

ženje sezone i smanjenje se-

zonalnosti, ocijenjeno jena

sjednici njeneSkupštine.

Na sjednici, kojom je predsje-

davao resorni ministar Pavle

Radulović, ocijenjeno je da su

ti dokumenti NTO usmjereni

na jačanje marketinga, jav-

no-privatnihpartnerstava,efi-

kasnost upravljačke mreže i

kapacitete turističke privrede.

Direktorica NTO Željka Ra-

dak-Kukavičić predstavila je

izvještajorealizacijiprograma

rada te organizacije, kao i fi-

nansijski izvještaj za prošlu

godinu.

Iz NTO-a su kazali da je Ra-

dak-Kukavičić podsjetila da je

bilodvamiliona turista, 12mil-

iona noćenja i 960miliona eu-

ra prihoda, što je rast od 8,9

odsto u odnosu na 2016. godi-

nu.

Verifikovanisučetvorogodišnji

mandati 36 članova skupštine i

izabrani članovi izvršnog i na-

dzornog odbora Damir Davi-

dović, Milena Mijajlović,

Ahmet Zajmović, VanjaKrgov-

ić-Šarović, Predrag Jelušić,

Jelena Jovetić, Vesna Simović,

Amel Dedeić.

N.K.

Održana sjednica Skupštine NTO

Cilj više turista

i duža sezona

PODGORICA-

Blokada više od 16,72 hiljade preduzeća i pre-

duzetnika na kraju aprila iznosila je 612,5 miliona eura, što je 2,12

odsto više nego umartu, pokazuju podaci Centralne banke.

Koncentracija duga i dalje je relativno velika, tako da deset

najvećih dužnika ima minus od 91,82 miliona eura.

Oko 35,85 odsto ukupnog iznosa blokade ili 219,57 miliona eura

otpada na 50 najvećih dužnika.

- U neprekidnoj blokadi do jedne godine bilo je 2,49 hiljada

dužnika čija je blokada iznosila oko 40,9miliona, što je 6,68

odsto ukupnog iznosa blokade. Duže od godinu u blokadi je 14,22

hiljade kompanija ili preduzetnika, kojima je blokirano ukupno

skoro 571,59miliona eura - navodi se u saopštenju.

M.P.M.

Na kraju aprila u blokadi 16,7 hiljada firmi

Duguju612,5miliona

PODGORICA-

Sosijete

ženeral banka isplatiće ak-

cionarimadividenduod

3,69miliona eura, ili 50ods-

toprofitauprošloj godini,

saopšteno je izovebanke,

nakon skupštine akcionara.

- Banka je i u prošloj godini

zabilježila odlične komerci-

jalne i finansijske rezultatepa

će akcionarima, već četvrtu

godinuzaredom, biti raspodi-

jeljena polovina profita ban-

ke, odnosno3,69miliona eura

- precizirano je u saopštenju.

Odličan rezultat u prošloj go-

dini je, kako su objasnili,

odraz povećanog broja klije-

nata, kao i uspjehausvimseg-

mentimaposlovanja-sagrađ-

anima, malim i srednjim

preduzećima, javnim sek-

toromi privredom.

Na Skupštini akcionara usvo-

jen je i godišnji izvještaj o

poslovanju, samišljenjemne-

zavisnog spoljnog revizora, a

u odbor direktora imenovani

su dosadašnji predsjednik

borda Milorad Katnić, direk-

tor Finansijske divizije SG

grupe za Evropu Antoine

Aleksis, glavni izvršni direk-

tor banke Miroslav Hiršl, di-

rektorka Generalnog sek-

retarijata SG Srbija Sonja

Miladinovski i direktorka

PlantažaVericaMaraš.

M.P.M.

Skupština akcionara Sosijete ženeral banke

Isplatiće3,69milionadividende

PODGORICA-

Ukupno otkupljena količi-

na kravljegmlijeka umartu iznosila je 2,3

miliona kilograma, 9,9 odsto više u odnosu

na isti mjesec prošle godine i 11,8 odsto u

odnosu na prethodni mjesec, saopšteno je

iz Monstata. Od januara domarta ukupno je

otkupljeno 6,5miliona kilogramamlijeka, što

je 13,9 odsto više nego lani u istomperiodu.

Umartu je u odnosu na isti period prošle

godine zabilježeno povećanje proizvodnje

pavlake 43,4 odsto, fermentisanihmliječnih

proizvoda 5,2 odsto, kajmaka 39,6 odsto i

sira 5,6 odsto, dok je sadržaj konzumnog

mlijeka manji 0,6 odsto. Umartu u odnosu

na prethodni mjesec, zabilježeno je pov-

ećanje proizvodnje konzumnogmlijeka 1,1

odsto, pavlake 33 odsto, fermentisanihmli-

ječnih proizvoda 8,8 odsto i sira 7,4 odsto,

dok je došlo do smanjenja proizvodnje kaj-

maka 4,4 odsto.

S. P.

Martovski podaci Monstata

Otkupljenodeset

odstovišemlijeka

PODGORICA–

Transakcija od

68,9miliona eura, koju je prekjuče

Vlada uplatila za akcije A2A u Elek-

troprivredi, juče je završena na

Montenegroberzi. Posao je, kako

Pobjeda saznaje, odrađen preko

brokerske kuće Erste banke, koja

je ponudila najnižu cijenu.

Nijesmo uspjeli da saznamo koliko

su od ove transakcije zaradile

banka i berza.

Podsjetimo da je Vlada otkupila

17,25 miliona akcija u Elektro-

privredi od italijanske kompanije

i na taj način sa 57,01 odsto

vlasništva došla na 70,16 odsto i

praktično vratila vlasnički udio na

nivo prije djelimične privatizacije i

dokapitalizacije iz 2009.

Na berzi je juče prodato i 82.372

akcije Crnogorskog elektro-

prenosnog sistema za 53.508

eura.

M.P.M.

NaMontenegroberzi završena transakcija za A2A

„Provučeno“ 68,9milionaeura

ILUSTRACIJA

Saobilaskagradilišta