Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Četvrtak, 17. maj 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Nivo inve-

sticijakoje suoperatori u

Crnoj Gori realizovali upo-

sljednjihpar godina izuzet-

no jevisok, a samouovoj

planirajuulaganje37,6mili-

ona eura, saopšteno je iz

Agencije za elektronske

komunikacije (EKIP).

Lani su uložili 63,3 miliona

eura, odnosno 28 odsto uku-

pnih prihoda, a 2016. više od

polovine prihoda, odnosno

117miliona eura.

- U članicama EU investicije

na godišnjemnivou kreću se

između 12 i 15 odsto prihoda

u sektoru elektronskih ko-

munikacija – naveli su iz

EKIP-aiistaklidaćeplanira-

na ulaganja dovesti do pove-

ćanja dostupnosti i broja ši-

rokopojasnih priključaka i

stepena korišćenja elektron-

skihkomunikacionihusluga.

Iz EKIP-a su, povodom

Svjetskog dana telekomuni-

kacija i informacionog druš-

tva, koji se obilježava danas,

kazali da su elektronske ko-

munikacione mreže i elek-

tronska komunikaciona in-

frastruktura u Crnoj Gori na

visokom stepenu razvoja. U

regulatornomi tehnološkom

pogledu, kako su objasnili,

stvoreni su svi neophodni

preduslovi za povećanje di-

gitalne pismenosti građana,

kao i smanjivanje i premo-

šćavanje digitalnog jaza iz-

među različitih regiona naše

države i njihovihstanovnika,

a po stepenu pokrivenosti

stanovništva signalom mo-

bilnih mreža može se pore-

diti sa najrazvijenijim ze-

mljamaEvrope.

- Sva tri operatora ističu po-

krivenoststanovništvaGSM

signalom od oko 99 odsto,

dok ukupna pokrivenost si-

gnalomUMTS i LTEmreža

iznosi između 97 i 98 odsto

- dodali su predstavnici

EKIP-a.

S.P.

Uz Svjetski dan telekomunikacija i informacionog društva, iz EKIP-a najavili

Ovegodineoperatori

ulažu37,6miliona

PODGORICA

Novi duvan-

ski kombinat (NDKP) poče-

će saprobnomproizvod-

njom24.maja, saznaje

Pobjeda. Fabrika jeuutorak

dobiladozvoluUprave za

carine za slobodnucarinsku

zonuu fabričkomkrugu.

Prema riječima predsjednika

Tenderske komisije Branka

Vujovića, dozvola Uprave za

carine i stvoreni tehnički pre-

duslovi omogućavaju da pro-

stor na kojem se nalazi NDKP

može biti slobodna carinska

zona.

-Toznači da seuskoro, dokra-

jamaja,svakakoočekujeprob-

na proizvodnja – kazao je Vu-

jović.

Prema njegovim riječima, ra-

zlog kašnjenja proizvodnje je

što se čekalo da se obezbijede

neophodni tehnički preduslo-

vi da bi slobodna zona mogla

da funkcioniše.

OPREMA

- Investitor, kompanija BMJ

industries iz Ujedinjenih

Arapskih Emirata, je morala

da obezbijedi potreban broj

kamera, rasvjetu, ograde, kan-

celarije sa potrebnom opre-

mom za smještaj službenika

carine, povezivanje kabla sa

carinskim sistemom Uprave

carina,radipraćenjaevidenci-

je – objasnio je Vujović i ista-

kaodau fabrikunijemogaoda

uđe repromaterijal, prije nego

štojeslobodnazonadobilado-

zvolu za korišćenje.

-Sadjepitanjekolikoćeopslu-

žiteljima opreme trebati vre-

mena da isprobaju linije. Da-

t u m p o č e t k a p r o b n e

proizvodnje će se odrediti za-

visno od toga koliko je njima

vremena biti potrebno da bu-

duspremniidaopremabudeu

funkciji – rekao jeVujović.

Investitor, kompanija BMJ je

ranije zahtijevala da agroin-

dustrijska zona u okviru koje

se nalazi fabrika NDKP-a bu-

Fabrika cigareta na Ćemovskompolju dobila doz

Novi duva

otvaraju2

Investitor, arapska kompanija BMJ je

zahtijevala da agroindustrijska zona u

okviru koje se nalazi fabrika NDKP-a

bude slobodna zona, zbog toga što

ima namjeru da sve proizvedene

količine cigareta plasira na

inostrano tržište

de slobodna zona, zbog toga

što ima namjeru da sve proi-

zvedene količine cigareta pla-

sira na inostrano tržište, uz

odgovarajuće carinske olakši-

ce.

Vlada je na sjednici u avgustu

prošle godine dala saglasnost

da se osnuje slobodna carin-

ska zona Novi duvanski kom-

binat. To je prostor od preko

30hiljada kvadrata gdje se na-

lazi nova fabrika duvana. Od-

luku da traže osnivanje slo-

bodne carinske zone usvojila

je u junu prošle godine Skup-

ština akcionara NDKP. Vujo-

vić jenaveodaseočekujedase

stvore preduslovi da agroin-

dustrijska zona u okviru koje

se nalazi fabrika NDKP-a bu-

de slobodna zona.

- To je i zahtjev investitora, jer

Vujović je naveo da država još ima

vlasnički udio u NDKP-u, ali da nakon

naredne sjednice skupštine akcionara

ove kompanije država više neće biti

akcionar.

- Na narednoj sjednici skupštine akcio-

nara će se na osnovu obima investicije

utvrditi nova vlasnička struktura i udio

investitora BMJ u NDKP-u, a država

nakon te skupštine akcionara neće

Državavišenećei

NOVISAD

Srbija je, po

obimurobne razmjene, prvi

i najznačajniji partnerCrne

Gore, rekao jepotpredsjed-

nikVladeMilutinSimović i

pozvaopreduzetnikedakao

stubovi daljeg razvoja

ekonomijedvijedržavebu-

duhrabri, kreativni i inova-

tivni. Simović je, obraćajući

seposlovnomforumuVo-

jvodina–CrnaGorauNo-

vomSadu, kazaoda su do-

brimeđukomorski i

privredni odnosi rezultat

dobrihpolitičkih i ukupnih

bilateralnihodnosadvije

države.

U prošloj godini ostvarena

robna razmjena između Crne

Gore i Srbije iznosila je 561,7

miliona eura, odnosno21 ods-

to ukupne crnogorske razm-

jene, što je 4,1 odsto više u

odnosuna2016. Robna razm-

jena sa Vojvodinom se proc-

jenjuje na 174miliona.

- Prema podacimaCBCG, vri-

jednost direktnih investicija

srpskih kompanija od 2006.

do novembra prošle godine

iznosila je 436 miliona eura,

što ih svrstavameđudeset na-

jvećih od 110 zemalja koje su

investiraledosadauCrnuGo-

ru. U prošloj godini priliv in-

vesticija iz Srbije iznosio je

30,6 miliona eura - podsjetio

je Simović i dodao da je lani

405 hiljada turista iz Srbije

ostvarilo trimiliona noćenja.

Simović se sastao juče sa

predsjednikom Pokrajinske

vlade Vojvodine Igorom

Mirovićem i delegacijom

Privredne komore Vojvodine.

Delegacija Crne Gore, koju

čine i predsjednik Privredne

komore Vlastimir Golubović,

generalni konzul CrneGore u

Srbiji Miodrag Kankaraš i 50

privrednika u dvodnevnoj je

posjeti Srbiji, povodom

održavanja Međunarodnog

poljoprivrednog sajma u No-

vomSadu.

S.P.

Milutin Simović naposlovnom forumu Vojvodina – Crna Gora

Srbijanajznačajniji

trgovački partner

Sa susreta

PODGORICA

,,Tara aerospace and defan-

ce“ iz Mojkovca u prvom kvartalu tekuće

godine ostvarila je pro it od 612,5 hiljada eura.

Prihod za tri mjeseca bio je 2,5 miliona, a ras-

hod 1,7 miliona eura.

M.P.M.

PODGORICA

Skupština akcionara Atlas

banke zakazana je za 11. jun tekuće godine na

kojoj će odlučivati o poslovnom rezultatu za

prošlu godinu i raspodjeli dobiti.

Ova banka je prošlu godinu završila sa pro i-

tomod 310.000 eura.

M.P.M.

SkupštinaAtlas banke

Profit Tare615.000

PODGORICA

Filijala Erste banke u Budvi dobila je, na osnovu

rezultata ostvarenih u prošloj godini, nagradu Vestern uniona kao

najbolja umreži te banke, saopšteno je iz banke. Direktorici ilijale

Erste banke u Budvi Ani Klać nagradu je uručila izvršna direktorica

platne institucije Montenegro transfers Biljana Đoković.

- Erste banka iz godine u godinu bilježi rast Vestern union transak-

cija, naročito u centralnoj i južnoj regiji, privlačeći nove klijente pre-

poznatljivim kvalitetomu pružanju usluga - kazala je Đoković.

Platna institucija Montenegro transfers, kao zastupnik Vestern

uniona za Crnu Goru, svake godine u okviru programa Top 20

nagrađuje lokacije banaka i agenata sa kojima sarađuje. Nagrade su

za najbolje umreži, najkvalitetniju uslugu i najljubaznije zaposlene.

M.P.M.

Nagrada Vestern uniona

Priznanje filijali

ErstebankeuBudvi

Novi duvanski kombinat

Kursna

lista

USD

1.17840

JPY 129.83000

GBP

0.87418

CHF

1.17920

AUD

1.57410

CAD

1.51610