Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Četvrtak, 17. maj 2018.

Politika

BAR

LiderDemokratske

partije socijalistaMiloĐu-

kanovićocijenio jeda jepo-

bjedanapredsjedničkimiz-

borimapokazala

opravdanost politike evroa-

tlantskih integracija i da je

istovremenonajavapobjeda

na lokalnimizborima.

– Crna Gora je ovom pobje-

dom poručila da se nije poko-

lebala i da smo spremni za za-

vršni korak – pripadnost Crne

Gore evropskim razvijenim

narodimauokviruEU, našpo-

vratak evropskom kulturnom

krugu i savremenoj evropskoj

civilizaciji.Nažalost,našaisto-

rija, kao i nekih drugih evrop-

skih naroda je istorija izbiva-

nja iz evropskog kulturnog

kruga.

Zato smo mi na Zapadnom

Balkanu još uvijek daleko od

standarda EU. Zato je ovo bio

posljednji trenutakdakažemo

da se Crna Gora želi situirati u

svojoj prirodnoj luci u Evropi,

kojoj pripada ne samo geo-

grafski, ne samo istorijski po-

nosno, jer smo uvijek sa njima

bili saveznici, nego zato štomi

Evropi pripadamokulturološ-

ki – rekao je lider DPS sinoć u

Baru, na koktelu kojim je obi-

lježena njegova pobjeda na

predsjedničkim izborima

15. aprila.

Đukanovićjerekaoda

Crna Gora pripada

Evropi i civilizacij-

skiidaježeljaaktu-

elne vlasti da se

obezbijedi evrop-

ski način života.

– Ubijeđen sam

da imamo pre-

dispozicije za

jedan takav ra-

zvoj. Zasluga

za to je jedan

veoma pouz-

dan i stabilan

temelj dosadaš-

njeg razvoja Bara. Za-

sluga zato pripada

brojnim odgovornim domaći-

nima koji su upravljali ovim

gradomtokomprethodnihde-

cenija, rekaobih, uspješnijeod

mnogihdrugih

sredina i uCrnojGori i uregio-

nu. Možemo sa sigurnošću ra-

čunati da ćemo u sljedećem

četvorogodištu biti u stanju da

ostvarimo jedan ambiciozno

definisanizborniprogram, ko-

ji se tiče i razvoja turizma,

gradnje novih naselja, razvoja

agrikulture, kao praktično sa-

stavnog dijela turističke ponu-

de jedne ekonomije, da ćemo

moći dalje da unapređujemo

saobraćajnu infrastrukturu i

da prekoBara povezujemoCr-

nu Goru sa Zapadnom Evro-

pom, i novom saobraćajnicom

duž obale i novim, frekven-

tnimpomorskimvezama.Ubi-

jeđensamdaćemobitiuprilici

da otvorimo puno novih i kva-

litetnih radnih mjesta, kojima

će građani Bara, prije svega

mlada generacija, pronaći si-

gurnost za svoju dobru egzi-

stenciju u budućnosti u ovom

gradu–kazao je liderDPS-a.

Govoreći o politici opozicije,

Đukanović je ocijenio da mu

osvrtnaopozicionekonkuren-

teulivadodatnioptimizamuo-

či lokalnih izbora.

–Činimi se da nakon svih gro-

moglasnih najava kako će nas

poraziti na predsjedničkim iz-

borima, danas prisustvujemo

jednoj gotovo nezanimljivoj

predizbornoj kampanji, čijoj

nezanimljivosti upravo dopri-

nosi nekvalitet političke i iz-

borneponudeopozicije.Goto-

vo da ne možete registrovati

nijedan suvisao politički ton

od strane opozicionih partija

kojim na ozbiljan način ugro-

žavaju dominaciju DPS. Sve

što možemo vidjeti je animo-

znost prema nama, koja se, na-

žalost, vjerovatno zbog dugo-

god i šn j i h t rauma , zbog

izbornih poraza, pretvorila u

mržnju kojom pokušavaju da

negiraju sve ono što smo mi

uradili u prethodnomperiodu

– istakao je liderDPS-a.

On smatra da jemržnja osnov-

ni uzrok političke zaslijeplje-

nosti zbog čega opozicija po-

staje svemanje relevantna.

– Čini mi se da naša opozicija

biva sve manje relevantna. U

ovoj kampanji sam kazao, i to

želimdaponovim,činimiseda

što naša konkurencija duže tr-

či ka svom cilju, sve je dalje od

njega. To je, zaista, jedinstven

slučaj neuspješnosti opozicije

da se bilo kakvim unapređe-

njem svoje političke ponude

učinirelevantnomikonkuren-

tnom u odnosu na DPS – za-

ključio jeĐukanović.

R.P.

(Odnašeg izvještača)

SOFIJA

Evropskaunija je

odlučnadaojača i intenzivira

angažovanjena svimnivoima

kakobi podržalapolitičku,

ekonomsku i socijalnu tran-

sformacijuregiona. Topo-

drazumijevadodatnupomoć

u jačanjudemokratije i vla-

davineprava, uborbi protiv

korupcije i organizovanog

kriminala, borbi protiv tero-

rizma i sajber kriminala, kao i

poštovanju ljudskihprava i

pravapripadnikamanjina,

dokcivilnodruštvo i nezavi-

snimediji igrajuključnuulo-

guu tomprocesu.

Unija će zajedno sa regional-

nim partnerima raditi na na

smanjenjubiznis barijera, stva-

ranju regionalnog tržišta elek-

trične energije, širenju evrop-

skog energetskog tržišta na

ZapadniBalkan i infrastruktur-

nompovezivanjukrozkonkret-

ne projekte. Od pretendenta na

članstvoEUzahtijeva sedodat-

ni rad na reformama, poštova-

nje dobrosusjedskih odnosa i

rješavanje graničnih pitanja

mirnim putem uz poštovanje

međunarodnih standarda.

Ovo su smjernice Deklaracije,

u koju je Pobjeda imala uvid,

koja će biti potpisana na dvod-

nevnomsamituEvropskaunija

– Zapadni Balkan, koji danas

počinje uSofiji. Ovomdeklara-

cijomUnijaće,petnaestgodina

nakon Soluna, potvrditi jasnu

posvećenost evropskoj buduć-

nosti našeg regiona, uz kon-

kretnu pomoć zemljama u

onim oblastima u kojima su

monitoringomEU uočeni naj-

veći izazovi.

DomaćindogađajajeBojkoBo-

risov, predsjednikVlade Repu-

blike Bugarske, koja trenutno

predsjedava Savjetu Evropske

unije.NaSamitućeučestvovati

i predsjednik Savjeta Evropske

unije Donald Tusk, kao i pred-

sjednikEvropske komisije Žan

Klod Junker, visoka predstav-

nica Evropske unije za vanjsku

politikuibezbjednostFederika

Mogerini, kao i komesar za su-

sjedsku politiku i proširenje

Johanes Han. Samitu će pored

evropskih i regionalnih lidera

prisustvovati i premijer Crne

Gore DuškoMarković. Premi-

jer će se, namarginamaSamita,

sastatisanjemačkomkancelar-

komAngelomMerkel.

UDeklaraciji piše da Evropska

unija pozdravlja zajedničku

predanost država Zapadnog

Balkana evropskim vrijedno-

stima i principima, kao i posve-

ćenost viziji jake, stabilne i uje-

dinjene Evrope koja ima

uporište u zajedničkim istorij-

skim, kulturnim i geografskim

vezama, kao i političkim, be-

zbjednosnim i ekonomskim

interesima.

Posebanakcenatćebitistavljen

na stvaranja novihmogućnosti

zamlade, što će osigurati druš-

tveno-ekonomski napredak.

EU lideri podsjećaju da sa par-

tnerima sa Zapadnog Balkana

dijele mnoge bezbjednosne

izazove koji zahtijevaju koor-

dinisane i kolektivne akcije.

Zajednička borba protiv tero-

rizma i ekstremizma, uključu-

jući radikalizaciju i povratak

stranih terorističkih boraca,

zahtijevaju zajedničku posve-

ćenost i povećanu saradnju -

piše, između ostalog, u Dekla-

raciji.

Glavna tema Samita će biti po-

vezanost, a težiće ka tome da

aktuelizuje potrebu jačanja in-

frastrukturnih, ali i obrazov-

nih, kulturnihi drugihrelevan-

tnih veza zemalja Zapadnog

Balkana saEvropskomunijom,

ali imeđunjima samima. Pove-

ćanje ulaganja u pomenute

oblasti biće među prioritetnim

zadacima ovog događaja, koji

planiradanatajnačinpripremi

zemlje kandidate ovog regiona

da budu spremne za ulazak u

Evropsku uniju. Agenda pove-

zivanjacentralnajetemaupro-

cesu evropske integracije regi-

onajošodiniciranjaBerlinskog

procesa2014. kaoključnog fak-

torazaekonomskirazvoj,pros-

peritet i povezivanje sa jedin-

stvenimevropskimtržištem.

U okviru Samita, biće održan i

Bečkiekonomskiforum18.ma-

ja na temu „Sofijski razgovori“,

nakojemćeučestvovati premi-

jeri zemalja Zapadnog Balka-

na.

Mr.J.

PODGORICA

Potpredsjednik

VladeZoranPažinkazao jeu in-

tervjuuzadanski Politikendau

današnjemvremenuBalkanune

prijeti rat.

- Ipak, istorija nas uči da određeni

djelovi Balkana ne raspolažu dovolj-

no pouzdanim mehanizmima za

očuvanje stabilnosti i mira. To je

jedan od glavnih razloga zašto je

Crna Gora donijela odluku da ga-

rancije bezbjednosti svojih građana

izgrađujeunutarevro-atlantskebez-

bjednosnezajednice-kazaojePažin.

Govoreći o uplitanju Rusije u

političke prilike u Crnoj Gori, Pažin

navodi da nije nikakva tajna da

određeneekstremnenacionalističke

partijenaBalkanudobijajuotvorenu

podršku, pa i finansijsku pomoć,

određenihkrugova uRusiji.

- Iako zvanična Moskva to negira,

miješanje u unutrašnja politička pi-

tanja određenih krugova iz Rusije

prilično je očigledno. Vjerujem da

ova nastojanja da se podrije proev-

ropska orijentacija zemalja Balkana

nećeuroditiplodomidajebudućnost

svih zemalja regiona u evropskim i

evro-atlantskim integracijama –

rekao jePažin.

On je kazao da se apsolutno ne slaže

sa izjavama da je Crna Goramafijaš-

ka država.

-CrnaGorajepluralističkodruštvou

kojemseodlukedonoseudemokrats-

ki izabranim institucijama. Imamo

funkcionalnu tržišnu privredu, koja

je jednaodnajbrže rastućihuEvropi

i upotpunosti funkcioniše po zapad-

nimprincipima.

Strani investitori iz čak 90 zemalja

svijeta pokrećubizniseuCrnoj Gori,

što je najbolji dokaz povjerenja koje

imaju u povoljan ekonomski ambi-

jent, ali i stabilnost vladavine prava.

Novcem građana se upravlja na

odgovoranitransparentannačin,ko-

ji je dostupan provjeri od strane

građana i nezavisnih medija. Društ-

vo smo u kojem se vlast osvaja na iz-

borima, kojesvemeđunarodne insti-

tucijekojeprateizboreocjenjujukao

feridemokratske-zaključiojePažin.

R. P.

Lider DPS-a govorio na partijskomokupljanju u Baru

Štoopozicijaduže

trči, dalje jeodcilja

Potpredsjednik Vlade u intervjuu za danski Politiken ocijenio

Pažin: Balkanu

neprijeti rat

PODGORICA

U glavnom gradu će, u naredne

četiri godine, biti izgrađeni vrtići uTuzima, Bloku

6 i Siti kvartu, škole u Tološima i na Karabuškom

polju,kaoirekonstruisanobjekatTehničkihfakul-

teta Univerziteta Crne Gore, saopšteno je na pres

konferenciji SocijaldemokrataPodgorice.

Kandidat za odbornika liste „Socijaldemokrate –

Ivan Brajović – Dosljedno za Podgoricu“ Filip

Grujić kazao jeda je intenzivni razvoj Podgoriceu

prethodnom periodu doveo do značajnog po-

većanja broja stanovnika u pojedinim djelovima

grada.

-Našadjeca,odnosnoomladinausvakommomen-

tumoraju biti prioritet i zato je potpuna posveće-

nost izgradnji novih i proširenjukapacitetaposto-

jećihobrazovnihustanovanaš imperativ-poručio

jeGrujić.

Grujić je ocijenio da je u prethodne tri i po godine

u Podgorici izgrađen vrtić u Zagoriču, dok je na

Staromaerodromu izgradnja vrtića u završnoj fa-

zi.

-Osimtoga,privodisekrajurealizacijavišemilion-

skog projekta Srednje stručne škole u Golubovci-

ma. Rekonstruisan je i postojeći objekat Resurs-

nog centra Podgorica i pretvoren u područnu

jedinicuJPU„ĐinaVrbica“ - podsjetio jeGrujić.

On smatra da će adaptacijomprostora u Staroj va-

roši i Bloku V, koji je Glavni grad ustupio JPU

„ĐinaVrbica“ i vrtiću„LjubicaPopović“, značajno

bitiproširenikapacitetitihpredškolskihustanova.

Kandidat zaodbornikaDarkoVukčevićporučio je

da će seunarednomperiodu raditi na rekonstruk-

ciji vaspitne jedinice ,,Poletarac“ na Zabjelu, u cil-

juproširenja kapaciteta za smještaj djece.

R.P.

Socijaldemokrate predstavile dio

programa za izbore u Podgorici

Rekonstrukcija

zgradeTehničkih

fakulteta, novi

vrtići, škole...

SOFIJA:

Veliki samit Evropska unija – Zapadni

Balkan, što piše u smjernicama Deklaracije

Transformacija

regionapodbudnim

okomBrisela

Nakon deceniju i po za isti

sto će sjesti lideri zemalja EU

i zemalja Zapadnog Balka-

na. Posljednji put kad su se

sreli, u Solunu 2003. godine,

zemljama regiona obećana

je evropska perspektiva.

Tada je, prema riječima

bugarskog premijera Bojka

Borisova, Grčka otvorila

vrata EU Bugarskoj i Rumu-

niji, danas to Bugarska poku-

šava da učini za šest zemalja

Zapadnog Balkana.

- Ako se mi države Zapadnog

Balkana ne pomognemo

međusobno, ni samnam

Bog neće pomoći, a danas u

tome imamo podršku i lidera

zemalja EU - kazao je Borisov.

Do narednog ovakvog sami-

ta neće se čekati dugo jer je

najavljen za 2020. godinu, za

vrijeme hrvatskog predsje-

davanja EU.

Borisov:

Bugarska

otvaraEU

vrata

Zapadnom

Balkanu

ZoranPažin

MiloĐukanović

Ovo je bio posljednji

trenutak da kažemoda se

CrnaGora želi situirati u

svojoj prirodnoj luci uEv-

ropi, kojoj pripada ne samo

geografski, jer smouvijek

sa njima bili saveznici