Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Četvrtak, 17. maj 2018.

Politika

PODGORICA

-

Srpski nacio-

nalni savjet, na čijem je čelu

Momčilo Vuksanović, a u

koji su početkomove godine

izabrani i funkcioneri Nove

srpske demokratije Goran

Kliković i Bojan Strunjaš,

dobio je od Fonda za zaštitu

i ostvarivanje manjinskih

prava u 2017. godini 43.000

eura za projekte vezane za

srpski identitet, dok je orga-

nizacijama koje je osnovao

SNS ili koje su bliske Vuksa-

novićevom Savjetu isplaćeno

za projekte još 100 hiljada

eura. To stoji u izvještaju

Fonda za manjine iz 2017.

godine o kojembi trebalo

da se izjasni Skupština Crne

Gore na nekomod narednih

zasijedanja.

SREDSTVA

Sredstva Fonda za manjine,

koja su za prošlu godinu izno-

sila 972.000 eura, dijele se

nevladinimorganizacijama za

projekte koji se bave proble-

matikommanjinskih zajedni-

ca već godinama i s vremena

na vrijeme, dospijevaju u

fokus pažnje javnosti zbog

kon likta interesa i neregular-

nog trošenja novca.

Politički savjet Nove aktivno

učestvuje u radu Srpskog

nacionalnog savjeta, koji je

posljednjih godina bio najveći

PODGORICA

-Vrhovni sud

CrneGoreusvojio je zahtjev

za ispitivanje sudskeodluke

i ukinuopresuduUpravnog

suda, kojomjebilapotvrđe-

na skandaloznaodlukaMi-

nistarstva javneuprave, da

odbije zahtjevzaupis uregi-

star odluke skupštineDemo-

sao izboruGoranaDanilovi-

ća zapredsjednika stranke,

saopštio je jučeSavoŠofra-

nac, potpredsjednik Izvrš-

nogodboraUjedinjeneCrne

Gore.

Šofranacjeustvrdiodajeodlu-

komVrhovnog suda utvrđeno

da se ,,Miodrag Lekić lažno

predstavlja kao predsjednik

Demosa“.

Iz Demosa je stav Ujedinjene

CrneGoreekspresnodemanto-

van, ali ni Danilovićeva ni Leki-

ćevastrankajučejavnostinijesu

objelodanilekompletan sadržaj

presudeVrhovnogsuda.

- Vrhovni sud je tražio od

Upravnog suda da kompletira

obrazloženjevećusvojenepre-

sude. I to segmentom tretira-

njaodnosastatutarnihodredbi

stranke i lica koje je molbom

podnijelo zahtjev da postane

predsjednik, sada već dvije

stranke - tumače uDemosu.

Oni podsjećaju da odluka Vr-

hovnog suda ne daje pravo pu-

čistima da na osnovu skandala

,,notarske većine“ kao osnova

za privatnu skupštinu, na haj-

dučki načinotmu stranku.

- Nećemo se baviti pretenzi-

jom trajanja farse, još manje

uličarskim saopštenjem koje

potpisije S. Šofranac u kojem

javno falsifikuje odluku Vr-

hovnog suda, čak drsko dajući

zadatke Upravnom sudu i Mi-

nistarstvu - saopšteno je izDe-

mosa.

IzUjedinjeneCrneGoresu,me-

đutim, ustvrdili da ,,odluka Vr-

hovnog suda potvrđuje isprav-

nostnjihovihstavova“.

-Takođe, ovo jedokazda seMi-

odrag Lekićmjesecima unazad

lažno predstavlja kao predsjed-

nik Demosa, koji je sa šačicom

istomišljenikauzurpiraoimovi-

nu stranke i nezakonito prisvo-

jio novac poreskih obveznika,

kojijepredviđenzafinansiranje

redovnogradanašepolitičkeor-

ganizacije - navedeno jeu saop-

štenju.

Ministarstvojavneupravedoni-

jelo je 13. 9. 2017. rješenje kojim

se odbija zahtjev Gorana Dani-

lovića da Miodrag Lekić bude

izbrisan iz registra političkih

partija kao predsjednik Demo-

sa,adasenanjegovomjestoupi-

šeGoranDanilović.

Danilović se potom, iako je

osnovao svoju stranku Ujedi-

njena Crna Gora, žalio Mini-

starstvu, Tužilaštvu, Upravnom

sudu,apotomiVrhovnomsudu.

Upravni sud je potvrdio nalaz

Ministarstva javneuprave.

N.Z.

Demos i Ujedinjena Crna Gora se posvađali zbog odluke Vrhovnog suda

Čiji jeLekićpredsjednik

Srpski

nacionalni

savjet Momčila

Vuksanovića

i bliske

organizacije i

ove godine dobili

pozamašna

sredstva od

Fonda za

manjine

Otkad postoji Srpski nacionalni

savjet od 2008. godine, za

projekte osnivanja Srpske

televizije, radija, novina, kao

i raznih udruženja koja baštine

srpsku kulturu,

identitet i jezik, iz

državnih fondova

je isplaćeno

oko pet

miliona eura

GoranDanilovićiMiodragLekić

Za razliku od projekta SNS-a i njima

bliskih organizacija, Fond za manjine

nije bio tako izdašan prema inansi-

ranju drugih projekata.

Tako je hrvatskom radio „Dux“

isplaćeno 39 hiljade eura, a Rom-

skom radiju 12 hiljada.

Albanski nacionalni savjet je za

proslavu Dana zastave dobio 15

hiljada eura, dok je za radio serijal

,,Bisernica“ iz budžeta isplaćeno

18 hiljada eura.

Za naučni simpozijum „Ista-

knute istorijske ličnosti u Plavu

i Gusinju“ isplaćeno je 10.200

eura, a za osnivanje bošnjačke

nacionalne biblio-

teke 21 hiljada

eura.

Manjenovcazadruge

manjinskeprojekte

MomčiloVuksanović

SNS-umilioni euraod

,,neprijateljskedržave“

korisnik novca od projekata.

Tako je kroz dva projekta u

2017, jedan koji se odnosi na

srpski jezik i ćirilicu i osnove

srpskog identiteta dobio

18.000 eura, a za drugi, vezan

za izdavačku djelatnost, kako

piše u odluci Fonda - 14.400

eura.

Predsjednik Političkog savjeta

Nove Budimir Aleksić, čiji pred-

stavnici aktivno participiraju u

radu SNS-a, kazao je nedavno

da je ,,Crna Gora neprijateljska

država za Srbe“.

- Zvaničnici Crne Gore uporno

obmanjuju javnost o dobrim i

prijateljskimodnosima sa Srbi-

jom. Posjeta Markovića na Dan

državnosti Srbije pokazuje da

je to najobičnija laž i da je Crna

Gora neprijateljska država

Srbiji i srpskomnarodu - rekao

je nedavno Aleksić u izjavi za

Pobjedu.

Međutim, „neprijateljstvo

između Srbije i Crne Gore“

ipak nije prepreka da novac iz

države koristi za inansiranje

srpskih projekata u Crnoj Gori.

Tako je Srpskoj televiziji, koju

je osnovao SNS i čije osnivanje

je plaćeno novcemporeskih

obveznika Crne Gore, prošle

godine isplaćeno 27 hiljada

eura, dok je radijski serijal

,,Srpski identitet u Crnoj Gori“

dobio 18 hiljada eura iz budže-

ta.

IDENTITET

Informativnoj produkciji ,,Srp-

skog kul radija“ isplaćeno je

26 hiljada eura. Za televizijski

serijal ,,Srpska kultura u Cmoj

Gori i regionu“ iz budžeta je

izdvojena 21 hiljada eura, dok

je Društvo srpskih domaćina

Crne Gore dobilo 18 hiljada za

projekat ,,Srpski vjerski i naci-

onalni praznici“. Fond je sa 17

hiljada pomogao ,,Srpske elek-

tronske novine“, a sa 23 hiljade

Srpske novine, koje je takođe

osnovao Vuksanović. Cifra

koju su dobile organizacije

bliske SNS-u je još veća imajući

u vidu da je još dvadesetak

organizacija dobilo novac za

realizaciju projekata u iznosu

od 1.500 do 5.000 eura.

Od kada postoji Srpski nacio-

nalni savjet od 2008. godine

za projekte osnivanja Srpske

televizije, radija, novina, kao

i raznih udruženja koja bašti-

ne srpsku kulturu, identitet i

jezik je iz državnih fondova

isplaćeno oko pet miliona

eura.

- Vuksanovićevom SNS-u je

od osnivanja, pa do danas,

od države na ime projekata

isplaćeno oko pet miliona

eura. To je novac koji je ispla-

ćen za realizaciju brojnih

projekata - saopštio je izvor

Pobjede koji je učestvovao

u osnivanju prvog Srpskog

nacionalnog savjeta.

Prema tim informacijama,

ukupna sredstva znatno su

veća ako se uzme u obzir i

pomoć od Vlade Srbije od

2012. godine kao i kroz osni-

vanje projekta Srpska kuća,

koja je inansirana od strane

Vlade Srbije u iznosu od 3,3

miliona eura.

U izvještaju se navodi i da

se, u okviru informisanja pri-

padnika manjinskih naroda,

najveći broj štampanih i elek-

tronskihmedija inansirao od

sredstava Fonda. Navodi se

i da organizacije dostavljaju

Fondu inansijske izvještaje

o dodijeljenimbudžetskim

sredstvima.

J.Đ N.Z.

BudimirAleksić