Table of Contents Table of Contents
Previous Page  14 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 48 Next Page
Page Background

14

Pobjeda

Četvrtak, 17. maj 2018.

Svijet

PJONGJANG

- SjevernaKo-

rejaotkazala je juče razgovo-

renanajvišemnivou saJuž-

nomKorejomi zaprijetilada

će istoučiniti i kada jeupita-

njupredstojeći sastanaknji-

hovog lideraKimDžongUna

saameričkimpredsjednikom

DonaldomTrampom, a sve

zbogkontinuiranihvojnih

vježbi JužneKoreje i SAD.

Dvonedjeljne vojne vežbe po-

čele suuponedjeljak, a zvanič-

ni Pjongjang ih je okarakteri-

sao kao pripremu za invaziju i

provokacijuusredotopljavanja

odnosa na Korejskom poluo-

strvu, prenosi Raša tudej.

- Ova vježba, koja na meti ima

Sjevernu Koreju, sprovodi se

širom Južne Koreje i nesum-

njivo dovodi u pitanje deklara-

ciju izPanmundžoma. To je ja-

sna vojna provokacija koja se

protivi pozitivnim političkim

pomacimanaKorejskompolu-

ostrvu - saopštila je Sjeverna

Koreja, a prenijela agencija

KCNA.

Dugoočekivanisastanaklidera

Sjeverne Koreje i SAD Kim

Džong Una i Donalda Trampa

trebalo bi da bude održan 12.

juna uSingapuru, ali je on sada

dovedenupitanje.

AFP ističe kako ova reakcija

Sjeverne Kojere dolazi svega

nekoliko sati nakon što su se

Seul i Pjongjang dogovorili da

16.maja održe razgovorena vi-

sokom nivou. Planirano je da

lideri dvije Koreje razgovaraju

o koracima neophodnim za

praćenje plana demilitarizaci-

jeKorejskog poluostrva.

Američki Stejt department sa-

opštio je kako za sada nema ni-

kakvih informacija o tome da

Pjongjang želi da otkaže plani-

rani susret dvojice lidera.

AP navodi da je cilj sastanka u

demilitarizovanoj zoni bio da

se smanje tenzije i započnu

razgovori o ujedinjenju poro-

dica koje su razdvojene tokom

Korejskog rata.

A Pentagon je saopštio kako je

vojna vježba sa JužnomKore-

jom rutinska i isključivo od-

brambenog karaktera. Pukov-

nik Rob Mening rekao je da je

cilj te vježbe da poboljša spo-

sobnostiSADiJužneKorejeda

djeluju zajedno, prenosi AP.

Mening je objasnio i kako je ri-

ječogodišnjojvježbi,tekakoje

njen odbrambeni karakter ja-

san već decenijama i da se nije

promijenio.

TEHERAN

- Predsjednik

IranaHasanRohani poru-

čio jekakonjegova zemlja

nećepodleći pritiscima

SjedinjenihDržava, teda

ćenastaviti da slijedi nu-

klearni sporazumkoji su

2015. godine sklopili Iran i

šest svjetskih sila.

Rohani je izjavio i kako je ame-

rički predsjednik Donald

Tramp očekivao da će Teheran

napustiti sporazum, nakon što

se Vašington povukao iz njega.

Dodao je da je Teheran odbio

daslijeditajplanidajepokušao

da spasi sporazum, zajedno sa

ostalimpotpisnicama.

- Tramp je igrao prvu kartu, ali

je pogrešno proračunao drugi

potez, jer Iran nije slijedio taj

plan - rekao je Rohani, a prenio

Rojters.

- Oni misle da pritiscima, sank-

cijama i prijetnjom ratommo-

guda učine da se iranska nacija

preda. Iranskanacijaće seodu-

prijeti američkim zavjerama -

dodao jeRohani.

Trampova administracija

označila je u utorak guvernera

Centralne banke Irana Valiola-

haSeifakaoteroristuiuvelamu

sankcije kako bi dodatno izolo-

vala Iran iz svjetskog finansij-

skog sistema. Ministarstvo fi-

nansija SAD optužuje Seifa da

je pomogao da se više miliona

dolaraprebaciparavojnojorga-

nizaciji Hezbolah, koju podr-

žava Iran.

Ministar finansija StivenMnu-

čin rekao je da je Seif tajno pre-

bacivao novac od iranske Revo-

l uc i ona r ne g a rde p r eko

IslamskebankeElBoladuIraku

kako bi pomogao Hezbolahu.

Iračka banka i njen guverner su

takođe kažnjeni sankcijama.

Predsjednik SAD je 8. maja sa-

opštio da se Vašington povlači

iz nuklearnog sporazuma sa

Iranom jer je, kako je naveo, taj

sporazum ostavio otvorena

vrata toj zemlji da zaobilazi

ograničenjairazvijenuklearnu

bombu. Međutim, vodeće čla-

niceEvropskeunije,uključuju-

ći iVelikuBritaniju, usprotivile

su se takvoj odluci Sjedinjenih

Država.

Njemačka kancelarka Angela

Merkel ponovila je juče kako

Britanija, Njemačka, Francu-

ska, ali i druge zemlje EU sma-

traju da nije ispravno odustati

od sporazuma .

- Ovaj sporazumje sve samo ne

idealan.Međutim,agencijaUN

za nadgledanje nuklearnog na-

oružanja potvrdila je da se Iran

pridržava uslova sporazuma –

rekla jeMerkel. Zato Britanija,

Francuska,Njemačka, ali i dru-

ge članice EU, vjeruju da nije

ispravno odustati od sporazu-

ma – rekla jeMerkel.

Ona je dodala da je najbolji na-

čin da se riješe međunarodne

brige o ulozi Irana u regionu i

njegovom programu razvoja

balističkih raketa ostanak u

okvirunuklearnog sporazuma.

-Pitanje jeda limožeteboljeda

razgovarate ukoliko ukinete

sporazumili ukolikoostaneteu

njemu. Mi kažemo da možete

bolje akoostaneteunjemu - re-

kla jeMerkel.

BARSELONA

- SuduBrise-

luodbacio je zahtjevŠpanije

za izručenje tri bivšakata-

lonskapolitičara, koji su iz

te zemljepobjegli nakon što

je izdat nalog zanjihovo

hapšenje zbogumiješanosti

uproglašenjenezavisnosti

Katalonijeuoktobruprošle

godine.

Iz kancelarije tužilaštva saop-

šteno je da je sud odbacio za-

htjev za isporuku katalonskih

političara, jer nisu postojali

„odgovarajući nalozi za hapše-

nje“. Tužilaštvo navodi i da

Španijanemožeda uloži žalbu

na tuodluku, prenio jeAP.

Njemački sud je u aprilu odba-

cio zahtjev za izručenje bivšeg

katalonskog lidera Karlesa

Pudždemona, koji se optužuje

za pobunu zbog uloge u kam-

panji za nezavisnost Kataloni-

je.Španski premijer Marijano

Rahoj izjavio je da je spreman

narazgovoresanovimkatalon-

skim lideromKvimomTorom

„sve dok poštuje ono što je

utvrđenošpanskimzakonom“.

SARAJEVO

- SudBosne i

Hercegovine juče jeprvo-

stepenompresudomoslobo-

diokriviceFahrudinaRa-

dončića, BakiraDautbašića,

BilsenuŠahman i Zijada

Hadžijahićapo svimtačka-

maoptužnice.

TužilaštvoBosne iHercegovi-

ne podiglo je 2016. optužnicu

protivRadončića, Dautbašića,

Šahman i Hadžijahića zbog

sumnje u počinjenja krivičnih

djela ometanje rada pravosu-

đa, udruživanje radi činjenja

krivičnih djela i davanje na-

grade ili drugog oblika koristi

za trgovinuuticajem.

Presudu je izrekla predsjeda-

vajuća Sudskog vijeća Hasija

Mašović.Nakon izricanjapre-

sude uslijedilo je javno obra-

zlaganjepresude. Ona jekaza-

la da su teze Tužilaštva BiH

ostale u domenu pretpostavki

bezčvrstihiopipljivihdokaza.

Takođe, troškovi suđenja će

biti naplaćeni iz državnog

budžeta.

Proces je trajao više od dvije

godine, a suđenje i izricanje

prvostepenepresudepratilisu

brojni mediji i javnost. Pred-

sjednik SBB-a Fahrudin Ra-

dončić obratio se medijima

nakon izlaska iz sudnice Suda

BiH.

Poručiojeda jeodpočetkatvr-

dioda je nevin.

-Pokazalo se ono što smo od

početka tvrdili, da smo nevini

ljudi i da smo žrtva porodične

montirane optužnice. Drago

mi je da smo dokazali da nema

elemenata za naš krivični pro-

gon i da se u fer sudskom po-

stupku dokazalo da osim želje

da semi politički eliminišemo,

ne postoji nijedan drugi dokaz

i nijedan zakonski okvir da se

miprocesuiramo-kazaojeRa-

dončić po izlasku iz sudnice.

Poručio jeda jepresuda velika

pobjeda, ne samo njegova, već

i građana BiHkoji shvataju da

nezavisni sud ima snage i pro-

fesionalizma da jednako treti-

ra i Tužilaštvo i odbranu.

-OčekujemdaćeseTužilaštvo

žaliti s obziromna to koliko su

bili zainteresovani za progon

gospodina Radončića. Na do-

kazivanje su potrošili mnogo

više vremena od odbrane - ka-

zao je kratko i Radončićev ad-

vokat AsimCrnalić.

Pjongjang otkazao dijalog sa Seulomzbog vojnih vježbi Južne Koreje i SAD

Dovedenupitanje i sastanak

Kima saTrampom

SADse i daljenadaju

susretuuSingapuru

Sjedinjene Američke Države se i dalje nadaju da će se planirani

samitpredsjednikaDonaldaTrampaiKimDžongUnaipakodrža-

ti,alisuspremneinatežakpregovaračkiproces,izjavilajeportpa-

rolkaBijelekućeSaraSanders.

- Još se nadamo da će se sastanak održati i nastavićemo tim

putem, ali smo spremni i na toda tomogubiti teški pregovori -

rekla jeSaraSandersu intervjuuzaFoksnjuz.

Dodala je i kako jeTramp, ukolikodosastankadođe, spreman.

- Ako ne, nastavićemo sa kampanjom vršenja maksimalnog

pritiska, koja jeutoku - poručila jeSanders.

Dvonedjeljne

vojne vježbe počele

su u ponedjeljak, a

zvanični Pjongjang ih je

okarakterisao kao pripremu

za invaziju i provokaciju

usred otopljavanja odnosa

na Korejskom

poluostrvu

Sud BIH oslobodio krivice Fahrudina Radončića,

Bakira Dautbašića, Bilsenu Šahman i Zijada Hadžijahića

Brisel odbacio španski zahtjev za izručenje odbjeglih političara

Predsjednik Irana poručio američkomkolegi da njegova zemlja neće podleći pritiscima

Donald igrao

prvukartu,

ali pogrešno

proračunao

drugi potez

Rahoj spreman za razgovor sa

novimkatalonskim liderom

Priredila:

Đurđica ĆORIĆ

Radončić: Ovo je

velikapobjeda