Table of Contents Table of Contents
Previous Page  13 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 48 Next Page
Page Background

13

Pobjeda

Četvrtak, 17. maj 2018.

CrnomGorom

PLJEVLJA

–Sportsko-ribo-

lovnodruštvo„Lipljen“pod-

nijelo jeprijaveMUP-u,Ko-

munalnojpolicijie iUpravi za

bezbjednosthrane, fitosani-

tarneposlove i veterinuzbog

lešinadvijekravekoje jeprije

dvadananekoostavionaobali

rijekeĆehotine.

Prijenekolikomjesecinepozna-

ti počinilac ostavio je četiri ugi-

nule krave pored puta Vrulja –

Kovren, ublizinimostakoji vodi

useloBliškovo.

Iz SRD „Lipljen“ ocjenjuju da

nijeteškootkritičijesuživotinje.

-Naosnovu informacija izVete-

rinarske službe koja je nadležna

za taj reon i evidencije može se

utvrditi kome stoka nedostaje –

navodeusaopštenju.

Oni podsjećaju da su životinje

uklonjene, ali da jeveći problem

toštoštopočinilacnijeotkriven.

-Ćehotina tečekrozPljevlja i či-

ni akumulacijuOtilovići, iz koje

se koristi voda za snabdijevanje

građana.Uginulustokunijepro-

blemukloniti, ali jemnogo veći

problemotkriti počinioca i ispi-

tati od čega je stoka uginula, jer

postoji mogućnost da je neka

zarazna bolest u pitanju – saop-

štili su iz SRK ,,Lipljen“, ističući

dasuodogađajui ribočuvarina-

pravili zapisnik.

A.S.

BERANE

– U okviru kampa-

nje ,,Stručno je ključno, zaposli

se, zaradi i sebe izgradi“ budu-

ćim srednjoškolcima ponudu

su predstavile Stručna škola

Berane, zatim ,,Vukadin

Vukadinović“ i medicinska ,,Dr

Branko Zogović“.

Na štandovima postavljenim

na platou ispred SSŠ ,,Vukadin

Vukadinović“ mogao se vidjeti

dio proizvoda koje su učenici

izradili tokompraktične nasta-

ve, kao i dio usluga koje će

nakon završetka srednje škole

biti osposobljeni da pružaju.

Obrazovne pro ile predsta-

vili su Srednja stručna škola

Berane, Srednja stručna škola

,,Vukadin Vukadinović“ i

Srednja medicinska škola ,,Dr

Branko Zogović“.

ZANIMANJE

Direktor direktorata za sred-

nje obrazovanje u Ministar-

stvu prosvjete Veljko Tomić

kazao je da izbor profesije za

pojedinca nikad nije lak, pogo-

tovo u današnjem vremenu.

- Želimo da vampredočimo

kakve mogućnosti stručno

obrazovanje nudi i kakvo

stručno obrazovanje gradi-

mo, da bi na osnovu tih sazna-

nja i sopstvenih a initeta struč-

no obrazovanje postalo vaš

prvi izbor - poručio je Tomić

budućim srednjoškolcima.

On je istakao da je ponuda

stručnog obrazovanja razno-

vrsna i usklađena sa potreba-

ma tržišta rada.

- Ministarstvo prosvjete i cijeli

obrazovni sistem se trudi

da stvori što bolje uslove za

realizaciju praktične nastave

u svim stručnim školama.

Dualno obrazovanje koje smo

započeli nakon više od deset

godina je konačno zaživjelo.

Stručno obrazovanje ne odno-

si se samo na zanate. Živimo

u vremenu kada je za sve više

poslova potrebno korišćenje

informacionih i komunikaci-

onih tehnologija i za sljedeću

školsku godinu ponudićemo

više novih obrazovnih progra-

ma - kazao je Tomić.

On je poručio budućim sred-

njoškolcima da ne biraju

prema predrasudama već

prema mogućnostima i želja-

ma, pametno, kako bi im taj

izbor omogućio brže zapo-

slenje.

- Neka vam stručne škole

budu prvi, a ne rezervni izbor -

poručio je Tomić.

PROFILI

Direktor Centra za stručno

obrazovanje Duško Rajković

istakao je da Beranci imaju

sreću da na prostoru Crne

Gore, izuzimajući Podgoricu,

imaju najširu lepezu obra-

zovnih programa u stručnom

obrazovanju.

- Stručno obrazovanje kroz

kampanju ,,Stručno je ključno“

je nešto što živi i sa čim se

možemo ponositi. Iz godine

u godinu upisujemo više

učenika u stručne škole i obez-

bijedili smo uslove za mnogo

više praktične nastave jer ona

je uslov uspjeha i budućnosti

učenika - kazao je Rajković.

On je kazao da je budućim

srednjoškolcima na raspo-

laganju više od 100 stručnih

obrazovnih pro ila.

Rajković je dodao da je dualno

obrazovanje prošle godine

uključilo oko 100 poslodava-

ca, a ove godine oko 250. Oni

će učenicima pomoći da dođu

do stručniih kompetencija da

mogu da rade svoj posao na

najbolji način.

U školskoj 2017/2018. godini

po programima gimnazije i

stručnog obrazovanja obra-

zuje se 27.798 učenika, a od

toga po programima stručnog

obrazovanja 18.773 učenika.

U prošloj godini uloženo je

skoro 350.000 eura u opremu

radionica u osam stručnih

škola.

V. JAŠOVIĆ

TIVAT

– Umultimedijalnoj

sali Gradskekuće juče je

održano trećeopštinsko ta-

kmičenje recitatora, koje je

okupilo30učenika izosnov-

nih škola „DragoMilović“ i

„BrankoBrinić“ i Srednje

mješovite školeMladost“.

Takmičari su bili podjeljeni u

tri kategorije, anjihovoumije-

će ocjenjivao je žiri kojim je

predsjedavala direktorica OŠ

„Drago Milović“, Ružica La-

zarević, i u kome su još bili di-

rektorica SMŠ „Mladost“ Jo-

vanka Vujačić, profesorice

KaticaČavoriAndrijanaVuja-

čić, direktor Radio Tivta Dra-

ganPopadić i novinarkaRadio

Tivta Sonja Štilet.

Ukategoriji odIdoVI razreda

najbolja je bila Pavla Petrović

(V4OŠ „DragoMilović“), koja

je govorila pjesmuMire Aleč-

ković „Šta sva deca na svetu

žele“. Recitujući pjesmu Vita

Nikolića „Moje poštovanje

vrapci“ prvo mjesto u katego-

rijiodVIdoIXrazredaosvojio

je Vuk Popović iz VI/ 5 OŠ

„DragoMilović“, ameđusred-

njoškolcima najbolja je bila

učenicaIIIg1MašaČekić,koja

je govorila pjesmu Miroslava

Antića „Vodopadi imajubradu

kaoL.N. Tolstoj“.

Pod pokroviteljstvom opštine

takmičenje je organizovalo

nevladino udrženje „Djeca

Tivta“ u saradnji sa obrazov-

nimustanovama.

Pobjednici će 7. juna učestvo-

vati na državnom takmičenju

recitatora u Beranama, gdje je

prošle godine Pavla Petrović

osvojila prvomjesto u katego-

riji od I doVrazreda.

S.K.

STRUČNOOBRAZOVANJENEODNOSI SESAMONAZANATE:

JučeuBeranama

BERANE:

Polumaturantima predstavljena ponuda za nastavak obrazovanja

Stručne školedabudu

prvi, ane rezervni izbor

Živimo u vremenu kada je za sve više poslova potrebno

korišćenje informacionih i komunikacionih tehnologija

i za sljedeću školsku godinu ponudićemo više novih

obrazovnih programa – istakao je Veljko Tomić

IMAJUKANDIDATEZABERANE:

Recitatori

Otkriti kobaca lešine

životinjauĆehotinu

PLJEVLJA:

SRD ,,Lipljen“

TIVAT:

Završeno opštinsko takmičenje

Pavla, Vuk iMašanajbolji recitatori

Direktor SSŠ ,,Vukadin

Vukadinović“ Vujica

Popović kazao je da Mini-

starstvo prosvjete i Centar

za stručno obrazovanje

posebnomjesto u obra-

zovnom sistemu daju sred-

njim stručnim školama.

- Ove školske godine pred-

viđene su i stipendije za

de icitarna zanimanja kao

dodatni podstrek učenici-

ma. U srednjim stručnim

školama imate od koga

i gdje da naučite mnogo

novog i da postanete

uspješni u budućem zani-

manju - kazao je Popović.

Tu školu pohađa 350 uče-

nika raspoređenih u devet

odjeljenja. Zastupljeno je

pet sektora obrazovanja sa

devet obrazovnih progra-

ma – šumarstvo i obrada

drveta, pravo i administra-

cija, turizam i ugostitelj-

stvo, mašinstvo i obrada

metala i saobraćaj.

Stipendijeza

deficitarna

zanimanja

100

stručnihobrazovnih

pro la na raspo-

laganju je budućim

srednjoškolcima