Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Četvrtak, 17. maj 2018.

CrnomGorom

KOTOR

- Pobjednikuga-

đanjukokotakoje seodrža-

vauokviru istoimene tra-

dicionalneperaštanske

manifestacije jeAndroRa-

dulović. Praćenzvucima

Gradskemuzike, on jepo

običajuuđiru sa trofejom

šugamanom(peškirom)

preko ramena jučeprošao

krozPerast.

Program je upriličila i Bokelj-

ska mornarica, a mještani i

članovi porodicenaperaškom

groblju odali su počast admi-

ralu akademiku Vladislavu

Brajkoviću, čiji je unuk Andro

Radulović.

U Crkvi Svetog Nikole je odr-

žana svetamisa.

,,Gađanjem kokota“ Peraštani

obilježavaju15.majuslavupo-

bjede svojih predaka nad Tur-

cima 1654. godine. Tada su

peraški strijelci pogodili

Mehmed-agu Rizvanagića i

savladali brojčano nadmoćnu

tursku vojsku. Zarobili su nje-

govupušku, tri zastave, šator…

Dio programa obilježavanja

tog datuma jeste običaj gađa-

nja kokota koji se nalazi na

plutači oko 200 metara od

obale i simbolizuje neprijate-

lja. Onaj kopogodi kokota, do-

bija šugaman–peškir na koje-

mu jeobilježenagodinabitke i

datumgađanja.

Po starom običaju, pobjednik

moradačasti građanebarilom

vina, što je oko 60 litara.

Organizatori događaja su

Društvo prijatelja grada Pera-

sta, Mjesna zajednica Perast,

Župski ured Perasta i Među-

narodni festival klapaPerast.

S.MANDIĆ

HERCEGNOVI

–Dvijeod

pet agavakoje suradniciKo-

munalno-stambenogpredu-

zećaposadili prijemjesecu

nastojanjudaoplemenepri-

laz saniranomželjezničkom

tunelu izmeđuMeljina i Ze-

lenike, počupane suprije

dvijenoći.

U novskom preduzeću ističu

da su u ozelenjavanje skvera

uložena znatna budžetska

sredstva, ali i trud zaposlenih,

kakobi čitava lokacija izgleda-

la svježije i ljepše.

– Kada će devastacija zelenih

površina konačno prestati?

Uređenje javnih površina je

opšte dobro svih građana. Što

je svačije, ne može biti ničije.

Valjda smo to naučili – naveli

su izKSP.

Ž.K.

ROŽAJE

–Samohranamaj-

kaosmoromaloljetnedjece

NerminaLedinić zanekoli-

komjeseci uselićeukućuči-

ja je izgradnjapočela juče.

Novac jeobezbijeđennado-

natorskoj večeri tokomkoje

jeprikupljenooko50.000

eura.

Jusuf Ćatović, predsjednik

humanitarne organizacije

„Rožaje“, procjenjujeda će ta-

kozvani grubi radovi biti zavr-

šeni za dvadesetakdana.

-Jučesupočeli zemljani rado-

vi nakon čega slijedi izgradnja

prve betonske ploče. Ukoliko

sve bude teklo po planu, za

dvadesetak dana očekujemo

da objekat bude sazidan i po-

stavljenkrov, nakončega slije-

deunutrašnji radovi ioprema-

nje kuće. Očekujemo da

ukupni radovi koji podrazu-

mijevaju i priključenje na ko-

munalnu infrastrukturu budu

završeni do kraja jula, kada bi

porodica Ledinić trebala da

useli u novu kuću - rekao je

Ćatović.

Lokalna uprava će, kao dopri-

nos ovoj akciji, Lediniće oslo-

boditiplaćanjaobavezazapri-

ključenje na elektro-mrežu,

vodovod i kanalizaciju i osta-

lihdažbina.

HUMANOST

Ćatović,inačejedanodinicija-

tora donatorske večeri, kaže

dasupomoćzaizgradnjukuće

Ledinićima ponudile brojne

crnogorske firme i pojedinci.

-Na donatorskoj večeri dopri-

nos su dali čelni ljudi beran-

ske, petnjičke i rožajske opšti-

ne, Dragoslav Šćekić, Samir

Adrović i Ejup Nurković.

Iznos koji je te večeri obezbi-

jeđen dovoljan je da se izgradi

moderan objekat sa potreb-

nim sadržajima kako bi poro-

dica Ledinić, samohrana maj-

ka Nermina i njeno osmoro

djece, dobili pristojne uslove

zaživot.Posebnomeradujeda

nam se ovih dana javljaju

predstavnici firmi i humani

ljudi iz Bara, Podgorice, Bije-

log Polja, Berana i drugih cr-

nogorskih gradova i nude po-

moć - rekao jeĆatović.

BARAKA

Kako je Pobjeda pisala, Ner-

mina ima osmoro djece od ko-

jih najstarije ima 12 godina a

najmlađe tri mjeseca. Žive na

periferiji grada, u kolibi od 30

kvadrata, bez vode. Odpokuć-

stva imaju samo dotrajali špo-

ret na drva... U jedinoj prosto-

riji koja služi kao dnevni

boravak, kuhinja i soba za spa-

vanje, nalazi senekolikoduše-

ka na kojima spavaju, sjede,

hrane se, uče… Ona je ranije

kazala da živi od socijale u

iznosuod124eura iodpomoći

dobrih ljudi i da joj je životna

želja da za djecu obezbijedi

„dvije sobice i kupatilo“. Za-

hvaljujućidobrimljudima, že-

lja će joj se ispuniti.

F.KALIĆ

PLAV

-Tender za izbor izvo-

đača radovana totalnoj re-

konstrukciji objekta „Vojno

selo“uPlavu, koji jepodručna

jedinicaosnovne škole „Hajro

Šahmanović“, objavljen je ju-

če. Procijenjenavrijednost

radova je 150.000eura.

MinistarprosvjeteDamirŠeho-

vić saopštio je da objekat nije u

funkciji te da na taj način stva-

raju uslove da djeca tog kraja

ponovo pohađaju školu u nase-

ljui širemrežuškolskihustano-

va.

- Školski objekat je neposredno

prije zatvaranja imao 23 učeni-

ka, a nakon rekonstrukcije oče-

kuje se veći broj djece - rekao je

ministar prosvjete.

Rokzavršetka je tri i pomjeseca

od početka radova. Šehović

očekuje da škola bude spremna

za septembar, ukoliko tender-

skeprocedurebudutekleplani-

ranimtokom.

- Sva naša djeca moraju imati

iste uslove za rast i razvoj. To je

imperativ i zato ćemo sredstva

iz Fonda za kvalitet i talente

usmjeravati velikim dijelom

upravo za škole na sjeveru - za-

ključio je Šehović.

M.N.

TIVAT

– JP za upravljanje

morskimdobromdobilo je pri-

javu o prisustvu krivolovaca na

području posebnog rezervata

prirode „Tivatska solila“ i pro-

slijedilo je MUP-u Crne Gore i

Centru za bezbjednost.

Kako je saopšteno iz tog pre-

duzeća, o događaju su informi-

sani u utorak.

Oglasilo se i Lovačko udruže-

nje Tivat, koje je naglasilo da

je na snazi lovostaj i da njihovi

članovi nijesu imali nikakve

aktivnosti u rezervatu.

– Upravnik Lovišta odmah je

poslao lovočuvare, a tokom

detaljnog obilaska terena oni

nijesu zatekli nikog u krivolovu

– navodi se u saopštenju.

Zakonomo zaštiti prirode stro-

go je zabranjeno svako uzne-

miravanje, hvatanje i ubijanje

životinja.

S. K. – I. T.

Herceg Novi:

Lopovi nemiruju

Ukradene dvije agave

OBIČAJŽIVI:

AndroRadulović

Kotor:

Gađanje kokota u Perastu

AndruRaduloviću

trofej i šugaman

ROŽAJE:

Počela izgradnja kuće za Nerminu Ledinić i njeno osmoro djece

Izkolibećeuavgustu

useliti uvišespratnicu

GRUBERADOVEZAVRŠIĆEBRZO:

Zemljani radovi

U30KVADRATAŽIVIDEVETORO:

BarakaporodiceLedinić

Ukoliko sve bude

teklo po planu,

za dvadesetak

dana očekujemo

da objekat

bude sazidan

i postavljen

krov, nakon

čega slijede

unutrašnji radovi

i opremanje

kuće - kaže Jusuf

Ćatović

Novac, 50.000eura,

prikupljen je na

donatorskoj večeri kojoj

sudoprinos dali čelni

ljudi beranske, petnjičke

i rožajske opštine,

Dragoslav Šćekić, Samir

Adrović i EjupNurković

PLAV:

Ministarstvo prosvjete najavilo rekonstrukciju objekta OŠ „Hajro Šahmanović“

Nova školaodseptembra

ĐAKEĆEDOČEKATIMODERNOZDANJE:

Sadašnji i budući izgledškole

Uskoro tenderi

zadvapoligona

- Očekujemo da se narednih dana stvore preduslo-

vi za objavljivanje tendera i za još dvije veće inve-

sticije - sportski poligon škole „Hajro Šahmanović“

u Plavu, vrijedan neštomanje od 250.000 eura i

sportski poligon škole „Džafer Nikočević“ u Gusi-

nju, vrijedan preko 250.000 eura. Poligon u Gusi-

nju radiće se sa FondacijomGusinje. Vjerujemo da

će ovakvi i slični projekti doprinijeti oživljavanju

sjevera - naveo je Damir Šehović.

POSAĐENESUPRIJEMJESEC:

Mjestogdje subili kaktusi

Tivat

Lovci na

Solilima

u vrijeme

zabrana?