Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Četvrtak, 17. maj 2018.

CrnomGorom

DANILOVGRAD

- Odbornici

subezprimjedbi usvojili pri-

jedlog završnog računa

budžetaopštine zaprošlugo-

dinu. On, prema riječima se-

kretarke za finansije i eko-

nomski razvoj Jovanke

Popović, iznosi oko5.300.000

eura, i ostvaren je98,83od-

sto.

TROŠKOVI

OdbornikZoranSekulić(DPS)

ocijenio je da se analizom

ostvarenih prihoda može za-

ključiti da se domaćinski po-

slovalo.

- Iz tabele planiranih i ostvare-

nih izdataka budžeta za 2017.

godinu vidi se da su oni ostva-

reni u iznosu od 10,17 odsto

manjimod predviđenog plana.

Što se tiče izdataka, raduje po-

datak da su transferi instituci-

jama, pojedincima, javnom i

nevladinomsektoru realizova-

niuvećimiznosimaodplanira-

nih. Toukazujenačinjenicuda

lokalna vlast nastavlja praksu

daulažeuobrazovanjemladih,

sportske kolektive, mjesne za-

jednice, NVO, pojedince u sta-

nju socijalne potrebe, turistič-

ku organizaciju, Crveni krst i

druge institucije kojima je po-

trebna finansijska ili neka dru-

ga pomoć - rekao je Sekulić.

Dr JovanMarković (DPS) isti-

če da su svega 35.000 eura ko-

štali sudski troškovi ili 0,5 od-

sto budžeta, što se, objasnio je,

svodi na nivo statističke greš-

ke.

Predsjednik opštine Branislav

Đuranovićpodsjetiojedapod-

ručje Danilovgrada sve više

interesuje domaće i strane

preduzetnike. Kako je kazao

privlače ihdobra poslovna po-

litika, povoljneporeske stope i

niske komunalije te da se na

jučerašnjiugradurealizujuin-

vesticije vrijedne 30.000.000

eura.

Zeleno svjetlo dobili su izvje-

štaji o radu preduzeća Vodo-

vodikanalizacijaiKomunalno,

zatim izvještaj o ostvarivanju

strateškog plana razvoja opšti-

ne od 2012. do 2018. te infor-

macija o aktivnostima Doma

zdravlja ,,DimitrijeDikaMare-

nić“nasprovođenjuzdravstve-

ne zaštite u prošloj sa progra-

mom rada u tekućoj, informa-

cijaostanju javnogreda imira i

druge.

KOMUNALIJE

Skupština je usvojila odluku o

naknadi za opremanje građe-

vinskog zemljišta za bespravne

objektečijiseiznosobračunava

kao proizvod troškova komu-

nalnog opremanja i koeficijen-

ta opremljenosti po zonama,

kojih je na području Dani-

lovgradapet.Pometrukvadrat-

nomnaknadaiznosiod10do50

eura. Troškovi komunalnog

opremanja građevinskog ze-

mljišta određeni su na osnovu

planskihpokazatelja u zahvatu

generalnog urbanističkog rje-

šenja i iznose 45 eura po kva-

dratnommetru.

B.KADIĆ

BIJELOPOLJE

–Nevladinaorganizacija ,,Novi poredak“ ju-

če jeorganizovala trećuradionicuzamaturante gimnazije

,,MilojeDobrašinović“ koji su slušali oproblemima sakoji-

ma se suočava romskapopulacija.

Radionicu su vodili profesor Tomislav Tomović i pedagogica

AjselaMadžgalj.

Organizatori su objasnili kako na taj način žele da smanje nivo

ksenofobije i stigme udruštvuprema toj populaciji.

To je treća od pet radionica u okviru projekta ,,Sportom protiv

stigme i izolacije“ koji finansira opština sa 3.630 eura.

PredsjednikNVO i profesor sociologijeRadivojeBogavac je ka-

zao da je cilj predavanja da ukažu na stvarno stanje i uslove u

kojima Romi danas žive, probleme u domenu obrazovanja, sta-

novanja, te preranihbrakova.

I. T.

PODGORICA

– Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za kva-

litetnije i sigurnije napajanje

električnom energijomu više

opština. Zbog toga potrošači u

pojedinimnaseljima po nekoli-

ko sati neće imati struju.

Andrijevica:

od 9 do 14:30 sati

Božići, Bojovići, Gornje Luge i

Jošanica.

Bar:

od 8 do 18 sati Šušanj, Zele-

ni pojas i Žutokrlica; od 9:30 do

14 sati Ilino prema Gromanići-

ma i Šestanska ulica.

Berane: od 9 do 14:30 sati

Goražde i dio sela Budimlja.

BijeloPolje:

od 9 do 15 sati Maj-

storovina, Tomaševo, Lijeska,

Sokolac, Barice, Obod, Žaljevo,

Skočigorina, Grančarevo, Gliba-

vac i Ujniče.

HercegNovi:

od 9 do 13 sati

Đurići;

Kolašin:

od 8:30 do 14:30 sati

Jasenova, Ocka Gora, Trešnjica,

Liješnje, Velje Duboko, Među-

riječje, Mrtvo Duboko, Gornja

Rovca i Trmanje.

Kotor:

od 8:30 do 13:30 sati

gradsko područje kod Muzeja;

od 9 do 11 sati područje u okoli-

ni autobuske stanice; od 10 do

13 sati dio Perasta; od 12:30 do

13:30 sati dio područja iznad

šanka ,,Oskar“ u Markovom rtu.

Nikšić:

od 9 do 15 sati Gornje

Polje, Brana, Okolišta, Donja

Zagora i dio Straševine; od 13

do 15 sati dio naselja Kočani;

od 10 do 12 sati Vraćenovići; od

10 do 12 sati dio Stare varoši i

Mušovina.

Pljevlja:

od 8 do 15 sati Odžak,

Zekavice, Vilići, Alići, Jasen,

Dubočica, Lijeska, Bratosavi-

na, Podkrajci, Lijeska, Korijen,

Kordovina, Maoče, Vodoplav,

Krupice, kao i Ulica Narodne

revolucije.

Rožaje:

od 9 do 14:30 sati Bać,

Granit, Kajevići, repetitor, Đuđe-

vići i Jablanica;

Tivat:

od 9 do 11 sati područje

grada prema Ponti; od 9 do

12 sati područje grada prema

samoposluzi.

Ulcinj:

od 08 do 14:30 sati Štoj

(područje kod autokampa

Tomi); od 11 do 14:30 sati Donji i

Gornji Štoj, Reč i Ada Bojana; od

10 do 14 sati gradsko područje

Ulcinja (pravci prema: Bratici,

Mavrijanu, naselju Kruče, kao i

Gač, Sveti Đorđe, Solanski put i

Ulcinjsko polje);

Žabljak:

od 9 do 15 sati Borje.

C.G.

TIVAT

– Neformalna gra-

đanska inicijativa „Bokobran“

pozvala je građane na mirnu

protestnu šetnju i skup na

Ponti Seljanova. Na taj korak

odlučili su se jer su uvjereni da

će Tivćani, ukoliko se na ponti

realizuje projekat kompanije

„Si trejd“, ostati bez omiljenog

kupališta.

Skup je zakazan za sjutra sa

početkomu 18 sati, a okuplja-

nje je na rivi ispred upravne

zgrade kompanije „Adriatik

marinas“. Protestna šetnja

planirana je do svetionika na

samom rtu Ponta Seljanovo.

- Ukoliko ne preuzmemo

odgovornost i ne pobunimo

se protiv bezumlja koje je na

snazi, naša djeca neće imati

ni more ni gore koje će moći

nazvati svojima - poručili su iz

Bokobrana.

S.K.

HERCEGNOVI

- Podgorička

firma „Bi kod“ jedina jedo-

stavilaponuduna tender za

izbor izvođača zanastavak

radovauhidrotuneluPot-

kopuMojdežu. Riječ jeopo-

novljenomtenderukoji je

raspisalaDirekcija javnih

radovapremakapitalnom

budžetuza 2018. godinu.

U toku je žalbeni rok na odlu-

ku o izboru najpovoljnije po-

nude, a nakon njega Direkcija

će potpisati ugovor sa izabra-

nim izvođačem radova. Vla-

snik i izvršni direktor „Bi ko-

da“ Ivan Burić kaže da ne

očekujužalbebudućidasubili

jedini ponuđač na tenderu, ali

i da mora da se ispoštuje za-

konskaprocedura, nakončega

očekujedaćepotpisati ugovor

i ući uposao.

- Naša firma je bila angažova-

na i za prvu fazu radova u hi-

drotuneluPotkopkojajetraja-

la od jula 2014. do oktobra

2015. godine. Smatramda smo

kvalitetno odradili prvu fazu i

nadamosedaćemoovogaljeta

započeti i drugu–kazao jeBu-

rić.

Tokom prve faze radova u

Mojdežu radnici „Bi koda“

prokopali sunovi tuneldužine

197 metara. Investicija je bila

vrijedna oko 852.000 eura.

Radovi druge faze odnose se

na sanaciju i rekonstrukciju

postojećeghidrotehničkogtu-

nela na potezu od 350 do 670

metara. Predviđeno je da se

tunel očisti odnanosa, proširi i

podgradi u dužini oko 40me-

tara. Procijenjena vrijednost

radova je 286.000 eura.

MještaniMojdeža s nestrplje-

njemočekujunastavakradova

jer smatraju da je, dok se ne

završi kompletan posao na sa-

naciji hidrotunela, moguće

pokretanja novog klizišta. U

katastrofi koja ih je zadesila

prije 14 godina stradali su

objekti i infrastruktura na po-

vršini odoko 12hektara.

Ž.K.

Danilovgrad:

SOusvojila završni račun budžeta opštine za prošlu godinu

Štedjeli i privukli investitore

Savovićnemožena sjednicu

Nezavisni odbornik Željko Savović tražio je da

prisustvuje skupštinskomzasijedanju, ali pred-

sjednikparlamentaMiodragĐurovićnijedozvo-

lio. Đurović je odbionjegov zahtjev koji suu ime

Savovićapodnijeli VeselinMarković (DNP) i Ran-

koVuković (DP).

- Skupštinanijedobilani usmenuni pismenuna-

javu da će Savović prisustvovati sjednici – rekao

jeĐurović.

U 10:45, prije utvrđivanja dnevnog reda, prvi čo-

vjekopštinskogdomapročitaojezahtjevSavovi-

ća, ali ga nije odobrio pozivajući se na član 48

poslovnikaoraduskupštine.

Između Savovića i skupštinskog obezbjeđenja

izbio je incident jermu nijesu dozvolili da prisu-

stvujesjednici.

Načelnik Službe za zajedničkeposloveopštine

MladenKalezić kazao je da Savović, kao ni bilo

koakosenenajavi, nemožeući uzgraduopšti-

ne.

-Savovićanemanaspiskuodbornika,anaprijav-

nici nijepokazaoodlukusuda–kazao jeKalezić.

Savović je kazao da je odbio odluku Uprav-

nog suda kojommu je vraćen odbornički man-

dat nakondvijegodine i zadanasnajaviokonfe-

rencijuzamedije.

HercegNovi:

Izvjestan nastavak radova na Potkopu

„Bi kod“ bi nastavio

sanacijuuMojdežu

KLIZIŠTEPRORADILOPRIJE14GODINA:

UlazuPotkop

CEDIS

Radovi u

11 opština

PROTIVSTIGMEIIZOLACIJE:

Sa skupauBijelomPolju

Bijelo Polje:

Radionica za gimnazijalce

Slušali oproblemima

romskepopulacije

Tivat

Sjutra protest

zbog Ponte

Seljanova

Budžet za prošlu godinu realizovan 98,83 odsto. Na jučerašnji dan

u gradu se realizuju investicije vrijedne 30miliona eura. Lokalna

uprava nastavlja praksu da ulaže u obrazovanjemladih, sportske

kolektive, mjesne zajednice, NVO, siromašne sugrađane