Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Četvrtak, 17. maj 2018.

Hronika

PODGORICA

–Količina ek-

splozivakoju jeMilanLješ-

njak, kako jepriznaopred su-

dom, postavio ispod

automobila ,,golf 5“usmrtila

bi vozača, dokbi saputnici

imali 10odsto šansedapreži-

ve - kazao je jučeupodgorič-

komVišemsuduvještakhe-

mijske strukeNenadMiletić.

Za podmetanje bombe pod au-

tomobil ,,golf 5“, koji je koristio

Radojica Zeković, na optuže-

ničkoj klupi se našla petočlana

kriminalna grupana čijemčelu

je Stevan Stamatović, blizak

škaljarskomklanu.

Stamatović je u bjekstvu, dok

suna optuženičkoj klupiMilan

Lješnjak, Aleksandar Bojović,

DejanDeletić, ĐorđijeBožović

iStefanBalević,kojisetereteda

su pokušali likvidaciju Zekovi-

ća, koji je blizak kavačkomkla-

nu.

- Da je došlo do aktiviranja ek-

sploziva, osobe koje bi se našle

u automobilu bi stradale ili

imale teške povrede u zavisno-

stiodpozicijegdjebisenalazili,

kao i od same pozicije postav-

ljanja eksploziva na vozilu. Što

se tiče samog aktiviranja, nije

potrebno stručno znanje, treba

pritisnuti samo tipku y - poja-

snio je vještak.

Prema njegovim riječima, ek-

splozivna naprava je bila pro-

gramirana da se nakon pritiska

dugmeta na daljinskom aktivi-

raza3,5 sekundi.Dodao jeda je

domet njenog aktivatora bio

500metarapoduslovomdane-

ma fizičkihprepreka.

RAZGOVORI

UVišemsudujučesupreslušani

prisluškivani razgovori koje su

vodili članovi grupe Stevana

Stamatovića.

Preslušano je i više razgovora o

kojima svi okrivljeni, osimBo-

žovića, nijesu htjeli da se izjaš-

njavaju navodeći da ne znaju o

komeseradi,tedaneprepozna-

juglasove, ni brojeve telefona.

Optuženi Božović je za neke

razgovorepotvrđivaodaprepo-

znaje svoj i glas Stamatovića, a

zanekejegovoriodanepoznaje.

Kazaojedaneznakakojedošao

do telefona sa kojeg je komuni-

cirao i daonnema telefon.

Ujednomodpreslušanihrazgo-

voramoglo se čuti kako Stama-

tovićbjesninaBožovićakoriste-

ći neprimjerene riječi jer kasni

da ga poveze na proslavu kršte-

nja.

Božović je potvrdio da su uče-

snici razgovora on i Stamatović,

ali nije želio da precizira na čije

krštenje je trebaloda idu.

U razgovoru sa osobom čiji

identitetnijehtiodaotkrivaBo-

žović pojašnjava da mu se ,,ne

šeta niđe“ i ,,da živi život kao u

istrazi“.

- Na računu nemamo ništa, mr-

tvi ljudi.Kunemti se, ovo je lud-

nica.Katastrofa–kažeBožović.

NapitanjeNNsagovornikada li

ide u diskoteku ,,Bigl“, okrivlje-

ni odgovarada jebio jednom, ali

da mu se taj provod neslavno

završio.

-BiosamnaLukasaiposlijepola

sata rekoše ,,bomba“. I to je to.

Tusamdebitovaoizavršiomisi-

ju–kažeBožović.

Napitanje sudadapojasni šta je

mislio kada je kazao ,,da sumr-

tvi“, Božović je pojasnio da se

figurativnoizrazioidajehtioda

kaže da Lješnjak i on nemaju

centa.

- Kad nemam novca, kažem

,,mrtav sam“- pojasnio je Božo-

vić.

U jednom od razgovora sa NN

osobom, Božović spominje

,,premijera“ , zakojeg

kaže da samo ,,leži, telefon i že-

na“.Onnijehtiosududaobjasni

ko je ,,premijer“. Njegov advo-

kat Zoran Piperović kazao je da

se radi o osobi koja je u zatvoru,

što se može zaključiti iz razgo-

vora.

PRIZNANJE

Iako jeZekovićkazaodanezna

ništa o motivima podmetanja

bombe, na prethodnom suđe-

nju jedan od optuženih Milan

Lješnjak je priznao da je pod-

metnuo 900 grama eksploziva

podautomobilzakojisekasnije

utvrdilodajeuvlasništvuupra-

voRadojiceZekovića.Ustvrdio

je da nije imao namjeru da ne-

kog ubije, već samo da raznese

auto osobi sa kojom je imao su-

kob zbog novca, a kojunije htio

da imenuje. On je ispričao da je

Dejan Deletić znao za njegov

plan i da ga je konstantno od-

vraćao od te ideje.

Policija je 20. maja prošle godi-

nespriječilaaktiviranjeeksplo-

zivne naprave ispod automobi-

la koji je koristio Zeković i tada

je uhapšen Deletić, a Lješnjak

je pobjegao.

Zeković, čiju je likvidaciju na-

vodno planirala Stamatovićeva

grupa, blizak je kavačkom kri-

minalnom klanu. Radojica Ze-

ković je iz zatvora, gdje služi

sedamnaestogodišnjukaznuza

dvostruko ubistvo i ranjava-

nje, izašao na vikend odsustvo.

On izdržava kaznu zbog ubi-

stvairanjavanjaubaštirestora-

na „Jadranska straža“ u Budvi,

septembra 2007. godine. Tada

suubijeniVladimirRakočević i

Adalbert Šut, a ranjeni Vladi-

mir Janković i Željko Janković.

Sljedeće suđenje zakazano je

za 19. jun. Proces vodi sutkinja

AnaVuković.

B.R.

PODGORICA

–Optužnicu

protiv šest osobakoje se tere-

te za stvaranjekriminalne

organizacijekoja jekrijum-

čarila ljude, potvrđena jeod-

lukomvijećaVišeg suda.

Optužni akt podnijet je protiv

Mevluda Ozireka (55), držav-

ljaninaTurske sa privremenim

boravkom u Ulcinju, Nevine

Fevzi (49), državljanke Bugar-

ske sa privremenim boravkom

u Ulcinju, Ibrahima Adsiza

(26), državljanina Turske sa

privremenimboravkomuUlci-

nju, Igora Kastratovića (33),

državljanina Crne Gore nasta-

njenog uBaru,MilisavaOstoji-

ća (46), državljanina Srbije

saprivremenimborav-

kom u Baru i Kili-

ća Alibakia (48), državljanina

Turske nastanjenog uUlcinju.

Istražiteljipretpostavljajudaje

grupa djelovala u Crnoj Gori te

idajeomogućilakrijumčarenje

28 osoba udevet navrata.

Grupa je, kako istražitelji sum-

njaju,naorganizovannačinina

međunarodnom nivou predu-

zimala kriminalne aktivnosti s

ciljemorganizacije i omoguća-

vanjakrijumčarenjavećegbro-

ja turskih državljana u zemlje

ZapadneEvrope.

Mevlud Ozirek, turski držav-

ljanin sa privremenim borav-

kom u Crnoj Gori, identifiko-

van je kao organizator ove

kriminalne grupe koja je djelo-

vala na teritoriji Crne Gore. On

je, radi sticanja imovinskekori-

sti za sebe i druge pripadnike

svoje grupe, kako se sumnja,

naplaćivao svoje usluge kri-

jumčarenja turskih državljana

iz Crne Gore u Bosnu i Herce-

govinu iHrvatsku.

C.H.

Suđenje grupi osumnjičenoj za podmetanje bombe ispod vozila Radojice Zekovića

Vještak: Eksploziv

bi usmrtiovozača,

a i saputnike

Osumnjičeni zakrijumčarenje

ljudi uskorousudnici

Viši sud

Optužnica protiv šest osoba

Okrivljeni Đorđije Božović i Milan Lješnjak juče su zamolili

sutkinju Anu Vuković da reaguje na ponašanje specijalnog

tužioca Saše Čađenovića za kojeg su tvrdili da se smije njiho-

vimodgovorima sudu.

Upitan da prokomentariše optužbe okrivljenih, Čađenović je

na to rekao da mu je smiješno to što se drugi koji su optuženi

smiju na odgovore Božovića i dodao da on svaki odgovor

shvata ozbiljno.

Božović je naglasio da je tužilac gledao u njega, a ne u druge.

On je od sutkinje zatražio da pomjeri monitor kako bi vidjela

smijeh tužioca, što nije bilomoguće jer je monitor iksiran.

Prigovornasmijehtužioca

Ispod „golfa“

postavljeneksploziv

BAR

-BeranciN.P. (37) iN.B.

(27) jučesuuhapšeniuzasjedi

naBulevarudinastijePetrovi-

ćazbogsumnjedasupočinili

krivičnodjelo iznuda.

Dohapšenjajedošlonakonštoje

D.M.(36)izBarajučeprijavioda

dužiperioddobijaprijetnjeodN.

P.idastrahujezasvojuibezbjed-

nost svojeporodice.

-Poprijemuobavještenja,uzko-

ordinaciju sa tužiocem, policij-

ski službenici CB Bar su, nakon

saznanja omjestu sastanka i za-

htjevima koje je uputio N. P. or-

ganizovali zasjedu. Nakon pri-

mopredaje traženog iznosa

barska policija je uhapsila N. P. i

N. B. Tom prilikom je kod N. P.

koji je bezbjednosno interesan-

tna osoba, u džepu pronađen

obilježeni novac, koji je potom

oduzet - saopšteno je izpolicije.

D. M. je ušao u poslovni odnos

kupovine vozila sa poznanikom

N. P. čime je došao u situaciju da

pod prijetnjomda će biti napad-

nut prihvati na sebe nepostojeći

dugod2.500eura,kojiodzasada

NN osoba navodno otkupljuje

prijavljeniN. P.

- N. P. pod prijetnjama pokušava

da, dolazeći u više navrata uBar,

od D. M. iznudi novac. On je sa

istom namjerom, u pratnji po-

znanika N. B. (čija se uloga u

ovomdjelu ispituje) ponovo do-

šao u Bar i to na radnomjestoD.

M.,gdjemupodprijetnjomizno-

vapokušava iznuditi novac. Tra-

žiiznosod500euraidajemurok

do 15 časova da ga obezbijedi -

navodi naš izvor.

Odogađajujeobaviještenosnov-

ni državni tužilacuBaru.

V.K.V.

Uzprijetnje iznudili novac

Barska policija uhapsila dvojicu Beranaca

Detalj sa

hapšenja