Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Srijeda, 16. maj 2018.

Hronika

BIJELOPOLJE

Premijer

DuškoMarkovićkazao jeda

napadnanovinarkuVijesti

OliveruLakićpredstavlja i

napadna institucijedržave

tedaočekujepronalaženje

odgovornih.

-Usuprotnom, namjestoonih

koji tonijesuuspjeli da otkriju

doći će sposobniji - istakao je

premijerMarković.

On je dodao da se radi o teš-

kom kriminalnom djelu koje

nije samo na štetu Olivere La-

kić, već i cijeleCrneGore, nje-

ne demokratije, političkog si-

stema.

- Jasno sam rekao da očeku-

jembrzerezultateistrage.Ako

ih ne bude, tražićemo one koji

će biti u stanju da ih obezbije-

de. Ali, to je ipakunadležnosti

tužilaštva i organa za sprovo-

đenje zakona - kazao je Mar-

ković tokom boravka u Bije-

lom Polju gdje je potpisao

ugovore o izgradnji dvije žiča-

re.

Na pitanje dokle se stiglo sa

istragomu vezi ranjavanja no-

vinarke Lakić, premijer je sa-

opštio da je to pitanje za tuži-

laštva.

Na Lakić je pucano prošlog

utorka ispred njenog stana na

Bulevaru Svetog Petra Cetinj-

skog uPodgorici.

Policija traga za proćelavim

napadačem srednje građe, vi-

sokimoko175cm, koji je teno-

ći imao na sebi crni šuškavac i

crne bermude.

Lakić je napadač prišao dok je

izlazila iz automobila i iz ne-

posredne blizine pucao u no-

gu.

Pobjegao je krozportun izme-

đu ,,Gurmana“ i ,,Alpe bara“ u

dvorišni dio i nastavio prema

zgradama gdje je neosvijetlje-

no i nema kamera.

Na osnovu prikupljenih sni-

maka istražitelji nijesu uspjeli

da ga identifikuju.

Lakić je ranjena u desnu pot-

koljenicu, pa jezbogoštećenja

mišića bila dva dana na Odje-

ljenju vaskularne hirurgije

Kliničkog centra.

V.

Šb.

Premijer o ranjavanju novinarke Vijesti

Marković: NapadnaLakić

jena štetucijeledržave

Samjesta ranjavanja

PODGORICA

Završnimri-

ječima juče jeuOsnovnom

suduokončanproces protiv

BojanaMarkušakoji se tere-

ti da seprošle godine lažno

predstavljaokaopolicajac.

Presudu će danas donijeti sut-

kinjaŽeljka Jovović.

Zastupnikoptužbe tužilacNi-

kola Boričić u završnom izla-

ganju tražio je da se optuženi

osudi po zakonu i da mu se

oduzme falsifikovana službe-

na legitimacija.

S druge strane advokat Damir

Lekić, koji zastupa Markuša,

tražio je da njegov klijent do-

bije novčanu kaznu ili rad u

javnominteresu.

-Markuš ne negira krivicu, ali

sud mora imati u vidu da on

nije prisvajao predmete ili

upotrebljavao silu. Svjedoci-

ma se nemože vjerovati da ni-

jesu činili nedozvoljene rad-

nje - kazao jeLekić.

On je istakao da bi sud trebalo

da uzme u obzir nalaz psihija-

tra u kojem je navedeno da je

Markuš„emotivnonestabilan,

egocentričan, željan pažnje i

da je njegova uračunljivost

smanjena, ali ne ubitnom“.

OptuženiMarkušpridružiose

završnoj riječi advokata, isti-

čući da se kaje i da mu je žao

zbog svega.

Ranije juče u svojstvu svjedo-

ka saslušan je i M. B. kojeg je

optuženi legitimisao na Skali-

nama.

On je ispričaoda jenaSkalina-

ma sjedio sa društvom kada

mu je prišaoMarkuš, predsta-

vio sekaopolicajac i tražiomu

dokumenta.

- Prišao nam je na Skalinama.

Nas je bilo četvoro, tri momka

i djevojka. Pitao je imamo li šta

kodsebeipokazaoznačku.Ni-

jesmo imali ništa, a on je dje-

vojci rekao da ide kući. Pitao

samga da li je on pravi polica-

jac i kazao mi je da jeste. Ja

sam potom pozvao druga koji

radi u policiji da provjerim, a

pozvao sam i patrolu, ali je on

tadavećpobjegao. JedanizIn-

terventne mi je pokazao sliku

na Fejsbuku i ja samga prepo-

znao - kazao je svjedok.

OptuženiMarkušranijejepri-

znao da se predstavljao kao

policajac, ali da je to radio ka-

ko bi spriječio krivična djela.

Prema navodima optužnice,

Markuš se tereti da je u avgu-

stu 2016. prepravio službenu

legitimacijupolicajcaTodoro-

vića, nalijepio svoju fotografi-

ju, svoje ime i tako je koristio.

Markuš je nedavno osuđen na

četirimjesecazatvora jer je 12.

decembraprošlegodineprije-

tio pištoljemmaloljetniku O.

M.

On se teretio da je počinio kri-

vičnodjelougrožavanje sigur-

nosti.

M.L.

Okončano suđenje optuženomza legitimisanje građana, presuda danas

Markuš sekaje štose

predstavljaokaopolicajac

SaprivođenjaMarkuša

MOJKOVAC

Policija je juče u Mojkovcu iz rijeke Tare izvukla mla-

dića (27), koji je, kako sumnjaju, pao u rijeku sa Starogmosta.

Iz Uprave policije saopštili su da je, oko 1.30 časova, nepoznata

osoba prijavila da se neko nalazi na Starommostu na Tari i da postoji

mogućnost da će skočiti u rijeku.

Policija je odmah otišla na most, ali tamo nije nikog zatekla.

-Policijski službenici su odmah krenuli u pretragu terena i u rijeci pri-

mijetili jedno lice, koje su izvukli iz vode – saopštili su iz policije.

Kako se navodi u saopštenju, mladić je bio u svjesnom stanju. Izjavio

je da je pao sa ponte mosta, gdje se izvode skokovi u rijeku, i da u

tommomentu niko nije bio sa njim.

Zajedno sa policajcima i medicinskim radnicima mojkovačke Hitne

pomoći, on je prevezen u lokalni Dom zdravlja, kako bi mu bila uka-

zana medicinska pomoć, a nakon toga u Opštu bolnicu u Bijelom

Polju. Doktori su kazali da nema povrede opasne po život.

O događaju je obaviješten viši državni tužilac u BijelomPolju.

C. H.

PODGORICA

– Policajcu Odjeljenja bezbjednosti Vesku

Šćepanoviću, koji je prije dva dana uhapšen u Podgorici

kada su njegove kolege u automobilu pronašle pištolj bez

dozvole, juče je određen pritvor do 30 dana.

Ovo nije prvi put da je kod Šćepanovića pronađen pištolj

bez dozvole. Prije samo četiri mjeseca kod njega je prona-

đen ,,glok 43“ sa okviromu kojem se nalazilo pet metaka.

Šćepanović je imao oružni list, ali je oružje nosio na javnom

mjestu suprotno zakonskimpropisima.

Policija je tada saopštila da će inicirati disciplinski postupak

i predložiti suspenziju, jer je oružje nosio suprotno Zakonu

o oružju.

M. L.

Osumnjičenog za nošenje oružja bez dozvole

saslušao sudija za istrage

Šćepanovićposlat upritvor

Nesvakidašnji događaj uMojkovcu

Policija spasilamladića izTare

asije Lašmanove

Stanović,

mse traga

vić. Do toga sudošli na osno-

vu više činjenica, a jedna od

njih je i ta da je strast motiv

zločina. Još tada nam je

nezvanično saopšten identi-

tet osumnjičenog, kao i to da

je Stanović bio u dužoj vezi

sa Lašmanovom, ali da ona

nije prihvatala to da je nema

u njegovom emotivnom ži-

votu.

Podsjećamo, u stanu u Do-

broti policija je zatekla stra-

vičan prizor. Lašmanova je

izbodena više puta po tijelu,

a glava joj je smrskana.

KOMPANIJA

Lašmanova je u Crnu Goru

došlaprijenekoliko godina i

radila je kao konobarica.

U kratkom roku ona je po-

stalamoćna iuticajnaosoba.

Riječ jeodirektoricikompa-

nije ,,Si trejd“, koja je prije

tri godinekupila tivatskiho-

tel „Mimoza“ i na tommje-

stu je izgrađen hotelski

kompleks „Perla“. Lašma-

nova je vlasnica salona lje-

pote „Femme fatale“ koji se

nalazi u hotelu ,,Tre kane“ u

Budvi.

Pitanje je, međutim, da li je

ona zaista raspolagala imo-

vinom kompanija ili je, za

veoma pristojan novac, slu-

žila kao osoba koja nastupa

u javnosti u ime jednog ru-

skog državljanina koji godi-

nama razvija biznis u Crnoj

Gori.

A.G.

CETINJE–

Protiv F. K. (29) sa Cetinja podnijeta je prijava zbog sumnje

da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih

materija. Kako su saopštili iz policije, službenici Odjeljenja bezbjedno-

sti Cetinje su zajedno sa Forenzičkim centrom rasvijetlili događaj koji

se dogodio 29. decembra, kada je Služba hitne medicinske pomoći u

tomgradu obavijestila policiju da su primili dvadeset devetogodišnjeg

mladića zbog povrede vatrenimoružjem. Povrijeđeni tada policiji nije

dao informacije koje bi im koristile u rasvjetljavanju događaja. Cetinjska

policija je izuzete predmete i tragove proslijedila u Forenzički centar

na vještačenje, a rezultati su ukazali na sumnju da je mladić sam sebe

ranio. On će biti priveden na saslušanje.

M. L.

PODGORICA

Posebna jedinica

policija juče jeproslavila 20go-

dinaodosnivanja. Službenici te

jedinice suupolicijskomkampu

naZlatici uPodgorici izveli tak-

tičko-pokaznuvježbu.

Komandant Posebne jedinice po-

licijeVeselinMagovčevićosvrnuo

se na period 1998. godine kada je

menadžment tadašnjegMinistar-

stva unutrašnjih poslova odlučio

da je za rješavanje najsloženijih

bezbjednosnih situacija sa pove-

ćanim rizikom potrebno oformiti

efikasne mobilne snage skoncen-

trisane u jednoj organizacionoj

cjelini, odnosnoPJP.

Na proslavi su bili i ministar unu-

trašnjihposlovaMevludinNuhod-

žić, v.d. direktor Uprave policije

VeskoDamjanovićsasaradnicima,

dokjeAmbasaduSADuPodgorici,

kojajeuprethodnomperiodupru-

žala podršku u radu PJP, na ovom

događaju predstavljala zamjenica

šefaMisijeDžudi Kuo.

Damjanović je kazao da vjeruje da

će PJP i ubuduće biti na visini svih

zadataka koji budu povjeravani

ovoj jedinici, a koji su od važnosti

za kvalitetno i efikasno obavljanje

poslova upolicijskoj nadležnosti.

C. H.

Krivična prijava protiv Cetinjanina

Mladić se samranio

Posebna jedinicaproslavila

20godinaodpostojanja

CDM