Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Srijeda, 16. maj 2018.

Društvo/Hronika

PODGORICA

Sudovi za

prekršaje suod2014. do2016.

godinepostupali u4.385

predmetanasiljauporodici i

izrekli 778zaštitnihmjera,

saopštila je savjetnicauVr-

hovnomsuduBojanaBando-

vić.

Na okruglomstolu „Konvenci-

ja Savjeta Evrope o sprečava-

nju i borbi protiv nasilja nad

ženama i porodičnog nasilja

(Istanbulskakonvencija)“, koji

se realizuje u okviru zajednič-

kog programaEvropske unije i

Savjeta Evrope, ona je juče ka-

zala i da je uprethodnoj godini

bilo 109 pravosnažnih odluka

za krivično djelo nasilje u po-

rodici ili porodičnoj zajednici.

Godinuranijebiloje193pravo-

snažnihodlukazaovokrivično

djelo, dok ih je 2015. bilo 156, a

2014. izrečeno ih je 140.

Prema njenim riječima, žrtve

porodičnog nasilja u Zakonu o

besplatnoj pravnoj pomoći

prepoznate su kao „privilego-

vani korisnici“.

- To znači da im se besplatna

pravna pomoć pruža bez pro-

vjere imovinskog stanja. Od

2014. do 2017. odobreno je 88

zahtjeva za besplatnu pravnu

pomoć–naglasilajeBandovići

dodala da je GREVIO ocijenio

u izvještajuda je tonedovoljan

broj i da se u ovom segmentu

mora više raditi.

Sud za prekršaje u Podgorici

izdao je, kako je kazala, u 2014.

godini 46 zabrana uznemira-

vanja i uhođenja, 2015. izreče-

ne su 24, a 2016. izdali su 48

zabrana.

-Mjeraudaljenjaizstananare-

đena je u 2014. u 25 slučajeva,

godinu kasnije bilo ih je 27, a

2016. ova mjera izrečena je 22

puta – navela je, između osta-

log, Bandović.

HELP nacionalni mentor i za-

mjenik ombudsmana Siniša

Bjeković rekao je da postoji re-

lativno dobra zakonska podlo-

ga, kroz Krivični zakonik, pre-

kršajnozakonodavstvoiZakon

o zaštiti od nasilja u porodici,

koji pokazuje da bi trebalo da

imamo uspješan model za za-

štitužrtavaodnasiljauporodi-

ci.

- U stvarnosti, čini mi se, deša-

va se suprotno, a razlog jeneja-

sna linija između krivičnog

djelaiprekršaja,kojanijesamo

materijalno-pravne prirode –

smatraBjeković.

Prema njegovom mišljenju,

treba obazrivo izricati i zaštit-

ne mjere, kao što su zabrana

prilaska i udaljenja iz stana, jer

u tom pogledu zna dolaziti do

problema. Bjeković je naveo

primjer izricanja naredbe za-

braneprilaskazapočiniocana-

silja koji je živio na prvom

spratu kuće, dok je žrtva bila

nastanjena uprizemlju.

-Otakvimsituacijama semora

više voditi računa – naglasio je

Bjeković.

Ambasador Evropske unije u

našoj državiAivoOrav rekao je

da primjena Istanbulske kon-

vencije, kojom su predviđeni

sprečavanje i borba protiv na-

silja nad ženama i porodičnog

nasilja, sporo napreduje, a in-

stitucijesumalonapredovaleu

povećanju senzitivnosti za ta

pitanja. Sistematke promjene,

prema njegovim riječima, do-

lazesamosaadekvatnimodgo-

voromkrivičnog sistema.

- Zbog toga što nije adekvatan

odgovor sudstva, uključujući

neadekvatnu pravnu pomoć,

čini žrtve nasilja obeshrabre-

nim da prijavljuju nasilje i do-

vodi ih u situaciju koja je poni-

žavajuća za njihovo ljudsko

dostojanstvo i koja ugrožava

njihovo zdravlje i rizikuje nji-

hove živote –upozorio jeOrav.

Predsjednica Vrhovnog suda

VesnaMedenicanavela jeda je

u 2014. u strukturi izrečenih

osuđujućihosudakaznazatvo-

ra izrečena samo u 27 odsto ta-

kvih predmeta, dok je u 2017.

godini broj izrečenih kazni za-

tvora porastao za 50odsto.

- Ovako orjentisana kaznena

politika sudova jasno ukazuje

na opredijeljenost sudstva da

kazne koje se izriču počinioci-

ma ovih krivičnih djela budu

srazmjerne njihovoj težini –

smatraMedenica.

Šefica programske kancelarije

Savjeta Evrope u Podgorici

Angela Longo kazala je da je

nasiljenadženama, uključuju-

ćiporodičnonasilje,prisutnou

svimdržavamnačlanicamaSa-

vjetaEvrope.

- To nije samo izazov za Crnu

Goru, već za sve druge države –

naglasila je ona.

J.BEHAROVIĆ

Zakonska osnova za realizaciju Istanbulske konvencije dobra

Za tri godine4.385

prekršajnihpredmeta

zanasiljeuporodici

U 2014. godini u strukturi izrečenih

osuđujućih osuda kazna zatvora izrečena

je samo u 27 odsto takvih predmeta, dok je

u 2017. godini broj izrečenih kazni zatvora

porastao za 50 odsto, navela je predsjednica

Vrhovnog suda VesnaMedenica

DrAlmaDreševićvraća seuordinaciju

PODGORICA

Dr Alma Drešević, koja

je bila na funkciji generalne direktorke

Direktorata za zdravstvenu zaštitu,

nastaviće da radi kao izabrana pedi-

jatrica, saopšteno je iz Ministarstva

zdravlja.

Kako je u saopštenju napisala Drešević,

prevagnula je želja da radi kao pedija-

trica.

- Odlučila samda nastavim angažman

na mjestu izabranog pedijatra. Preuze-

la sam funkciju generalnog direktora

Direktorata za zdravstvenu zaštitu sa

velikim entuzijazmom i sa željomda se

zdravstvena zaštita naših građana una-

prijedi. U periodu od imenovanja,

svakom radnom zadatku sampri-

stupila posvećeno i profesionalno i

ostvarila značajne rezultate. Među-

tim, želja da nastavimda se bavim

svojimposlompedijatra je jača

od želje da radimu državnoj

upravi, te samodlučila da svoj

dalji radni angažman nastavim

na mjestu izabranog pedija-

tra i da u kontaktu sa dje-

com, iskustvo stečeno u

državnoj upravi preto-

čimu praksu - napisala

je Drešević.

R. D.

m

AlmaDrešević

Predsjednica Suda za

prekšaje u Podgorici Nada

Bjeković kazala je da već

nekoliko godina insistiraju da

se izmijeni kaznena politika,

odnosno izmjena Zakona o

zaštiti od nasilja u porodici,

zbog toga što nije predviđena

kazna „od – do“, nego je kon-

kretno za član 36 tog zakona

predviđena kazna u iksnom

iznosu od 150 eura.

- Tu sudija nema mnogo da

razmišlja, to je jedina kazna.

Ta odredba pod hitnomora

da se mijenja, jer ne mogu

svi dobiti zatvorsku kaznu,

pa se pribjegava ovoj jedinoj

mogućoj – rekla je Bjeković.

Ona je dodala da bi ovim

zakonomuvela i odredbu

kojom se izjava žrtve data

pred policijom ili tužiocem

uzima kao dokaz.

- Žene poslije izvjesnog

vremena koriste zakonsko

pravo da ne svjedoče, pod

pritiskom ili zbogmirenja

sa partnerom – objasnila je

Bjeković.

Svi predmeti u ovoj oblasti,

prema njenim riječima, treba-

lo bi da budu hitne prirode.

Bjeković:

Potrebneizmjenezakona

ZAŠTITAODNASILNIKANAPRVOM

MJESTU:

Saokruglog stola

PODGORICA

Šef isposta-

ve graničnepolicijeAero-

dromTivatZoranStano-

vić, otacArsenija

Stanovića (21) zakojimse

većpeti dan traga zbogubi-

stvaukrajinskedržavljan-

keAnastasijeLašmanove

(32), smijenjen je juče - po-

tvrđeno jePobjedi izUpra-

vepolicije.

Kako nam je nezvanično sa-

opšteno, Zoran Stanović

smijenjen je odlukomv.d. di-

rektora Uprave policije Ve-

skaDamjanovića.

POTRAGA

Uprava policije se ovim po-

vodomnije zvanično oglaša-

vala, tako da nije poznato da

li je ovakva odluka uslijedila

jer postoji sumnja da je otac

pomogao sinu da izbjegne

hapšenje ili zbog nesaradnje

sa kolegama ukorist sina.

MjestoZoranaStanovićapo-

krivaćeDanilo Ivanović.

Ono što je izvjesno je da je

smjenauslijedilanakonštoje

policija juče pretresla kuću

Stanovića u zetskom selu Bi-

jelo Polje i stan u Budvi. Ta-

mo nijesu pronašli Arsenija

Stanovića.

Jučerašnja potraga nije dala

rezultate, a kako vrijeme od-

miče, istražitelji ne isključu-

ju mogućnost da je Stanović

napustio Crnu Goru odmah

nakon zločina.

KakojePobjedaranijepisala,

inspektori su još prvog dana

posumnjali da iza ubistva

Lašmanoveunjenomstanuu

Dobroti stoji Arsenije Stano-

Četvrti dan nakon ubistva Anas

SmijenjenZora

zanjegovimsin

PODGORICA

Protivpri-

vrednogdruštvaFundament

mont d.o.o. Budva iMilošaLa-

zovića, izvršnogdirektorau

tompreduzeću, podnijeta je

krivičnaprijava zbog sumnje

da suutajili poreze i doprino-

seodoko200.000eura.

Kako jesaopšteno izUpravepo-

licije, sumnja se da jeMiloš La-

zović ovokrivičnodjelopočinio

na način što je, u namjeri da

izbjegne plaćanje poreza, do-

prinosa i drugih propisanih

dažbina, dao lažne podatke o

zakonito stečenimprihodima.

- Kontrolom poslovanja ovog

pravnog lica, službenici Sektora

kriminalističke policije su pro-

vjeravali pribavljanje boraviš-

nih dozvola radi zaposlenja i

konstatovali da je privredno

društvo Fundament mont d.o.o.

Budva na obavezno osiguranje

prijavilo samo jednog zaposle-

nog i to direktora društvaMilo-

ša Lazovića. Njemu nikada nije

prijavljena isplata zarade niti je

po tom osnovu izvršena uplata

pripadajućihporezaidoprinosa

– saopštili su iz policije.

Izpolicije supodsjetili da je tre-

nutno na snazi akcija ,,Radne

dozvole“, koja je započeta na

osnovuoperativnih saznanjada

višepravnih licasapodručjaCr-

ne Gore prilikom zapošljavanja

osoba iz inostranstva, pretežno

iz zemalja okruženja, ne evi-

dentira i ne prijavljuje nadlež-

nimporeskimorganima ugovo-

re o zaključenim radnim

angažmanima nerezidentne

radne snage.

- Na taj način je u periodu od

2015. do 2017. godine budžetu

Crne Gore pričinjena šteta u vi-

šemilionskom iznosu. U sklopu

ove akcije do sada je podnijeto

sedam krivičnih prijava protiv

devet fizičkih i devet pravnih li-

ca zbog sumnje da su počinili

krivična djela utaja poreza i do-

prinosa u najmanjem iznosu od

700.000 eura - istakli su iz poli-

cije.

M.L.

Prijava protiv privrednog društva Fundament mont d.o.o. i direktora te rme

Osumnjičeni da suutajili oko

200.000euraporeza i doprinosa

PODGORICA

– Policija je u Podgorici rasvijetlila

sedam krivičnih djela iz oblasti imovinskih delikata.

Kako su saopštili iz Uprave policije, zbog razbojništva

su uhapšeni Podgoričani R. K. (29) i M. K. (25) koji se

sumnjiče da su 8. maja napali Ž. K. (56) iz Bosne i Her-

cegovine. Nanijeli sumu više povreda po glavi i tijelu i

ukrali 20 eura i lični dokument.

Oni su uhapšeni 13. maja. Cetinjanin F. R. (33) je

osumnjičen za dvije krađe i to umarketu ,,Ogmi“ na

Bulevaru Ivana Crnojevića i u pekari „Tri princa“ na

Cetinjskomputu.

- On je, kako se sumnja, iz marketa „Ogmi“, koristeći

nepažnju zaposlene iz ioke ukrao 160 eura, dok je

iz pekare „Mali princ“, na isti način iz kase ukrao 326

eura.

Iz policije je saopšteno i da je uhapšen O. B. (21) sa

Kosova, nastanjen u Podgorici, za kojeg se sumnja

da je 1. maja u Ulici Radosava Burića od R. L. istrgao i

ukrao torbu i otrčao prema Ulici 27. marta gdje ga je

zadržao Ž. R. Torba je vraćena R. L. Lj. N. (60) je osum-

njičena da je iz marketa ,,Naš diskont“ u Ulici 4. jula

probala da iznese prehrambene artikle i kozmetiku,

ali je obezbjeđenje u tome spriječilo. Krivična prijava

je podnijeta i protiv državljanina Italije S. A. (19), nasta-

njenog u Podgorici, za kojeg se sumnja da je u noći

između 5. i 6. maja ispred porodične kuće S. U. ukrao

motor ,,tomos“ bez tablica i sa prikolicom, vozio se do

Golubovaca, a zatim se vratio u naselje Stari aerodrom

gdje je ostavio ukradeni motor. M. B. (38) iz Podgorice

se sumnjiči da je pokušao da pokrade M. S. tako što je

14. maja prišao teretnom vozilu koje je bilo otključano,

otvorio vrata suvozača i premetao lične stvari vozača.

Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden tužiocu.

C.H.

Rasvijetljeno sedamkrađa i razbojništava

Pljačkali građane,markete, pekare…

Arsenije i Zoran Stanović

ILUSTRACIJA