Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Srijeda, 16. maj 2018.

Društvo

PODGORICA

–VladaCrne

Goreobavijestila jeombud-

smanaŠućkaBakovićada će

pitanjeorganizacijeobra-

zovnihprogramauvjerskim

školamana cjelovit način

urediti posebnimpropisom,

odnosnozakonomo slobodi

vjeroispovijesti, koji ćebiti

utvrđendokraja godine, sa-

znajePobjeda.

Ombudsman je zatražio od

Vlade da ga obavijesti koje ak-

tivnostićepreduzetinaosnovu

preporuka da treba da uredi

djelovanjevjerskihzajednicau

obrazovanju.

- Rečeno je da će ovo pitanje

riješiti posebnim propisom,

odnosno zakonom o slobodi

vjeroispovijesti. Zaštitnik će

svakako pratiti dalja postupa-

nja u vezi sa ovimpredmetom

– rekli su iz kancelarije om-

budsmana za naš list.

Ombudsman je sredinom fe-

bruara, po sopstvenoj inicija-

tivi, formirao predmet i otvo-

rio istragu, kako bi provjerio

radvjerskihškolauRožajama,

nakon što su mediji objeloda-

nili da tamo postoje sporne

škole koje nesmetano djeluju,

a to je potvrdio i reis Islamske

zajednice u Crnoj Gori Rifat

Fejzić koji je tražio i reakciju

nadležnih. Kada je zaštitnik

ljudskih prava i sloboda usta-

noviodajeevidentnodazarad

Srednje vjerske škole Ženska

medresa,kojajeisturenoodje-

ljenje ,,Gazi Isa Begove me-

drese“ iz Novog Pazara i vjer-

ske predškolske ustanove

,,Reuda“uRožajamaneposto-

ji pravni osnov, izradio je pre-

poruke za Vladu da poboljša

stanje uovoj oblasti.

U predmetu koji se tiče djelo-

vanja vjerskih škola ustanov-

ljenoje,takođe,dajepostojeće

stanjeuovoj oblasti društveno

neprihvatljivo, neodrživo i da

predstavlja razlog za ozbiljnu

zabrinutost.

Kako je ustanovljeno, nepo-

stojanje adekvatnih zakon-

skih normi kojima bi se na

sveobuhvatan način, u duhu

izmijenjenih društvenih

okolnosti, uredilo djelovanje

vjerskih zajednica u oblasti

obrazovanja, kao i različiti

pristupi u tumačenju i pri-

mjeni zastarjelih propisa,

izazivajunizštetnihposljedi-

ca.

- Postojeće normativno i fak-

tičko stanje dovodi u pitanje

ostvarivanje javnog interesa u

oblasti obrazovanja – istaknu-

to je tada, između ostalog, u

mišljenju.

N.Đ.

PODGORICA

– Islamski sve-

timjesecRamazanpočeo je

danas, a reisRifat Fejzićpo-

ručio jevjernicimada je čo-

vjek stvorendapozivana

pravdu jednakuza sve i da se

zanjubori, „dapozivamona

dobro i odvraćamoodzla“.

Vjernici Ramazan provode u

postu,molitvi i praštanju, poči-

nje u zoru i traje čitav dan do

zalaska sunca, kada se pripre-

ma iftar, nakon čega su jelo i pi-

će dopušteni tokomcijele noći,

podsjećaAnadolija.

Nakon ramazanskog posta, 15.

juna, nastupa trodnevni Rama-

zanski bajram.

Reis Rifat Fejzić poručio je da

Ramazan stiže kao „nova prili-

ka Božije milosti umornoj sa-

vjesti čovjekovoj“.

- A da je samo teret Palestine

nad njom, pogrbljena bi tresla

pred Stvoriteljom Adema,

(Adama) i Sudnjega dana. Ali

oholost i samoljublje nijesu ni-

kad znali za Boga i pravdu, niti

zamir i slobodu. Njihove lance

kidali su jednako iMusa, (Moj-

sije), i Isa, (Isus), iMuhammed,

neka jemir Božiji sa njima. Ra-

mazan nas na to podsjeća –

istakao jeFejzić.

Podsjetio je da nakon dnevnog

posta dolazi iftar, a nakon Ra-

mazanaBajram.

- Post je najkraći put do Alaho-

ve milosti i neposredan odziv

vjernika svome Stvoritelju. On

je najsigurniji način za naše

pročišćenje, zdravu percepciju

svijeta oko nas i naše uloge u

njemu.Stvorenismodapoziva-

mo na pravdu jednaku za sve i

da se za nju borimo, da poziva-

mo na dobro i odvraćamo od

zla. Neka nas Ramazan ojača u

tome. Neka Stvoritelj bude uz

nas i sve pravedne ljude. Neka

našadjelabuduodkoristinama

samima, našoj užoj i široj za-

jednici i cijelome ummetu. Ne-

ka se blagost Ramazana ogleda

unamakroz solidarnost, umje-

renost, lijepuriječ i pažnjupre-

ma svima – poručio je reis Fej-

zić.

Ministarza ljudska imanjinska

prava Mehmed Zenka poželio

je srećan početak devetogmje-

seca hidžretskog kalendara –

Ramazana reisu Rifatu Fejziću

i svim vjerskim službenicima

IslamskezajedniceuCrnojGo-

ri, kao i svim građanima i gra-

đankama islamskevjeroispovi-

jesti.

-Želimdaovaj svetimjesecdo-

nese spokoj, radost i snagukoja

ćeojačativašeporodiceipruži-

ti vamnapredak - rekao je on.

I ministar kulture Aleksandar

Bogdanović čestitao je početak

mjeseca Ramazana, ističući da

uznačenju i simboliciRamaza-

na možemo naći smjernice ka-

ko za naše današnje izazove ta-

ko i za one koje donosi

budućnost.

R.D.

PODGORICA

– KadaCrna

GorauđeuEvropskuuniju,

sistemsocijalne sigurnosti

morabiti pripremljenza

efikasnuprimjenu, štozna-

či da će i strancimamorati

dabudeomogućenodapri-

likomzapošljavanja imaju

pravonapenzijskoosigura-

nje, zdravstveno, kao i be-

nefite zaporodicu.

Zadatak da uredi ovu oblast

dobilo je Ministarstvo rada i

socijalnog staranja i taj resor

glavni je korisnik projekta

,,KaEUpravilimaokoordina-

ciji sistemasocijalnesigurno-

sti“, vrijednosti 378.500 eura.

Uposaoćebiti uključeni iMi-

nistarstvo zdravlja, Fond za

penzijsko i invalidsko osigu-

ranje, Fond za zdravstveno

osiguranje, Zavod za zapo-

šljavanje i centri za socijalni

rad.

- Najvidljivija sloboda građa-

naEUjemogućnost da se slo-

bodno kreću i rade u okviru

EU i kojoj se najviše pažnje

posvećuje. Sloboda kretanja

radnika se nalazi u članu 45

Povelje o osnivanju EU i od-

nosi se na zabranu diskrimi-

nacije u smisluzapošljavanja,

isplaćivanja naknada i drugih

aspekata rada i zapošljavanja.

Najnoviji podaci pokazuju da

višeod11milionagrađanaEU

boraviuzemlji članicikojani-

je njihova zemlja porijekla –

rekao je šef sektora za sarad-

nju Delegacije EU u Crnoj

goriHermanSpitz.

Istakao jedapokušavajuda iz-

grade jedno okruženje koje

podržavamobilnostzbogčega

je, kako je pojasnio, između

ostalog, uvedena evropska

karticazazdravstvenuzaštitu,

kako bi se takvi troškovi mogli

nadoknaditi dok građanin bo-

ravi udrugoj zemlji članici.

-EUjeangažovalaeksperte iz

Bugarske i Hrvatske koji će

pružiti tehničku pomoć u

pravcu jačanja institucional-

nihiadministrativnihkapaci-

teta nadležnih organa kako bi

djelotvoreno koordinirali še-

mama socijalne sigurnosti –

rekao je on.

Ministar rada i socijalnog sta-

ranja Kemal Purišić kazao je

dakoordinacijasistemimaso-

cijalne sigurnosti ima cilj da

očuva sva prava socijalne si-

gurnosti za radnike migrante

i članove njihovih porodica,

kojaonimoguostvarititokom

zapošljavanja ili boravka u

drugoj državi EU, čak i nakon

napuštanja tržišta rada.

Direktorica Direktorata za

evropske integracije, progra-

miranje i implementaciju EU

fondova i pregovaračica za

Poglavlje 2 (sloboda kretanja

radnika) Ljiljana Simović ka-

zalajedajeplaniranoiuvođe-

nje evropske zdravstvene

kartice.

N.Đ.

PODGORICA

-Ukreiranju svih sektorskihpolitika tema

porodicemorabiti prioritet, poručeno je sa jučerašnje sjed-

niceOdbora za rodnuravnopravnost.

Ovo skupštinsko tijelo obilježilo jeMeđunarodni dan porodice,

podsjećajući daposljednji podaciZavodaza statistikupokazuju

da je u 2016. sklopljeno 3.178 brakova, a razvedena su 703, što je

najviše u posljednjih deset godina. Ukazano je na tendenciju

pada stopenataliteta i fertiliteta, koji uvrijednosti od 1,7ne obe-

zbjeđuje ni prostu reprodukciju.

-Podacipokazujudaje2016.na100djevojčicarođeno103dječaka.

Radi poređenja, 1961. je rođeno na 100 djevojčica 109 dječaka. U

desetogodišnjemperiodu najviše dječaka u odnosu na djevojčice

je rođeno 2009. kada je ovaj odnos iznosio 113 dječaka na 100dje-

vojčica -navedeno jeusaopštenju.Ukupanbroj porodicauCrnoj

Gori premapopisu iz2011. iznosio je 167.177, anajviše ih jebilou

Podgoriciito50.024,štočini30odstoodukupnogbrojauzemlji.

Prosječanbroj članova uporodici je 3,3.

N.Đ.

pravne službe RTCG

irati

are

CGO

dostupni na transparentan i

cjelovit način“. U tom članu

navedeno je da podaci, infor-

macije i dokumentacijadoko-

jih bi ugovorne strane došle

„pri izvršenju poslova po

ovom ugovoru predstavljaju

poslovnutajnu,paseobavezu-

ju da će podatke čuvati i neće

ih ni na koji način učiniti do-

stupnima trećim licima, oba-

vezujući na istuposebno svoje

zaposlene koji će raditi na iz-

vršavanjuovog ugovora“.

IMilan Radović je saglasan sa

ocjenomdapozakonu i praksi

sve treba biti javno i dostupno

građanima.

- Ne vidim razloga da se bilo

šta krije od građana, ali sače-

kaćusjednicudaterazlogeču-

jemoodmenadžmenta- rekao

je on.

Predsjednik Savjeta Ivan Jo-

vetić kazao je da je u ponedje-

ljak, poslije radnog vremena,

dobio mejl sa aneksom 2 i da

još nije detaljno pročitao do-

kument. Dodao je da će se Sa-

vjet prema ovom dokumentu

jasno odrediti na sljedećoj

sjednici.

Jedna od najvažnijih izmjena

u aneksu 2 odnosi se na člano-

ve 3 i 4 Ugovora, a kojima je

ranijebiloomogućenoCGO-u

neprimjerno miješanje u ure-

đivačke odluke Javnog servisa

u emi s i j ama „Rep l i ka“ ,

„Okvir“ i „TVmagazin“.

K. JANKOVIĆ

Pravna

služba

AEM-a

analizira

dokument

Direktor Agencije za

elektronske medije Abaz

Dža ić nije želio juče da

komentariše aneks 2, dok

ga detaljno ne izanalizira.

- Pravna služba Agencije

analizira navedeni aneks.

Vjerujemo da je naprav-

ljen u skladu sa prepo-

rukama AEM-a i da su

revidirane odredbe koje

su se mogle protumačiti

kao neprimjerenomiješa-

nje u rad RTCG i ugroža-

vanje njene nezavisnosti

i samostalnosti. U skladu

sa praksomAEM-a, da

svoje stavove i aktivnosti

blagovremeno, transpa-

rentno predstavi javnosti,

konačan stav po ovom

pitanjumedijima će biti

dostupan na našem

sajtu - kazao je Dža ić za

Pobjedu.

Nakon urgencije Vlada odgovorila ombudsmanu Šućku Bakoviću

Pitanjevjerskihškola

bićeuređenozakonom

ŠućkoBaković

Ramazanska poruka reisa Rifata Fejzića

Nova prilika Božije

milosti umornoj

savjesti čovjekovoj

Rifat Fejzić

Pripreme za primjenu sistema socijalne sigurnosti za radnikemigrante iz EU

Uvodimoevropsku

zdravstvenukarticu

Sakonferencije

MilanRadović

Odbor za rodnu ravnopravnost

Problempad

stope nataliteta