Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Srijeda, 16. maj 2018.

Društvo

NIKŠIĆ

–Crnogorski po-

kret procesuiraće inicija-

tivuza izradudokumenta

kojimbi sedefinisale sve

štetekoje jeCrnaGora

pretrpjelanakon 1918. go-

dine, uključujući direktne

štete i posrednekoje su

imale zaposljedicueko-

nomskozaostajanjenaše

zemlje, naosnovukojegbi

se ispostavioodštetni za-

htjevkoji bi bioupućen

sviminstitucijamadržave

Srbije, kao i institucijama

državeCrneGore.

Ova i još nekoliko inicijativa

predstavljenesuuponedjeljak

večena skupukoji jeCrnogor-

ski pokret organizovao u Nik-

šiću i sa kojeg je poručeno da

se Crna Gora mora posvetiti

identitetskimpitanjima.

Predstavljena je i inicijativa za

donošenje zakona kojimbi bi-

lozabranjeno„slavljenjeiveli-

čanje tzv. Podgoričke skupšti-

ne i nasilne aneksije Crne

Gore 1918, kao i svih drugih

datuma i događaja iz crnogor-

ske prošlosti i lica povezanih

sa njima, za koje se vezuje

slom državne nezavisnosti i

saradnja sa okupatorima“.

Crnogorski pokret iniciraće i

hitno stavljanje u proceduru

zakona o slobodi vjeroispovi-

jesti, nedirajući, kakosenavo-

di, u ključne članove koji se

bave vlasničkim odnosima i

ulogomimjestomvjerskihza-

jednica u crnogorskom druš-

tvu.

Ova organizacija pokrenuće i

postupak za povratak zemnih

ostataka članova porodice Pe-

trovićNjegoš uCrnuGoru.

- Posebno u kontekstu da

grobnommjestu u Beču, đe je

sahranjen princ Mirko Petro-

vić, prijeti preoravanje zbog

neizvršenihobaveza, kao i ini-

cijativa da se odredi mjesto u

Podgorici za aleju velikana, u

kojojbi sesahranjivaleznačaj-

ne ličnosti CrneGore–navodi

se uovoj inicijativi.

Crnogorski pokret pozvao je

svoje članove i simpatizere,

kaoiostalegrađaneCrneGore

i iz rasijanja da pomognu pri-

kupljanje novca za gradnju

spomenika zahvalnosti crno-

gorskim komitima, palim za

čast, pravo i sloboduCrneGo-

re, za koji su dobijeni svi for-

malni uslovi, a u organizaciji

UBNOR-aNikšić.

-NemapotrebedaCrnaGora i

Crnogorci, gledajući geograf-

ski po broju stanovnika, po

brojugovornikajezikauodno-

sune veće jezike i kulture, ima

bilo kakav kompleks. „Malo

rukahmalena i snaga“ ali naj-

veći, odsudni momenti deša-

vali susenanašimprostorima,

pošto suCrnogorci, takvi koli-

ki su i kakvi su, stvarali svoj

univerzalni, slobodarski, he-

rojski, kulturološki i moralni

etno - kazala je doc. dr Jasmi-

na Nikčević na tribini uNikši-

ću, uponedjeljak veče.

Poručila je da ne smijemo da

ostanemo bez identiteta.

-Velikinarodimorajunadrasti

hegemonističke komplekse, a

mali, iako samo po broju sta-

novnika, provincijalne, jer se

samo na matricu pomiješane

palanačke i svetosavske mito-

logije i imperijalnog klerofa-

šizma kalemi vidik koji nema

vezu sa stvarnim istorijskim

tokom– rekla je ona i poručila

da ne treba ćutati.

Okretanje glave od problema,

kako je rekla, vodi iz inostran-

stva kontrolisanom, a i od zla

domaćeg potpomognutom,

razbijanju zemlje.

Ocijenila jeda jeosvješćivanje

mladih prioritetno pitanje, te

da se ne može ulaziti u drugu

deceniju od povratka nezavi-

nosti bez rješenih identitet-

skihpitanja.

Prema mišljenju prof. dr Mi-

hailaBurića, najvažnije jebor-

bu za ostvarenje identitetskih

prava graditi na pomirenju, ali

ne dovodeći upitanje crkvenu

imovinu, jer je Crna Gora na-

stala kao teokratska država

kada je mitropolit, istovreme-

no, bio i gospodar, pa je imovi-

na bila državna.

- To je, valjda, jasno svakom

pravniku i crkvenjaku, a svako

drugo tumačenje je tendenci-

ozno imaliciozno–naglasio je

on.

Burić jepodsjetio i da suKara-

đorđevići 1918. godinesprove-

li uništenje Crne Gore i orga-

nizovali ubistvo oko 5.000

komita i raselili oko 25.000

crnogorskihkomita.

- A danas traže povratak imo-

vine. Logično je da se imovina

zavede na ime Crne Gore u

obimu iz vremena međuna-

rodno priznate Kraljevine Cr-

ne Gore i njene crkve i da se

utvrdinačinobezbjeđenjarat-

ne reparacije koja pripada Cr-

nojGori, zbogPrvog svjetskog

rata –poručio je on.

Na skupu su govorili i Slobo-

dan Jovanović, Milan Korać,

Slobodan Mirjačić i Marko

Vujačić, a čula se i pjesma Ko-

mnena Bulatovića „Lament

nadCrnomGorom“.

Ra. P.

PODGORICA

–ČlanSavjeta

RadioTelevizijeCrneGore

MimoDraškovićnanared-

noj sjednici tog tijela tražiće

kontrolno saslušanje zapo-

slenihupravnoj službi Jav-

nog servisakoji su, kako je

kazaozaPobjedu, napravili

skandalozanugovor između

Centra za građanskoobra-

zovanje i Javnog servisa.

Komentarišući aneks 2 ovog

dokumenta, on je ocijenio da

je ova dopuna ugovora samo

priznanje menadžmenta da je

CGO uticao na njihovu uređi-

vačkupolitiku.

TEHNIČKAPODRŠKA

Aneks 2 urađen je nakon što je

Pobjedaobjavilaugovor,kojim

je menadžment Javnog servi-

sa omogućio CGO-u direktno

miješanjeu sadržaj tri emisije,

odnosnodaoimmogućnostda

određuju štomože biti emito-

vanounjima i kojegostemogu

dovoditi.

Zbog ugovora je reagovala i

Agencijazaelektronskemedi-

je koja je dala preporuke

RTCG-uospornimčlanovima

dokumenta. Aneksom2, ukoji

je Pobjeda imala uvid, značaj-

no je izmijenjen osnovni do-

kument i sada je uloga CGO-a

u projektu koji finansiraDele-

gacija EU u Podgorici samo

„tehnička podrška“, iako nije

pojašnjeno što ona podrazu-

mijeva.

To je nejasno i članu Savjeta

RTCGMimu Draškoviću koji

smatra da „takozvanim anek-

som 2 menadžment Javnog

servisa pokušava ‘ispeglati’

štetuponezavisnostuređivač-

ke politike koju je proizveo

Ugovor saCGO.

- U prilog ovoj tezi ide i činje-

nica da se ovim takozvanim

aneksom, CGO-u oduzima

pravodadajuodobrenjauvezi

sa organizacijom, produkci-

jom i emitovanjem emisija, i

sada se oni pojavljuju u ulozi

„tehničke podrške“. Pored

iskazanesamouvjerenostime-

nadžmentaRTCGdaćeSavjet

čimdobije ovaj dokument sta-

viti i paraf na njega, bilo je ne-

ophodno da se istom tom Sa-

vjetu, ali i građanima Crne

Gore precizira što konkretno

ta „tehnička podrška“ suštin-

ski podrazumijeva. Takozva-

nim aneksom 2 menadžment

Javnog servisa samo je pri-

znao da urednici i novinari ni-

jesubili stvarni autori sponzo-

risanih emisija i priloga. Neću

podržati ovaj izmijenjeni ugo-

vor, jer cijenimda je takozvani

aneks 2 još skandalozniji od

prvobitnog teksta Ugovora i

tražiću kontrolno saslušanje

pravne službe, koja je ovakav

ugovor dala na potpisivanje

generalnoj direktorici - poru-

čio jeDrašković.

NjegovkolegaizSavjetaMilan

Radović saglasan je da bi na

narednoj sjednici ovog tijela

trebalo detaljnije govoriti o

aneksu2.

NOVAC

On jePobjedi jučekazaodani-

je stigao da analizira doku-

ment, ali da je nakon prvog či-

tanja vidio da je značajno

izmijenjen u smislu da se

CGO-u onemogućava uticaj

na Javni servis.

- Za nekoliko stavova novog

aneksa biće potrebna dodatna

analiza i objašnjenje koje će-

mo, nadamse, dobitinanared-

noj sjednici.Moramponoviti i

da bi Savjet mogao da donese

konačnuodlukuzasnovanuna

svimčinjenicama, potrebno je

dadobijemosvatraženadoku-

mentakao što suplanprojekta

i budžet, a koja nam menad-

žment ne dostavlja već duže

vrijeme - kazao jeRadović.

U aneksu 2 tehnički je izmije-

njendiokoji seodnosinazara-

de novinara (tačka 12, član 3)

ali će CGO i dalje isplaćivati

honorare urednicima i novi-

narima.

Prije nego što je javnost imala

priliku da pročita što u prvo-

bitnom tekstu ugovora piše,

Radović je na sjednici Savjeta

upozorio na to da novinare

Javnogservisanesmijedapla-

ća nevladina organizacija i da

je to nedopustivo. Pri ovom

stavu Radović i dalje čvrsto

stoji i ističe da će insistirati da

se o tome govori na sjednici

koja će biti održana krajem

mjeseca.

- Zalagaću se za izmjenu i tog

dijela, prvo suštinski da se ta

sredstva uplaćuju na račun

RTCG i da onda urednik i di-

rektoriodređujunovinarekoji

će dobiti nadoknade - rekao je

on.

Pošto jePobjedaobjavila spor-

ni dokument, Agencija za

elektronskemedije dala jemi-

šljenje i preporuke, pored

ostalog ukazujući i na to da je

sporaničlan6„jerpodacioza-

ključivanju i realizaciji ovakve

vrste ugovora treba da budu

PODGORICA

- Samoade-

kvatnimobrazovanjemmla-

dih ljudi Bošnjacimogu insta-

lirati jake temeljepotrebne za

daljuekspanziju, ali i za sušti

opstanak, poručio jepred-

sjednikBošnjačkogvijećau

CrnojGoriMirsadDžudžević.

On je juče u Podgorici, na okru-

glomstolu ,,Bošnjaci uobrazov-

nom sistemu Crne Gore - pred-

metni programi i sadržaji“

naglasio da je istorija pokazala

da ako „neko želi da uništi neki

narod, on posegne za uništava-

njem i potpunim oduzimanjem

obrazovanja koje taj narod ima

ili bimogao imati“.

- Takav epilog Bošnjaci jedno-

stavno ne smiju sebi dozvoliti -

poručio je Džudžević, dodajući

da nove generacije treba da ge-

reriraju i obrazuju kvalitetan

kadar koji je spreman povesti

bošnjački narod u preporod ka-

ko bi se ispravila stoljetna ne-

pravda.

Ocijenio je i da je natalitet

osnovni postulat razvoja jedne

nacije i da je uz obrazovanje,

formula opstanka i napretka na

ovimprostorima.

- Natalitet i univerzitet su ga-

rancija budućnosti Bošnjaka -

poručio jeDžudžević.

On je iskazao nezadovoljstvo

postojećim nastavnim progra-

mima.

ČlanNacionalnog savjetazaob-

razovanje SuljoMustafić nagla-

sio jeda sistemobrazovanjanije

dovoljno unaprijeđen u vital-

nim segmentima za manjinske

narode.

-Posvojojučinkovitostitarješe-

nja nijesu zadovoljila očekiva-

nja - kazao je on.

Mustafić smatra da je trebalo

definisati koncepciju, odnosno

vizije novog sistema obrazova-

nja.

DirektorZavodazaškolstvoRe-

šad Sijarić istakao je da treba

nastavitisaistraživanjemzastu-

pljenosti Bošnjaka u nastavnim

programima obrazovnog siste-

ma Crne Gore kada su u pitanju

predmeti od identitetskog sadr-

žaja.

- Vjerujemda ćemo donijeti za-

ključke koji će predstavljati

osnovu ka daljoj realizacji i jed-

nog zakonski utvrđenog prava -

rekao je Sijarić.

N.K.

PRIPREMILIPETINICIJATIVA:

Sa tribine

Crnogorski pokret organizovao tribinu u Nikšiću

Vrijemeda se riješe

identitetskapitanja

Član Savjeta RTCGMimo Drašković tražiće kontrolno saslušanj

Radovićće insis

na tomedanovi

nemožedapla

Okrugli sto o zastupljenosti Bošnjaka u obrazovnomsistemu

Obrazovanjemdo

očuvanjanacije

MimoDrašković

Da bi Savjet mogao da donese konačnu

odluku zasnovanu na svimčinjenicama,

potrebno je da dobijemo sva tražena

dokumenta kao što su plan projekta

i budžet, a koja nammenadžment ne

dostavlja već duže vrijeme – rekao je za

Pobjedu član SavjetaMilan Radović

Sa jučerašnjegokruglog stola