Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Srijeda, 16. maj 2018.

Ekonomija

BIJELOPOLJE

Ugovori o

izgradnji žičareodPodvrha

doĐalovićapećine, vrijedne

četirimiliona eura i šestosje-

danaCmiljači, naplanini

Bjelasici, vrijednogosammi-

liona eura, potpisani su juče

uBijelomPolju. Ugovor su

potpisali predstavnici itali-

janskekompanijeLeitner i

direktorDirekcije javnihra-

dovaAlmerKalač. Završetak

izgradnjeplaniran je zano-

vembarnaredne godine.

Premijer Duško Marković je

kazao da će ta impresivna in-

vesticija od 12 miliona eura

promijeniti Bijelo Polje i Crnu

Goru i istakao da ćeVlada ura-

diti sve da ugovori budu reali-

zovani u ugovorenim rokovi-

ma.

- U međuvremenu smo već

stvorili pretpostavke da radi-

mo na putu odBistrice doMa-

nastira Podvrh. Ugovoreni su

poslovi i radovi i izabran je

izvođač,aostalojejošdariješi-

mo nekoliko pitanja ekspro-

prijacije. Opština je potreban

novac prebacila na poseban

račun i vjerujem da možemo

za najviše dvadesetak dana

uvestiizvođačaradovauposao

– najavio je Marković i nagla-

sio da Vlada nastoji da ispuni

što obeća, pa će i žičare biti za-

vršene unarednihgodinu i po.

- Riječ je o najvrednijem pro-

jektukoji ćebiti realizovanna-

kon autoputa i koji je značajan

za više okolnih opština. Dio

projekta se uveliko realizuje,

urađen je dobar dio puta pre-

ma Bjelasici. Realno je očeki-

vati da već u 2020. godini Bje-

lasicu koristimo u ekonomske

i razvojne svrhe kako bi obez-

bijedili nova radna mjesta i

stvorili uslove da mladi ne od-

laze iz ovih krajeva, već da ov-

dje nađu svoju perspektivu i

mogućnosti za dobar život -

istakao je Marković i naglasio

da se već realizuju radovi na

putnom pravcu Ravna Rijeka

– Jasikovac –Cmiljača.

Ministar turizma Pavle Radu-

lović kazao je da je Leitner

proizvođač opreme i glavni

projektant sistema, ali da u

ugovoru učestvuje i više crno-

gorskih kompanija koje se ba-

ve i projektovanjem i izvođe-

njem, na čelu sa Novim

Volvoksom.

Direktor škole u Bistrici Će-

mal Zoronjić ocijenio je da

„potpisivanjemugovora za iz-

gradnju žičare premijer Mar-

ković ispisuje novu stranicu

istorije i mijenja ekonomsku i

sveukupnu slikuBistrice“.

-Žičara je srceobaprojekta či-

ja je realizacija već značajno

poodmakla, tako da očekuje-

mo da Đalovića pećina i plani-

na Bjelasica u potpunosti pro-

Potpisan ugovor o turističkoj valorizaciji lokaliteta u BijelomPolju

IzgradnjažičaranaCmiljači

i Đalovićapećini 12miliona

Vlada će učiniti sve da obje žičare

budu završene u ugovorenih godinu

i po jer će ova impresivna investicija

promijeniti Bijelo Polje i Crnu Goru,

obećao premijer DuškoMarković

Prva dionica autoputa biće

završena u 2019. godini,

a novac nije problem za

projekte koji otvaraju per-

spektivu Crnoj Gori, rekao

je Marković, odgovarajući

na pitanje novinara da li

će biti probijanja rokova i

budžeta za dionicu Smo-

kovac – Mateševo.

- Najveći građevinski

poduhvat u istoriji Crne

Gore, autoput Bar –Bolja-

re, odnosno dionica čija

je izgradnja u toku, biće

završena u predviđenom

roku. Ukoliko i bude nekih

odstupanja, koja se sada

ne mogu predvidjeti, ona

neće znatnije uticati na to

da ta dionica bude završe-

na 2019. godine - kazao je

Marković i naglasio da je

Vlada spremna da obezbi-

jedi i dodatna sredstva „jer

ne može da bude skupo

ništa što donosi prosperi-

tet i razvoj države“.

Prioritetna

dionicabiće

završena

2019.

mijene sliku Bijelog Polja

generisanjem novih radnih

mjesta i dinamiziranjem ra-

zvoja opštine - kazao je bjelo-

poljski gradonačelnik Petar

Smolović.

V.ŠB

. M.M.P.

ama zakona

i

Svi depoziti, ne računajući izuzet-

ke, isplaćuju se u eurima.

- Svi depoziti osim onih koji se is-

ključuju iz zaštite, položeni u bilo

kojoj valuti, isplaćuju se u eurima.

S timda se tavalutapreračunavau

euro po kursu Centralne banke

CrneGore, koji je važiona danna-

stanka „zaštićenog slučaja“ -

objašnjava on.

Zaštićenimdepozitimasenesma-

traju: ulozi pravnih lica koja se ba-

veposlovimaosiguranja i reosigu-

r a n j a , d r ž av n i h o r g a n a i

organizacija i organa i organizaci-

ja opštine, odnosno drugog oblika

lokalne samouprave, obaveznih

fondovazaobaveznozdravstveno,

penziono i socijalno osiguranje,

dobrovoljnih penzionih fondova,

investicionihfondova,drugihkre-

ditnih institucija, lizing, faktoring

i društava za otkup potraživanja,

mikrokreditnih finansijskih insti-

tucija, kreditno-garantnih fondo-

va, licakojadirektno ili indirektno

učestvuju sa 5odsto ili višeukapi-

talu ili glasačkim pravima u toj

kreditnoj instituciji...

Izmjenama zakona se mijenjaju i

određene stvari uFondu.

- Prijedlog je da Upravni odbor

Fonda imenuje predsjednik Crne

Gore. Predloženo je da Upravni

odbor ima pet članova umjesto do

sada tri. Članove Upravnog odbo-

ra imenuju se na prijedlog Cen-

tralne banke, Ministarstva finan-

sija,Privrednekomore,Udruženja

banaka i predsjednika Crne Gore.

Opremijama je rečeno da se raču-

naju na bazi rizika pojedine kre-

ditneisnstitucije-kažeMarković.

M.P.M.

Marković kaže da nema

naznaka da u nekoj od bana-

ka može doći do problema

da bi morao da reaguje Fond

za zaštitu depozita.

- Prema informacijama koji-

ma raspolažemo, nema boja-

zni od nastanka „zaštićenog

slučaja“ - kaže on.

Marković ističe da su stres

testovi predviđeni da se

rade najmanje jednomu tri

godine.

- Do sada smo odradili testo-

ve u pet banaka - dodaje on.

Bankestabilne

PODGORICA

Očigledna

pristrasnost dijelamedijau

odnosuna spor izmeđuM&V

kompani uvlasništvuVasilija

Miličkovića i Elektroprivre-

deneće i nemožeuticati na

donošenjaodluke, budući da

sud isključivopostupau skla-

du sa zakonom, anenaosn-

ovu interesakojunekaod

strana imau sporu, saopšte-

no je juče izkabineta

predsjednikaPrivrednog

sudaBlažaJovanića.

Elektroprivredaseprošlesed-

mice žalila na privremenu

mjeruPrivrednog suda kojom

im se zabranjuje kupovina ak-

cija Rudnika uglja, shodno

odluci o pokretanju postupka

dobrovoljne javne ponude za

preuzimanje te firme. Rješen-

je oprivremenojmjeri donije-

la je sutkinja Nataša Bošković

do okončanja spora u kojem

M&V kompani traži da se

poništi odluka skupštine ak-

cioanra EPCG o kupovini ak-

cijaRudnika uglja.

-Nijedan komentar u mediji-

ma nije zasnovan na pravno

relevantnim činjenicima, niti

se neko u izjavama pozvao na

zakonske norme kako bi pot-

krijepio svoje tvrdnje. Većina

komentara usmjerena je na

prejudiciranje odluke koja ni-

je donijeta, a koja se jednom

dijelu laičke javnosti, očigled-

no, ne bi dopala – kaže se u sa-

opštenju i dodajedasupojedi-

nimedijiišliikorakdalje,pasu

javnost o odluci i sastavu Vi-

jeća koje treba da odlučuje in-

formisali na osnovu njihovih

,,pouzdanih izvora“.

- Naravno, da takve netačne in-

formacije taj medij nije negi-

rao, niti je uputio izvinjenje su-

du, ni sudijama za koje se, kako

su naveli, trebali ,,sigurno“ da

postupaju – navodi se u saop-

štenju i ističe da se Privredni

sud u pogledu donošenja ove

odluke neće baviti ispunjavan-

jem želja, niti voditi računa o

posljedicama koje ta odluka

može da proizvede u socijal-

nom i ekonomskom ambijentu

države.

-Tonijeuopisunadležnostisu-

da. Sudćeukonkretnomsluča-

ju, kao i u svimpostupcima ove

vrste, striktno primjenivati Za-

kono izvršenju i obezbjeđenju,

odnosno osnovanost i zakoni-

tostdonijeteprivremenemjere

ispitati u skladu sa odredbama

ovogzakona.Sasvimjesigurno,

kao i za svaku odluku koja se

doneseodstranesuda,jednaod

stranaka biće nezadovoljna, a

što pretpostavljamo da će biti i

uovomslučaju–poručeno je iz

Jovanićevog kabineta.

S.P.

Predsjednik Privrednog suda poručio da neće podleći pritiskumedija

Ne sudenovinari, već sudije

NIKŠIĆ

Prosječan aprilski račun domaćinstava za električnu

energiju je 29 eura, saopšteno je iz Elektroprivrede.

Najmanje prosječne račune od 18,8 eura imaju domaćinstva na

Žabljaku, a najveće od 33,4 eura u Podgorici. Račun veći od 150

eura dobiće 0,54 odsto potrošača, a između 100 i 150 eura 1,14

odsto kupaca. Aprilske račune umanjene za iznos popusta za

redovne platiše dobiće 52 odsto domaćinstava, odnosno 179.384

kupaca.

Ra. P.

EPCG o potrošnji struje u domaćinstvima

Aprilski račun29eura

eodlukeda

obu interesa

va koji ukazuju se radi o

obavljanju profesionalne

djelatnosti, kojuzabranjuje

Zakon o Državnoj revizor-

skoj instituciji.

- Umjesto toga Agencija

eksplicitno tvrdi da se radi

o ,,naučnoj, nastavnoj,

umjetničkoj, sportskoj”

djelatnosti iz člana 9 Zako-

naosprečavanjukorupcije,

te da javni funkcioner ima

pravo da obavlja ove djelat-

nosti, ostvaruje prihode od

njih i da ih uredno prijavi.

Međutim, Agencija u utu-

ženoj odluci ne navodi ja-

sno o kojoj vrsti djelatnosti

je ovdje riječ, odnosno da li

djelatnost kojomse u Prvoj

banci bavio Jelić pripada

,,naučnoj, ,,nastavnoj,

umjetničkoj, sportskoj ili

kulturnoj“ djelatnosti - na-

vedeno je iz Instituta.

M.P.M.

BlažoJovanić

PredragMarković

MarkovićuBijelomPolju