Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Srijeda, 16. maj 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Vlada je juče

italijanskoj kompaniji A2A

uplatilaprvu tranšuod68,9

miliona eura i na taj način

otkupila 17,25miliona akcija

uElektroprivredi, saopšte-

no je izministarstava finan-

sija i ekonomije.

- Država na taj način sa 57,01

odsto vlasništva u Elektropri-

vredi dolazi na 70,16 odsto i

praktičnovraćavlasnički udio

nanivoprijedjelimičnepriva-

tizacije i dokapitalizacije iz

2009. godine - navodi se u sa-

opštenju.

OnisuobjasnilidajeMinistar-

stvo finansija, nakonšto jeMi-

nistarstvo ekonomije poslalo

nalog, u skladu sa Zakonom o

rebalansubudžeta, uplatiopr-

vu tranšu, zakoju je rok, shod-

no ugovoru o izvršenju put

opcije, isticaodanas.

- Osnovnom varijantom ugo-

vora predviđeno je da država

drugo sticanje akcija obavi u

maju naredne godine za iznos

od39,9milionaza8,83miliona

akcija. Preostale akcije, kroz

dvije tranše, u julu ove i istom

mjesecunarednegodine, steći

će sama EPCG kroz mehani-

zam sticanja sopstvenih akci-

ja, u skladu sa Zakonomo pri-

vrednimdruštvima - objasnili

su izministarstava.

Ukupan iznos za koji će drža-

va otkupiti akcije od italijan-

ske kompanije A2A diskonto-

van je sa 250miliona na 230,6

miliona eura, po diskontnoj

stopi koja odgovara parame-

trima zaduženja države sa od-

govarajućimrokomdospjeća.

- Akcionarskim ugovorom iz-

međuCrneGoreiA2Aiz2016.

godine dvije strane su, kao ak-

cionari EPCG, regulisali pita-

njauvezi saupravljanjemtom

kompanijom, kao i uslove ra-

skida strateškog partnerstva -

naveli su izministarstava.

Oni su pojasnili da je aman-

dmanom od marta prošle go-

dine, produžen rok na koji su

kompaniji A2A data uprav-

ljačka prava u kompaniji, do

juna prošle godine.

- S obziromna to da po isteku

tog roka nijesu prepoznati

preduslovi za produžetak sa-

radnje na istim principima,

Vlada nije prihvatila inicijati-

vuA2Adaprodužirokvaženja

upravljačkihprava toj kompa-

niji, zbogčega je 1. jula strateš-

ki partner inicirao proceduru

raskida partnerstva aktivira-

njem put opcije - navodi se u

saopštenju.

A2A je 2009. godine platila

svoj udio u EPCG od 43.7 od-

stoiuakcijskomkapitaluRud-

nika uglja od 39 procenata

ukupno436miliona eura.

M.P.M.- S.P.

Izministarstava nansija i ekonomije saopštili

Vlada isplatila

A2A68,9miliona

Ovomuplatom

država povećava

svoj udio u EPCG sa

57,01 odsto na 70,16

odsto i praktično

vraća svoj paket

akcija na nivo

prije djelimične

privatizacije i

dokapitalizacije iz

2009. godine

Direktor Fonda za zaštitu depozita PredragMarković o izmje

PODGORICA

Garantovani

depozit u slučaju stečaja i li-

kvidacijenekeodbanakaosta-

je 50.000euradoulaskaCrne

GoreuEU, ali se izmjenama

zakona, koji jena javnoj ra-

spravi, uodređenimslučajevi-

mapovećavana80.000eura,

rečeno jePobjedi izFonda za

zaštitudepozita.

- Predloženo je da se depoziti

koji potiču iz prodaje nepokret-

nosti u kojoj je deponent živio,

sklapanjabraka, razvoda, penzi-

onisanja, otpuštanja, invalidite-

ta, bolesti, smrti, isplate nakna-

deizosiguranja, odštetezažrtve

krivičnih djela ili pravosudnih

grešaka isplaćuju do iznosa od

80.000eura-50.000plus30.000

eura - kaže za naš list direktor

Fonda za zaštitu depozita Pre-

dragMarković.

ČLANSTVOUEU

Nakon učlanjenja Crne Gore u

EU iznos garantovanog depozi-

ta za ove slučajeve se povećava

na 130.000eura, tačnije 100.000

plus dodatnih30.000 eura.

Marković podsjeća da do učla-

njenjauEUgarantovanidepozit

ostaje 50.000eura, ne računaju-

ći većnavedene izuzetke.Objaš-

njavajući novine iz zakona, on

kaže da će garantovani depozit

od dana pristupanja Crne Gore

EUiznositi 100.000eura, kao i u

Evropskoj uniji.

- Premija koju banke plaćaju za

zaštitu depozita obračunavaće

se na osnovu rizika pojedine

banke. To znači da će neke ban-

ke plaćati manje, a neke više.

Metodologiju za obračun pre-

mije na bazi rizika pripremamo

i ona će, nakon usvajanja zako-

na, biti predmet javne rasprave.

Očekujemo da će biti primije-

njena krajem 2019 - objašnjava

Marković. Dodaje da se poste-

peno skraćuju i rokovi za isplatu

garantovanog depozita

- Prema Direktivi 14/49 rok za

isplatu garantovanog depozita

smanjuje se postepeno u perio-

dudo2024.Oddanastupanjana

snagu ovog zakona do 31. de-

cembra 2020. godine najkasnije

urokuod15radnihdanaoddana

nastanka zaštićenog slučaja. U

perioduod1.januara2021.do31.

decembra 2023. godine najka-

snije u roku od 10 radnih dana

od dana nastanka zaštićenog

slučaja. Od 1. januara2024. u ro-

ku od pet radnih dana - ističe

Marković.

DEPOZITI

Direktorističedasuuglavnomdo

sada isključeni depoziti bili u sa-

glasnosti sa Direktivom, tako da

susadasamotehničkiupodoblje-

ni.

Garantova

depoziti do

80hiljada

Depoziti iz prodaje nepokretnosti u kojoj je

deponent živio, sklapanja braka, razvoda,

penzionisanja, otpuštanja, invaliditeta,

bolesti, smrti, osiguranja i odštete za

žrtve krivičnih djela ili žrtve pravosudnih

grešaka isplaćuju se do 80.000 eura

PODGORICA

Primjena

prava intelektualne svo-

jine značajna je zabolji in-

vesticioni ambijent, ocijen-

io jeprofesorPravnog

fakultetaUniverziteta

CrneGoreVladimir

Savkovićnapredavanju

,,Intelektualna svojinau

Crnoj Gori, odObodado

Brisela“, koje jeorga-

nizovaoUniverzitet u

saradnji saZavodomza in-

telektualnu svojinu.

Direktorica Zavoda Valenti-

na Radulović-Šćepanović

navela je da je samo za prva

četiri mjeseca u ovoj godini

državni budžet prihodovao

milion eura od rada te insti-

tucije sa timomod 19 ljudi.

Savković je ocijenio da je

predavanje bilo prilika da se

studenti i ostale kolege sa

Univerzitetaupoznajusaak-

tuelnim trenutkom u pris-

tupnim pregovorima sa EU,

posebno sa poglavljem 7 –

Pravo intelektualne svojine.

Radulović-Šćepanović jena-

javila potpisivanje memo-

randuma o saradnji sa uni-

verzitetom28.maja.

S.P.

USD

1.18830

JPY 130.77000

GBP 0.87900

CHF

1.19100

AUD

1.58570

CAD

1.52530

Kursna lista

Primjena prava intelektualne svojine značajna je za investicioni ambijent

Uplatilimilionubudžet

PODGORICA

Institut

alternativa saopštio je

jučeda jepodnio tuž-

buUpravnomsudu

radi poništajaodlu-

keAgencije za

sprečavanjeko-

rupcijedaZoran

Jelić, član senata

Državne revizor-

ske institucije,

nijeu sukobu in-

teresa, što jeuperiodu

dužemoddevetmjeseci

bioangažovankodPrve

bankekaočlanodbora za

reviziju i po tomosnovu

ukupnoprihodovao šest

hiljada eura.

Iz Instituta navode da se u

obrazloženjuodlukeAgen-

cijanijeodredilapremana-

vodima iz njihovog zahtje-

Institut alternativa podnio tužbu Upravnomsudu

Tražeponišten

Jelićnijeusu

PODGORICA

Mala i srednja preduzeća iz sektora

poljoprivrede od danas do 16. jula se mogu prija-

vljivati na IPARD javni poziv za dodjelu bespovratne

podrške.

Može se konkurisati sa projektima vrijednosti

od 40.000 eura do 1,5 miliona eura i ostvariti

bespovratnu podršku do 50 odsto, saopšteno je

iz Ministarstva poljoprivrede. Riječ je o 17 miliona

eurapodrške za unapređenje proizvodnje hrane.

Podrška je namijenjena izgradnji novih objekata,

pogona, postrojenja za proizvodnju energije iz

obnovljivih izvora, nabavci opreme, uvođenju siste-

ma bezbjednosti hrane i upravljanje kvalitetom

proizvoda. Dodatnih deset odsto se može dobiti za

upravljanje otpadom.

S.P.

Danas počinje prijavljivanje na IPARD javni poziv

Preradi 17miliona

PODGORICA

- Vrijednost minimalne potrošačke

korpe u aprilu je, prema preliminarnimpodaci-

ma Monstata, iznosila 633 eura, što je 0,2 odsto

više u odnosu na mart. Od ukupne vrijednosti

minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i

bezalkoholna pića su iznosili 259,5 eura, što je

0,4 odsto više u odnosu na mart, dok su izdaci za

neprehrambene proizvode i usluge iznosili 373,5

eura, što je nepromijenjeno u odnosu na mart.

- Minimalna potrošačka korpa se odnosi na

potrošnju domaćinstva koja uključuje hranu i

neprehrambene proizvode i usluge, kojom se

omogućava održavanje života i radne sposobno-

sti članova domaćinstva - navodi se u saopštenju.

S. P.

MONSTAT:

Minimalna potrošačka korpa u aprilu 633 eura

Zahranu i piće259,5eura

Mjesečna in lacija u aprilu,

mjerena harmonizovanim

indeksompotrošačkih cije-

na ostala je na martovskom

nivou od 0,2 odsto, saop-

šteno je iz Monstata. Stopa

rasta potrošačkih cijena u

periodu od januara do apri-

la u odnosu na isti period

prošle godine iznosila je 3,7

odsto.

Inflacija

3,7odsto

ZoranJelić

Sapredavanja