Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Srijeda, 16. maj 2018.

Politika

KOTOR

–Predstavnici ko-

torskeSkupštineopštineu

OdborudirektoraADLuka

Kotor suodbornici SNPdr

BrankoBaćo Ivanović, sto-

matolog, specijalistaoralne

hirurgije, BranimirMaslo-

var, diplomirani pravnik i

SlađanaŽivković, diplomi-

ranapravnica.

Za taj prijedlog glasalo je 15

odbornika, 6 je bilo uzdrža-

no, a jedan protiv. Kako su i

najavili, odbornici SDP-a ni-

jesu prisustvovali jučeraš-

njem zasijedanju lokalnog

parlamenta.

Luka Kotor je kamen spotica-

nja u koalicionoj vlasti u kojoj

su DF, Demokrate, Ura i SDP,

uz manjinsku podršku tri po-

slanikaSocijalističkenarodne

partije.

Odbornici SDP-a su saopštili

da se ne slažu sa izborom čla-

nova Odbora direktora kotor-

skekompanije,ukojojjepred-

ložena većina iz redova

SNP-a, jer smatraju da jedno

mjesto treba da pripadne nji-

ma. Predsjednik kotorskog

odbora SDP-a Branko Nedo-

vić prije sjednice uputio je

otvoreno pismo predsjednici

SkupštineKotorDragiciPero-

vić i predsjedniku opštine

Vladimiru Jokiću kojim ih je

obavijestio da odbornici nje-

gove partije neće dati legiti-

mitet da Luka Kotor postane

„partijski plijen“.

-Dovode se „kadrovi“ od Bara

do Kolašina, koji treba da vo-

de vrlo stručne i specifične

lučke poslove. Odbornički

klubSDP-anećedati legitimi-

tet takvompretvaranju Skup-

štineopštineupoligonzaštet-

no nadi gravanj e, mimo

zakonskih i političkih princi-

pa - pisao je Nedović čelnici-

maKotora.

Prema koalicionom sporazu-

mu, SNP-u pripada većina u

svim preduzećima i javnim

ustanovama, kao i AD „Luka

Kotor“ pa se, iz ove partije, ni-

jesumnogo obazirali na odlu-

ku SDP-a da ne prisustvuje

jučerašnjemzasijedanju.

Sjednica kotorskog parla-

menta bila je burna. Kvorum

prilikomraspraveoprvedvije

tačke činili su pored odborni-

ka vladajuće koalicije i odbor-

nici opozicione DPS-a. Prije

glasanja o predstavnicima ko-

torskog parlamenta u odboru

direktora Luke Kotor, odbor-

nik DPS-a Željko Avramović

je tražio od predsjednice SO

Dragice Perović da dostavi bi-

ografijepredloženihkandida-

ta. Posebno ga je interesovala

biografija Slađane Živković,

diplomirane pravnice.

-Ona je izMojkovca, dobila je

otkaz u centrali SNP-a od šefa

partije Vladimira Jokovića i

trebalo je neđe udomiti. To

građani Kotora moraju da

znaju - rekao je on.

Uslijedila je rasprava odbor-

nikaDPS-aŽeljkaAprcovića i

Željka Avramovića sa odbor-

nikomSNP-aMiloradomVu-

kšićem o pripremi Skupštine.

Odbornici DPS-a su smatrali

da se krši poslovnik, da sema-

terijali ne dostavljaju odbor-

nicima na vrijeme i da nijesu

usklađeni sa pravnimaktima.

U „raspravu“ se uključio od-

bornikDemokrataDraganŠe-

pelja i tom prilikom na račun

odbornika DPS-a Željka Apr-

covićauputionizuvreda.Apr-

cović je kazao Šepelju da je

,,poznat kaomanipulator“.

Nakon razmatranja materija-

la za Skupštinu akcionara

„Luke Kotor“, koja je zakaza-

na za 18. maj, sjednicu su na-

pustiliodborniciDPS-a,SD-a,

LP-a iHGI-ja.

Željko Avramović je kazao da

DPS neće da učestvuje u pro-

blemimaunutarizvršnevlasti.

On jepodsjetioda suodborni-

ci DPS-a bili prisutni na prve

dvije tačkezbogodgovornosti

premagrađanimauodnosuna

Luku Kotor kao strateške

kompanije.

Predsjednica SO Dragica Pe-

rovićjenakonprovjereprisut-

nosti konstatovala da ne po-

stoje uslovi za rad.

Spor SDP-a i ostatka vlasti u

Kotoru oko Luke Kotor traje

višeodšestmjeseci, ali tonije-

su jedinaneslaganja. Tu je još,

kako saznajemo, i spor oko

prodaje opštinskog zemljišta.

Teško je predvidjeti da li je ju-

čerašnjipostupakSDP-auvod

udefinitivno„pucanje“kotor-

ske vladajuće koalicije ili će i

ovga puta „zbog viših ciljeva“

lokalni partijski lideri ići po

svoje mišljenje u centrale, pa

uprkosneslaganjimanastaviti

dalje. Ukoliko SDP bude do-

sljedan u Kotoru je moguća

prekompozicija vlasti ili novi

vanredni izbori. Vlast uKoto-

ru formirana je 21. februara

2017. godine nakon višemje-

sečnihpregovora.

S.M. –Z.D.

KOLAŠIN

–NaSinjajevini

seneće graditiNATObaze,

neće seuništavati niNATO

ni crnogorskooružje, niti

municija jednih i drugih–

rekao jeministar odbrane

PredragBoškovićna javnoj

raspravi opoligonukoji Voj-

skaplanirada gradi na toj

planini.

Bošković je dodao i da se ,,na

Sinjajevininećetrovatinivod-

ni, ni biljni pontencijali, niti

uništavati priroda“.

- Činjenica je da je Crna Gora

samostalna država i da ima

svoju vojsku, a koja treba da

funkcionišeikojadabifunkci-

onisala mora da ima svoj poli-

gongdjemožedaizvršavasvo-

je redovne aktivnosti – kazao

jeBošković.

Spekulacije

Otkada jeVladadonijelaodlu-

ku da na Sinjajevini na držav-

noj imovini gradi polygon, po-

čele su spekulacijekoje sukod

mještana stvarale brojne ne-

doumice.Bošković jekazaoda

su u Kolašin došli kako bi sve

razjasnili. Skupu je prisustvo-

vao i Saša Ivanović, načelnik u

odsjeku za operacije General-

štabam i koji je odgovoran za

radinžinjerijskihjedinicaVoj-

ske, kao i pedesetak mještana

koji žive na planini.

Bošković je kazao da treba za-

nemariti političke razlike i

uraditi ono što je u interesu

CrneGore i gradaKolašina.

-ZapotrebeVojskepotreban je

poligon koji se u Crnoj Gori je-

dinonalazinaplaniniSinjajevi-

ni. Vlada je još 2013. godinedo-

nijela zaključak kojim se

definiše obezbjeđenje jednog

poligona zavježbeVojskeCrne

Gore. Jedina lokacija koja za-

dovoljava je planina Sinjajevi-

na, kao što sam rekao. Dakle,

onajedužine12km,širine4km

– obrazložio je Bošković odlu-

ku da se poligon pozicionira na

planini koju ,,dijele“ opštine

Mojkovac, Kolašin i Šavnik.

lokalnaSaMouprava

Predsjednica opštine Kolašin

Željka Vuksanović došla je na

skup kao građanka jer, kako je

kazala, nije pozvana.

-Akojedržavaodlučiladaradi

poligon, bile su neophodne

mnoge radnje koje bi pretho-

dile takvoj odluci. Građane je

trebalo upoznati ranije, da bi

znali kako sa svojim planovi-

mavezanimza tuplaninu, a i o

onima koje imamo sa Evrop-

skom komisijom za otvaranje

planine Sinjajevine, preko

projektaregionalnogparkapi-

rode - kazala jeVuksanović.

Ona je zatražila da se uradi

studija o uticaju na životnu

sredinuplaniranog porjekta.

Mještani koji su prisustvovali

skupuostali supri stavudane-

će dobrovoljno pristati na

gradnjuvojnogpoligonanatoj

planini.

M.n.

U kotorskomparlamentu odlučeno da tri kandidata

SNP-a budu uOdboru direktora Luke Kotor

SDP „iskače“ iz

vladajućekoalicije?

Rokza Jokićev izvještaj

o radudavnoprošao

Zbog jučerašnjeg bojkota SDP-a nijesu usvojeni izvještaj o

radu predsjednika opštine Kotor za 2017. godinu sa izvje-

štajemo radu organa lokalne uprave i službi.

Inače, zakonski rok za usvajanje tog izvještaja prošao je

davno. Pema Zakonu o lokalnoj samoupravi, članu 58, stavu

12 krajnji rok bio je 31. mart. Članom62 predviđeno je da

Skupština razriješi predsjednika opštine ukoliko ne podne-

se izvještaj u predviđenom roku.

Ministar odbrane Predrag Bošković

o projektu na planini Sinjajevini

NegradimoNATO

bazu, Vojskamora

da imapoligon

Ivanović:

Koristiće

projektile

lakše od tri

kilograma

Pukovnik Saša Ivanović

objasnio je da se na satelit-

skomsnimku jasnovidi po-

četak i završetakpoligona.

- Što je bitno, vidi se vrh,

uzvišenje, koji je cilj naših

zanimanja i gdje će sevršiti

gađanje–rekaojeIvanović.

On jeobjasniodabi napoli-

gonu na Sinjajevini bilo

izvođeno gađanje projekti-

lima umanjenjog punjenja

odtri kilograma.

- Ta količina podrazumije-

vadajezonabezbjednosti

začovjekana200metara.

Godišnje ukupna količina

ekspolozivaunekolikoga-

đanjanebi premašilapola

tone, što je dva ili tri puta

manjenegoštoseaktivira

tokomprobijanja autopu-

ta.

On je podsjetio da Vojska

odmaja do oktobra ne pla-

niragađanja, odnosnopoli-

gonnećekoristitiutesvrhe.

PODGORICA

–Demokrat-

skapartija socijalistanastavi-

ćedaunapređujekomunalnu

infrastrukturuuPodgorici i

obezbijediće ravnomjeran

razvoj svihnjenihdjelova -

kazao je IvanVuković, nosi-

lac liste tepartije za izboreu

glavnomgradu, koji je saČa-

slavomVešovićemi Predra-

gomBoškovićemgovoriona

tribini unaseljuKonik.

Vuković je, predstavljajući

program liste i plan za razvoj

Podgorice, kazao da je osnov-

na ideja vodilja liste DPS-a

ravnomjeran razvoj svih dje-

lova Podgorice, centra grada,

prigradskih naselja i gradske

periferije.

- Stoga ćemo nastaviti da una-

pređujemo stanje komunalne

i infrastrukture u gradu, osim

širenja mreže fekalne kanali-

zacije, izgradnje novih i proši-

renjepostojećihulicaibuleva-

ra - poručio jeVuković.

On je, kako je saopšteno iz

DPS-a, najavio i izgradnju si-

stema za prečišćavanje ot-

padnih voda, izgradnju jugo-

zapadne obilaznice oko

Podgorice, ali i nacionalnog

stadiona i akva parka u tom

dijelu grada.

Vešović jepodsjetionaprojek-

te koje je Glavni grad u prote-

klom periodu realizovao na

Koniku i Starom aerodromu i

istakaoda suna taj način, kako

je kazao, potpuno izmijenili

izgledgradana tompodručju i

poboljšali život građana.

Govoreći o značaju zajedniš-

tva koje karakteriše Crnu Go-

ru,Boškovićjenaveodasupra-

ve vrijednosti kojebaštiniDPS

i stanovništvo Konika i Starog

aerodromamultivjerski i mul-

tinacionalni sklad.

i.k.

DPS održala predizbornu tribinu u naselju Konik

Vuković: Ravnomjerno

ćemo razvijati Podgoricu

PredragBošković

Sa sjedniceSOKotor

IvanVuković