Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Srijeda, 16. maj 2018.

Politika

PLJEVLJA

-Kako suuprav-

ljali Pljevljima, to jakodobro

znate. KakoupravljajuBud-

vomiliKotorom, to jakodo-

brovidite. Ogromne sura-

zlikemeđunjima, ogromne

su svađe, jedino što ihodrža-

va zajedno je strahodnas i

željadapodijeleplijenkoji

imstoji na raspolaganjudok

sunavlasti u tomgradu, re-

kao jeMiloĐukanovićna si-

noćodržanoj promociji iz-

borne listekoalicije

DPS-SD-BS „Zadobrogra-

đanaPljevalja - Pobjednički

-MiloĐukanović“.

Govoreći o značaju lokalnih

izbora, Đukanović je građane

Pljevalja podsjetio na rezulta-

te uprave u gradovima gdje

raznorodna opozicija drži

vlast.

-Da liPljevlja trebasebidado-

zvole grešku vidjevši kako da-

nas prolaze Budva i Kotor. Si-

guran samda Pljevljaci to sebi

neće dozvoliti – uvjeren je

Đukanović.

On je podsjetio da su rezultati

politike Demokratske partije

socijalista za proteklih dvade-

set godina četiri najkrupnija

ostvarenja koja su posljedica

ispravnog izbora na predsjed-

ničkim izborima 1997. godine:

sačuvanimir i utvrđenimeđu-

nacionalni i međuvjerski

sklad; uspostavljena ekonom-

ska održivost Crne Gore; ob-

nova nezavisnosti i ulazak dr-

žave uNATO.

Đukanovićkažedakadagovo-

ri o članstvu u NATO i EU, ni-

kad ne govori kao o ciljevima

samim po sebi, već je osnovni

cilj „da Crnu Goru vratimo

njenoj evropskoj kući, da Cr-

nojGoriobezbijedimopristup

evropskom sistemu vrijedno-

sti i da građanima Crne Gore

obezbijedimo evropski kvali-

tet života“.

Predsjednik najjače partije u

Crnoj Gori je kazao da se svi

moraju usredsrediti na naj-

važniji posao - bolji život gra-

đana.

Vrijeme je, kažeon, da sebude

odgovoran i u lokalnimpoliti-

kama jer kvalitet života zavisi

u značajnoj mjeri od državne

politike ipolitikeVlade, ali iod

politike koja se vodi u svakoj

od lokalnihuprava.

- Koliko je opasno prepustiti

upravljanje lokalnim poslovi-

ma neodgovornim ljudima i

partijama ne treba govoriti u

Pljevljima. Vi imate iskustva

kolikojeopozicijasadržavnog

nivoa neodgovorno upravljala

resursima ovog grada. Zato

mislim da je trenutak da ono

što smo uradili na izborima

2014. dajući povjerenje našoj

partiji,onoštosmoučvrstilina

nedavnim predsjedničkim iz-

borimaponovimonaizborima

27.maja –kazao jeĐukanović.

Naglasio je da je u Pljevljima

veoma važno da se nastave ra-

dovi na dogradnji infrastruk-

ture, da se riješi pitanje život-

ne sredine, kao i problem

nezaposlenostimladih.

- Pred Pljevljima stoji dobra

perspektiva razvoja. CrnaGo-

ra upravo u ovom gradu ima

jako uporište budućeg razvo-

ja. Ali, kada govorimo o Pljev-

ljima samo kao o sirovinskoj

bazi, veoma smo nepravedni

zato što moramo priznati da

Pljevlja, prije svega, imaju bo-

gatstvou ljudima kojimogu sa

uspjehomodgovoriti ne samo

na poslovima lokalne uprave,

već koji uspješno odgovaraju

mnogim drugim važnim po-

slovima unašoj državi –kazao

jeĐukanović.

LiderDPS-asmatradajeizbor

građanima olakšan, ali da imu

svemu tome uveliko pomaže i

politička konkurencija.

-KakosuupravljaliPljevljima,

to jako dobro znate. Kako

upravljaju Budvom ili Koto-

rom, to jako dobro vidite. Da-

kle, za njih je lokalna vlast pli-

jen koji treba podijeliti. Nema

nikakvihzajedničkihinteresa,

a ponajmanji je to interes za

razvoj grada na čijemsu se če-

lu našli. Ogromne su razlike

među njima, ogromne su sva-

đe,jedinoštoihodržavazajed-

no je strahodnas i želja da po-

dijele plijen koji im stoji na

raspolaganjudoksunavlasti u

tom gradu. Da li Pljevlja treba

sebi da dozvole grešku vidjev-

ši kako danas prolaze Budva i

Kotor? Siguran sam da Pljev-

ljaci to sebi neće dozvoliti –

uvjeren jeĐukanović.

A. SADOVIĆ

PODGORICA

-CrnaGora jepouzdanpar-

tnerEvropskeunije, imajući uvidupotpu-

nuusaglašenost sa spoljnopolitičkimpozi-

cijama togbloka, čime služi kaoodličan

primjer koji treba slijediti, ocijenili su li-

tvanski zvaničnici na sastanku samini-

stromvanjskihposlovaSrđanomDarma-

novićem.

Tokom radne uzvratne posjete Litvaniji, u

fokusu razgovora Darmanovića i litvanskih

zvaničnika bilo je dodatno unapređenje do-

brih i prijateljskih odnosa sa Litvanijomkao

značajnimspoljnopolitičkimpartnerom, po-

sebno kada su u pitanju integracioni procesi

Crne Gore kroz jačanje političkog dijaloga i

povećanje ekonomske saradnje.

On se sastao sa ministrom vanjskih poslova

Linasom Linkevičiusom, predsjednikom

Parlamenta Viktorasom Pranckietisom, mi-

nistromodbraneRaimundasomKaroblisom,

zamjenikom predsjednika Parlamenta i

predsjedavajućimOdborazaevropskeposlo-

veGediminsomKirkilasom, kao i predsjeda-

vajućimGrupe prijateljstva Crne Gore i Li-

tvanijeuSejmuGintarasomVaičekauskasom.

R. P.

Promocija koalicije Demokratska partija socijalista - Socijaldemokrate - Bošnjačka stranka u Pljevljima

Đukanović: Zaopoziciju je

vlast plijenkoji trebapodijeliti

Ocjena potpredsjednice Vlade i ministarke spoljnih poslova Bugarske Ekaterine Zaharieve

CrnaGora imanajbolje šansedado2025. uđeuEU

SOFIJA

- Potpredsjednica

Vladeiministarkaspoljnihpo-

slova Bugarske Ekaterina Za-

harieva juče je poručila da Cr-

na Gora ima najbolje šanse da

do 2015. godine postane člani-

ca EU. Ona je ovakvu ocjenu

pozicijeCrneGore dala nakon

što je naglasila da naša zemlja

ima najveći broj otvorenih

pregovaračkih poglavlja i da je

upotpunosti uskladila spoljnu

politiku sa zahtjevima Evrop-

skeunije.Zaharievajeodgovo-

rila na pitanje predsjednika

Evropskog pokreta u Crnoj

Gori Momčila Radulovića na

Konferenciji o ekonomskoj i

socijalnoj koheziji Zapadnog

Balkana, koja je održana uoči

samitaEUuSofiji.

Kako saopštavaju iz Evrop-

skogpokretauCrnojGori, Ra-

dulović jenaglasioda jenužno

raditi na daljim reformama,

kako bi se održao pozitivan

trend i raspoloženje kod gra-

đana, ali i kako bi se dalje na-

dahnuo reformski kurs, po-

sebno u oblastima vladavine

prava i borbe protiv organizo-

vanog kriminala i korupcije.

Danas će Radulović učestvo-

vati na Konferenciji „Dijalo-

gom do regionalnog razvoja,

bezbjednosti i povezanosti na

putu do Evrope“, na kojoj će

učešće uzeti Bojko Borisov i

Andrej Plenković, premijeri

Bugarske i Hrvatske, zatim

bivši slovački premijer Miku-

laš Džurinda, kao i ministri

inostranih poslova Bugarske

gospođaEkaterinaZaharievai

Makedonije, NikolaDimitrov.

U okviru jednog od panela,

Radulović će biti među pred-

stavnicima civilnog sektora sa

pravomaktivne intervencije u

dijalogu sa visokim zvanični-

cima EU i zemalja Zapadnog

Balkana.

Mr. J.

Ministar vanjskih poslova

Srđan Darmanović u Litvaniji

Pouzdani

partner EU

MiloĐukanović

EkaterinaZaharieva