Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Srijeda, 16. maj 2018.

CrnomGorom

PLJEVLJA

–Rekonstrukci-

jaDomakulture završena je

pa ćeovihdana taj objekat

otvoriti vrata zapubliku, ali

i kulturneposlenike,među

kojima suMuzej, Biblioteka,

Galerija iMuzička škola.

Direktor JU Zavičajni muzej

PljevljadrBrankoBanović ve-

oma je zadovoljan.

–Obilazećiobjekatuzavršnim

fazama radova, osjećao samse

kao da koračamnekimod luk-

suznih zdanja srednje ili za-

padneEvrope. Siguran samda

će i svaki Pljevljak koji bude u

prilici da posjeti Dom kulture

biti prijatno iznenađen ambi-

jentomi da ćedijelitimoje im-

presije –kažeBanović.

Konačno će, objašnjava on,

dobiti salu koja ima dovoljno

dubokubinudamožedaprimi

velike pozorišne predstave i

najzahtjevnije kulturne pro-

grame.

–Bibliotekaćebiti dostupnija,

modernija i mnogo prijatnija

za istraživački rad, Muzička

škola će takođe raditi u odlič-

nim uslovima, a Galerija će

moćidaugostiprestižneizlož-

be za koje u postojećem pro-

storu nije imala kapacitet –

ističeBanović.

ISTORIJAT

Pljevaljski Dom kulture otvo-

ren je 1949. godine i bio je sim-

bol novog vremena. Rekon-

strukcija objekta koji je bio

zapušten i ruiniran, počela je

2006. godine, nakon čega je

2010. i 2014. godine došlo do

zastoja u radovima.

– Domkulture je institucija od

izuzetnogsimboličkogznačaja

za Pljevlja. Naime, imamprivi-

legiju da čestomogu da razmi-

jenimmišljenje saVukomDra-

gaševićem, jednim iz plejade

gradskih rukovodilaca koji su

postavljali temelje pljevaljske

kulture nakon Drugog svjet-

skog rata. Takođe, mnogo puta

sam razgovarao i sa Pljevljaci-

ma starije generacije koji su

volonterskiučestvovaliurado-

vima na izgradnji Doma kultu-

re. Zanimljivo je da je to prva

velika investicija u poratnim

Pljevljima. Umomentukada je

čitav grad bio urušen, bilo ra-

tom ili zubom vremena, u nje-

govom centru uzdizao se mo-

deran hram kulture – tada

najveći u Crnoj Gori. Iza ove

odlukestajala ježeljarukovod-

stva Pljevalja da nastave boga-

tu kulturnu i prosvjetnu tradi-

ciju našeg grada i da joj

izgradnjomsavremenog imul-

tifunkcionalnog doma kulture

daju novu dimenziju. Nestva-

ran broj volentera – sa oskud-

nimalatomi opremom, čestou

tri smjene – požrtvovano je ra-

dio na izgradnji. Mislim da je

skoro svaki radno sposoban

građanin Pljevalja učestvovao

u ovom poduhvatu. Prosto,

Domkulture bio je simbol jed-

nog novog vremena. Radilo se

samnogo entuzijazma. Veoma

brzo je završen. Otvoren je

1949.godine.UDomuprostori-

je dobijaju Pozorište (1949),

Biblioteka i čitaonica (1950),

Muzej (1952), bioskopska i fi-

skulturna sala, a dio podrum-

skih prostorija adaptiran je za

plesnusalu. Kaocentar kultur-

nih dešavanja, ovo moderno

zdanje postaje i glavna infra-

strukturna podrška ubrzanog

procvata kulturnog amateriz-

ma –pričaBanović.

ADAPTACIJA

On podsjeća da je jedna takva

građevina iziskivala mnogo

brige i neprestana ulaganja,

što u periodu poznog socija-

lizma, a naročito devedesetih

godina, nije bio slučaj.

– Vremenom je simbol i ponos

grada postao toliko zapušten i

ruinirandasepokušajdjelimič-

ne adaptacije pokazao nedo-

voljnimi da semoraloući upot-

punu rekonstrukciju. Ostalo je

već priča čiji smo savremenici

– intenzivni radovi od 2006. do

2010. godinekada je rekonstru-

isan značajan dio objekta i sko-

ro u potpunosti za upotrebu

pripremljena luksuzna pozo-

rišna sala; izmjene projekta, fo-

kus na administrativne proce-

du r e i p e r i o d p o t pun e

pasivizacije radova između

2010. i 2014. godine; ponovno

aktiviranje i intenziviranje ra-

dova na završetku objekta po-

sljednje tri godine i konačno –

otvaranje Doma kulture – kaže

Banović.

A. SADOVIĆ

CEDIS

Dio Pljevalja

bez struje

sedamsati

PODGORICA

– Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za kva-

litetnije i sigurnije napajanje

električnom energijom u više

opština. Zbog toga potrošači u

pojedinimnaseljima po neko-

liko sati neće imati struju.

Andrijevica:

od9do14:30sati

Zoriće, Đuliće, Cecune, Kruš-

ka, Kuti, Košutići, Konjuhe,

Dulipolje i Jošanica.

Budva:

od 9 do 17 sati naselje

Prva proleterska (Žrtava fa-

šizma),Kamenovo,Trapizao-

bilaznica (naseljekodParme).

Cetinje:

od 10 do 12 sati pod-

ručjePodgora i Građana.

Gusinje:

od8do14:30satiGu-

sinje 4, Kačanik, Dolja, Bucelj,

Vetrenik i Grebaja.

HercegNovi:

od8do8:30sati

Igalo - oko vrtića, hotela „Pal-

mon bej“ i „San“; od 8:30 do

9:30 sati Žvinje i Njivice.

Kotor:

od10do 13 satiDobro-

ta.

Nikšić:

od9do9:30satipotro-

šači u ulici Hercegovački put;

od 9 do 10 sati Voja Deretića,

zgrada ŠIK Javorka, djelovi

ulica Vuka Karadžića i Milo-

vana Pekovića; od 9 do 15 sati

Grahovo, Spila, Zagora,Okoli-

šta, Grahovac, Zaslap, Nudo,

Zakurljaj, Prisoja, Podkraj,

Katunjani, Tospude, Rokoči,

Trešnjevo,Osječenica,Rojevi-

ći i GornjePolje.

Pljevlja:

od 8 do 15 sati ulica

IV sandžačke, Jugovo i Zajdni

Do; od 8 do 14 sati Bitine, Za-

glavak, Lever Tara, Glibaći,

Bobovo, Slatina i Ograđenica.

Rožaje:

od 9 do 14:30 sati Be-

snik, Malo Polje, Zemljak i

Njeguš.

Žabljak:

od9do 15 sati Ponor.

Ulcinj:

od 8 do 14:30 sati Štoj -

kod autokampa Tomi; od 8 do

15 sati povremeno Konkordi-

ja, Cungu i dio naselja prema

Bratici i Marnikovićima; od 8

do 15 sati Selita.

I. T.

CETINJE

-Gradonačelnik

prijestoniceAleksandar

Kašćelanprimio jeučenike

Osnovne škole „Lovćenski

partizanski odred“ koji su

na 35. Školskimsportskim

igramaCrneGoreosvojili

tri titule, urukometu, šahu

i atletici.

Kašćelan im je, saopšteno je

iz njegovog kabineta, česti-

taomedalje i naveoda suoni

ponos grada, porodica i na-

stavnika.

- Očekujem da će osvojene

titule biti podstrek za njiho-

vedaljeprofesionalneuspje-

he, ali i motivacija drugoj

djeci prijestonice da se bave

sportom – naveo je Kašće-

lan.

DirektorkaškoleSandraSje-

kloća-Begović zahvalila je

gradonačelniku na podršci i

dodala da očekuje da će pri-

jestonica i ubuduće prepo-

znavati potrebe te obrazov-

ne ustanove.

Šahovska ekipa Osnovne

škole „Lovćenski partizan-

ski odred“ na takmičenju je

postalaprvakdržave.Zlatnu

medalju osvojila je ženska

atletskaekipa škole i toupo-

jedinačnim disciplinama i

štafeti 4x100metara. Atleti-

čari suosvojili zlato i udisci-

plini skok u dalj, kao i u trci

na 800metara.

I rukometna ekipa OŠ

„Lovćenski partizanski

odred“novi jepobjednikDr-

žavnog prvenstva za osnov-

ce. Na atletskomtakmičenju

uBaruučestvovaojeiučenik

SSŠ Željko Pešić, koji je

osvojio prvo mjesto u baca-

njukugle.

Organizator igara je Crno-

gorski školski sportski sa-

vez, a takmičenje je finansij-

ski podržala prijestonica.

J.Đ.

PODSTREKMLADIMA:

JučeukabinetuKašćelana

Prijestonica jeponosnananjih

CETINJE:

Gradonačelnik

ugostio sportiste Osnovne škole

„Lovćenski partizanski odred“

PLJEVLJA:

Dr Branko Banović, direktor JU Zavičajni muzej Pljevlja

Hramkulture

spremanza

otvaranje

Veliki potencijali zakulturni turizam

Kaomuzejskog radnika, Branko Banović kaže

daga raduje što ćeMuzej nakon26godinado-

biti stalnu postavku. Uvjeren je da će ta institu-

cija biti nosilacmoderne vizije kulturnog turiz-

mauPljevljima.

– Kulturni turizam je šansa Pljevalja. Sve više

inostranih turista posjećuje sjever Crne Gore.

MnogoturistaizSrbijeideprekoPljevaljazapri-

morje. Dio tranzita prema Bosni i Hercegovini

takođe se odvija preko našeg grada. Siguran

samdaje„Diatreta“višenegoatraktivanekspo-

nat koji uz odgovarajuću promocijumože pri-

vući značajan broj turista na dnevne izlete –

smatraBanović.

Ponjegovimriječima,arheološkiikonzervator-

ski radovi naMunicipiumu´S stvorili su počet-

nu pretpostavku za turističku valorizaciju tog

lokaliteta, a Lapidarijumsa rimskimnadgrob-

nim spomenicima upotpuniće doživljaj antič-

kogperioda.

– Arheološka nalazišta u dolini Ćehotine, sred-

njovjekovni gradovi, lokaliteti sa stećci-

ma.Zatim, manastirSveteTrojiceiHusein-paši-

na džamija, dva su šesnaestovjekovna

spomenika od izuzetnog značaja i nose ogro-

man potencijal za razvoj kulturnog i vjerskog

turizma. Međutim, dio njihovih sadržaja nije

turistički iskroišćen. Prevashodno mislim na

manastirskuriznicu,kojajejednaodnajbogati-

jihnanašimprostorima. Osimtoga, Kur’anHu-

sein-paše Boljanića jedan je od najvrednijih

islamskih rukopisa u Evropi, amanastirska bi-

blioteka sadrži neke od najznačajnijih sloven-

skih rukopisa iz perioda osmanske vlasti. Še-

snaestovjekovna rukopisna zaostavština još

jedanjemalopoznatsegmentkulturnebaštine

Pljevalja koji bi trebalo više promovisati. Sadr-

žajna i slojevitakombinacijarazličitihkulturnih

i civilizacijskih tekovina može se integrisati i

zajedno sa prirodnim ambijentom postati

atraktivanisadržajanturističkiproizvod–ističe

Banović.

Binamože da

primi velike pozorišne

predstave. Biblioteka

će u novomprostoru biti

dostupnija i prijatnija za rad,

Muzička škola će takođe raditi

u odličnimuslovima. Galerija

ćemoći da ugosti prestižne

izložbe, aMuzej da ima

stalnu postavku – kaže

Banović

BrankoBanović

REKONSTRUKCIJAKONAČNOZAVRŠENA:

Domkulture