Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Srijeda, 16. maj 2018.

CrnomGorom

DANILOVGRAD

-Crno-

gorski elektrodistributivni

sistemdonirao je4.900eu-

raOsnovnoj školi „Njegoš“

uSpužupovodom139. ro-

đendana teobrazovne

ustanove. Toliko jekoštalo

ozvučenje i popravkavi-

deo-nadzora.

IzCEDIS-a su saopštili da je

obrazovni sistem odgovor-

nostsvihsegmenatadruštva,

a naročito onih koji imaju

mogućnosti da obrazovne

procesematerijalnopodrže.

CEDIS se, kako se dodaje,

pozicionirao kao kompanija

sasnažnomdruštvenoodgo-

vornomorijentacijom.

Šefica Službe za korporativ-

nekomunikacijeuCEDIS-u,

Marija Jovović, kazala je da

je briga za zajednicu u kojoj

CEDIS funkcioniše njihov

osnovni princip poslovanja i

da imje čast da podrže obra-

zovanje, naročito u ustano-

vama sa tradicijom poput

one koju imaOŠ „Njegoš“.

Direktorica OŠ „Njegoš“

SmiljkaPavićevićnavelajeda

je 139. rođendan te ustanove

događaj za veliko poštovanje

i zavređuje da se svi koji su

diotogtimaosjeteponosnim.

B.K.

HERCEGNOVI

–Herce-

gnovska lokalnaupravamje-

secima sepriprema zapo-

žarnu sezonu. Osimšto se

obnavljaoprema zapripad-

nikeSlužbe zaštite i spasa-

vanja, osnovana su i dobro-

voljnadruštva „Bijela“ i

„Luštica“, au saradnji saDi-

rektoratomzavanredne si-

tuacijenabavljeno je i plovi-

lokoje je stacioniranou

PortoMontenegru.

Službazaštiteispasavanjaima

37 zaposlenih, od toga su 34

operativca. Posjeduju sedam

kamiona, koji su servisirani i

naraspolaganjusa30.000lita-

ra vode, kao i četiri mala vozi-

la. Novoosnovano DVD „Bije-

la“ posjeduje dva vatrogasna

kamionaidvadesetakjestalno

angažovanih vatrogasaca-

spasilaca, dok će Lušticu „ču-

vati“ tri vatrogasna kamiona i

15 članovaDVD„Luštica“.

RIZICI

KomandirSlužbezaštiteispa-

savanja Zlatko Ćirović potvr-

đuje da su kao služba realizo-

vali brojne aktivnosti, kako bi

spremnije odgovorili na mo-

guće rizike. Kako dodaje, obi-

laze teren i mapiraju kritične

tačke, da bi u slučaju vanred-

nih okolnosti reagovali najefi-

kasnijemoguće.

-Luštica imaproblemsasnab-

dijevanjem vodom, putevi ni-

su pristupačni, te se svaka lo-

kacija na tom poluostrvu

može smatrati rizičnomu slu-

čaju izbijanja požara – kazao

jeĆirović.

OPREMA

Lokalna uprava nastavlja da

poboljšava uslove za rad va-

trogasaca i spasilaca. Ćirović

kaže da je završen tender za

nabavku zaštitne opreme za

vatrogasce, koja odavno nije

obnavljana.

- Imamo dobru komunikaciju

saTurističkomorganizacijom

i onanamjedonirala šljemove

za šumske požare. Oprema

koju koristimo je potrošna i

potrebnojujestalnoobnavlja-

ti. Imamo sreću da lokalna

uprava ima razumijevanja i

maksimalno nam izlazi u su-

sret, što se tiče opreme i ljud-

stva - kazao jeĆirović.

Od 1. juna do 1. septembra

prošlegodinenapodručjuop-

štine bilo je 350 požara na

otvorenom.

Ž.K.

PLUŽINE

–Ministar sporta

NikolaJanovićotvorio je re-

konstruisani sportski teren.

Ukupnavrijednost radova

naprostorukoji senalazi u

blizini osnovne i srednje

škole, tedječjegvrtića, izno-

sila je 70.000eura, odkojih

jeoko20.000dalaopština.

– Ne samo da smo ovom inve-

sticijom poboljšali uslove na

postojećoj sportskoj infra-

strukturi, već smo produžili i

vijek trajanja jedinog sport-

skog terena u Plužinama, koji

će djeci, omladini i svim gra-

djanimaovogkraja, omogućiti

kvalitetniju rekreaciju i još

bolje uslove za treninge i

sportskatakmičenja–kazaoje

Janović.

On jekazaoda jeopštinaproš-

le godine kandidovala taj pro-

jekat Ministarstvu koje ga je

odmah uvrstilo u listu priori-

teta.

– Imali smo u vidu značaj koji

teren ima za lokalno stanov-

ništvo, vodeći takođe računa o

ravnomjernom regionalnom

razvoju, boljoj valorizaciji po-

tencijala sjevera i razvoju

sportsko- rekreativnog turiz-

ma – zaključio jeJanović.

Predsjednik opštine Mijuško

Bajagić, objasnio je da je teren

bio presvučen asfaltnompod-

logom koja nije pogodna za

sportske aktivnosti učenika i

građana, te da se zbog vještač-

ke trave, usljed padavina, na

njoj zadržavala voda, a tokom

zime snijeg i led.

I.T.

KOTOR

– Izgradnjaputado

grobljaunaseljuMuomogla

bi početi dokraja juna. Lji-

ljanaVelić, predsjednicaop-

štinskogodboraHGIKotor,

kažeda je završenpretpro-

jekat, au toku je izrada glav-

nogprojektakoji ćebiti go-

tovzamjesec.

Izvođač radovabiće isti koji je

počeo posao prije nekoliko

godina, što znači da nije po-

trebno raspisivanje tendera

pa će se izbjeći duge procedu-

re.

- Sredstva u iznosu od 80.000

eura su budžetom obezbije-

đena, pa semještani s pravom

nadaju da će se izgraditi put

do groblja sa platformom za

pristojanbroj automobila koji

se mogu parkirati i okrenuti -

kazala jeVelić.

Ona napominje da je mješta-

nima dodatni problem to što

što im je otežan pristup do

grobnih mjesta, ploča i spo-

menika, pa ihteškoodržavaju.

- Čimput bude nasut i betoni-

ran, problemi će biti riješeni.

Mještani su u kontaktu sa di-

rektoromDirekcije za uređe-

nje i izgradnju Kotora Ratom

Brajkovićem ,od koga imaju

garancije da će se ovaj posao

raditi i tokom sezone kao pri-

oritet od javnog značaja. Na

sanacijuputane odnosi se op-

štinskaodlukaozabrani grad-

nje u toku turističke sezone i,

prema obećanjima, uskoro će

početi radovi - saopštila jeVe-

lić.

Starosjedioci Mua 15 godina

pokušavaju da riješe problem

nasipanja i asfaltiranja puta

do groblja, dokojeg sunekada

koristili karoce i konje, a da-

nas taj put prelaze pješke. Ra-

dovi započeti prije nekoliko

godina zaustavljeni su zbog

nerazjašnjenih imovinskih

odnosa. Umeđuvremenu, put

do groblja proglašen je putem

od javnog interesa za naselje.

S.M.

HercegNovi:

Služba zaštite i spašavanja spremno dočekuje sezonu

„Bijela“ i „Luštica“

ojačaćevatrogasce

RIZIČNOPODRUČJE:

Lušticanakonprošlogodišnjegpožara

Uz 37 članova Službe zaštite i spašavanja grad će od požara čuvati oko

40 vatrogasaca dobrovoljaca, a u saradnji sa Direktoratomza vanredne

situacije nabavljeno je i plovilo koje je stacionirano u PortoMontenegru

Devet

čuvara

za šume

Tokomposjete pred-

stavnika lokalne uprave

Luštici dogovoreno je

da se odradi tampon

na putevima, kako bi

kamioni mogli da priđu.

Takođe, Služba zaštite će

sa Vodovodom kontro-

lisati hidrante, a opština

je dodatno angažovala

devet čuvara za šume.

Postoji stalna komuni-

kacija sa Direktoratom

za vanredne situacije,

a prekjuče je održan i

sastanak tima za van-

redne situacije, na kojem

su sumirane aktivnosti i

razgovarano o dodatnim

preventivnimmjerama.

Ćirović: Luštica

ima problemsa

snabdijevanjem

vodom, putevi nisu

pristupačni, te se

svaka lokacija na tom

poluostrvumože

smatrati rizičnomu

slučaju izbijanja požara

Kotor:

Starosjedioci Mua riješiće veliki problem

Izgradnjuputadoseoskog

grobljanastavićeu junu

BIJELOPOLJE

- Sekretari-

jat za ruralni i održivi razvoj

u saradnji sa turskomagenci-

jomzameđunarodnu sarad-

nju i koordinaciju (TIKA)

obezbijedio jedeset plasteni-

ka zabjelopoljskepoljopri-

vrednike. Njihovomontira-

nje jeu toku.

Donacija je vrijedna više od

20.000 eura.

Plastenici su površine 17m x

7m, sa metalnom konstrukci-

jom i pratećim sistemom za

navodnjavanje po principu

,,kappo kap“.

Sekretar za ruralni i održivi

razvojJasminĆorović vjeruje

da će ta donacija unaprijediti

proizvodnjupovrćauBijelom

Polju i povećati konkuren-

tnost ovdašnjih proizvoda, a

poljoprivrednicimaomogući-

ti dobre uslove za bavljenje

poljoprivredom i dobru zara-

du.

TIKA je i prošle godine doni-

rala određeni broj plastenika i

košnica sa formiranim rojevi-

maiopremom,kaoisadnima-

terijal za maline sa sistemom

za navodnjavanje.

C.G.

KAONOV:

JanovićuPlužinama

Plužine:

Završen projekat Ministarstva sporta

Otvorensportski

terenkodškola

Bijelo Polje

Opština i

TIKA kupili

plastenike

Danilovgrad

OŠ „Njegoš“

dobila

ozvučenje

za rođendan

Muo