Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Utorak, 15. maj 2018.

Hronika

PODGORICA

–Policija tra-

ga zaArsenijemStanovićem

(21) izKotora, zakojeg sum-

njada jeupetakvečeubio

ukrajinskudržavljanku

AnastasijuLašmanovuu

njenomstanuuDobroti.

Istražitelji ne isključuju mo-

gućnost da je Stanović napu-

stio Crnu Goru odmah nakon

zločina.

Kako je Pobjeda ranije pisala,

inspektori su još prvog dana

posumnjalidaizaovogzločina

stoji Stanović, jer je sve ukazi-

valo da je počinjen iz strasti.

Još tada su nam saopštene

sumnje policije da se radi o

Stanoviću, koji je saLašmano-

vomranijebioudužoj emotiv-

noj vezi.

Na osnovu iskaza svjedoka,

istražitelji su došli do bitnih

saznanja – da se Lašmanova

protivila da Stanović nastavi

ljubavni život bez nje. Iako joj

je on saopštavao da planira ži-

vot sa drugom ženom, ona je

nastavila da ga pritiska.

Istražiteljivjerujudajemladić

otišaokodnjekakobirazgova-

rali i saopštio joj odluku koju

ona nije prihvatala, nakon če-

ga je došlo do žestoke svađe

koja je tragično okončana.

Na osnovu brojnih izjava svje-

doka utvrđeno je da je mladić

htio da se distancira od Laš-

manove, ali da mu ona to nije

dozvoljavala.Naosnovumate-

rijalnih dokaza, u stanu Laš-

manove došlo je do borbe, ali

inspektori ne znaju sa sigur-

nošću kako je ona počela. Tra-

govi krvi ukazuju da je osum-

njičeni za ubistvo povrijeđen,

pa su i bolnice obavijestili o

mogućnostinjegovogpojavlji-

vanja radi ukazivanja pomoći.

Inspektori susaslušali iStano-

vićeve roditelje, koji su radni

vijek proveli uUpravi policije.

Oni su pod budnim okom ko-

lega, koji očekuju da će osum-

njičeni za zločin pokušati da

stupi u kontakt s njima i preda

se.

Da su Lašmanova i Stanović

bili u bliskim odnosima istra-

žitelji su potvrdili pregledaju-

ći njihove profile na društve-

nim mrežama, gdje su im

objavljenezajedničkefotogra-

fije. Na Fejsbuk profilu Laš-

manoveostalesufotografijesa

Stanovićem još iz 2014. godi-

ne, kada je imao svega 17 godi-

na. Na fotografijama su prisni,

zagrljeni i nasmijani.

Ono što je istražiteljima po-

sebno privuklo pažnju je da

mladić na fotografijama koje

eksplicitno govore da su bili

zajedno - nije označen.

Stanovićev Fejsbuk profil nije

javan, vidi se samo njegova

profilna slika.

Podsjećamo,ustanuuDobroti

policija je zatekla stravičan

prizor. Lašmanova je izbode-

na više puta po tijelu, a glava

joj je smrskana.

Lašmanova je u Crnu Goru

došla prije nekoliko godina i

radila je kao konobarica.

Ukratkomroku ona je postala

moćna i uticajna osoba. Riječ

je o direktorici kompanije ,,Si

trejd“, koja je prije tri godine

kupila tivatski hotel „Mimo-

za“ ina tommjestuje izgrađen

hotelski kompleks „Perla“.

Lašmanova je vlasnica salona

ljepote „Femme fatale“ koji se

nalazi u hotelu ,,Tre kane“ u

Budvi.

Pitanje je, međutim, da li je

ona zaista raspolagala imovi-

nomkompanijailije,zaveoma

pristojan novac, služila kao

osoba koja nastupa u javnosti

u ime jednog ruskog državlja-

nina koji godinama razvija bi-

znis uCrnoj Gori.

A.G.

PODGORICA

–Braći Bošku

i Iliji Pavloviću sudiće se za-

jedno sa srpskimdržavljani-

nomMiljanomBulatovićem

i VladimiromŠmanjomiz

Banjaluke zbog sumnjeda su

učestvovali u likvidaciji

ĐorđaBorete i slučajne žr-

tveDraganaZečevićau lo-

kalu„Trofej“uBudvi.

Vijeće Višeg suda odlučilo je

da spoji predmet protiv braće

Pavlović sa postupkom protiv

Šmanje, Bulatovića i još tri

osobe – Vasilijem Rafailovi-

ćem,RatkomVušovićemi Iva-

nomCicmilom, kojima se sudi

u odsustvu jer su nedostu-

pnimcrnogorskimvlastima.

Proces je juče odgođen za 28.

maj zbog izostanka advokata

Ranka Radonjića koji zastupa

Pavloviće.

Prema navodima iz optužnog

akta, braća Pavlović počinila

sukrivičnadjela stvaranjekri-

minalne organizacije, teško

ubistvo i nedozvoljeno drža-

nje oružja.

Prema nalazima iz istrage,

osnovano se sumnja da je ulo-

gabraćePavlovićbiladapruže

logističkupodrškuubicama.

Osim Ilije i Boška Pavlovića, u

egzekuciji Borete učestvovalo

je još pet osoba.

Privođenjem braće Pavlović

istražitelji nijesu zaokružili

slučaj jer je direktni počinilac

dvostrukog ubistva, prema

sumnjama istražitelja Vasilije

Rafailović, na slobodi. Za Rat-

kom Vušovićem i Ivanom

Cicmilomraspisane supotjer-

nice.

Istražitelji su utvrdili da su

Bulatović i Šmanjamjesecima

pratiliBoretu, ponalogunaru-

čioca ubistva, čije ime istraži-

telji za sada ne pominju ni

nezvanično.

Prema navodima tužilaštva,

Bulatović i Šmanja su omogu-

ćiliubicamadapočinelikvida-

ciju i pomogli imda pobjegnu.

VasilijeRafailović iMiljanBu-

latović označeni su kao orga-

nizatori kriminalne grupe ko-

ja je likvidirala Boretu i

Zečevića, dok je vlasnik lokala

Ivo Stanišić ranjen.

M. L.

PODGORICA

-NaZajednič-

komgraničnomprelazuSuko-

bin–Murićani policija i carinici

zaplijenili su 15 i pokilograma

skanka.

Policajci i carinici su u saradnji sa

graničnompolicijomAlbanije, na

ulazu u Crnu Goru, kontrolisali

vozilo„mercedessprinter“alban-

skih registarskih oznaka kojim je

upravljaoN. G. (37) izAlbanije.

- U rezervnoj gumi od teretnog

vozila i urezervoaruzagorivouo-

čena je veća količina pvc pakova-

nja i pakovanja od aluminijumske

folije sa sadržajem skanka težine

15 i po kilograma - piše u saopšte-

nju Uprave policije i Uprave cari-

na. Osumnjičeni, vozilo i droga

predati su albanskoj policiji.

C.H.

PODGORICA

- Z. V. (33), B. R. (43) i I. D. (27)

uhapšeni su juče zbog sumnjeda supočet-

kommajauUlici bratstva i jedinstvananijeli

teške tjelesnepovredeS. C. (35) izPodgorice.

Njima seprijavomna teret stavljada supočinili

krivičnadjelanasilničkoponašanjeinanošenje

teške tjelesne povrede.

Kako se navodi u saopštenju, Centru bezbjed-

nosti Podgorica jeprijavljenoda jeuUlici brat-

stva i jedinstva u Podgorici, S. C. napalo više

osoba nanijevši mu teške tjelesne povrede, na-

kon čega supobjegli.

Podgoričkapolicija jeukoordinaciji saOsnov-

nim državnim tužilaštvom, nakon prikuplje-

nog obavještenja od S. C. i svjedoka identifiko-

vala osumnjičene i za njima raspisala potragu.

Onićebitiprivedenitužiocunasaslušanje.

M.L.

BIJELOPOLJE

- Suđenje

AleksandruKonataru i

MarkuŠoškićukoji predVi-

šimbjelopoljskimsudom

odgovarajuzaubistvo stari-

ceGordaneDašiću selu

BrezojevicekodPlava, od-

gođeno je juče jer vještak

nije završionalaz.

Kako je na prijedlog odbrane

sud odobrio novo vještačenje

psihologa i neuropsihijatara,

komisija iz Podgorice je pisa-

nimputemobavijestilasudda

je ,,dvadeset dana kratak vre-

menski period za obavljanje

vještačenja“.

Sudija Vukomir Bošković no-

vo ročište zakazao je za 28

jun.

Konatar i Šoškić su optuženi

da su31.majauplavskomselu

Brezojevice provalili u kuću

Dašića, apotomtražeći novac

ugušili ženu, a njenog supru-

gaVukamučili.

-Oni suihudaralipesnicama i

drvenim nogarom po glavi i

tijelu i vezali ih. Gordani su

gurali krpe u usta, a Vuka ste-

zalirukamazavrativezalimu

krpe preko očiju i usta - navo-

di se uoptužnici.

V. Šb.

Policija traga zamladićem iz Kotora zbog sumnje da je ubio UkrajinkuAnastasiju Lašmanovu

Istražitelji provjeravaju

gdje sekrijeStanović

Da su Lašmanova i Stanović bili u bliskimodnosima istražitelji su potvrdili pregledajući njihove

profile na društvenimmrežama, gdje su imobjavljene zajedničke fotografije. Inspektori su saslušali

i Stanovićeve roditelje, koji su radni vijek proveli uUpravi policije. Oni su pod budnimokomkolega,

koji očekuju da će osumnjičeni za zločin pokušati da stupi u kontakt s njima i preda se

Pavlovićima se

sudi sagrupom

VasilijaRafailovića

Odgođeno suđenje optuženima za ubistvo

Đorđa Borete i slučajne žrtve Dragana Zečevića

Akcija carinika i policije, oduzeto 15,5 kilograma skanka

Urezervnoj gumi kriodrogu

Nakondetaljnogpregledavozilapronađenadroga

PODGORICA:

Rasvijetljeno krivično djelo počinjeno početkommaja

Tri osobeosumnjičene

zanasilničkoponašanje

Odgođeno suđenje

okrivljenima za ubistvo

starice u Plavu

Čeka se nalaz

za Šoškića i

Konatara

Lašmanova i Stanović

fejsbuk

Kotor