Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Utorak, 15. maj 2018.

Društvo

PODGORICA

–PISAtestira-

nje crnogorskihđaka, njih

oko6.500, koje jepočelou

martu, okončano je tokomvi-

kenda, anadležni očekujuda

ćeučenici pokazati bolje re-

zultateuodnosunaoneod

prije tri godinekada jeCrna

Gora lošepozicionirana.

Zvanični rezultati testiranja

bićeobjavljenji zaokogodinu i

po.

Naposljednjemtestiranjukoje

je urađeno 2015. godine crno-

gorski đaci su na skali od 70

zemaljabili rangirani od52. do

59.mjesta.

Arijana Nikolić-Vučinić izMi-

nistarstva prosvjete kazala je

za Pobjedu da su nadležni u

međuvremenu preduzimali

određenemjere kako bi uticali

na postizanje boljih rezultata.

- Prvi put su sve srednje škole

posjetili timovi sastavljeni od

predstavnika svih institucija

zaduženih za ovaj proces i na-

damo se da će zajednički rad

doprinijeti boljem pozicioni-

ranju Crne Gore na PISA skali

– istakla je ona.

Kako je precizirala, tokom fe-

bruara i marta, neposredno

prije početka PISA testiranja,

četiritimasastavljenaodpred-

stavnikaMinistarstva prosvje-

te, Ispitnog centra, Zavoda za

školstvoiZavodazaudžbenike

i nastavna sredstava su obišli

sve srednje škole, njih 50, koje

su bile obuhvaćene testira-

njem i održali prezentacije za

učenike, kao i za roditelje i na-

stavnike. Razgovarano je, do-

daje ona, sa više od 1.000 uče-

nika.

- Prezentacije za učenike ima-

le su cilj da povećaju svijest o

značaju rezultata ovog testira-

nja i učenici su upoznati o za-

dacima koji su dio testa, a na

kojimaseodučenikaneočeku-

je da daju definiciju, već da na

osnovu raspoloživih podataka

dođu do traženog rješenja, ili

da daju svoj sud i da ga obra-

zlože – rekla je Nikolić-Vuči-

nić.

Od broja učenika u školi, kako

je kazala, zavisio je i broj uče-

nika koji su prisustvovali pre-

zentacijama. U školama sa

manjim brojem učenika pre-

zentaciji su prisustvovala sva

djeca koja pohađaju prvi ra-

zred, dok je u školama sa veli-

kim brojem učenika taj broj

bio oko trideset, a prisustvo-

vali su i predstavnici svih

odjeljenja.

- Kako bi se iskoristila vršnjač-

ka edukacija, takođe, u svim

školama zaduženi su učenici

četvrtog razreda, koji su testi-

raniuprethodnomPISAciklu-

su, da predstave svoja iskustva

i naročito da istaknu značaj

ovog testa –navela je ona.

Poredprezentacijazaučenike,

timovisu,premanjenimriječi-

ma,organizovaliiprezentacije

za roditelje i nastavnike, kako

biinjimapribližiliznačajPISA

testiranja.

Osim srednjih škola, na PISA

testiranju učestvovalo je i 12

osnovnih, a đaci koji su radili

testrođenisu2002.godine.Vi

-

še od 95 odsto učenika je u pr-

vom razredu srednje škole,

doksuostaliudrugomrazredu

ili uosnovnoj školi. Učenicima

je provjeravano znanje iz čita-

lačke, matematičke i naučne

pismenosti, te su, takođe, ispu-

njavali upitnik s pitanjima o

porodici, školi, učenju i slo-

bodnomvremenu. Ove godine

uzorak je veći za oko 1.000

učesnika, a odabir je obavljen

putem softvera iz spiska svih

petnaestogodišnjaka.Ranije je

iz Ispitnog centra rečeno za

naš list da je u ovogodišnjem

testiranju fokus na čitalačkoj

pismenosti, tako da većina pi-

tanja testira koliko učenici ra-

zumiju ono što su pročitali, a

pitanjauupitnikuvezanasuza

tokolikočesto i štočitaju, teči-

taju li u štampanoj formi ili

elektronskoj. PISA zadaci, ka-

ko su istakli, ne traže odučeni-

ka podatke naučene napamet,

već su date situacije iz svakod-

nevnog života u kojima treba

da riješeneki problemkoriste-

ći prethodna znanja iz mate-

matike, prirodnih nauka ili da

iz više izvora izaberu informa-

ciju u tekstu koja im je potreb-

na.

PISA je projekat Organizacije

za ekonomsku saradnju i ra-

zvoj (OECD), aCrnaGorauče-

stvujeutestiranjukaojednaod

80zemalja.

N.Đ.

PODGORICA

-Navijačka grupa „Dukljani“ već trećugodi-

nuuMedovi polaževijenacučast poginulihCrnogoraca.

Ove godine „Dukljani“ su pozvali i prijateljsku navijačku grupu

„Old Boys 1987“, koji su željeli da prisustvuju, kako bi se, kako su

rekli, kliše ohuliganima razbio.

Kako objašnjavaju, navijači nijesu uvijek samo uzročnici nereda

već i radedjelazakoja jepotrebnovelikosrce, prenijeli suportali.

Ističe seda sunaovaj načinželjeli da razbijupredrasudeonavija-

čima, koji su uvijek etiketirani samo kao grupacija spremna da

pravi nerede.

- Ne smijemo zaboraviti ni predstavnike iz Asocijacije dijaspore,

tačnije njihov glavni odbor koji je bio prisutan sa nama na ovom

svetommjestu - saopštili su „Dukljani“.

R.D.

PODGORICA

–Majke troje

i višedjecekoje suostalebez

naknadeorganizovaće sju-

traprotest ispredSkupštine

CrneGore, odakle će zatra-

žiti da imsevrateoduzeta

primanja i danadležni koji

su ihukinuli podnesuostav-

ke - rekla jenovinarimako-

ordinatorkaprotestaŽeljka

Savković.

Prije nego što je najavila orga-

nizovanje protesta, istakla je

da je ,,pucanj u novinarku Vi-

jesti Oliveru Lakić pucanj na

svaku majku koja je digla svoj

glas i koja je riješila da brani

svoje oduzetopravo“.

- Dobila sam informaciju i da

je jedna majka, korisnica na-

knade, izDanilovgrada, prekr-

šajno kažnjena sa 110 eura ili

četiri dana zatvora zato štoni-

je prijavila održani protest u

tom gradu. To je sramno – ka-

zala je ona.

Pozvala je funkcionere, pred-

stavnike svih političkih parti-

ja, nevladinog sektora, sindi-

kata, da dođu i podrže njihov

protest.

N.Đ.

PODGORICA

–U2016. go-

dini registrovana su763 le-

galna abortusa, a taj trend

raste, upozorili su juče iz In-

stituta za javnozdravlje, isti-

čući daovaj broj nijepotpun,

jer sedioabortusa radi upri-

vatnimklinikama i nepri-

javljuje sedosljedno– saop-

štili su juče iz Instituta za

javnozdravlje.

Istakli su i da su 2016. godine

zabilježene 262 maloljetničke

trudnoće, što jeza 13odstoma-

njeuodnosuna2012. kada ih je

bilo 300.

NASILJE

PovodomMeđunarodnog da-

na porodice, 15. maja, iz Insti-

tuta su saopštili da je, prema

posljednjim dostupnim poda-

cima Centra za razvoj zdrav-

stvenog sistema, u2016. godini

bilo više od 7.000 porođaja, od

čega više od 2.000 carskim re-

zom.

Iz Instituta su kazali da je po-

rodično nasilje bitan problem

kada se radi o zdravlju porodi-

ce.

Kako su naveli, posljednje

istraživanje o nasilju u porodi-

ci i nad ženama, koje je prošle

godine sproveo UNDP, u sa-

radnji sa Ministarstvom za

ljudska i manjinska prava, po-

kazuje da je nasilje u porodici

veliki društveni problem ko-

jem se ne posvećuje dovoljno

pažnje.

Istakli su da nasilja ima po-

djednako u svim slojevima

društva i svim krajevima Crne

Gore, dodajući da je svaka dru-

ga žena tokomživota bila žrtva

nasilja.

-Žrtvenasiljasuženebezobzi-

ra na obrazovanje, primanja i

uzrast. Pod većim rizikom su

žene sa manje obrazovanja i

ekonomski zavisne - ukazali su

iz te zdravstvene ustanove, do-

dajući danajveći broj slučajeva

nasiljaostajeneprijavljenzbog

strahaodnasilnikaiosvete,kao

i zbog osude i sramote.

Premapopisuiz2011.godine,u

Crnoj Gori bilo je 167.177 poro-

dica, a najviše ih je bilo u Pod-

gorici, višeod50.000, odnosno

30odsto odukupnog broja.

Ukazali su i napodatakZavoda

za statistiku, prema kojem je u

2016. godini sklopljeno 31.000

brakova, a razvedena 703.

- Taj broj je manji za 17,2 odsto

u odnosu na godinu ranije, pri

čemu se u istim poredbenim

periodima bilježi porast broja

razvedenih brakova sa 577 u

2015.na703u2016.godini-na-

veli suu saopštenju.

PLANIRANJE

Prema njihovim riječima, va-

žan činilac unapređenja kvali-

teta porodičnih odnosa je pla-

niranjeporodicekoji uključuje

organizovan i sistemski zdrav-

stveno-vaspitni rad sa mladi-

ma,ženamaureproduktivnom

periodu, trudnicama, parovi-

ma imladimporodicama.

Kako su dodali, planiranje po-

rodice podrazumijeva i upo-

znavanje o sigurnimmetoda-

ma kontracepcije, kao i

ukazivanje da je abortus, iako

najčešće primjenjivan, po

zdravlje žena najrizičniji i naj-

manjeopravdannačinplanira-

nja porodice.

- Porodica treba da postane

prioritetukreiranjusvihsek-

torskihpolitikačiji jeciljpro-

movisanje miroljubivih i in-

kluzivnih društava, obezbje-

đenje pristupa pravdi za sve i

izgradnja efikasnih instituci-

ja na svim nivoima - poručili

su iz Institutaza javnozdrav-

lje.

Istakli su da porodica, kao os-

novnasocijalnajedinicaukojoj

se zdravstvene potrebe formi-

rajuirješavaju,imaodlučujuću

ulogu u zdravlju svojih člano-

va.

Naglasili su da je značajno

podstaći javnost na pružanje

podrške porodicama koje su

suočenesaproblemimaueko-

nomskom, društvenom i kul-

turnomsmislu.

Tema obilježavanja ovogodiš-

njegDanaporodice je „porodi-

ce i inkluzivna društva“.

R.D.

Okončano PISA testiranje crnogorskih đaka

Dukljani čuvajuod

zaborava junake

Odali počast stradalnicimauMedovi

Novi protestmajki

ŽeljkaSavković

PovodomMeđunarodnog dana porodice iz Instituta za javno zdravlje ukazali na probleme našeg društva

Tokom2016. registrovane

262maloljetničke trudnoće

ILUSTRACIJA

Očekujuse

bolji rezultati

negoštosu

bili dosada

Arijana

Nikolić-

Vučinić

Na posljednjem testiranju koje je urađeno

2015. godine crnogorski đaci su na skali od

70 zemalja bili rangirani od 52. do 59. mjesta