Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Društvo

Utorak, 15. maj 2018.

U„Promaji“ služili alkoholmaloljetniku

PODGORICA

Policija i inspektori Upra-

ve za inspekcijske poslove zapečatili

su ugostiteljski objekat „Promaja“ zbog

služenja alkohola maloljetnom L. S. (17),

saopšteno je iz Uprave policije.

U noći između petka i subote, u ugosti-

teljskimobjektima: „Promaja“, „Mado-

na“, „District“, „Crazy Clock“, „Kod

Bora“ i „Amici Friends“ kontrolisano

je da li se služi alkohol maloljetnicima

licima.

- U lokalu „Promaja“ je zatečen L. S. (17)

u konzumiranju alkohola, zbog čega je

vlasnik lokala kažnjen, a lokal zapečaćen

- piše u saopštenju.

O događaju je, kako je saopšteno iz

policije, obaviješten roditelj maloljetnika,

dok je vlasniku ugostiteljskog objekta

„Promaja“ L. M. izdat prekršajni nalog za

naplatu novčane kazne i izrečena zabra-

na obavljanja djelatnosti.

K. J.

kcijama

- Nemamo u komandnomka-

dru više žena zato štomoraju

da prođu vojnu akademiju,

jedan čitav period vojnih

službi da bi mogle dosegnuti

tajupravljačkikadar.Neznači

dakrozškolovanjenainostra-

nim akademijama nećemo

imati ženu načelnicu Gene-

ralštaba... Najveću poziciju u

komandnoj strukturi NATO-

a je dobila žena - majorka Sa-

njaPejović koja jepostala čla-

nica rukovodnog tima za

rodne perspektive... Rezultat

Crne Gore je u tomsegmentu

je bitnije da žene oficirke sto-

je rame uz rame sa oficirima.

RAVNOPRAVNOST

- Nedavno sam plovio škol-

skim brodom do Malte i uži-

vao samnekoliko dana sa stu-

dentima, ali mi je jedna

pozitivna stvar zapala za oko.

More je noću bilo nemirno, a

zakormilomjebilaoficirka. I,

zaista, to je nešto što treba da

bude reper. Nama treba žena

koja stoji rame uz rame sa ko-

legom– istakao je on.

Ovaj resor, kako jedodao,mo-

tiviše djevojke da se prijave.

Žele, kazao je, da podmlade

vojsku, te u prosjeku na 50

vojnikaprime sedamdjevoja-

ka.

- Na nivou ministarstva ima-

mo oko 43 odsto djevojaka i

žena. Sve više su mlade žene

zainteresovane da stupe u

službuibudurameuzramesa

vojnicima – rekao jeVolkov.

Poslanica Aleksandra Vuko-

vić (DPS)kazala jedaovaj do-

kument koji su usvojili ohra-

bruje, jer snaži žene tamo

gdje su one u najvećoj mjeri

onemogućene da se bave u

tradicionalnomcrnogorskom

društvu vojnim pozivom

označenim kao isključivo

muškim.

- Kada im omogućite da na-

predujuuslužbi,toznačidaje

zrelost, prije svega politike

koju sprovodi i Vojska Crne

Gore i Ministarstvo odbrane,

na visokom nivou – kazala je

ona.

N.Đ.

prepoznatkaoneštoštosedo-

bro radi – istakla je ona.

I njen kolega iz ministarstva

Mihailo Volkov ukazao je na

postignuti napredak, navode-

ći da se Crna Gora približava

predviđenoj kvoti izrezoluci-

jedazastupljenost ženauvoj-

scibude10odsto.Istakaojeda

Sa sjednice

Povodi:

Neizvjesna sudbina zarobljenika u Siriji porijeklomsa Balkana

KOSOVSKAMITROVI

CA/PRIŠTINA/NOVIPA

ZAR

Premapodacimapet

neformalnihorganizacija

pretežnonastalihnavod-

nimtransformisanjemne-

kadašnjih logističkihćelija

za „regrutovanje“ radikal-

nih islamistanaKosovu i

Sandžaku, donovembra

prošle godinena sirijskim

ratištima zarobljeno je60

muškaraca i sedamžena,

državljana i državljanki Bo-

sne iHercegovine, Srbije,

RepublikeKosovo i Crne

Gore.

Najviše je bosanskohercego-

vačkih državljana - 25 i četiri

državljanke, zatimkosovskih

- 20 i dvije žene, srpskih - 12 i

jedna žena i trojica crnogor-

skih državljana. Manje od

trećine (20) zarobile su oru-

žane formacije sirijske armi-

je, dok je47 osobauzaroblje-

ništvu raznih vojski i milicija

koje su se borile protiv tako-

zvane ISIL-države, ali su i

pored toga ostale protivnice

zvanične sirijske vlasti.

(NE)USPJEH

Nekadašnji aktivista novopa-

zarskogFurkana, a sada jedan

odlideraslužbenoneregistro-

vane vjerske humanitarne

mreže, Fahredin Ć. objašnja-

vadajesituacijasazarobljeni-

cimaveomasložena, aunaro-

čito teškom položaju su oni

koje su zarobile kurdske oru-

žane frakcije, a takvih je dva-

desetak.

Radi seuglavnom- kažeon, o

bivšimborcimakojisudezer-

tirali nakon teških poraza

ISIL-jedinica, pokušavajući

da se preko teritorija koje

kontrolišu Kurdi, najkraćim

koridoromdomognugranice

Turske.

- Nastojali smo i tokom po-

sljednje misije, od 30. aprila

do 8. maja, da na razne nači-

ne, preko provjereno uticaj-

nihstruktura,stupimoukon-

takte sa ljudima bliskim

kurdskim lokalnim vlastima

koje kontrolišu punktove na

kojima su naši istovjernici i

zemljaci zarobljavani, ali -ni-

jesmouspjeli –priča on.

OTKUPNINA

Uspjeli smo, kaže, da negdje

krajemprošle godine dobije-

mo prilično pouzdanu infor-

macijudasunajmanjepetna-

estorica tada bili još živi, ali

njihovo eventualno osloba-

đanje uslovljeno je adekvat-

nomotkupninom.

- Radi se o 20 do 30 hiljada

dolara „po glavi“ uz bezbje-

dan transfer do granice sa

Turskom. Sve dalje od toga je

Alahova volja, što znači da

nemanikakvihgarancija i ka-

dabi seotkupninadostavilau

skladu sa kurdskimzahtjevi-

ma –priča on.

Pobjedin sagovornik smatra

da su, ako je uopšte moguće

govoriti o bilo kakvimpovolj-

nostima, u najpovoljnijem

položaju zarobljenici regu-

larne sirijske armije. Jer i po-

red svega što se u toj državi

događalo u posljednjih se-

dam-osamgodina,nekeinsti-

tucije i djelovi administrativ-

nog aparata pod svojevrsnim

sumonitoringomrelevantnih

i autoritativnih međunarod-

nih organizacija, pa bi semo-

glo vjerovati da se neke od

konvencija koje se odnose na

ratne zarobljenike koliko-to-

likopoštuju.

OPROST

Misionari pet humanitarnih

organizacija sa ovih prostora

uSirijisupovremenoboravili

još od sredine decembra

prošle godine, zatim krajem

januara i krajem aprila i po-

četkommaja ove godine. Ta-

mo su, pored Fahredina Ć,

bile Anela S. iz KosovskeMi-

trovice, Elma Đ. iz Prištine i

ErvinŠ. izTutina, inačepori-

jeklomizRožaja.

Misijese,poriječimaAneleS,

odvijaju u saradnji sa sličnim

humanitarnim organizacija-

ma istovjernika iz Turske,

Albanije, Bosne i Hercegovi-

ne iLibije, anjihovosnovni je

cilj evidentiranje i što preci-

znije lociranje zarobljenika

na svim stranama, nakon če-

ga bi se uz pomoć islamskih

autoriteta iz raznih vjerskih

zajednica otvorio proces nji-

hovog oslobađanja, kroz in-

stitute oprosta, odnosno po-

milovanje, koji nijesu strani

islamskoj vjeri.

Za sada, priznaje ona, ozbilj-

nijihrezultatanema,alisamo

saznanje porodica zaroblje-

nikada se odmisionarstvane

odustaje, uliva im nešto na-

de…

R. TOMIĆ

60

muškaraca i sedamžena iz

našeg regiona zarobljeno

je u Siriji, među kojima

su trojica crnogorskih

državljana

Nade, ipak, ima…

Među 67 zarobljenika porijekom iz

balkanskih zemalja, prema podacima

sandžačkih i kosovskihmisionara, i trojica

su crnogorskih državljana. Unajtežem

položaju su zarobljenici kurdskih

oružanih frakcija, za čije se „otkupe“ traži

20 do 30 hiljada dolara po osobi

Najvišezarobljenikana sirijskim

ratištima iznašeg regiona je izBiH

ći

ervis

8, 9, 10 i 11 tog člana aneksom2

promijenjene.

TakoRTCGkaoprojektni par-

tner prema tački 6 ima obave-

zu da uradi 44 istraživačka

priloga„saposebnimfokusom

naoneuokvirupregovaračkih

poglavlja 23 (Pravosuđe i os-

novna ljudska prava), 26 (Ob-

razovanje i kultura), 27 (Zašti-

taživotnesredine)i28(Zaštita

potrošača i zdravlja) koje se

tiču građana Crne Gore i koje

ukazuju na sistemske i druge

izazove na putu ka EU, i to na-

kondefinisanja tema“.

SAGOVORNICI

I uovoj tački je ranije bila data

mogućnost CGO-u da ima pu-

ni uvid u proces pripreme i

produkcije „uz kontrolu ko-

načnih priloga prije njihovog

emitovanja na osnovu čijeg

pisanog odobrenja kao nosio-

ca projekta isti mogu biti emi-

tovani/objavljeni“.

I tačka 8 član 4, kao i tačka 9,

kojima je CGO-u, takođe, bilo

omogućeno direktno miješa-

njeuuređivačkupolitiku, tako

što su imali pravo da biraju i

gosteutri, odnosnopetTVde-

bata, izmijenjeni su, takoda su

uređivačka prava vraćena

urednicima.

Urednici i novinari više ne

moraju da se konsultuju sa

CGOniprilikomodabirasago-

vornika za intervju u Briselu.

Nemoraju da se konsultuju ni

za produkciju dokumentarca,

RTCG dostavila je juče

Agenciji za elektronske

medije i Savjetu Javnog

servisa aneks 2 ugovora

koji je potpisala sa Cen-

trom za građansko obrazo-

vanje. Generalna direktori-

ca RTCG Andrijana Kadija

kazala je za Pobjedu da će

taj dokument biti potpisan

u narednih nekoliko dana.

- Čimdobijemo odgovor

od njih, a to će sigurno biti

ubrzo, potpisaćemo doku-

ment - najavila je Kadija.

Iz Agencije za elektronske

medije Pobjedi su juče

rekli da do kraja radnog

vremena nijesu dobili mejl

sa adrese Radio Televizije

Crne Gore, „što ne znači da

nije stigao nakon radnog

vremena“.

Predsjednik Savjeta Ivan

Jovetić kazao je da je mejl

od generalne direktorice sti-

gao na adresu Savjeta van

radnog vremena i da nije

uspio da ga pročita.

- Tačno je da smo dobili mejl

i u njemu između ostalog

i aneks 2 ugovora RTCG i

CGO. Pročitaću ga, a do tada

ne bihmogao da ga komen-

tarišem - kazao je on.

Kadija:

Dokument

dostavljen

SavjetuRTCG

iAEM-u

ali ni za njegovo emitovanje.

Aneks 2 je sastavljen tako da

član 4 glasi da su se obje strane

saglasile da primjenjuju sve

dobre principe novinarstva u

skladu sa najboljim evropskim

praksama i etičkim novinar-

stvom.

- CGO, kao organizacija i poje-

dinci koji je predstavljaju, ne-

ma nikakvu uređivačku kon-

trolunadsadržajemkojiRTCG

priprema, istražuje i emituje i

objavljuje. Uredničke odluke i

konačna odobrenja novinar-

skogsadržaja isključivodonosi

RTCG-pišeutomdokumentu.

Član 1 osnovnog ugovora tako-

đe je korigovan, tako da sad pi-

še da je predmet ovog doku-

menta, „poslovna saradnja

između ugovornih strana u

pružanju tehničke podrške u

izgradnjikapacitetaRadioiTe-

levizije Crne Gore“ i da se

RTCG-u, kao partneru direk-

tno uplaćuje 14.500.00 eura na

žiro račun.

K. JANKOVIĆ