Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

Pobjeda

Društvo

6

Utorak, 15. maj 2018.

Studenti UDG na usavršavanju u Kini

Polovina inficiranih

dijagnozusaznakasno

Tokomljeta i posao

PODGORICA

UCrnoj Go-

ri, od 18. do25.maja, biće

obilježenaproljećna sedmi-

ca testiranjanaHIV i hepa-

titise, kaododatna akcija

evropske sedmice testira-

nja, koja seorganizuje svake

godineunovembru.

IzInstitutazajavnozdravljesu

naveli da se evropska sedmica

testiranja sprovodi sa ciljem

podizanja svijesti o značaju te-

stiranja naHIV i hepatitise.

Institut će, kako je saopšteno,

sa mrežom savjetovališta za

HIVudomovimazdravljaBar,

Berane, Bijelo Polje, Nikšić,

Kotor, Pljevlja i Herceg Novi,

pripremom postera, javnim

promocijama savjetovanjima,

tribinama idrugimaktivnosti-

ma obilježiti važnost testira-

nja, kao značajne preventivne

mjere u smanjenju epidemije

ovih infekcija.

- Tokom sedmice savjetovanje

i testiranjenaHIVbićeorgani-

zovanousvimsavjetovalištima

u skladu sa radnim vremenom

savjetovališta, a u Institutu u

Podgorici radnim danima od

osamdo20sati-navodiseusa-

opštenju, prenijela jeMina.

Navodi se da naučni dokazi

ukazuju na dobrobiti testira-

nja i ranog utvrđivanja HIV i

hepatitis statusa.

U Evropi sa HIV-om živi 1,2

miliona ljudi, a skoro 50 odsto

osoba inficiranih HIV-om di-

jagnozu sazna kasno.

- Rana dijagnoza i liječenje

može smanjiti vjerovatnoću

prenošenja bolesti na druge

osobe - ističuu saopštenju.

Kako su naveli, procjenjuje se

da u evropskom regionu 13,3

miliona ljudi živi sa hepatiti-

somB i 15 miliona sa hepatiti-

som C, što je oko dva odsto

opšte populacije.

IzInstitutasukazalidavišeod

120.000 osoba godišnje umre

usljed infekcije hepatitisomB

ihepatitisomC,adasuoninaj-

češćiuzrokciroze i karcinoma

jetre.

Prema njihovim riječima, za-

počinjanje terapije na vrijeme

dovodi do usporavanja pro-

gresije oboljenja kod infekcije

hepatitisomB, a kod infekcije

hepatitisomC i do izlječenja.

- Ključna aktivnost u preven-

ciji HIV/AIDS-a je testiranje

na HIV, jer su posljedice ka-

snog otkrivanja infekcije alar-

mantne - naglasili su iz Insti-

tuta.

R.D.

Institut za javnozdravlje

PODGORICA

Nauniver-

zitetimauKini, 25 crnogor-

skih studenata i saradnika

sa svih studijskihgodina

usavršavajuznanja izobla-

sti ekonomije, informatike,

dizajna, politehnike i turiz-

ma– saopšteno je saUni-

verzitetaDonjaGorica.

Kakonavode,saradnjasaveli-

kim brojem univerziteta i

kompanija uKini prilika je da

mladi ljudi usavrše znanja i

vještine, ali i da nauče kineski

jezik i izučavaju bogatu kine-

skukulturu i tradiciju.

- Studenti i saradnici borave

na Xihua University, Cheng-

du, Sichuan, Beijing Union

University, Peking i Southwe-

sterUniversityofFinanceand

Economics, Chengdu, Sichu-

an. UDG je ostvario saradnju i

sa univerzitetima Xidian, Xi-

an i Changsha University of

Science and Technology, Hu-

nan - naveli suu saopštenju.

Osimusavršavanja imaju pri-

liku i za sticanje radnih isku-

stava u okviru praksi u kine-

skimkompanijama.

- Uokviru saradnjeUniverzi-

tetaDonjaGoricasakineskim

kompanijama,studentisudo-

bili priliku da u kompaniji

Sichuan Road and Bridge

Group (SRBG) obavljaju je-

dan do dva mjeseca plaćene

prakse sa pokrivenim troško-

vima života tokom ljeta na

projektuSRBGsurveyandde-

signbranchugraduChengdu,

provinciji Sichuan u Kini. To

je jednaodnajvećihkompani-

ja uKini –piše u saopštenju.

Kako navode, u okviru sarad-

nje sa Xidian Univerzitetom

iz Kine, studenti Univerziteta

Donja Gorica imaju moguć-

nost i priliku da učestvuju u

međunarodnoj ljetnjoj školi

„2018InnovativeICT“kojaće

biti održana u jula 2018. godi-

ne na Xidian univerzitetu u

Kini.

- Tokom jula, 14 kineskih stu-

denata sa univerziteta Xihua

će boraviti na ljetnjoj školi u

okviru Kampa za talente, koji

organizuje UDG. Još četiri

studenta sa istog univerziteta

će obavljati praksu u kompa-

nijamauCrnojGori kojuobe-

zbjeđuje UDG u saradnji sa

svojimpartnerima - zaključe-

no je u saopštenju.

K. J.

Odbori za bezbjednost i rodnu ravnopravnost usvojili izvještaj Ministarstva odbrane

Višeženauvojsci, ali ihnemana fu

PODGORICA

Ucrnogor-

skoj vojsci je zastupljeno9,8

odstožena, odčega ih je

svega 12ukomandnomka-

dru, a izMinistarstvaod-

branepojašnjavajuda je to

zato što suuvojsci dugo-

trajni procesi zanapredaku

hijerarhiji.

Na zajedničkoj sjednici skup-

štinskih odbora za bezbjed-

nost i odbranu i za rodnu rav-

nopravnost razmotren je i

podržan izvještaj o realizaciji

za 2017. godinu akcionog pla-

na za primjenu rezolucije Sa-

vjetabezbjednostiUN-Žene,

mir i bezbjednost uCrnojGo-

ri (2017-2018), kojim su defi-

nisane mjere i aktivnosti koje

se tiču pitanja rodne ravno-

pravnosti u procesu reforme

sistema odbrane.

NAPREDOVANJE

Poslanica DPS-a Branka Ta-

nasijević tokom diskusije

upozorila jeda kada se ide od

prošlogkasadašnjemvreme-

nuuVojscijesvevišežena,ali

kada se posmatra hijerarhija

moći i prestiža, onda je, upo-

zorila je ona, vertikalna pro-

hodnost žena na prestižne

pozicije veoma otežana.

- Došlo je do znatnog poveća-

nja broja žena na nižimnivoi-

ma, ali toganemameđu ruko-

vodećim kadromu oružanim

snagama – rekla je ona.

Predstavnica Ministarstva

odbrane Radmila Đakonović

joj jeodgovoriladakadasesa-

gledaju postignuti rezultati

na tompolju od 2008. godine,

vidan je određeni napredak.

Podsjetila jeda jetegodinebi-

la zastupljena samo jedna že-

na u Vojsci kao oficirka, a da-

nas ih je 12.

Najvećupozicijuu

komandnoj struk-

turi NATO-a je dobila

žena -majorka Sanja

Pejović- rekla jeRad-

milaĐakonović

Aneksom2 temeljno izmijenjen ugovor RTCG i nevladine organizacije

CGOvišenećem

dauređuje Javni

PODGORICA

Javni servis

i nevladinaorganizacija

Centar za građanskoobra-

zovanje, nakon što jePobje-

daobjavilaugovor koji su

potpisali o sadržaju tri udar-

ne emisije, akojimjeRTCG

omogućilaCGO-uodlučiva-

nje štomože, a štonedabu-

de emitovanounjima, ura-

dile suaneks 2ugovora

kojimje televiziji vraćena

sloboda i pravodavodeure-

đivačkupolitiku.

Aneks 2 ugovora, u koji je Po-

bjeda imala uvid, juče je pro-

slijeđen Agenciji za elektron-

skemedije i članovimaSavjeta

RTCG, a njim je ugovor, mal-

tene, potpuno izmijenjen.

Između ostalog, piše da će

CGO dati „tehničku podršku

timu RTCG i novinarima koji

rade istraživačke priloge o te-

mama vezanim za proces EU

integracija“ i to u dijelu „defi-

nisanja tema, uvida u proces

pripreme i produkcijepriloga,

auzpunopoštovanjeprincipa

nezavisnosti RTCG“.

Agencijazaelektronskemedi-

je, pošto je Pobjeda objavila

sporni dokument, dala je mi-

šljenje i preporuke RTCG-u,

poredostalog, konstatujući da

članovi 3 i 4ugovoraomoguća-

vajuCGO-uneprimjernomije-

šanje u uređivačke odluke Jav-

nog servisa, odnosno emisije

„Replika“, „Okvir“ i „TVmaga-

zin“.

IZMJENE

Sporni ugovor podržala je De-

legacija Evropske unije u Pod-

gorici, jer je on dio njihovog

projekta „Činjenice su važne -

objektivno i inovativno novi-

narstvo“, vrijednog 124.309,49

eura. Šef Delegacije EU Aivo

Orav pokušao je na nedavnoj

konferenciji za novinare da

pritekne u pomoć RTCG i

CGO-u, braneći ovaj doku-

ment i tvrdeći da je pogrešno

protumačen?! Najavio je, me-

đutim, i tada aneks ugovora.

A u kojoj mjeri se zadiralo u

nezavisnostJavnogservisado-

kazuje aneks 2 – kojim su po-

pravljene skoro sve tačke ugo-

vora. Tako sada tačke 7, 8, 9 i 12

u članu 3 osnovnog ugovora, a

na koje je ukazao i direktor

AEM-a Abaz Džafić u svom

mišljenju, izmijenje-

ne su pa je CGO

tehnička podrška

projektnom timu

RTCG i „no-

vinarima koji produkuju poje-

dinačne istraživačke priloge o

temamavezanimzaprocesEU

integracija“...

Izmijenjena je i tačka 8, pa

CGOvišenećedavati „odobre-

nje sa RTCG timom u vezi or-

ganizacije, produkcije i emito-

vanja 3TVdebate/emisijepod

nazivom ‘O čemu pregovara-

mo?’ a koje se tiču informisa-

nja javnosti o pregovaračkom

procesu iz različitih uglova

(akt. 2.3) u dijelu zajedničkog

definisanja fokusa i odabira

gostiju“ već će biti samo „teh-

nička podrška“ timu Javnog

servisa.

Aneksom 2 (tačka 9, član 3)

CGO-u biće oduzeto i pravo

dadajuodobrenjeuvezi saor-

ganizacijom, produkcijom i

emitovanjempet TV debata o

pregovaračkomprocesu iz ra-

zličitih uglova, već će i tu biti

samo „tehnička podrška“.

Aneksom nije precizirano što

konkretno ta podrška podra-

zumijeva.

NOVAC

Tehničkijeizmijenjenidioko-

ji seodnosi nazaradenovinara

(tačka 12, član 3), ali će CGO i

dalje isplaćivati honorare

urednicima i novinarima.

Tako je aneksom2 preci-

zirano damladi novinari

neće raditi 21 prilog, kao

štojebilopredviđenora-

nije, već 26 priloga i za

svaki od njih će dobiti

po 300 eura.

Iskusni novinari neće

raditi po 21 prilog,

već 18 priloga za ko-

je će ukupno dobiti

9.000 eura.

- CGO će uplatiti

RTCG sred-

stva u ne-

to iznosu od 14.500 eura po

osnovu produkcije i realizaci-

je i to za: TV reklame o Etič-

kom kodeksu – 2.000 eura, za

tri emisije/debate ukupno

3.000 eura, za pet emisija/de-

bate ukupno 7.500 eura i za

TV dokumentarac iz Brisela

2.000 eura - piše u aneksu2.

Džafić je umišljenju jasno na-

veo da je problematičan i član

4 i da se njimeCGOomoguća-

va miješanje u nezavisnost

Javnogservisa, pa su tačke 1, 6,

Uredničke odluke i konačna odobrenja novinarskog

sadržaja isključivo donosi RTCG - piše u aneksu 2 u koji

je Pobjeda imala uvid. Tehnički je izmijenjen i dio koji se

odnosi na zarade novinara (tačka 12, član 3), ali će CGO i

dalje isplaćivati honorare urednicima i novinarima

ZgradaRTCG

Abaz

Dža ć

Ivan

Jovetić

IJZ organizuje proljećnu sedmicu testiranja na HIV