Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Utorak, 15. maj 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Eurosuper95i98po-

skupili su po šest centi, dok je cijena

eurodizelaostalanepromijenjena,sa-

opšteno je izMinistarstvaekonomije.

Cijena eurosupera 95 i 98 će u nared-

ne dvije sedmice iznositi 1,37 eura,

odnosno 1,41 eura, dizel ostaje 1,23

eura, kao i ložuljazaveleprodajukoje

košta 1,2 eura. Posljednje promjene

cijena goriva bile su 1. maja, kada su

eurodizel i ložuljezaveleprodajupo-

skupili po tri centa.

Maksimalnemaloprodajnecijenego-

riva uCrnoj Gori usklađuju se svakog

drugog ponedjeljka u zavisnosti od

promjene cijena naftnih derivata na

međunarodnomtržištuivalutnogod-

nosa eura i američkog dolara.

S. P.

Montenegroberza

Prodata

21.000 akcija

Jugopetrola

PODGORICA

– Na Montenegro-

berzi je juče prodato 21.000 akcija

Jugopetrola za 25.193 eura. Cijena

po akciji je bila 11,9 i 12 eura, što je

povećanje od 1,67 odsto.

M.P.M.

PODGORICA

–Podgorička

kompanija ,,Čelebić“, vla-

sništvobiznismenaTomi-

slavaČelebića, namjeravada

gradi još dvije lamele i dio

podzemne garažeuZagori-

ču, unovomkvartuSiti kej

naobaliMorače. Ukupna

brutopovršinaovih lamela

jevećaod 10.000kvadrata, a

imaće 119 stanova.

Idejno rješenje ovih objekata

uradio je investitor, kompani-

ja ,,Čelebić“, azahtjevzadava-

nje saglasnosti glavnom dr-

žavnom arhitekti je 5. aprila

ove godine uputio izvršni di-

rektor kompanije Andrija Ra-

dusinović.

Stambeno-poslovnazgrada se

sastojioddvijenezavisnekon-

struktivne lamele (L5 i L6) i

projektom je predviđeno da

bude pozicionirana paralelno

sa zgradom koju čine lamele

L3 i L4, koja se već gradi na toj

lokaciji.LameleL5iL6supro-

jektovane kao višeporodični

stambeni objekti sa djelatno-

stima, koje se sastoje od po-

druma, prizemlja i sedam

spratova. Na prizemlju objek-

ta su lokali, projektovani tako

da je omogućenonjihovousit-

njavanje ili međusobno pove-

zivanjeujedinstvenufunkcio-

nalnu formu. Struktura

stanova je raznovrsna na svim

etažama i to od garsonjera,

jednosobnih i dvosobnih sta-

nova pa do trosobnih, s timda

se stambene jedinice formira-

ne kao garsonjere, jednosobni

i dvosobni stanovi nalaze u la-

meli L5 , dok se u lameli L6,

koja je označena kao faza 5b,

nalaze garsonjere, jednosob-

ni,dvosobniitrosobnistanovi.

Ukupna bruto površina lame-

le L5 je 5.082 kvadrata, a neto

4.408 kvadrata. U ovoj lameli

predviđenasu63stana, sedam

garsonjera, 42 jednosobna i 14

dvosobnih stanova. Ukupna

bruto površina lamele L6 je

ista kao lamele L5, ali će imati

56stanova,odčegasedamgar-

sonjera, 28 jednosobnih, 14

dvosobnih i sedam trosobnih

stanova. U podzemnoj garaži

bruto površine 2.140 kvadrata

predviđšena su 84 mjesta za

parkiranje.

S. P.

PODGORICA

-Hipotekar-

nabankadobila jenagradu

Evropskebanke zaobnovu i

razvoj (EBRD) zanajaktiv-

nijuuCrnoj Gori, saopšteno

je izovebanke.

Direktorica sektora za poslo-

vanje sa preduzećima u Hipo-

tekarnoj banci Ana Golubo-

vić je saopštila da je banka

drugu godinu zaredom dobit-

niknagradeEBRD.

-Nagrada je dokaz naše posve-

ćenosti promociji trgovine u

Crnoj Gori i regionu. Kroz taj

program crnogorska privreda

ima mogućnost da jednostav-

nije i jeftinije realizuje poslov-

ne odnose sa partnerima.

Tako ojačavaju regionalnu in-

tegraciju, olakšavaju međuna-

rodno poslovanje i podstiču

rast trgovine - ocijenila je Go-

lubović. EBRDje, kako jekaza-

la, dodijelila nagrade naju-

sp j e šn i j im pa r t ne r sk im

bankamauokvirusvogProgra-

ma olakšavanja trgovine.

Nagrade su dodijeljene tokom

godišnje konferencijeEBRD-a

i biznis foruma koji su se odr-

žali uJordanu.

Program olakšavanja trgovine

je ustanovila EBRD 1999. sa ci-

ljemdapromoviše trgovinuka,

iz i među zemljama u kojima

banka investira. Kroz taj pro-

gram, EBRD obezbjeđuje ga-

rancije međunarodnih banaka

i kratkoročne kredite odabra-

nim bankama za ustupanja lo-

kalnim izvoznicima i distribu-

terima.

M.P.M.

PODGORICA

-Centar za

edukacijuudrumskomsao-

braćaju, koji je formirala

Privrednakomora, do sada

jeobučio200profesionalnih

vozača i odgovornihzapre-

vozupreduzećima, saopštio

je jučeministar saobraćaja

OsmanNurković. On jena

dvodnevnojmeđunarodnoj

konferenciji podnazivom

,,Savremeni drumski prevoz

i poslovna logistika“, koja se

održavauBudvi, podsjetio

da je centar počeoda radi

ove godine.

Nurković je, kako je saopšteno

iz PKCG, podsjetio da je novi-

na Zakona o prevozu u drum-

skom saobraćaju obaveza po-

sjedovanja licence za vozače i

odgovorne u toj djelatnosti, za

štomoraju proći obuku u cen-

tru, koji je akreditovala IRU

akademija. On je rekao da je

saradnja sa Mašinskim fakul-

tetom na provjeri homologa-

cijske ispravnosti voziladobra

i najavio izradu zakona o ovoj

materiji. Predsjednik PKCG

Vlastimir Golubović je kazao

da su u obuci vozača u drum-

skom transportu u potpunosti

implementirani evropski

standardiikorišćenemoderne

nastavnemetode.

- Sertifikate koje dobiju me-

nadžeri i vozačimogukoristiti

u međunarodnom prevozu

putnika i robe u svim evrop-

skim zemljama - rekao je Go-

lubović.

Predsjednik IRU akademije

Patrik Filip kazao je da je za

nesmetano odvijanje privred-

nih aktivnosti danas više nego

ikada neophodna nesmetana

razmjena informacija, kvali-

tetna komunikacija, između

ostalog i saobraćajna, koja tre-

ba da se realizuje po bezbjed-

nimputevima.

Konferenciju su organizovali

PKCG, Ministarstvo saobra-

ćaja, Mašinski fakultet i IRU

akademija.

S. P.

PODGORICA

- Korišćenje

japanskihmetoda i alata za

poboljšanje biznis performansi

crnogorskihmalih i srednjih

preduzeća ima za cilj sagledava-

nje aktuelnog poslovanja irmi,

istraživanje trenutnih barijera za

unapređenje njihovog biznisa i

de inisanje potencijala za dalji

rast, saopšteno je iz Ministarstva

ekonomije.

Generalni direktor Direktorata

za investicije, razvoj malih i

srednjih preduzeća i upravljanje

EU fondovima Radosav Babić

kazao je na sastanku članova

upravnog odbora, u okviru

druge faze Mentoring programa

za mala i srednja preduzeća, da

se radi o strateški važnompro-

jektu saradnje vlada Crne Gore

i Japana. Sastanku su, pored

predstavnika Ministarstva eko-

nomije, prisustvovali i predstav-

nici konsultanskog tima Japan-

ske agencije za međunarodnu

saradnju (JICA).

S. P.

Tržište na nih derivata

Benzinskuplji šest centi

avljaće se i o telekomunikacijama

ing

ga

mingazasvezemljeZapadnog

Balkana. Crna Gora, Srbija,

BiHiMakedonijapotpisale su

2014. godine sporazum o po-

stepenom snižavanju cijena

rominga do nivoa cijena koje

važe u EU. Prošle godine su

predstavnici ministarstava

nadležnih za elektronske ko-

munikacije ove četiri zemlje

uputilipotpredsjednikuEKza

jedinstveno digitalno tržište

AndrusuAnsipu inicijativu za

pridruživanje režimu EU u

pogledu roming politike.

- Rezultat, između ostalog, i te

inicijative je upravo izrada

sveobuhvatne studije o bu-

dućnosti rominga na Zapad-

nomBalkanuiplanzasnižava-

nje cijena između regiona i

zemalja EU u narednomperi-

odu, koji očekujemo da bude

prezentiranna samituuSofiji.

EKsvakakopodržavasveregi-

onalne inicijative i sporazume

u oblasti digitalnog poveziva-

nja zemalja Zapadnog Balka-

na – saopšteno je iz Ministar-

stva.

Podsjetili suda su regulatorne

agencijezaelektronskekomu-

nikacije četiri balkanske ze-

mlje u novembru prošle godi-

ne predložile svojimresornim

ministarstvima da se usklade

sa režimom rominga koji je u

zemljama EU na snazi od 15.

juna prošle godine, koji je

praktičnoukinut.

- Umeđuvremenu suAlbanija

i Kosovo izrazili spremnost i

željudapristupe regionalnom

sporazumu o snižavanju cije-

na rominga, kao i da učestvuju

u svim narednim dogovorima

po ovom pitanju. Sporazum

ostajeotvorenza svezaintere-

sovane države – kazali su

predstavnici Ministarstva i

dodali da su oni pozdravili na-

mjeru Albanije i Kosova da

pristupe sporazumu.

- Očekujemo da se u relativno

kratkom vremenskom perio-

du sve ekonomije Zapadnog

Balkana i zvanično izjasne po

pitanju budućeg regionalnog

regulatornog režima u oblasti

rominga – poručili su izMini-

starstva.

S. P.

nomsudu

pitaoptužnicu,jernjomenijesu

obuhvaćena svi koji suučestvo-

vali uovom, kako tvrde, lažnom

stečaju, ali odgovor još nijesu

dobili. Zbog sumnje u zloupo-

trebu službenog položaja u

ovom poslu na optuženičkoj

klupi našli su se stečajni uprav-

nik Veselin Raičević i bivši di-

rektorZetagradnjeMilošStoja-

nović, a suđenje bi trebalo da

bude nastavljeno sjutra.

M.Lk.

Druga fazaMentoring

programa zamala i

srednja preduzeća

Japanskim

metodama da

boljih rezultata

Nove zgrade u podgoričkomkvartu Siti kej

Čelebićprijavio još

dvije lameleuZagoriču

Hipotekarna banka dobila nagradu EBRD

NajatraktivnijauCrnoj Gori

Hipotekarnabanka

Konferencija ,,Savremeni drumski prevoz i poslovna logistika“ u Budvi

Obučeno200profesionalnihvozača

Nove lameleuZagoriču

Gorivo

Roming

DKP

SakonferencijeuBudvi