Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Utorak, 15. maj 2018.

Ekonomija

PODGORICA

–Bemaks je ju-

čeprobiodesnucijev tunela

Sukadužine600metara, a li-

jeva cijevdužine 700metara

bićeprobijena zamjesec, izja-

vio jePobjedi asistent projekt

menadžeraovekompanije

MiloMuhadinović.

Proboj tunela Suka trajao je šest

mjeseci, a građevinska dozvola

je izdata u juluprošle godine.

Bemaks je prošle godine u de-

cembru probio obje cijevi tunela

Mrke, dužine 800metara. Kom-

panijajošradinatuneluVežišnik

čije su cijevi duge po 2,5 kilome-

tara. Angažovani su na proboju

najvećeg tunela Vjeternik, a za-

datakimjedaprobiju1,5kilome-

taratogtunelasasjevernestrane.

Isto toliko kilometara sa južne

straneVjeternika trebadaprobi-

je kineska kompanijaCRBC.

-Bemaks radinaukupno11kilo-

metara tunela na ovoj dionici i

svi će biti probijeni do 13. jula –

najaviojeMuhadinovićiistakao

da sena svimtunelima sada radi

sekundarna obloga.

Izgradnja prioritetne dionice

autoputaBar –Boljare, od Smo-

kovca do Mateševa, počela je u

maju 2015. godine, a ugovoreno

jedabudezavršenanarednego-

dine. Izgradnjaovogdijela trase

autoputa, dužine 41 kilometar,

od čega će 17 kilometara biti tu-

neli, tri kilometra mostovi i dva

kilometra vijadukt, koštaće 809

miliona eura.

J.R.

PODGORICA

- Povlašćeni

proizvođači električne

energije, 12malihhidroe-

lektrana i vjetroelektrana

Krnovo, proizveli suupr-

vomkvartaluove godine

77.464megavatsati (MWh)

električne energije, poka-

zujupodaci Crnogorskog

operatera tržišta električ-

ne energije (COTEE).

Sama vjetroelektrana Krnovo

proizvela je 50.845 MWh

električne energije, odnosno

66 odsto ukupne proizvodnje

povlašćenih proizvođača, a

ostatak male elektrane. VE na

Krnovu je prva u Crnoj Gori i

ima26vjetrogeneratorasnage

72 megavata. Izgradnja je ko-

štala austrijsko-francuski

konzorcijum Ivicom i Akuo

140 miliona eura obezbijeđe-

nih kreditima razvojnih bana-

kaEBRD, KfWi

Proparko. Kompanija Krnovo

grinenerdži, kojaupravljavje-

troelektranom, lani je stekla

statuspovlašćenogproizvođa-

ča i megavatsat struje prodaje

za 95,99 eura. Udio električne

energijeproizvedene izpovla-

šćenih izvora umartu je izno-

sio11,28odsto, aod2014. godi-

ne njihovim vlasnicima je

isplaćeno 7,5miliona eura.

Lani je povlašćenim proizvo-

đačima isplaćeno 4,5 miliona,

od čega polovina VE Krnovo,

koja je taj status dobila lani u

n ov emb r u . Komp a n i j a

MasdarizAbuDabijakupilaje

početkomovegodine49odsto

akcija te vjetroelektrane.

S.P.

PODGORICA

-Romingu

regionuZapadnogBalkana

i sa zemljamaEUćebiti

jednaod tema samitauSo-

fiji učetvrtak, ali uovom

trenutkunije izvjesnoda li

ćedoći dopotpisivanja

sporazumaonjegovom

ukidanjuna samomsamitu,

rečeno jePobjedi izMini-

starstva ekonomije.

Objasnili suda sukonsultacije

resornihministarstava i regu-

latornih agencija zemalja Za-

padnog Balkana o romingu u

regionujošutokuidasekona-

čan stav svih zemalja očekuje

uperiodunakonsamita. Iz tog

resoranavodedadirektnapri-

mjena evropske roming regu-

lative na zemlje van EU nije

moguća dopristupanjaUniji.

-Zatoočekujemodanasamitu

u Sofiji bude prezentiran pri-

jedlog Evropske komisije o

modalitetima snižavanja cije-

na rominga izmeđuEUzema-

lja i zemalja Zapadnog Balka-

naunarednomperiodu–rekli

su izministarstva.

Srpski ministar telekomuni-

kacija RasimLjajić saopštio je

prošlesedmicedabinasamitu

uSofiji 17.majamogla da bude

aktivirana inicijativa i potpi-

san sporazum o ukidanju ro-

PODGORICA

-Manjinski ak-

cionariDuvanskogkombina-

taPodgoricauložili surevizi-

juVrhovnomsuduna

presuduApelacionog suda.

Njome jepotvrđenapresuda

Privrednog sudakojomimje

odbijen tužbeni zahtjevda se

ugovor oprodaji imovineove

fabrikeZetagradnji proglasi

ništavim.

Direktor Udruženja manjin-

skih akcionara DKP-a Žarko

Knežević smatra da je indika-

tivno što je Apelacioni sud po-

tvrdio treću presudu Privred-

nog suda, koja se ni po čemu

nije razlikovala od prethodne

dvije koje je ukidao. U reviziji

koju su uputili Vrhovnomsudu

ukazuju da je imovina prodata

uprkos izjavljenoj namjeri o re-

organizaciji, što zakon zabra-

njuje, ali da Apelacioni sud tu-

mači da je ta pravna odluka

„ustanovljenauciljupotvrđiva-

nja plana reorganizacije kao

povoljnijeg kolektivnog nami-

renja stečajnih povjerilaca u

odnosu na bankrotstvo.“ Obra-

zloženje suda da za povredu

ove odredbe nije izričito pred-

viđena sankcija ništavosti Kne-

žević naziva udarom na pravni

poredak.

- Svaki laik toliko zna iz prava,

bez obzira na stepen obrazova-

nja, da riječi „ne može“ znače

isto što i „zabranjuje se“. Pa ako

je već nešto zabranjeno činiti

pozakonu,ondamoradaposto-

jiisankcijazasuprotnoponaša-

nje. U konkretnom slučaju, kr-

šenje navedene pravne norme

predstavlja krivično djelo zlou-

potreba položaja i ovlašćenja,

po odredbama krivičnog zako-

nika. Prema tome, njeno krše-

nje je i te kako sankcionisano,

zbog čega se vodi krivični po-

stupak protiv izvjesnih lica

pred Višim sudom u Podgorici

- kaže Knežević, koji smatra da

je Apelacioni sud „zažmurio“

na kašnjenje Zetagradnje prili-

kom predaje ponude, kao i na

činjenicu da je procjena imovi-

ne obavljena tri puta, te da je

posljednja koja je, prema riječi-

maprocjenjivača, bila informa-

tivnog karaktera, sa neznatnim

uvećanjem uzeta za početnu

kupoprodajnu cijenu.

Imovina je prodata za 13,2mili-

ona eura, koliko je iznosila po-

nuda jedinog ponuđača Zeta-

gradnje, ali je, zahvaljujući

ugovornim klauzulama, plaće-

na šest miliona euramanje. Ak-

cionari sukrajemprošlegodine

o ovome obavijestili i vrhovnog

državnog tužioca IvicuStanko-

vića, tražeći od njega da preis-

PODGORICA

-

Spark.me,

jednaodnajvećihmarketinških

konferencijauJugoistočnoj Evropi, održaće sepodgeneral-

nimsponzorstvomM-tela, 26. i 27.majauBudvi, saopšteno

je izovekompanije. Organizator konferencije jekompanija

Domen, agent nacionalnog internet .medomena.

Izvršni direktor M-tela Vladimir Lučić naveo je da jeM-tel sa

zadovoljstvompodržaoSpark.me

,jerseradioprestižnojkonfe-

renciji koja godinama učesnicima nudi aktuelnosti iz svijeta

interneta,menadžmenta, inovacija i startapova.

- Strateška orijentisanost poslovanja M-tela je digitalizacija,

kojomse

Spark.me

uspješno bavi godinama - rekao jeLučić.

Direktor Domena Predrag Lešić je podsjetio da je konferencija

postala mjesto okupljanja stručnjaka digitalnog marketinga,

menadžmenta, inovacija, upravljanja promjenama i preduzet-

ništva, a

Spark.me

se pozicionirao kao jedan od glavnih pokre-

tača internet i startap zajednice u regionu.

S.P.

PODGORICA

- Invest

bankaMontenegroprvi

kvartal tekuće godine za-

vršila jeuminusu 106.000

eura. Odkamataprihod je

bio94.000, aodnaknada i

provizija 30.000eura.

Troškovi banke su veći od pri-

hoda - samo za zaposlene je

potrošeno 167.000, a ostali ad-

ministrativni troškovi su

65.000 eura. Banka je prošlu

godinu završila sa gubitkom

od 772.000 eura.

M.P.M.

PODGORICA

- Javni poziv

zaprogrampodrškeklaste-

rima, vrijedan 150.000eura,

bićeotvorendo 11. juna.

GeneralnidirektorDirektorata

za investicije, razvoj malih i

srednjih preduzeća i upravlja-

nje EU fondovima uMinistar-

stvu ekonomije Radosav Babić

je kazao da se program odnosi

na preradu poljoprivrednih

proizvoda,prehrambenuindu-

striju, turizam i ugostiteljstvo.

Podsjetio je da je Ministarstvo

u saradnji sa UNDP-em, osim

finansijske obezbijedilo i teh-

ničku podršku za klastere. An-

gažovan je, naime, konsultant

UNDP koji će voditi računa o

kvalitetuikompletnostiaplika-

cija.

Babić je objasnio da klaster

može aplicirati za dva projek-

tarazličitenamjene, kao i da je

maksimalni iznos podrške

15.000 eura, bez PDV-a, osim

za nevladine organizacije za

koje PDV ne ulazi u obračun.

On je saopštio da i ove godine

državna pomoć iznosi 50 od-

sto za klastere u razvijenim

područjima i 65 odsto uku-

pnih opravdanih proškova za

one iz manje razvijenih lokal-

nih samouprava.

Konsultantkinja UNDP-aMi-

licaDakovićreklajedajenovi-

tet što će za klastere kojima je

potrebna pomoć od početka

do predaje aplikacije organi-

zovati konsultativne sastanke

unjihovimopštinama.

S. P.

Bemaks 13. jula završava proboj svih tunela na kojima rade na trasi autoputa

ProbijenaSuka

VEKrnovonaplatila

4,88miliona

Tromjesečni podaci COTEE o proizvodnji

povlašćenih proizvođača struje

Pozvali klastere da apliciraju za državnu pomoć

Podrškado 15hiljadaeura

U Budvi se 26. i 27. maja održava

marketinška konferencija

M-tel generalni

sponzor

Spark.me

Poslovanje IBMu

prvomkvartalu

Uminusu

106hiljada

USD

1.19880

JPY 131.27000

GBP 0.88240

Kursna lista

CHF

1.19650

AUD

1.58610

CAD

1.53010

Na samitu EU – Zapadni Balkan u So ji u četvrtak rasp

Neizvjestan ta

ukidanja romi

Očekujemo da

na samitu u So ji

bude prezentiran

prijedlog EK o

modalitetima

snižavanja cijena

rominga između

EU i zemalja

Zapadnog

Balkana u

narednom

periodu, naveli

su izMinistarstva

ekonomije

Apelacioni sud odbio žalbumanjinskih akcionara

Duvanski ponovonaVrho

VEKrnovo